رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال 6 تابستان 1401 شماره 21

مقالات

۱.

نقش مدیریت صنعتی در کاهش ضایعات مواد غذایی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت صنعتی ضایعات مواد غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 612 تعداد دانلود : 714
صنعت، مسئول مقادیر قابل توجهی زباله است که بیش از یک سوم آن ضایعات مواد غذایی است. طراحی/روش شناسی/رویکرد / مصاحبه های عمیق، ارتباطات شخصی و مشاهدات برای بررسی برنامه ریزی خدمات غذایی و مدیریت ضایعات غذایی و همچنین برای درک بهتر درک و نگرش ها، زیرساخت ها، فرهنگ قانونی و فرصت های فعلی افراد می باشد. پیش بینی دقیق میزان سفارشات و نوع آنها براساس تاثیر آب و هوا و تعطیلات فصلی و زمانی برای جلوگیری از هدر رفت مواد غذائی و همچنین اجرای شفافیت و ارتباط با تامین کنندگان محلی اساسی است. اصالت-ارزش، اگرچه دانشگاه ها و مقامات اهمیت حیاتی مدیریت ضایعات مواد غذایی را تشخیص داده اند، تحقیقات مربوط به زباله های غذایی در این نوع صنایع هنوز مورد تحقیق قرار نگرفته است. تحقیق اکتشافی حاضر به مطالعات تجربی کمیاب در مورد ضایعات غذایی کمک می کند، توصیه های نظری و مدیریتی برای حمایت از مطالعات بیشتر ارائه می دهد، نیاز به معاملات رسمی بین توزیع کنندگان و تامین کنندگان محلی (تهیه مواد غذایی) و همچنین اهمیت شبکه های غذایی را برجسته می کند. شرکت ها، خرده فروشان و موسسات را با هم نگه می دارد. طبق آمار اتحادیه اروپا، بیش از 88 میلیون تن (میلیون تن) ضایعات غذایی در هر سال تولید می شود که تقریباً 20٪ از مواد غذایی تولید شده در کشورهای عضو را نشان می دهد و از نظر هزینه های مالی مربوطه بیش از 143 میلیارد دلار را شامل می شود (کمیسیون اروپا 2019). اتحادیه اروپا برای کاهش این پدیده با اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شدید، نقش مصرف پایدار و الگوهای تولید را در صنعت غذا و نوشیدنی با تمرکز بر نقش ضایعات مواد غذایی و خدمات غذایی تقویت کرد.
۲.

بررسی رابطه مخاطره پذیری بانکها، کفایت سرمایه و ترکیب مالکیت

کلید واژه ها: کفایت سرمایه مخاطره پذیری بانک ها ترکیب مالکیت بر رفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 717 تعداد دانلود : 105
در این پژوهش هدف کلی بررسی رابطه مخاطره پذیری بانکها، کفایت سرمایه و ترکیب مالکیت می باشد. میزان مخاطره پذیری مدیران عامل با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد طراحی شده بر مبنای مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. عملکرد مالی شرکت ها نیز با استفاده از شاخص های بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و رشد سود خالص اندازه گیری شده است. تمایل به مخاطره پذیری و نحوه نگرش مدیران ارشد به ریسک به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی خاص، تعیین کننده رفتار ریسک پذیرانه و یا گریزانه ایشان به هنگام تصمیم گیری است؛ در چنین موقعیتی به منظور حفظ منافع سپرده گذاران ضوابطی از قبیل نسبت کفایت سرمایه در قانون لحاظ شده است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کفایت سرمایه بر مخاطره پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1397 و بر اساس داده های مربوط به 13 بانک خصوصی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، از دو شاخص ریسک پذیری شامل شاخص Z-score و شاخص Merton DD استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که بین اندازه و ریسک پذیری بانک ها بر اساس شاخص Merton DD رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج تحقیق مبین این موضوع است که بین کفایت سرمایه و ریسک پذیری بانک ها بر اساس شاخص Z-score رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
۳.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر آموزش و بهسازی منابع انسانی در شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش بهسازی منابع انسانی شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 22
برای رسیدن به توسعه سازمانی و شغلی پایدار نیازمند بروز کردن کارکنان با منابع روز دنیا می باشد. آموزش و بهسازی کارکنان در این میان امری مهم می باشد. از این رو هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر آموزش و بهسازی منابع انسانی در شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی می باشد. روش تحقیق حاضر رویکردی کیفی و کمی دارد. جامعه تحقیق حاضر کلیه مدیران شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی می باشد که دارای مدرک لیسانس و بالاتر که 30 هستند. حجم نمونه با تکیه بر روش آمیخته که از خبرگان استفاده می شود 15 نفر درنظر گرفته شده است. روش نمونه گیری هدفمند می باشد. رویکرد برای تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی می باشد. نتایج نشان داد عامل اطلاع رسانی با وزن 42/0، مشارکت با وزن 33/0 و آموزش با وزن 25/0 بیشترین و کمترین عوامل تأثیرگذار می باشد.
۴.

مدیریت کلاس درس در فضای مجازی

کلید واژه ها: مدیریت کلاس درس فضای مجازی آموزش مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 932 تعداد دانلود : 54
این پژوهش با عنوان مدیریت کلاس درس در فضای مجازی نگارش شده است. روش این پژوهش، به شیوه توصیفی، تحلیلی از نوع کتابخانه ای است که با استناد به کتابها و مجلات و مقالات معتبر نگارش شده است. نتایج حاکی از این است که: معلمان فرزانه و متعهد، افزون بر تدریس محتوای آموزشی و تحول در ماهیت روش های پیشین تدریس، به عنوان اسوه های الهام بخش در عرصه فرهنگ و اخلاق، نقش مبلّغ و هدایتگر را برای نسل جوان ایفا می کنند و به تدریس در این فضا به عنوان یک فرصت می نگرند. آنان با خودآگاهی و خودشکوفایی و نفوذ معنوی در دل شاگردان، در پرتو تعلیم و تربیت صحیح و نیز نهادینه سازی ارزش های والای دینی و اسلامی خواهند توانست جامعه را از درون متحول سازند و به سمت و سوی تعالی، رشد و شکوفایی سوق دهند و انسان هایی خدامحور و متخلق به اخلاق اسلامی تربیت نمایند.
۵.

تأثیر بازی وارسازی (گیمیفیکیشن) برآموزش و یادگیری درس دانش آموزان

کلید واژه ها: بازی وارسازی گیمیفیکیشن یادگیری درس دانش آموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 683
پژوهش حاضر یا عنوان تأثیر بازی وارسازی (گیمیفیکیشن) بر آموزش و یادگیری درس دانش آموزان، به جایگاه و اهمیت گیمیفیکیشن در کلاس درس به همراه مصادیقی از آن می پردازد. آموزش، فرآیندی است فعال و مانند هر فرآیند دیگری، برای شروع و ماندگاری و تداوم آن نیاز به انگیزش در مراحل مختلف آن وجود دارد. روش این پژوهش به دو روش تلفیقی انجام شده است. روش توصیفی، تحلیلی به شیوه کتابخانه ای می باشد که با مراجعه به کتابها و مجلات و مقالات معتبر، نگارش یافته است و روش مصاحبه سازمان یافته توسط آموزگار از همکاران دیگر سوال نموده و به جمع آوری پاسخ ها پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که: ایجاد محیطی شاد و جذاب که دانش آموزان را در امر یادگیری دخیل کند نه تنها باعث می شود که یادگیری در سطوح عمیق شناختی صورت گیرد، بلکه انگیزه و خلاقیت را در افراد به وجود می آورد. در این صورت گیمیفیکیشن می تواند در ایجاد چنین فضایی نقش بسزایی را از طریق بازیسازی و قرار دادن فرد در محیطهای سرگرم کننده ایفا کند.
۶.

بررسی تاثیر کاهش اجتناب مالیاتی بر نوآوری شرکتی

کلید واژه ها: نرخ موثر مالیات تفاوت دفتری مالیات نوآوری شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 550 تعداد دانلود : 813
دیدگاهی که در مورد اجتناب مالیاتی مطرح شده است علی رغم تفکیک کنترل از مالکیت، پدیده اجتناب مالیاتی می تواند ارزشمند باشد و اگر مالکان بتوانند زمینه های انگیزشی لازم را در مدیران ایجاد کنند تا آن ها با برنامه ریزی های مالیاتی صحیح، تصمیمات اثربخش مالیاتی اتخاذ کنند، ارزش شرکت افزایش و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر تاثیر اجتناب مالیاتی بر نوآوری شرکت با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی سال های 1393 تا 1399 است. نتایج یافته های فرضیه اول حاکی از آن است که بین تفاوت دفتری مالیات با نوآوری شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین فرضیه دوم حاکی از رابطه بین نرخ موثر مالیات و نوآوری شرکتی است.
۷.

تأثیر نقش بکارگیری فناوری اطلاعات بر ارتقای آگاهی مصرف کننده و تاثیر آن بر قصد خرید در بستر تجارت الکترونیکی درفروشگاههای زنجیره ای آنلاین

نویسنده:

کلید واژه ها: بکارگیری فناوری اطلاعات آگاهی مصرف کننده قصد خرید فروشگاههای زنجیره ای آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 390 تعداد دانلود : 448
د ر ا ین مطا لعه سعی شد ه ا ست تأثیر نقش بکارگیری فناوری اطلاعات بر ارتقای آگاهی مصرف کننده و تاثیر آن بر قصد خرید در بستر تجارت الکترونیکی در فروشگاههای زنجیره ای آنلاین مو ر د بر ر سی قر ا ر گیر د . تحقیق حا ضر ا ز لحا ظ ر و ش ، تحقیقی پیما یشی و ا ز لحا ظ هد ف ، تحقیقی کا ر بر د ی - تو سعه ا ی ا ست . جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاه های زنجیره ای آنلاین شهر تهران می باشند. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده. این تحقیق بر اساس معادلات ساختاری می باشد و برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر اساس این تجزیه و تحلیل انگیزش مصرف کننده برای خرید، سودمندی درک شده و اثرات اجتماعی درک شده بر استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر مثبت داشته است. همچنین نتایج نشان داد اثرات اجتماعی و لذت درک شده بر فناوری اکتشافی تاثیر مثبت دارد. بعلاوه نتایج نشان داد آگاهی مصرف کننده بر قصد خرید تاثیر معناداری داشته است.
۸.

بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری (مورد مطالعه: صنایع لبنی اصفهان)

کلید واژه ها: مدیریت دانش مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت دانش مشتری دانش مشتری وفاداری مشتری ارزش مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 252 تعداد دانلود : 158
دانش یک فاکتور مهم در اقتصاد می باشد لکن برای موفقیت در بازار کسب و کار بایستی به فاکتور کلیدی دیگری که مشتری نام دارد توجه شود. با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز، به ویژه در صنعت و با عنایت به این که طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه جذب مشتری جدید به مراتب بیش از هزینه لازم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی روش های کسب و حفظ وفاداری مشتری از اولویت بالا برخوردار است. در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری پرداخته شود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند. جامعه آماری پژوهش را کارکنان صنایع لبنی استان اصفهان تشکیل می دهند نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که برازش کلی مدل مناسب بوده؛ که این اعتبار کافی مدل مفهومی را نشان می دهد. برای سنجش فرضیه های پژوهش از روش همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده گردید و در نهایت کلیه فرضیه ها تأیید شدند.
۹.

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان توابع استانداری استان سمنان

کلید واژه ها: هوش سازمانی سلامت سازمانی استانداری استان سمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 531
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا بین هوش سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان توابع استانداری استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟ روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان کارکنان توابع استانداری در استان سمنان است که شامل فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر است که به تعداد 600 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 234 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه های استاندارد می باشد. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش کرونباخ 79% برای پرسشنامه هوش سازمانی و 80% برای پرسشنامه سلامت سازمانی و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین تمامی مؤلفه های هوش سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان توابع استانداری در استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
۱۰.

تبیین ارائه مدلی برای ویژگی های شرکت و اثربخشی کمیته حسابرسی

کلید واژه ها: سهامداران نهادی ترکیب هیئت مدیره اثربخشی کمیته حسابرسی تخصص اعضای کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 921 تعداد دانلود : 262
کمیته حسابرسی یکی از مکانیسم های نظارتی مؤثر برای بهبود کیفیت افشا سیستم کنترل داخلی است که به کاهش هزینه نمایندگی کمک می کند. ازاین رو، بسیاری از محققان بیان کردند که وجود کمیته حسابرسی اثربخش می تواند نقش مؤثری در بهبود سیستم اطلاعاتی و ایجاد اطمینان از معتبر بودن گزارش های مالی شرکت داشته باشد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و اثربخشی کمیته حسابرسی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 انتخاب گردید. اثربخشی کمیته حسابرسی (متغیر پنهان) توسط متغیرهای مشاهده پذیر تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی و ویژگی های شرکت (متغیر پنهان) نیز بر اساس متغیرهای مشاهده پذیر (اندازه شرکت، اهرم مالی، ترکیب هیئت مدیره، سهامداران نهادی، سودآوری، نقدینگی، رشد شرکت) اندازه گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که ویژگی های شرکت، اثربخشی کمیته حسابرسی را افزایش می دهد.
۱۱.

بررسی تاثیر گزارش مشروط حسابرس بر نوسانات بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اظهارنظر حسابرس نوسانات بازارسهام بحران مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 856
وجود اطلاعات مالی در خور اعتماد، لازمه بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیری اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورتهای مالی است که باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه قابلیت اعتماد صورتهای مالی می شود. هدف از پژوهش، بررسی تاثیر گزارش های مشروط حسابرسی بر نوسانات قیمت بازارسهام است. از این رو، در همین راستا برای تبیین تاثیر رابطه فوق، سه فرضیه تدوین گردید. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1392، جمع آوری شدند و از الگوی رگریسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اظهارنظر مشروط حسابرس با نوسانات بازارسهام تاثیر معناداری وجود دارد. همچنین فرضیه دوم بیانگر اظهارنظر مشروط با فرض تداوم فعالیت با نوسانات بیانگر تاثیر معنادار با نوسانات است. فرضیه سوم تحقیق بیانگر تاثیر معنادار بین اظهارنظر مشروط حسابرسی با فرض سایر دلایل غیر از تداوم فعالیت با نوسانات قیمت بازارسهام است.
۱۲.

اثرات توزیعی و درآمدی مالیات بر ارزش افزوده (نرخ 9 درصد) در بخش تولید

کلید واژه ها: مالیات بر ارزش افزوده اثرات توزیعی اثرات درآمدی بار تنازلی و کارایی وصول مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 556
اهدافی چون افزایش درآمد مالیاتی، تشویق تولید و سرمایه گذاری، کاهش نابرابری و ارتقای رفاه اجتماعی از محورهای اصلی مرتبط با نظام مالیاتی و کارکرد اقتصادی آن است این تحقیق به بررسی اثرات توزیعی و کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 9 درصد بر بخش های تولیدی می پردازد. این مطالعه از لحاظ استفاده، کاربردی است. برای بررسی میزان تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده شده است روش تجزیه وتحلیل بر مبنای روش اقتصادسنجی ب ا استفاده از روش پانل دیتا و استفاده از نرم افزار EVIEWS است و برای ارزیابی کارایی وصول مالیات (نسبت بهره وری) از روش تحلی ل داده- ستانده مربوط به سال 1390 (به عنوان آخرین جدول موجود) استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 9 درصد بر بخش تولیدی بار تنازلی ندارد و تأثیری بر توزیع درآمد نخواهد گذاشت. همچنین میانگین کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده به شیوه تولید و مصرف در سال 94 تا 1397 به بعد ترتیب 5/39 و 32/0 درصد می باشد. این میزان از کارایی وصول و درآمد مالیاتی ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر بخش تولیدی (با توجه به نرخ آن) در سطح تقریباً پایینی قرار دارد.
۱۳.

بررسی رابطه بین عدم قطعیت اقتصادی با محافظه کاری و بحران محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: عدم قطعیت اقتصادی محافظه کاری بحران محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 855
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدم قطعیت اقتصادی با محافظه کاری و بحران محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1394 الی 1399 می باشد. حجم نمونه مطلوب در این تحقیق با استفاده از روش حذف سیستماتیک 114 شرکت می باشد. جمع اوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکت ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های موردنیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت های مالی اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش حاضر به کمک نرم افزار ایویوز و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، آزمون همبستگی، آزمون انتخاب اثرات ثابت یا اثرات تصادفی، آزمون اف لیمر و هاسمن، آماره تی، آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین عدم قطعیت اقتصادی با محافظه کاری و بحران محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
۱۴.

بررسی اثرگذاری فن آوری های جدید بر تمرکززدایی از ساختار تصمیم گیری و نظام های دیوانسالار مدیریت دولتی

نویسنده:

کلید واژه ها: فن آوری های جدید تمرکززدایی ساختار تصمیم گیری نظام های دیوانسالار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 788
تمرکززدایی با مفهوم انتقال و یا واگذاری قدرت و اختیارات تصمیم گیری از مراکز قدرت و نهادهای وابسته به سازمان های مستقل از دولت، دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. امروزه فن آوری های جدید به عنوان یکی از حیاتی ترین اجزاء سازمان های تجاری، صنعتی و خدماتی و یک عامل استراتژیک برای توسعه اقتصادی کشورها مطرح است. گروهی از متفکران، فن آوری های جدید را قلب تولید ثروت در سازمان های مختلف به شمار می آورند و ارائه خدمات و محصولات قابل رقابت درعرصه رقابت جهانی را برای تمامی بنگاه های اقتصادی، بدون بهره گیری از فن آوری های هایتک مورد نیاز، تقریبا غیرممکن می دانند. فن آوری های پیشرفته از دیرباز به عنوان یکی از عناصر اساسی تولید و توسعه مطرح و همواره با رشد دانش بشر در حال تغییر بوده است. کسب فن آوری های پیشرفته، فرآیندی بسیار مهم برای سازمان هایی است که تمایل به نوآوری های فنی دارند چرا که این نوع فن آوری ها بر عملکرد سازمان ها مستقیما تأثیرگذارند و نقش به سزایی در دستیابی به اهداف سازمان ایفا می نمایند. با توجه به اهمیت و نقش فن آوری های جدید در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، یکی از مسائل اساسی در خصوص اینگونه فن آوری ها، شیوه دستیابی و به کارگیری آن هاست. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و اطلاعات کتابخانه ای اثرگذاری فن آوری های جدید بر تمرکززدایی از ساختار تصمیم گیری و نظام های دیوانسالار مدیریت دولتی بررسی می گردد.
۱۶.

تأثیر اجتناب مالیاتی بر توزیع دستمزد کارکنان

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی توزیع دستمزد شکاف دستمزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 295 تعداد دانلود : 706
اجتناب از مالیات می تواند با کاهش بار مالیاتی شرکت ها با استفاده قانونی از قوانین مالیاتی تا نقض قوانین مالیاتی متغیر باشد. کاهش مالیات شرکتها از طریق اجتناب مالیاتی وجوه نقد مازاد را برای شرکت ایجاد می نماید که میتواند برحقوق و دستمزد و رفاه کارکنان شرکت تاثیر گذار باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر توزیع دستمزد کارکنان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع 96 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد اجتناب مالیاتی بر سطح کل حقوق و دستمزد تاثیر مثبت و معنی داری دارد؛ اما بر دستمزد معوق و شکاف دستمزد مدیران اجرایی و کارکنان عادی تاثیر معنی داری ندارد؛ بنابراین وجوه ناشی از اجتناب مالیاتی شرکت موجب افزایش کل دستمزد کارکنان می شود و مدیران اجرایی این وجوه را صرف منافع شخصی و افزایش دریافتی های خویش نمی نمایند.
۱۷.

مراحل مختلف تصدی مدیران اجرایی و حق الزحمه حسابرسی: با تاکید بر نقش تعدیلی ضعف کنترلهای داخلی

کلید واژه ها: مراحل مختلف تصدی مدیران اجرایی حق الزحمه حسابرسی ضعف کنترلهای داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 140
مدت تصدی مدیران اجرایی از عوامل تاثیر گذار بر ساختار، عملکرد و ارزش شرکت می باشد. با جایگزینی مدیران اجرایی سیاست ها و روشهای اجرایی شرکت نیز تغییر می نماید. مدت تصدی مدیران اجرایی بر ریسک حسابرسی و میزان کار حسابرسی و حق الزحمه دریافتی توسط حسابرس تاثیر گذار است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مراحل مختلف تصدی مدیران اجرایی و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش تعدیلی ضعف کنترلهای داخلی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع 122 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین تصدی جدید مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین ضعف کنترلهای داخلی رابطه بین تصدی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی را کاهش میدهد؛ بنابراین در شرکتها با تصدی جدید مدیرعامل ریسک حسابرسی افزایش یافته و حسابرسان حق الزحمه بیشتری را دریافت می نمایند. همچنین تصدی طولانی مدت مدیران مالی ضعف کنترلهای داخلی شرکت را پوشش می دهد.
۱۸.

نقش اثربخشى کمیته حسابرسى و عملکرد حسابرسى داخلى در گزارش پایدارى

کلید واژه ها: اثربخشى کمیته حسابرسى عملکرد حسابرسى داخلى گزارش پایدارى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 134
امروزه فراتر از افشای اطلاعات مالی، ذینفعان خواستار پاسخگویی و شفافیت افشای غیرمالی در رابطه با عملکرد پایداری شرکتها هستند. کمیته حسابرسی مکانیزم حاکمیت شرکتی است که افشاء را نظارت میکند و میزان افشای داوطلبانه انجام شده در شرکتها را تعیین می کند. هدف این تحقیق بررسی نقش اثربخشى کمیته حسابرسى و عملکرد حسابرسى داخلى در گزارش پایدارى می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع 105شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر مثبت و معنی داری بر گزارش پایداری شرکت دارد؛ اما عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر معنی داری بر گزارش پایداری شرکت ندارد. یافته های تحقیق نشان میدهد که کمیته حسابرسی به عنوان یک مکانیزم موثر در شرکت عمل نموده و علاوه بر نظارت بر سیستم های مالی و کنترلهای داخلی در بخش ها و فعالیتهای مختلف شرکت نظیر فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی نظارت موثری دارد و موجب بهبود کیفیت گزارشات پایداری شرکتها می شود.
۱۹.

بررسی رابطه بین عدم قطعیت اقتصادی با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: عدم قطعیت اقتصادی محافظه کاری بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 871
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدم قطعیت اقتصادی با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1394 الی 1399 می باشد. حجم نمونه مطلوب در این تحقیق با استفاده از روش حذف سیستماتیک 114 شرکت می باشد. جمع اوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکت ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های موردنیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت های مالی اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش حاضر به کمک نرم افزار ایویوز و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، آزمون همبستگی، آزمون انتخاب اثرات ثابت یا اثرات تصادفی، آزمون اف لیمر و هاسمن، آماره تی، آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین عدم قطعیت اقتصادی با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
۲۰.

تاثیر استراتژی بازاریابی دیجیتال در پیاه سازی تعهد مشتری به بانک مسکن استان همدان

نویسنده:

کلید واژه ها: استراتژی بازاریابی بازاریابی دیجیتال تعهد مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 735
پژوهش حاضر با عنوان تاثیر استراتژی بازاریابی دیجیتال در پیاه سازی تعهد مشتری به بانک مسکن استان همدان انجام شد. پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها، تحقیق پیمایشی است؛ بنابراین، این تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک مسکن استان همدان در سال 1400 می باشند که به دلیل عدم دسترسی به تمامی مشتریان، جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته شد. در این پژوهش نمونه آماری توسط جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی نسبی به نسبت شعب بانک مسکن استان همدان به تعداد 384 نفر انتخاب شد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای به صورت میدانی استفاده شد. در روش پرسشنامه، پژوهشگر پرسشنامه های استراتژی بازاریابی دیجیتال 16 سوالی بوساکورن و دیتر (2005) و پیاده سازی تعهد مشتریان پرسشنامه 18 سؤالی لی و کانینگهام (2001) را به صورت میدانی در بین مشتریان بانک مسکن استان همدان توزیع نمود و بعد از توضیح اهداف پژوهش به آزمودنی ها به جهت دقت در تکمیل پرسشنامه ها، پرسشنامه ها را برای تجزیه و تحلیل آماری جمع آوری کرد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای استراتژی مدرن بودن و استراتژی ایمن بودن می توانند میزان پیاده سازی تعهد مشتریان را پیش بینی نمایند. در حالی که سایر ابعاد قادر به پیشگویی پیاده سازی تعهد مشتریان نیستند. از طرفی با توجه به ضریب بتا در متغیر استراتژی مدرن بودن، می توان گفت که استراتژی مدرن بودن بیشترین تاثیر را بر پیاده سازی تعهد مشتریان در بانک مسکن استان همدان دارد.
۲۱.

مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد بیمارستان های شهرستان شاهرود با رویکرد کارت امتیازی متوازن

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن بیمارستان های شهرستان شاهرود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 96 تعداد دانلود : 517
سنجش عملکرد بیمارستان جزء ضروری جهت ارائه بازخوردی از کارآیی خدمات درمانی و میزان پیاده سازی برنامه ها می باشد که به شناسایی نقاط ضعف و قوّت و برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده کمک می نماید. از اینرو هدف از تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد بیمارستان های شهرستان شاهرود با رویکرد کارت امتیازی متوازن است. جامعه آماری تحقیق مدیران و سرپرستاران بیمارستان های شهرستان شاهرود به تعداد 133 نفر می باشند که با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، نمونه به تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین آنها انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد کاپلان و نورتون (2004) است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق روایی صوری و محتوایی مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که وضعیت عملکرد و مؤلفه های رضایت مشتری؛ فرایندهای داخلی؛ رشد و یادگیری؛ وضعیت مالی در بین بیمارستان های شهرستان شاهرود تفاوت معنی دار دارد.
۲۲.

بررسی نقش تعدیلگر ریسک ورشکستگی شرکت بر ارتباط بین سرمایه فکری و ساختار سرمایه

کلید واژه ها: سرمایه فکری ساختار سرمایه ریسک ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 976
هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلگر ریسک ورشکستگی شرکت بر ارتباط بین سرمایه فکری و ساختار سرمایه در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. برای دستیابی به این هدف، برای اندازه گیری ساختار سرمایه از نسبت بدهی ها به دارایی ها و برای سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده فکری استفاده گردید، نمونه ی آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه فکری با ساختار سرمایه ارتباط معکوس و معناداری دارد ولی ریسک ورشکستگی شرکت ارتباط بین سرمایه فکری و ساختار سرمایه شرکت را تعدیل نمی کند.
۲۳.

بررسی تقلب، کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد شرکت

کلید واژه ها: تقلب کیفیت حسابرسی داخلی عملکرد شرکت شفافیت اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 235 تعداد دانلود : 754
تقلب در صورت های مالی را می توان به عنوان نقض آگاهانه استانداردهای حسابداری به هنگام تهیه گزارش های مالی و ارائه داده های نادرست تعریف کرد. چنین تقلب هایی تا زمانی وجود دارد که گزارش های مالی در جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت یک مدیر باشد. این اتفاق نه تنها در کشورهای در حال گذار رخ می دهد بلکه در اقتصادهای توسعه یافته و گزارش های مالی سنتی نیز رخ می دهد. تقلب در گزارش های مالی در سال های اخیر تأثیرات مخربی در کشورهای توسعه یافته داشته که منجر به بروز بحران های مالی جهانی شده است. رشد سریع فناوری اطلاعات و ازدیاد فعالیت های تجاری، خواه یا ناخواه منجر به افزایش تقلب و فساد مالی و در نتیجه توجه بیشتر به حرفه حسابداری و حسابرسی شده است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تحقیقات تقلب، کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد شرکت با تمرکز بر شفافیت اطلاعات حسابداری و اثربخشی مالی و حاکمیت شرکتی است. با تمرکز بر مقالات و مبانی نظری و پیشینه های انجام شده می توان بیان کرد بررسی تقلب به عنوان یک تکنیک مهم و ارزشمند در شیوه های حسابرسی داخلی رفتار می کند. در نتیجه، کسب وکارها باید برای ایجاد و بهبود نتایج سودمند در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، یک روش تحقیق سیستماتیک تقلب ایجاد و اجرا کنند.
۲۴.

ارائه الگوی پیشگیری از رفتارهای بد سازمانی در سطح دستگاههای اجرایی

کلید واژه ها: رفتارهای بد عوامل جمعیت شناختی مدیریتی سازمانی روان‏شناختی اجتماعی شغلی انگیزشی - بهداشتی زمینه ای و معنوی اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 460 تعداد دانلود : 479
هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی پیشگیری از رفتارهای بد سازمانی در سطح دستگاههای اجرایی می باشد که با مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق و تحقیق های انجام شده در داخل و خارج از کشور در نهایت عوامل موثر بر رفتارهای بد سازمانی با مرور ادبیات موضوع در 9 دسته عوامل جمعیت شناختی (سن، مهارت، استعداد)، مدیریتی (رهبری اصیل، رهبری تحول آفرین، رهبری اخلاقی)، سازمانی (سیاست سازمانی، حمایت سازمانی، تعهد سازمانی، جو سازمانی، عدالت سازمانی)، روانشناختی (توانمندسازی روانشناختی، قراردادهای روانشناختی، عواطف شغلی)، اجتماعی (سرمایه اجتماعی، بازاریابی اجتماعی، روابط اثربخش بین کارکنان)، شغلی (انگیزش شغلی، رضایت شغلی و ماهیت شغلی)، انگیزشی (اقدامات انگیزشی، سازوکارهای ایجاد تعلق در سازمان، فراهم کردن امکانات رفاهی و محیط مناسب) بهداشتی (اقدامات انظباطی مناسب، رفتارهای مدیریت، تجدید ساختارسازمانی، قوانین و مقررات سازمان)، زمینه ای (کاهش عوامل استرس زا، تناسب شغلی، ارتقا بر حسب شایستگی، رفتار شهروندی) و معنوی، اخلاقی (رهبری معنوی، معنویت سازمانی، ارزشهای اخلاقی، جو اخلاقی) دسته بندی گردید.
۲۵.

نقش توانایی مدیریت در تمرکز مشتری و عملکرد شرکت

کلید واژه ها: توانایی مدیریت تمرکز مشتری عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 598
این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه توانایی مدیران بر تمرکز مشتری و درنتیجه عملکرد شرکت تاثیر می گذارد. روش پژوهش مورد استفاده یک رویکرد کتابخانه ای است که از طریق بررسی ادبیات موجود مطالعات کتابخانه ای انجام شده است که در این راستا پژوهش های پیشین که با موضوع این پژوهش مرتبط بودند، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و بعد از تحلیل یافته های پیشین نتایج این بررسی ها نشان می دهد که مدیران با سطح توانایی بالا در مواجه با شرایطی که نیاز به تصمیم گیری در شرایط دشوار همچون انتخاب مشتریانی که بیشترین سود را به ارمغان می اورند موفق تر هستند. از سوی دیگر، نمی توان گفت که همه مشتریان، به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند. نکته ای که در مطالعات مدیریت ارتباط با مشتری، بر آن تأکید می شود، مسأله تمرکز بر مشتریان کلیدی است. مدیریت ارتباط با مشتری، سازمان ها را برای تشخیص مشتریان کلیدی و با اهمیت و حفظ آنها برای مبادلات آتی ترغیب کرده و نشان می دهد که تمرکز بر مشتریان کلیدی (یا مشتریان عمده)، باعث کاهش هزینه های جلب مشتری جدید و همچنین افزایش درآمدهای سازمان از جانب مشتریان وفادار می شود.
۲۶.

بررسی رابطه بین وسعت مالکیت و بازده اضافی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: وسعت مالکیت حجم معاملات سهام بازده مازاد سهام صرف ریسک سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 796
هدف اصلی این پژوهش بررسی دامنه یا وسعت مالکیت بر بازده اضافی سهام (صرف ریسک سهام) می باشد. با استفاده از داده های معاملاتی ماهانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اواق بهادار تهران، وسعت مالکیت مبتنی بر معاملات با استفاده از حجم خریدار و حجم فروشنده در سهام جداگانه ایجاد شد و نقش وسعت مالکیت در بازده اضافی سهام (صرف ریسک سهام) بررسی شد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 92 شرکت طی سال های 1394 لغایت 1398 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین وسعت مالکیت و بازده اضافی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین متغیرهای کنترلی سه عامل فاما و فرنچ شامل صرف ریسک، عامل اندازه، عامل ارزش و متغیرهای کنترلی سطح شرکت یعنی عمر، نسبت ارزش دفتری به بازار و نرخ گردش سهام با بازده اضافی سهام رابطه ی مثبت و معنی دار و بین متغیر کنترلی اندازه شرکت با بازده اضافی سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش به مدیران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که در تصمیم گیری های کلیدی سرمایه گذاری شرکت ها، باید از رابطه بین وسعت مالکیت و بازده اضافی سهام آگاهی داشته باشند تا از بروز زیان های ناخواسته که ممکن است ناشی از تصمیم های غیرمنطقی باشد جلوگیری شود.
۲۷.

پذیرش فناوری بلاکچین در زنجیره تامین

کلید واژه ها: بلاکچین زنجیره تامین پذیرش فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 456 تعداد دانلود : 290
فناوری بلاکچین اخیراً به عنوان یک فناوری نوظهور در حوزه مدیریت زنجیره تأمین اهمیت پیدا کرده است. بلاکچین به عنوان یک پلتفرم غیرمتمرکز همتا به همتا است و به نظر می رسد به طور ویژه برای پذیرش در زنجیره های تامین پیچیده مناسب باشد. هدف از این مطالعه شناسایی عواملی است که بر پذیرش فناوری بلاکچین در زنجیره تامین صنایع مختلف تاثیر می گذارند. این مطالعه بر روی یک رویکرد نظری یکپارچه استوار است که تئوری انتشار نوآوری و چارچوب فناوری – سازمان- محیط را ترکیب می کند. این امر را با افزودن ویژگی های فناوری، ویژگی های سازمانی و عوامل محیطی بیرونی برای گسترش ادبیات بلاکچین انجام می دهد. این مقاله، بینش های نظری و عملی را ارائه می دهد که درک ما را از عوامل موثر بر پذیرش بلاکچین در زنجیره های تامین بهبود می بخشد و راهنمایی هایی را به مدیران و سیاست گذاران ارائه می دهد که چگونه می توانند تلاش های خود را به بهترین نحو جهت افزایش پذیرش این فناوری هدایت کنند. در نتایج این تحقیق 17 عامل موثر بر پذیرش فناوری بلاکچین در زنجیره تامین صنایع مختلف از ادبیات تحقیق استخراج شدند.
۲۸.

شیوه های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود

کلید واژه ها: مدیریت سود واقعی مدیریت سودِ اقلام تعهدی ترکیب هیئت مدیره پایداری سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 442
پایداری سود بیانگر ثبات و دوام سود است. از دیدگاه سرمایه گذاران، سودهای با دوام و باثبات به دلیل استمرار آنها مطلوب هستند و سهم قابل توجهی در تداوم و پایداری بلندمدت یک شرکت و اثربخشی بازار مالی دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه شیوه های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی و ترکیب هیئت مدیره با پایداری سود می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 142 شرکت در بازه زمانی 1391-1399 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ی پژوهش از شیوه تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد، بین مدیریت سود اقلام تعهدی و پایداری سود رابطه معنی دار و منفی وجود دارد؛ همچنین بین استقلال هیئت مدیره و پایداری سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ اما نتایج بیانگر آن بود که رابطه میان مدیریت سود واقعی و اندازه هیئت مدیره با پایداری سود معنی دار نیست.
۲۹.

تاثیر مسئولیت اجتماعی دیجیتال بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد استراتژیک بر اساس نقش میانجی مشارکت مشتری شرکت های کوچک و متوسط با فناوری پیشرفته

کلید واژه ها: عملکرد مسئولیت اجتماعی عملکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی دیجیتال مشارکت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 657
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی دیجیتال بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد استراتژیک بر اساس نقش میانجی مشارکت مشتری شرکت های کوچک و متوسط با فناوری پیشرفته در استان تهران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحبان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط با فناوری پیشرفته در استان تهران بودند که تعداد 384 نفر از میان آنان به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که به همین تعداد پرسشنامه جهت پاسخگویی در میان آنها توزیع و جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های پژوهش به وسیله نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 با استفاده از مدل سازی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی دیجیتال تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت دارد، لذا با افزایش مسئولیت اجتماعی دیجیتال، عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت افزایش می یابد. مسئولیت اجتماعی دیجیتال تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد استراتژیک شرکت دارد، لذا با افزایش مسئولیت اجتماعی دیجیتال، عملکرد استراتژیک شرکت افزایش می یابد. مشارکت مشتری در مسئولیت اجتماعی دیجیتال در رابطه میان مسئولیت اجتماعی دیجیتال و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت نقش میانجی دارد. مشارکت مشتری در رابطه میان مسئولیت اجتماعی دیجیتال و عملکرد استراتژیک شرکت نقش میانجی دارد.
۳۰.

تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و کیفیت سود

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی اجتناب مالیاتی کیفیت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 461 تعداد دانلود : 942
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و کیفیت سود بوده، روش این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از روش همبستکی تحلیل رگرسیون بوده است. همچنین جامعه آماری این تحقیق در بردارنده کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است و برای انتخاب نمونه، از روش حذف سیستماتیک استفاده شد. در مرحله اول تمام شرکت هایی که صلاحیت شرکت در نمونه گیری را دارند انتخاب شده و در ادامه از بین آن ها شرکت هایی که شرایط مذکور را دارا نیستند، حذف شده و در مرحله آخر شرکت هایی که باقی ماندند، برای آزمون انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سال های 1393 تا 1399 در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز برای آزمون های فرضیه پژوهش در این تحقیق از صورت های مالی سالانه شرکت ها (سایت کدال) و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار، برداشته شد. نتایج نشان داد بین اجتناب مالیاتی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود داشته و همچنین کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کیفیت سود اثر دارد.
۳۱.

بررسی رابطه بین بهای تمام شده و عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیل گری رقابت بازار محصول در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تاثیر تعدیل گر بهای تمام شده عملکرد مالی شرکت ها رقابت بازار محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 104
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بهای تمام شده و عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیل گری رقابت بازار محصول در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه اطلاعات مربوط به 115 شرکت نمونه در دوره زمانی 8 ساله از سالهای 1392 الی 1399 انتخاب گردید برای تجزیه تحلیل داده های مربوطه از نرم افزار های 12STATTA و 10Eviews استفاده گردید که نتایج پژوهش نشان می دهد که بهای تمام شده بر عملکرد مالی اثر معنا داری دارد و نیز رقابت بازار محصول بر عملکرد مالی اثر معنا داری دارد و در آخر رقابت بازار محصول بر رابطه بین بهای تمام شده و عملکرد مالی اثر تعدیل گری دارد.
۳۲.

بررسی تاثیر ابعاد بازار نوظهور بر فروش نام تجاری لوکس با نقش میانجی تلاش بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت پرشیا خودرو)

کلید واژه ها: ابعاد بازار نوظهور فروش نام تجاری لوکس تلاش بازاریابی شرکت پرشیا خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 841 تعداد دانلود : 566
سازمان ها به طور فزاینده ای محدوده پیگیری هایشان را در اقتصادهای نوظهور گسترش می دهند. تقریباً ۴۰ درصد شرکت های مورد مطالعه ما عملیات تجاری را علاوه بر اقدامات تولیدی شان ایجاد کرده اند که علاوه بر بازارهای جهانی، بازارهای محلی را هم تأمین کنند. خدمات پس از فروش، تهیه منابع و فروش و بازاریابی، از طرف تازه واردان در مرکزهایی با هزینه پایین، به شکل فزاینده ای در حال گسترش هستند. در تحقیق حاضر به ابعاد بازار نوظهور بر فروش نام تجاری لوکس با نقش میانجی تلاش بازاریابی در شرکت پرشیا خودرو پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی واز منظر روش، توصیفی-پیمایشی میباشد. تعداد نمونه،132 نفر از کلیه کارکنان شرکت پرشیا خودرو در منطقه 1 شهر تهران که به صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شد که با استفاده از آزمون کلومروف اسمیرینوف، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری لیزرل به بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد.نتایج تحقیقات نشان می دهد که با توجه به جدول ضرایب غیراستاندارد می توان گفت که تمامی فرضیات در سطح 99% اطمینان مورد تایید قرار میگیرند. چرا که مقدار sig یا همان سطح معناداری در این فرضیه ها از عدد 01/0 کوچکتر شده و همچنین اعداد مربوط به ستون t-value خارج از بازه (58/2 و 58/2-) بدست آمده است. با توجه به مقادیر سطح معنی داری و مقدار تی مربوط به فرضیه های رد شده، می توان عنوان نمود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده بزرگتر از 05/0 می باشد و تمامی فرضیه ها به اثبات رسید
۳۳.

رابطه اشتیاق شغلی و رشد حرفه ای معلمان بر بالندگی سازمانی در معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین

نویسنده:

کلید واژه ها: اشتیاق شغلی رشد حرفه ای معلمان بالندگی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 534
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه اشتیاق شغلی و رشد حرفه ای معلمان بر بالندگی سازمانی در معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین صورت پذیرفت. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و نحوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین می باشند که تعداد آنها 800 نفر است. با توجه به تعداد جامعه، نمونه ی آماری طبق جدول مورگان 260 نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای نسبی انجام شد. در این تحقیق برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. پرسشنامه های تحقیق شامل پرسشنامه اشتیاق شغلی که توسط سالواناوا و شوفلی در سال ۲۰۰۱ طراحی شده است و از ۱۷ سوال تشکیل شده، ابعاد شامل نیرومندی (۶ ماده)، وقف خود (۵ ماده) و جذب (۶ ماده) می باشد. پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت دارای ۵ سوال می باشد. بالندگی سازمانی توسط اسپایدز (2007) ساخته شده که دارای 6 مولفه و 30 سوال می باشد. داده های به دست آمده از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی (پیرسون و اسپیرمن)، رگرسیون (چندگانه) و با نرم افزار SPSS و pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین اشتیاق شغلی و رشد حرفه ای معلمان با بالندگی سازمانی در معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین رابطه وجود دارد (به میزان 0.457). بین اشتیاق شغلی و بالندگی سازمانی در معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین رابطه وجود دارد (به میزان 0.333). بین رشد حرفه ای معلمان با بالندگی سازمانی در معلمان مقطع اول متوسطه شهرستان خنجین رابطه وجود دارد (به میزان 0.513).
۳۴.

رابطه بین فرهنگ سازمانی حاکم بر مدرسه و اخلاق حرفه ای مدیران با مسئولیت پذیری معلمان در مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان خنجین

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ حاکم بر مدرسه اخلاق حرفه ای مسئولیت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 527
هدف از نگارش پژوهش حاضر، رابطه بین فرهنگ حاکم بر مدرسه و اخلاق حرفه ای مدیران با مسئولیت پذیری معلمان مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان خنجین می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، ونحوه اجرا، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی معلمان ابتدایی مدارس پسرانه شهرستان خنجین بود که تعداد آنها 430 نفر است. حجم نمونه در این تحقیق طبق جدول مورگان 250 نفر، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫ ﺎ و اﻃﻼﻋﺎت شامل پرسشنامه های استاندارد فرهنگ حاکم بر مدرسه دانشگاه میسوری (scs) شامل 35 گویه، اخلاق حرفه ای هیوود (2009) مشتمل بر 19 گویه و مسئولیت پذیری گاف (1987) شامل 42 گویه اﺳﺖ. به منظور بررسی روایی سوالات پرسشنامه از نظر اساتید استفاده شده است و به منظور بررسی پایایی سوالات پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار 22SPSS استفاده شده است؛ که ضریب آلفای کرونباخ ﺑ ﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 0.84، 0.83، 0.89 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. به منظور تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار 22SPSS با کمک روشهای آمار توصیفی و استنباطی که در بخش توصیفی از میانگین، میانه و انحراف استانداردو ... و در بخش استنباطی ازآزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. براساس یافته های این تحقیق در فرضیه ی اول نتیجه گرفتیم که بین فرهنگ حاکم بر مدرسه با اخلاق حرفه ای مدیران و مسئولیت پذیری معلمان مدارس پسرانه ابتدایی شهرستان خنجین رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین در پی بررسی های انجام شده درباره فرضیه دوم و سوم نتیجه گرفته شد که بین اخلاق حرفه ای مدیران و مسئولیت پذیری معلمان و در فرضیه سوم بین فرهنگ حاکم بر مدرسه و و مسئولیت پذیری معلمان مدارس ابتدایی پسرانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۳۵.

بررسی تأثیر قیمت گذاری اشتباه سهام بر کسب بازده مازاد آتی

کلید واژه ها: بازده سهام قیمت گذار ی نادرست مازاد بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 806
یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهش گران حوزه مالی را به خود معطوف کرده است، بحث کارایی قیمت سهام است. کارایی قیمت سهام به این موضوع اشاره دارد که قیمت بازار یک سهم تا چه حد درباره شرایط اقتصادی واقعی و زیربنایی آن سهم آگاهی بخش و دارای محتوای اطلاعاتی است. قیمت ها از طریق مکانیسم بازار و جمع آوری اطلاعات توسط فعالان بازار درباره ارزش معامله ای دارایی ها، شکل می گیرند. به ویژه در بازار سهام، سرمایه گذاران با ترکیب های متفاوت اطلاعات با یکدیگر، معامله می کنند و سعی در کسب سود ازطریق اطلاعات خود دارند. در اثر معامله های بین سهامداران، قیمت سهام این ترکیب های متفاوت اطلاعات را در خود جمع کرده و انتظارهای سرمایه گذاران از ارزش سهام شرکت ها را منعکس می کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قیمت گذاری اشتباه سهام بر کسب بازده مازاد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، یک فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این یک فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388 لغایت 1397 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که قیمت گذاری اشتباه سهام تاثیر مثبت و معناداری بر کسب بازده مازاد آتی دارد؛ به عبارت دیگر، می توان بیان کرد که قیمت گذاری اشتباه سهام موجب افزایش مازاد بازده آتی سهام می شود.
۳۶.

چابکی سازمانی، کیفیت زندگی کاری و مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتریان

کلید واژه ها: چابکی سازمانی کیفیت زندگی کاری و مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتریان معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 706
امروزه چابک سازی سازمانها، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی بسیاری از سازمانهاست. از آنجاییکه تحقیقات گذشته، گویای تاثیر پذیری چابکی از کیفیت زندگی کاری و مدیریت الکترونیک روابط مشتریان بوده؛ به تحلیل رابطه ای این سه عامل پرداخته شده است. در این تحقیق در ابتدا عوامل متغیرهای اصلی تحقیق تعیین و سپس ارتباط بین آن ها بررسی شد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت پتروشیمی شیراز تشکیل دادند که با استفاده از روش سرشماری به تعداد 60 نفر انتخاب شدند. پژوهش حاضر از دسته پژوهش های توصیفی قرار می گیرد و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد. از نوع پژوهش های همبستگی و از نظر مقطع جمع آوری داده ها از نوع پژوهش های تک مقطعی است که از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و اکسل انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیات تحقیق مبتنی بر سه فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی در شرکت پتروشیمی شیراز، حاکی از تاثیر گذاری متغیر "کیفیت زندگی کاری" بر "چابکی سازمانی" و تایید نقش واسطه ای "مدیریت الکترونیک روابط مشتریان" در ارتباط بین این دو است.
۳۷.

بررسی تأثیر بازارگرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی با توجه به نقش تعدیلگر نوآوری

نویسنده:

کلید واژه ها: بازارگرایی نوآوری قابلیت های بازاریابی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 680 تعداد دانلود : 423
هدف از نگارش پژوهش حاضر، تعیین تاثیر بازارگرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی با توجه به نقش میانجی نوآوری می باشد. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که برای تدوین آن، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، 412 نفر از کارکنان بانک حکمت می باشند که با بهره گیری از فرمول حجم نمونه کوکران، 200 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای بود. در این تحقیق، بازارگرایی و قابلیت های بازاریابی به عنوان متغیرهای مستقل، عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته و نوآوری نیز به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شدند. پرسشنامه مورد نظر نیز از نوع استاندارد بوده که پس از تائید روایی (محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ) میان افراد جامعه آماری توزیع شد. نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل، بیانگر تاثیر مثبت و معنادار بازارگرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی بانک حکمت بود. ضمن اینکه نوآوری نیز تاثیر بازارگرایی بر عملکرد مالی را تعدیل می کند.
۳۸.

بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر تمایل به ترک کار کارکنان (مورد مطالعه: فرودگاه مشهد)

کلید واژه ها: قلدری سازمانی تمایل به ترک کار فرودگاه مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 530
قلدری در محل کار مشکلی است که در زندگی کاری معاصر رایج است. قلدری سازمانی، اشاره به موقعیت و شرایطی دارد که فرد در معرض رفتارهای خصمانه و کینه جویانه جدی، مکرر و طولانی مدت قرار می گیرد، به طوریکه این رفتارها آزار دهنده و استرس زا می باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر تمایل به ترک کار کارکنان در فرودگاه مشهد است. جامعه آماری تحقیق را، کارکنان فرودگاه مشهد به تعداد 700 نفر تشکیل داده اند که از بین آنها 248 نفر بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی در دسترس جهت توزیع پرسش نامه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است. جهت اندازه گیری قلدری سازمانی از پرسشنامه اینرسن و همکاران (2009)؛ و برای سنجش متغیر تمایل به ترک کار از پرسشنامه کیم و همکاران (2007) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق روایی صوری و محتوایی مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS24 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قلدری سازمانی بر تمایل به ترک کار کارکنان در فرودگاه مشهد تأثیرگذار است (5/81). همچنین تأثیر مؤلفه های قلدری مرتبط به کار (6/59)، قلدری شخصی (1/79) و قلدری فیزیکی (7/71) بر تمایل به ترک کار کارکنان در فرودگاه مشهد به تأیید رسیده است.
۳۹.

تأثیر رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا طریق فرهنگ سازمانی توانمند سازی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 436
پژوهش حاضر به تاثیر رهبری تحول گرا بر توانمندسازی کارکنان با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل، کلیه کارکنان وکارشناسان مربوطه در شهرداری تهران می باشند. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 205 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار PLS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رهبری تحول گرا بر فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی را تایید میکند. به علاوه نتایج نشان میدهد رهبری تحول گرا از طریق فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی کارکنان تاثیر دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت بایستی از طریق فرهنگ سازمانی با شناسایی فرصت های جدید، چالشی بودن، بهبود و تبیین چشم انداز قوی برای آینده، باعث افزایش انگیزه کارکنان خود شده و با ایجاد ارتباطات قوی و روشن باعث الهام بخشی در شهرداری شده و کارکنان را به سازمان متعهدتر و توانمندتر کنند.
۴۰.

تعیین قیمت پیمان آتی و قرارداد آتی

کلید واژه ها: پیمان آتی قرارداد آتی تعیین قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 52
بازارهای مالی به این خاطر ایجاد شده اند تا با استفاده بهینه از منابع مالی، سبب شکوفایی و رشد اقتصاد شوند. ابزارهای مالی مختلفی جهت تنوع بخشی به اقتصاد و بازارهای مالی طراحی و معرفی شده اند که یکی از این ابزارها، ابزارهای مشتقه هستند که شامل چهار نوع: پیمان آتی، قرارداد آتی، اختیار معامله و سواپ می باشند که هر یک هدف و کاربرد مشخصی دارد. در سالهای اخیر، بازار این ابزارها در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت بسیاری پیدا کرده و به سطحی از نوآوری های مالی رسیده اند که ضروری است تا متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت این ابزارها آگاه باشند. مواردی چون کشف قیمت، ثبات بازار و کارایی بازار، از جمله موضوعات مهم مالی بوده و در کنار آن عوامل موثر بر قیمت قراردادهای آتی است که برای معامله گران و فعالان بازار بسیار مفید است چرا که می توانند با استفاده از قیمت آتی، قیمت نقدی را پیش بینی نمایند. لذا سعی شده است تا در این مقاله روش های مختلف تعیین قیمت پیمان آتی و قرارداد آتی تشریح گردد.
۴۱.

بررسی عوامل مؤثر بر هموارسازی تقسیم سود در گروه های تجاری

کلید واژه ها: تقسیم سود هموارسازی تقسیم سود گروه های تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 132
به دلیل اطمینان نسبت به سودهای نقدی حاضر در مقایسه با بازده های قیمتی آینده، سیاست تقسیم سود شرکت می تواند توجه بیشتری از سهامداران و سرمایه گذاران را به خود جلب کند. این انتظار می رود که یکی از عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود و همچنین هموارسازی سود تقسیمی، گروه های تجاری باشد. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر هموارسازی تقسیم سود در گروه های تجاری است. در راستای هدف پژوهش، هشت فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این هشت فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 لغایت 1396 انتخاب گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش دادهای ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که طبق فرضیه اول که هموارسازی تقسیم سود در شرکت های وابسته به گروه تجاری نسبت به شرکت های غیر وابسته به گروه تجاری کمتر است رد می شود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که فرصت های سرمایه گذاری، اهرم مالی، نسبت دارایی های ثابت مشهود، ریسک تجاری، نسبت سود (زیان) انباشته، اندازه شرکت و سن شرکت بر هموارسازی تقسیم سود در شرکت های غیر وابسته نسبت به شرکت های وابسته به گروه های تجاری تأثیر مثبت بیشتری دارد.
۴۲.

نقش ابزارهای هوش کسب و کار در فرآیند تصمیم سازی در شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی شهر تهران

کلید واژه ها: فرآیند تصمیم گیری هوش تجاری داده کاوی انبار داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 995
از جمله عواملی که می تواند نقش مهمی در فرایند تصمیم گیری ایفا کند استفاده از ابزارهای هوش تجاری می باشد و مشاوران بازاریابی جهانی به استفاده از ابزارهای جدید هوش تجاری و تمرکز بر اهمیت این ابزارها تاکید داشته اند. در همین راستا در این پژوهش نقش ابزارهای هوش تجاری بر فرایند تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش نمونه آماری شامل مدیران و روسای بخش های مختلف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی می باشد. داده های مورد نیاز برای این پژوهش، بوسیله یک پرسشنامه استاندارد که پایایی و روایی آن مجددا مورد بررسی و تائید قرار گرفت، جمع آوری شد. همچنین برای نگارش ادبیات نظری لازم در حوزه مورد بررسی از مطالعات کتابخانه ای نیز بهره گرفته شد. در این پژوهش از دو روش مختلف برای ارزیابی استفاده شد. در مرحله اول از روش دیمتل برای ارزیابی اولیه متغییرها و شاخص ها و ارزیابی و استخراج متغییرها و شاخص های تاثیرگذار و تاثیر پذیر استفاده شد که ابزار گرداوری داده های آن از طریق مصاحبه انجام پذیرفت و در مرحله دوم از روش تحلیل آماری استفاده گردید که برای انجام آن از آمار استنباطی و توصیفی استفاده می شود. در بخش آمار استنباطی ازضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. به طور کلی، نتایج این پژوهش حاکی از نقش استفاده از ابزارهای هوش تجاری بر فرایند تصمیم گیری بود و نشان داد که سیستم هوش تجاری و این ابزارها رابطه نزدیکی با فرایند تصمیم گیری دارند. در تبیین این نقش می توان گفت که اتخاذ تصمیم با پشتیبانی سیستم های هوش تجاری، زمان، هزینه و خطای انسانی را کاهش می دهد. به عبارتی، سیستم های هوش تجاری یک جهانی سازی فنی در جهان بازار است که با استفاده از آن، فرایندی تصمیم گیری در سازمان اثربخش شده و با کاهش اتلاف وقت و خطرات و ابهام در کار، توانایی مقابله با تغییرات گسترده در سطح جهانی را به سازمان می دهد.
۴۳.

تاثیر بهره گیری از رسانه های اجتماعی بر وفاداری مشتری و تصویر نام تجاری (مطالعه موردی: بررسی تطبیقی دو برند گراد و هاکوپیان)

کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی بازاریابی رسانه های اجتماعی وفاداری مشتری ارزش ویژه نام تجاری تصویر نام تجاری هاکوپیان گراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 397
هدف از این مطالعه تاثیر بهره گیری از رسانه های اجتماعی بر واکنش مصرف کننده و تصویر نام تجاری به عنوان یکی از دو پارامتر اصلی ارزش ویژه برند می باشد و هم چنین معرفی جنبه های پنج گانه اقدامات بازاریابی رسانه های اجتماعی (سرگرمی، تعاملی بودن، مرسوم بودن، سفارشی سازی و ارتباط کلامی) و ارتباط آن با ارزش ویژه برند و دو بعد اصلی آن شامل تصویر برند و آگاهی از برند می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان دو برند گراد و هاکوپیان در سطح شهر شیراز می باشد و نامحدود درنظر گرفته شده است. نمونه آماری شامل 384 نفر برآورد شد. در بخش آمار توصیفی از نرم افزارهای Excel و SPSS و در بخش آمار استنباطی از نرم افزار Smart-PLS استفاده شد. پس از توصیف داده های حاصل، هر یک از فرضیه ها به طور جداگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی برند بر ارزش ویژه برند در هر دو برند گراد و هاکوپیان مثبت و معنادار است. میزان این تاثیر در هاکوپیان بیشتر از برند گراد است. هم چنین تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی برند بر رفتار مصرف کننده در هر دو برند گراد و هاکوپیان مثبت و معنادار است و میزان این تاثیر در برند گراد بیشتر از برند هاکوپیان است. ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف کننده نیز تاثیر مثبت و معنادار دارد که این تاثیر در برند هاکوپیان بیشتر از برند گراد شده است. در نهایت تاثیر فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی برند بر رفتار مصرف کننده با نقش میانجی ارزش ویژه برند در هر دو برند مثبت و معنادار شده است و این تاثیر برای برند هاکوپیان نسبت به برند گراد بیشتر است. به طور کلی تمام فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت و پیشنهادهایی جهت بهبود بهره گیری از رسانه های اجتماعی دو برند گراد و هاکوپیان ارائه شد.
۴۴.

اخلاق، هنر حسابداران

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای حسابداری عملکرد اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 366
امروزه شاهد انجام مطالعات زیادی درخصوص ارزش و اهمیت رعایت موضوعات اخلاقی در همه کسب و کارها هستیم. رعایت اخلاق در حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در این حوزه نیز اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است. اهمیت پرداختن به این موضوع وقتی دوچندان می شوید که متوجه ایجاد بحران های ناشی از خلا رعایت اصول اخلاقی و بیگانه بودن برخی از اعضای حرفه با آن شویم. بسیاری معتقدند برخی بی اخلاقی ها در حرفه حسابداری و حسابرسی باعث وقوع رسوایی در شرکت انرون شد. رسوایی ای که از آن به عنوان بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکا در اوایل هزاره سوم نام برده می شود. حسابداری در دنیای پیشرفته اقتصادی امروز حرفه ای است حیاتی، زیرا محیط اقتصادی جاری بدون آن نمی تواند وجود داشته باشد و یا دچار مشکلات اساسی می شود. بی شک حرفه حسابداری بدون رعایت اخلاق نمی توان جایگاه خود را حذف کند چرا که بقای این حرفه به اعتماد استفاده کنندگان از خدمات آن وابسته است و بدون جلب اعتماد استفاده کنندگان، ارائه خدمات از سوی حسابداران بی فایده است. این مطالعه تلاش دارد تا الزام توجه به هنر اخلاق در حرفه حسابداری را متذکر شود و در حد امکان باعث شناخت بیشتر اهمیت این موضوع در حرفه حسابداری شود. در این راستا، در ابتدا با بیان تعریفی از اخلاق به صورت عام و انواع آن به موضوع اخلاق در حسابداری پرداخته و با بیان اصول بنیادی اخلاق حرفه ای در حسابداری که توسط فدارسیون بین المللی حسابداری به همه اعضای این حرفه توصیه شده است خواهیم پرداخت.این مطالعه تلاش دارد تا الزام توجه به هنر اخلاق در حرفه حسابداری را متذکر شود و در حد امکان باعث شناخت بیشتر اهمیت این موضوع در حرفه حسابداری شود. در این راستا، در ابتدا با بیان تعریفی از اخلاق به صورت عام و انواع آن به موضوع اخلاق در حسابداری پرداخته و با بیان اصول بنیادی اخلاق حرفه ای در حسابداری که توسط فدارسیون بین المللی حسابداری به همه اعضای این حرفه توصیه شده است خواهیم پرداخت.
۴۵.

تأثیر برنامه ریزی منابع سازمانی برکیفیت تصمیم گیری با نقش میانجی رضایت کاربر از برنامه ریزی منابع سازمانی (مورد مطالعه استانداری چهارمحال و بختیاری)

کلید واژه ها: برنامه ریزی منابع سازمانی کیفیت تصمیم گیری رضایت کاربر استانداری چهارمحال و بختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 485
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه ریزی منابع سازمانی برکیفیت تصمیم گیری با نقش میانجی رضایت کاربر از برنامه ریزی منابع سازمانی در استانداری چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. نوع پژوهش، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان استانداری استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می دادند که تعداد آنها بالغ بر 440 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که حجم نمونه آماری برابر 205 نفر به دست آمد. از پرسشنامه پژوهش اویداد و همکاران (2020) استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تأییدگردید. جهت بررسی فرضیات از نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد برنامه ریزی منابع سازمانی برکیفیت تصمیم گیری و رضایت کاربر از برنامه ریزی منابع سازمانی اثرگذار است. رضایت از کاربر بر کیفیت تصمیم گیری اثرگذار است؛ و برنامه ریزی منابع سازمانی برکیفیت تصمیم گیری با نقش میانجی رضایت کاربر دراستانداری چهارمحال و بختیاری اثرگذار است.
۴۶.

تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار دوستدار محیط زیست کارکنان بر عملکرد محیطی

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبز عملکرد محیطی رفتار دوستدار محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 140
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار دوستدار محیط زیست کارکنان بر عملکرد محیطی می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان پتروشیمی شهرستان شیراز می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران به تعداد 242 محاسبه شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق، از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی ابزار اندازه گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار (spss 28) استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار دوستدار محیط زیست تاثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد زیست محیطی دارند.
۴۷.

مروری بر عوامل فرسودگی شغلی و راهکارهای درمان آن

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی غنی سازی شغلی جانشین پروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 614
فرسودگی شغلی از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این معضل علاوه بر بروز اثرات نامطلوب جسمی، عوارضی روانی متعددی نیز به همراه داشته است از واژه فرسودگی برای توصیف پاسخ های انسان در برابر فشارهای روانی تجربه شده استفاده می شود. فرسودگی شغلی در واقع در اثر استرسی های مداوم بوجود می آید در این پژوهش قصد داریم به بررسی فرسودگی شغل و راهکارهایی برای درمان آن بپردازیم که برای جمع آوری اطلاعات در این زمینه از اطلاعات ثانویه یا همان مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است؛ که از لحاظ روش انجام کار مروری- توصیفی می باشد و چون راهکارهای درمانی برای مسئله فرسودگی شغلیدر ادارات در اختیار می گذارد از نوع کاربردی است؛ که نتایج حاصل از پژوهش نشان دادبین فشارهای روانی و فرسودگی شغلی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. در واقع فرسودگی شغلی در اثر فشار مداوم روانی پدید می آید. فشارهای روانی وقتی رخ می دهد که بین مطالبات و خواسته های محیطی با توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها تعادل وجود نداشته باشد. هر چه مطالبات و خواسته های محیطی افزایش یابد و فرد توانایی لازم برای پاسخ دادن به آنها را نداشته باشد فشار روانی برخاسته از آن سبب بروز فرسودگی شغلی در وی می شود که اگر به درمان فرسودگی شغلی از روش هایی چون جانشین پروری، غنی سازی شغل و... نپردازیم بازدهی سازمان کاهش پیدا می کند و چه بسا منجر به برشکستگی آن می شود.
۴۸.

بررسی رابطه ی اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اعضای هیئت مدیره کمیته حسابرسی عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 182 تعداد دانلود : 698
این مطالعه به بررسی رابطه ی اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. شرکتهایی که از سال 1394 تا 1400 عضو بورس هستند به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضرانتخاب شدند که از این شرکت ها بر اساس معیارهای غربالگری شده تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری مشخص شده است. نتایج و شواهد تجربی نشان می دهد که بین اندازه هیات مدیره و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین استقلال هیات مدیره و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. بین شکل کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین تاثیر کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
۴۹.

شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

نویسنده:

کلید واژه ها: سیستم مدیریت یکپارچه تاپسیس تحلیل سلسه مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 298 تعداد دانلود : 267
هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره بوده است. پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه به پیش شرط هر سازمانی تبدل شده است و به دنبال این است که به یک شرکت رقابتی و پایدار تبدیل شود. مطالعات قبلی موانع مختلفی را در اجرای آن نسبت می دهد. هنوز مطالعات کمی در مورد میزان موانع اجرای در دست است. برای پر کردن این شکاف در ادبیات، ما یک چارچوب سیستماتیک برای اولویت بندی موانع ایجاد کرده ایم. ما در مرحله اول برای تعیین عوامل موانع اجرای سیستم مدیریت یکپارچه، نخست در فاز اول به جهت شناسایی عوامل، با توجه به مرور متون و تحقیقات پیشین صورت گرفته عواملی به عنوان عوامل موثر بر سیستم مدیریت یکپارچه احصاء شد. در فاز دوم جلساتی به صورت طوفان فکری با کارشناسان خبره شامل مدیران، متخصصان و کارشناسان شرکت آلومینیوم اراک که تمامی پاسخ دهندگان شناسایی شده در پروژه های سیستم مدیریت یکپارچه نسبتاً بزرگ در استان مرکزی را تجربه کرده اند و کاملاً هدفمند می باشد، برگزار شد و خروجی این جلسات به انضمام مطالعات ادبیات تحقیق استخراج بیش از 22 عامل موثر بوده است، در فاز سوم جلساتی به صورت دلفی با کارشناسان خبره برگزار شد و خروجی این جلسات به انضمام مطالعات ادبیات تحقیق استخراج بیش از 16 عامل موثر بوده است. سپس با استفاده از میانگین نظرات خبرگان، عواملی که بیشترین اوزان رو نسبت به میانگین کسب کرده اند به عنوان عوامل موثر بر موانع موجود در سر راه سیستم مدیریت یکپارچه تعیین شد. در مرحله دوم به اولویت بندی شاخص ها پرداخته شد، برای این منظور از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بدین ترتیب که پرسشنامه مقایسات زوجی بین 35 نفر از کارشناسان توزیع شد و میانگین حسابی نظرات افراد محاسبه گردید و با نرمال کردن ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه میانگین هندسی معیارها به صورت سطری طبق الگوریتم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، وزن تعیین گردید و در نهایت وزن کلی زیرمعیارها با توجه به هدف بیان شد. در ادامه در مرحله سوم پژوهش برای بررسی دقیق تر این مدل از چهار واحد به عنوان پروژه ارائه شده در شرکت مورد بررسی اطلاعاتی گرفته شد و با بهره گیری از تلفیق تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسه مراتبی اقدام به رتبه بندی این واحد ها شد.
۵۰.

نقش مصالح کف سازی در خوانایی فضای شهری برای نابینایان

کلید واژه ها: مصالح مناسب فضای شهری نابینایان کف سازی ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 999
فضای عمومی فضایی است که عموم شهروندان از هر قشر، سن، نژاد و صنفی حق ورود و حضور در آن را بدون هیچ گونه محدودیتی دارا می باشند. فضای شهری اساس شکل گیری جامعه مدنی است. در واقع متناسب سازی فضای شهری برای همه مردم جامعه علاوه بر توجه به مسائل عملکردی مستلزم توجه به مسائل روحی، معنوی وفیزیکی کلیه اقشار جامعه باروحیات و توانایی های گوناگون است. لذا لازم است فضاهای شهری به گونه ای طراحی گردند تا تمامی شهروندان معلول و یا غیرمعلول از فضا بهره گیرند. گروه مورد مطالعه ما در این تحقیق قشر نابینایان جامعه هستند. قدم زدن برای افراد نابینا برای کشف محیط اطراف بسیار موثر می باشد. آنها نیاز ندارند تا محیط را از بالا ببینند بلکه بایستی داخل محیط باشند و تجربه کنند. وقتی فردی نابینا وارد محیط جدیدی می شود که قبلا در مورد آن تنها چیزهایی شنیده به کمک حس لامسه و دیگر حواس سعی می کند محیط را کشف کند درحالی که فرد بینایی که از قبل عکسهای زیادی از آن محیط دیده است به عکسبرداری از محیط اکتفا می کند. آن چه بیش از همه می تواند نقش چشم را برای نابینایان در فضا داشته باشد؛ مصالح اند. تنوع مصالح می تواند خالق تجربه های متنوع از حس لامسه برای فرد نابینا باشد؛ بنابراین در این مقاله با بررسی منابع موجود و مطالعات کتابخانه ای و بررسی راهکارهای موفق تجربه شده در سایر کشورها با تاکید بر روش کفسازی CFA ویژه نابینایان به جست و جوی مصالح مناسب به ویژه کفسازی اصولی و نحوه به کارگیری آن برای سهولت حضور نابینایان در فضاهای شهری هستیم.
۵۱.

تأثیر بازگشت اهرم به میانگین بر شتاب سود

کلید واژه ها: بازگشت اهرم به میانگین سود شتاب سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 654
هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازگشت اهرم به میانگین بر شتاب سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی موضوع نمونه ای متشکل از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1388 تا 1397 انتخاب شده است. داده ها با استفاده از رگرسیون باینری لجستیک تحلیل شده است بر اساس یافته های پژوهش بازگشت اهرم برمیانگین بر شتاب سود تاثیرمثبت ومعناداری دارد. هرچه اهرم مالی بیشتر به سمت میانگین (اهرم هدف) بازگشت داشته باشد شتاب سود (تغییرات در رشد سود) در صورت های مالی افزایش می یابد و این عمل به عنوان یک سیگنال مثبت عمل نموده و سبب افزایش تمایل سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شرکت ها می شود.
۵۲.

تاثیر اهمیت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی با توجه به چرخش اجباری حسابرس

کلید واژه ها: اهمیت صاحبکار کیفیت حسابرسی چرخش اجباری حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 409
اهمیت صاحبکار، میزانی است که صاحبکار برای یک مؤسسه حسابرسی ضروری است. صاحبکارانی که از نظر اندازه بزرگ هستند یا حق الزحمه حسابرسی بالاتری دارند معمولاً از مشتریان کوچک تر اهمیت بیشتری دارند؛ اما چرخش حسابرسی می تواند حسابرسان را از داشتن روابط شخصی با صاحبکار باز دارد، بنابراین استقلال حسابرس را افزایش می دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اهمیت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی با توجه به چرخش اجباری حسابرس می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 146 شرکت در بازه زمانی 1392-1399 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد اهمیت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار منفی و معنی دار دارد؛ چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر تأثیر اهمیت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار نیست.
۵۳.

اصلاح طبقه بندی مطالبات بانکی و ریسک اعتباری

کلید واژه ها: امهال بدهی ریسک اعتباری طبقه بندی مطالبات غیر جاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 636
بانک ها مکلف هستند بین منابع جذب شده و تسهیلات پرداختی توازن برقرار نمایند و درصورت پیشی گرفتن مصارف از منابع، متحمل جریمه کسری منابع خواهند شد. تامین منابع ابرای پرداخت تسهیلات، ز طریق ورود منابع جدید و وصول مطالبات از محل پرداخت های تسهیلات گذشته میسر است. یکی از مهمترین چالش ها در نظام بانکی، عدم بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر است، تحقق نیافتن برنامه وصول مطالباتی، موجب خواهد شد بخشی از منابع از چرخه اقتصادی خارج شود و با بلوکه شدن آن، پویایی نظام اقتصادی با اختلال روبرو شود. ریسک اعتباری شاخصی برای ارزیابی این اختلال است، در این پژوهش متناسب با اقتضائات سیستم بانکی، تغییراتی در طبقه بندی مطالبات غیرجاری و به تبع آن اصلاح روش محاسبه ریسک اعتباری ارائه شده است. طبقه بندی و ریسک اعتباری با استفاده از تعاریف اصلاحی برای 47 شعبه بانک کشاورزی انجام شده است، کنترل نوسانات ریسک در مقایسه با روش محاسباتی حال حاضر برای ریسک، برآیند کار را مثبت نشان می دهد.
۵۴.

فناوری مدرن در حسابداری

کلید واژه ها: حسابداری هوش مصنوعی سیستم خبره الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 365
یکی از وظایف اصلی هر حسابدار و بخش حسابداری در یک فعالیت اقتصادی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل مجموعه ای از اطلاعات و داده های مالی می باشد. در گذشته این امر صرفاً توسط حسابداران و با قلم و کاغذ و بدون کمک گرفتن از فناوری انجام می شد. با گسترش فناوری در همه عرصه های زندگی و کار، امروزه بسیاری از ابزارهای و فناوری های به کمک حسابداران آمده اند تا آنها بتوانند با سرعت و دقت بیشتری تحلیل های دقیقی بر فعالیتهای مالی موسسه خود داشته باشند و فعالیتهای تکراری خود را به رایانه واگذار کنند. یکی از برجسته ترین ابزارها در این فناوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی یک اصطلاح علمی کامپیوتری است که توانایی رایانه را برای تکرار توانایی های یادگیری، ارزیابی، حل مسئله و تصمیم گیری انسان ها توصیف می کند، با استفاده از این فناوری در ساخت تجهیزات مختلف، می توان رفتارهای شبه انسانی را تقلید کرد و به این ترتیب، کارها را با سرعت بیشتری انجام داد، یا به عبارتی دیگر شبیه سازی ویژگی های انسانی از طریق سیستم های کامپیوتری می باشد. سیستم های خبره، الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و منطق فازی از مهمترین مباحث هوش مصنوعی است که در حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند و در مقاله تلاش میشود پس از تعریف هوش مصنوعی و کاربردآن در حسابداری به این مباحث پرداخت.
۵۵.

کاربرد سیستم های حسابداری در حوزه مسئولیت های اجتماعی و تأثیر آن

کلید واژه ها: مسئولیت های اجتماعی حسابداری اجتماعی حسابداری هزینه های زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 633 تعداد دانلود : 390
تا چندی پیش هدف اصلی هر شرکت را حداکثرسازی سود سهامداران می دانستند چرا که تنها خود را در مقابل سهامداران خویش مسئول می دانستند ولی در قرن جدید کم کم مشکلات این دیدگاه برای سایر ذی نفعان و به خصوص جامعه ای که شرکت در آن مشغول به فعالیت است عیان شد و شرکت ها به سمتی رفتند که با قبول کردن مسئولیت های اجتماعی، دیگر تنها در مقابل سهامدارن خود مسئول نمی بینند بلکه خود را در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت می کنند نیز مسئول می دانند. بنابراین در تلاشند تا کنار تلاش برای افزایش سودآوری خود، هزینه هایی را که به جامعه و محیط زیست نیز وارد می کنند کم شود. البته این طبیعی است که هیچ گاه شرکت ها به دنبال مسائل مربوط به هزینه های اجتماعی و جبران خسارت های وارد شده به محیط زیست نباشند مگر اینکه الزامات قانونی آن ها را مجبور به اجرای مقرارت و دستورالعمل های مربوطه کند. در این مقاله مروری داریم بر تاریخچه ی حسابداری مسئولیت اجتماعی و توصیف مفهوم آن به عنوان بخشی از دانش حسابداری و به اهداف و ثمره ی اجرای حسابداری مسئولیت های اجتماعی نیز خواهیم پرداخت.
۵۶.

بررسی تاثیر قدرت مدیر عامل بر درماندگی مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: درماندگی مالی قدرت مدیرعامل نگهداشت وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 837
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر درماندگی مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس متغیر وابسته تحقیق درماندگی مالی و متغیر مستقل قدرت مدیرعامل و متغیر تعدیلگر نگهداشت وجه نقد است. این تحقیق یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که نمونه آماری تحقیق شامل 131 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه ها در این تحقیق با استفاده از روش تخمین EGLS در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد قدرت مدیرعامل تاثیر منفی و معناداری بر درماندگی مالی شرکت دارد. لذا با افزایش قدرت مدیرعامل، درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. همچنین نگهداشت وجه نقد تاثیر منفی و معناداری در رابطه میان قدرت مدیرعامل و درماندگی مالی شرکت دارد.
۵۷.

تاثیر مدیریت ایمنی بر روی نگرش و رهبری ایمنی در بین کارکنان آتش نشانی قزوین

کلید واژه ها: مدیریت ایمنی نگرش رهبری ایمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 839
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیر گذاری مدیریت ایمنی بر روی نگرش و رهبری ایمنی در بین کارکنان کارکنان آتش نشانی قزوین می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان آتش نشانی قزوین می باشد که تعداد آنها 422 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 218 نفر برآورد گردید. در این تحقیق برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که مدیریت ایمنی بر روی نگرش و رهبری ایمنی در بین کارکنان آتش نشانی قزوین تاثیر گذار می باشد.
۵۸.

تاثیر شیوه های ایمنی و رفتار شهروندی سازمانی بر روی مدیریت ایمنی با توجه به نقش وظیفه شناسی در بین کارکنان آتش نشانی قزوین

کلید واژه ها: شیوه های ایمنی رفتار شهروندی سازمانی مدیریت ایمنی وظیفه شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 725 تعداد دانلود : 305
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیر گذاری شیوه های ایمنی و رفتار شهروندی سازمانی بر روی مدیریت ایمنی با توجه به نقش وظیفه شناسی در بین کارکنان آتش نشانی قزوین می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان آتش نشانی قزوین می باشد که تعداد آنها 422 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 218 نفر برآورد گردید. در این تحقیق برای نمونه گیری از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شد. برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که آماره معنی داری بین متغیر شیوه های ایمنی و وظیفه شناسی برابر (284/4) و ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (455/0) است. آماره معنی داری بین متغیر شیوه های ایمنی و مدیریت ایمنی برابر (439/8) وضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (322/0) است. آماره معنی داری بین متغیر رفتار شهروندی سازمانی و وظیفه شناسی برابر (717/6) و ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (176/0) است. آماره معنی داری بین متغیر رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت ایمنی برابر (127/11) و ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (109/0) است. آماره معنی داری بین متغیر وظیفه شناسی و مدیریت ایمنی برابر (365/6) و ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (265/0) است.
۵۹.

بررسی نقش دانش ایمنی بر روی نوع دوستی و عملکرد کارکنان و فرآیند ایمنی در بین کارکنان آتش نشانی قزوین

کلید واژه ها: دانش ایمنی نوع دوستی عملکرد کارکنان فرآیند ایمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 837 تعداد دانلود : 719
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش دانش ایمنی بر روی نوع دوستی و عملکرد کارکنان و فرآیند ایمنی در بین کارکنان کارکنان آتش نشانی قزوین می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان آتش نشانی قزوین می باشد که تعداد آنها 422 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 218 نفر برآورد گردید. در این تحقیق برای نمونه گیری از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شد. در این تحقیق برای نمونه گیری از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شد. برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که دانش ایمنی بر نوع دوستی، عملکرد کارکنان و فرآیند ایمنی تاثیر مثبتی دارد. همچنین نوع دوستی، عملکرد کارکنان بر فرآیند ایمنی تاثیر مثبتی دارد.
۶۰.

بررسی رابطه بین تعهد مدیریت عالی به ایمنی، شیوه های ایمنی مدیریت عالی، رفتار ایمنی نظارتی با ایمنی فرآیند در شرکت نستله شهر قزوین

کلید واژه ها: تعهد مدیریت عالی به ایمنی شیوه های ایمنی مدیریت عالی رفتار ایمنی نظارتی ایمنی فرآیند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تعهد مدیریت عالی به ایمنی، شیوه های ایمنی مدیریت عالی، رفتار ایمنی نظارتی با ایمنی فرآیند در شرکت نستله شهر قزوین می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت نستله قزوین می باشد که تعداد آنها 405 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 207 نفر برآورد گردید. در این تحقیق برای نمونه گیری از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شد. برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین تعهد مدیریت عالی به ایمنی، شیوه های ایمنی مدیریت عالی، رفتار ایمنی نظارتی با فرآیند ایمنی ارتباط معناداری وجود دارد.
۶۱.

بررسی نقش استرس شغلی و ضریب ایمنی بر روی مدیریت ایمنی در بین کارکنان آتش نشانی قزوین

کلید واژه ها: استرس شغلی ضریب ایمنی مدیریت ایمنی آتش نشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 742
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش استرس شغلی و ضریب ایمنی بر روی مدیریت ایمنی در بین کارکنان آتش نشانی قزوین می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان آتش نشانی قزوین می باشد که تعداد آنها 422 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 218 نفر برآورد گردید. در این تحقیق برای نمونه گیری از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شد. برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که استرس شغلی و ضریب ایمنی مدیریت ایمنی در بین کارکنان آتش نشانی قزوین تاثیر معناداری دارد.
۶۲.

تأثیر قابلیت های سازمانی بر مزیت رقابتی در بانک ملی ایران با توجه به نقش پویایی بازار و ایجاد ارتباط با مشتری

کلید واژه ها: قابلیت سازمانی مزیت رقابتی پویایی بازار ایجاد ارتباط با مشتری و شعب ملی پلاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 770
امروزه توسعه قابلیت های سازمانی سهم بسزایی برای کسب مزیت رقابتی در سازمان ها بر عهده دارد و سازمان های پیشرو می کوشند تا با ایجاد نوآوری روابط خود با مشتریان را استحکام بخشند. تحقیق حاضر با هدف شناخت تأثیر قابلیت های سازمانی بر مزیت رقابتی در شعب ملی پلاس بانک ملی ایران با توجه به نقش پویایی بازار و ایجاد ارتباط با مشتری انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را تمام کارکنان شعب ملی پلاس بانک به خود اختصاص داده اند و با استفاده از روش سرشماری 120 پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رومینا و همکاران (2021) استفاده شد که روایی سازه آن به کمک روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قابلیت های سازمانی بر مزیت رقابتی در شعب ملی پلاس بانک ملی ایران با توجه به نقش میانجی ایجاد ارتباط با مشتری تأثیر مثبت دارد؛ لیکن تعدیل گر پویایی بازار بر آن تأثیرگذار نیست. قابلیت های سازمانی بر ایجاد ارتباط با مشتری در بانک ملی ایران تأثیر مثبت دارد. ایجاد ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی در بانک ملی ایران تأثیر مثبت دارد. ایجاد ارتباط با مشتری بر تأثیر قابلیت های سازمانی بر مزیت رقابتی در بانک ملی ایران تأثیر مثبت دارد.
۶۳.

بررسی تأثیر شخصیت و اعتماد به برند بر عشق به برند

کلید واژه ها: شخصیت برند اعتماد برند عشق به برند وفاداری به برند تبلیغ دهان به دهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 865
بسیاری شرکت ها یکی از استراتژی های اساسی بازاریابی خود را جذب مشتری اتخاذ می کنند و به دنبال جلب توجه و نظر مشتریان خود هستند. یکی از راه های تحقق این هدف ایجاد تمایز از طریق برند است و به همین دلیل اهمیت برند و تأثیر آن در فروش مؤسسات، به طور فزاینده ای در حال گسترش است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی از نظر داده، کمی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش مشتریان پوشاک جین وست در شهر اصفهان می باشند. داده ها با ابزار پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تأییدشده (آلفای کرونباخ 81/0)، جمع آوری گردید. پژوهش حاضر از روش کمی و با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین تعداد 382 نفر از مشتریان پوشاک جین وست انجام شده و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مدل معادلات ساختاری PLS-SEM صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که شخصیت برند و اعتماد برند بر عشق به برند، تأثیر مستقیم و مثبت دارد. عشق به برند هم بر وفاداری مشتری به برند و تبلیغ دهان به دهان مشتری تأثیر مستقیم و مثبت دارد؛ بنابراین به مدیران بازاریابی توصیه می شود با تقویت عوامل مؤثر بر عشق به برند، ضمن ایجاد و تقویت آن به افزایش وفاداری به برند و تبلیغ دهان به دهان مشتریان توجه ویژه نمایند.
۶۴.

نقش کیفیت نهادى در رابطه بین ساختار کمیته حسابرسى و ثبات بانک

کلید واژه ها: کیفیت نهادى ساختار کمیته حسابرسى ثبات بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 297 تعداد دانلود : 386
امروزه نقش کمیته حسابرسی در حفظ ثبات بانکی به طور فزاینده ای اهمیت یافته است. کمیته حسابرسی به عنوان سازوکار اصلی حاکمیت شرکتی، هموراه نقش نظارتی موثری را شرکتها و همچنین سیستم بانکی کشور ایفا می نماید. هدف این تحقیق تبیین نقش کیفیت نهادى در رابطه بین ساختار کمیته حسابرسى و ثبات بانک می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع 18 بانک مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیر وابسته تحقیق ثبات بانک و متغیر مستقل تحقیق ساختار کمیته حسابرسی و کیفیت نهادى متغیر تعدیلگر می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در ساختار کمیته حسابرسی استقلال و تخصص اعضای کمیته تاثیر منفی بر مطالبات معوق بانک دارد و ثبات بانک افزایش می یابد؛ اما کیفیت نهادی تاثیری بر رابطه بین ساختار کمیته حسابرسی و ثبات بانک ندارد؛ بنابراین با افزایش تعداد اعضای مستقل و دارای تخصص مالی در کمیته حسابرسی پرداخت تسهیلات با ریسک عدم پرداخت بانک محدود شده و ثبات بانک افزایش خواهد یافت.
۶۵.

تبیین نقش تعدیل گر خودشیفتگى مدیرعامل در رابطه بین قدرت کمیته حسابرسى و ارزیابى ریسک حسابرسان

کلید واژه ها: خودشیفتگى مدیرعامل قدرت کمیته حسابرسى ریسک حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 986 تعداد دانلود : 178
ارزیابی ریسک بخشی جدایی ناپذیر از هر کار حسابرسی است و درک مشتری و محیط کنترلی آن هسته اصلی ارزیابی ریسک حسابرسان مستقل برای یک حسابرسی با کیفیت بالا است. به طور خاص، به عنوان بخشی از ارزیابی محیط کنترلی واحد تجاری، انتظار می رود حسابرسان (1) مشارکت افراد مسئول حاکمیت شرکت، به ویژه هیئت مدیره و کمیته حسابرسی واحد تجاری و (2) فلسفه، سبک عملکرد و لحن مدیریت واحد تجاری را ارزیابی نمایند. هدف این تحقیق تبیین نقش تعدیل گر خودشیفتگى مدیرعامل در رابطه بین قدرت کمیته حسابرسى و ارزیابى ریسک حسابرسان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های تحقیق نشانداد قدرت کمیته حسابرسی رابطه منفی و معنی داری با ریسک حسابرسی، معیار تاخیر در گزارش حسابرسی و اظهار نظر ابهام درتداوم فعالیت دارد همچنین خودشیفتگی مدیرعامل رابطه منفی بین قدرت کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی، معیار تاخیر درگزارش حسابرسی را کاهش میدهد؛ بنابراین خودشیفتگی مدیران عامل ویژگی است که اثربخشی کمیته حسابرسی را کاهش می دهد و حسابرسان در ارزیابی ریسک شرکتها با مدیران عامل خودشیفته حتی با وجود کمیته حسابرسی قوی خطر حسابرسی بالاتری را برآورد می نمایند.
۶۶.

اختلالات یادگیری و خواندن و نوشتن در دانش آموزان

کلید واژه ها: اختلالات یاد گیری خواندن نوشتن دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 71 تعداد دانلود : 520
این پزوهش با عنوان اختلالات یاد گیری و خواندن و نوشتن در دانش آموزان نگارش شده است. کودکان مبتلا به اختلال خواندن و نوشتن باید احساس کنند که در مهارکردن زندگی و نتایج تحصیلی خود نقش مهمی دارند. با توجه به مشکلات تحصیلی کودکان دارای اختلال خواندن، پروری یک تفکر تحول گرا نیز نقش مهمی دارد که این امر می تواند با تقویت مثبت در پی پشتکار و تلای کودک محقق گردد. روش این پژوهش بصورت مروری می باشد و با استناد به مقالات و کتاب ها نگارش شده است. نتایج حاکی از این است که اغلب متخصصان ناتوانی یادگیری آموزش را تنها در یک شکل از دست خط یا سرهم نویسی مجاز می دانند. برخی ها عقیده دارند که نوشتن معمولی برای یادگیری آسان تر است، خواناتر است، مثل خط کتاب است و مشکلات کمتری در انجام حرکات دارد و باید به عنوان تنها شکل نوشتاری آموزش داده شود. برخی دیگر بر این باورند سرهم نویسی، سریع تر، ادامه دار و متصل به هم است. در این نوع دست خط وارونه سازی حروف کمتر اتفاق می افتد، به دانش آموزان آموزش می دهد که کل کلمه را در یافت کنند و برای نوشتن آسان تر است. به نظر آنها سرهم نویسی باید در ابتدا به صورت تنها شکل نوشتن آموزش داده شود.
۶۷.

تأثیر نماز بر نشاط معنوی دانش آموزان مدرسه پاسداران جوانمردی

کلید واژه ها: نماز دین سلامت روان نشاط معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 499 تعداد دانلود : 932
هدف پژوهش بررسی تأثیر نماز بر نشاط معنوی دانش آموزان مدرسه پاسداران جوانمردی می باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مدرسه پاسداران جوانمردی می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول موزگان برابر 132 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات عبارتست از دو پرسشنامه محقق ساخته که توسط روشهای علمی روایی و پایایی آن تأیید شده است. پایایی پرسشنامه نماز و پرسشنامه نشاط معنوی به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 781/0 و 801/0 به تأیید رسیده است. در تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و جهت تجزیه و تحلیل توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق اثر بخشی انجام فریضه نماز بر نشاط معنوی دانش آموزان اثرگذاری مثبتی دارد.
۶۸.

تأثیر الگوی ارزشیابی کیفی- توصیفی بر بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری دانش آموزان پسر کلاس دوم ابتدایی شهرستان گتوند

کلید واژه ها: الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی بر بهبود فرآیند یاددهی یادگیری دانش آموزان پسر کلاس دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 902
هدف از تحقیق حاضر تأثیر الگوی ارزشیابی کیفی - توصیفی بر بهبود فرآیند یاددهی - یادگیری دانش آموزان پسر کلاس دوم ابتدایی شهرستان گتوند در سال تحصیلی 98-1397 می باشد. تحقیق پژوهش حاضر، یک پژوهش پیمایشی است. در در این پژوهش کلیه معلمان کلاس دوم ابتدایی شهرستان گتوند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. براساس موضوع تحقیق از جامعه تحقیق 52 نفر هستند. روش نمونه گیری سرشماری می باشد. نتایج نشان داد الگوی ارزشیابی کیفی - توصیفی بر بهبود فرآیند یاددهی - یادگیری دانش آموزان پسر کلاس دوم ابتدایی شهرستان گتوند تأثیر دارد. به کارگیری الگوی ارزشیابی توصیفی به چه میزان بر بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری ناظر به عمل یاددهی معلم تأثیر داشته است. به کارگیری الگوی ارزشیابی توصیفی به چه میزان بر بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری ناظر به عمل یادگیری دانش آموز تأثیر داشته است. بین فرآیندهای ناظر به عمل یاددهی معلم از دیدگاه معلمان مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و معلمان مجری ارزشیابی کمی تفاوت معناداری وجود دارد. بین فرآیندهای ناظر به عمل یادگیری دانش آموز از دیدگاه معلمان مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و معلمان مجری ارزشیابی کمی تفاوت معناداری وجود دارد. بین فرآیندهای یاددهی ناظر به عمل معلم از دیدگاه معلمان مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی بر اساس جنسیت، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به مقایسه میانگین رتبه ها از دیدگاه معلمان، الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی بیشترین تأثیر را روی مؤلفه ارزیابی عملکرد دانش آموزان (55/3) داشته و پس از آن به ترتیب مؤلفه های بازخورد دادن (31/3)، اصلاح روش تدریس (11/3)، طراحی فعالیت های یادگیری و مداخله ها (75/2) و کم ترین تأثیر را روی مؤلفه ایجاد انگیزش بیرونی (28/2) داشته است.
۶۹.

اثر بخشی میزان کنش های اجرایی در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم و افراد بهنجار

کلید واژه ها: اوتیسم کنشهای اجرایی بازداری تغییر آمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 902 تعداد دانلود : 183
اثربخشی میزان کنش های اجرایی در والدین و بستگان افراد مبتلا به اوتیسم یکی از راه های نشان دهنده نقش ابعاد مختلف کنش های اجرایی در سبب شناسی اوتیسم و افراد بهنجار است. این پژوهش با عنوان اثر بخشی میزان کنش های اجرایی در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم است. برای این منظور از تکلیف استروپ و دسته بندی کارتهای ویسکانسین در 124 نفر ازبستگان درجه اول افراد مبتلا به اوتیسم و 124 نفر افراد بهنجار در شهر یزد استفاده گردید. همچنین پرسش نامه سنجش دامنه اوتیسم برای کودکان مبتلا به اوتیسم جهت معیار ورود به پژوهش تکمیل شد. تحلیل داده های به دست آمده تفاوت معنی داری بین دو گروه در عملکرد هر دو تکلیف انجام شده نشان داد وگروه بستگان افراد مبتلا به اوتیسم عملکرد ضعیف تری در بازداری و انعطاف پذیری نسبت به گروه کنترل داشتند (001/0< P). این نارسایی کنشهای اجرایی در افراد مبتلا به اوتیسم و خانواده آنها، شناسایی طبیعت اختلال کنش های اجرایی مربوط به فنوتیپ اوتیسم را امکان پذیر می سازد.
۷۰.

تأثیر رفاه ذهنی کارکنان براینرسی سازمان با نقش میانجی گری مسئولیت پذیری اجتماعی (csr) (مطالعه موردی: اداره تامین اجتماعی شهرستان دورود)

نویسنده:

کلید واژه ها: رفاه ذهنی اینرسی سازمانی مسئولیت پذیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 432 تعداد دانلود : 445
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر رفاه ذهنی کارکنان بر اینرسی سازمان با نقش میانجی گری مسئولیت پذیری اجتماعی (csr) بر اداره تامین اجتماعی شهرستان دورود انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است کلیه کارکنان اداره تامین اجتماعی شهرستان دورود می باشد که تعداد آنها بر طبق آمار واحد کارگزینی و منابع انسانی برابر با 100 نفرمی باشد؛ و نیز در نمونه گیری از روش غیرتصادفی در دسترس استفاده شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه های استاندارد رفاه ذهنی ژنگ و همکاران (2015)، مسئولیت پذیری اجتماعی کارول (1979)، اینرسی سازمانی استفی هاگ (2014) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری از جمله آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان متغیر میانجی کامل در نظر گرفته می شود رفاه ذهنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی (csr) اداره تامین اجتماعی شهرستان دورود تأثیرمستقیم و مثبت دارد. رفاه ذهنی بر اینرسی سازمان تأثیر ندارد.
۷۱.

بررسی اثر تعدیلی سودآوری بر رابطه بین نظام راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی سودآوری نظام راهبری شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 734
اجتناب مالیاتی فعالیتی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختنی می نماید و الزاما اتخاذ این نوع سیاست در جهت منافع همه گروه های ذینفع نیست. بحث اجتناب مالیاتی بیشتر به نظر می رسد در مورد شرکت های با جدایی مالکیت مطرح باشد، زیرا افراد حقیقی به خاطر وجود احتمال کشف و جریمه شدن و ریسک گریزی و یا انگیزه های درونی مثل وظیفه اجتماعی، کمتر درگیر اجتناب مالیاتی می شوند. از این رو هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیلی سودآوری بر رابطه بین نظام راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی است. در راستای هدف پژوهش، با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 103 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 لغایت 1399 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از بین عناصر نظام راهبری شرکتی فقط نسبت مالکیت سهامداران نهادی با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد و نسبت اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل با اجتناب مالیاتی رابطه معناداری ندارند. همچنین نتایج نشان داد افزایش سودآوری شرکت ها باعث تقویت رابطه دوگانگی وظایف مدیر عامل و اجتناب مالیاتی شده ولی بر رابطه نسبت اعضا غیر موظف هیات مدیره و اجتناب مالیاتی و رابطه نسبت مالکیت سهامداران نهادی و اجتناب مالیاتی تاثیری ندارد.
۷۲.

تعیین رابطه بین اهداف رفتار سازمانی و کیفیت انجام کار با رضایت ارباب رجوع (مطالعه موردی: شهرداری اراک)

کلید واژه ها: کیفیت انجام کار رضایت ارباب رجوع اهداف رفتار سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 803 تعداد دانلود : 669
هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین اهداف رفتار سازمانی و کیفیت انجام کار با رضایت ارباب رجوع در شهرداری اراک می باشد. به این منظور از سه متغیر اهداف رفتار سازمانی، کیفیت انجام کار و رضایت مشتری در جهت تبیین این مفاهیم استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمامی کارکنان مراکز شهرداری اراک بوده اند که تعداد 127 نفر از آن ها به عنوان نمونه برآورد شد و از بین پرسشنامه های توزیع شده، 96 عدد از آن ها کامل بود و مبنای محاسبات قرار گرفت. با استفاده از پرسشنامه استاندارد که پایایی آن 938/0 و روایی صوری آن از دیدگاه اساتید صاحب نظر و روایی آن توسط شاخص KMO برابر با 689/0، تأیید گردید، داده های اولیه جمع آوری شد. طرح تحقیق از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بود و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی داری در این تحقیق برابر 05/0 تعیین گردید و تجزیه تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS و اکسل انجام شد. نتایج حاکی از آن است که فرضیات هشت گانه این تحقیق مورد تأیید می باشند.
۷۳.

نقش سهامداران نهادی در رابطه بین پذیرش کمیته حسابرسی و ارزش شرکت

کلید واژه ها: تصویب کمیته حسابرسی بورس اوراق بهادار سهام داران نهادی ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 729
این پژوهش به بررسی نقش سهام داران نهادی در رابطه بین پذیرش کمیته حسابرسی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. هدف این پژوهش بررسی نقش حضور سرمایه گذاران نهادی و ایجاد کمیته حسابرسی در ایجاد ارزش در شرکت ها می باشد. داده های موردنیاز از صورت های مالی 152 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 الی 1396 استخراج گردیده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی بوده که جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های پانلی و بهره گیری از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین پذیرش کمیته حسابرسی باارزش شرکت ها رابطه معناداری وجود نداشته منتهی رابطه معنی دار و منفی بین نقش سهام داران نهادی در ایجاد ارزش شرکت وجود دارد. همچنین رابطه معنی دار و منفی بین نقش سهام داران نهادی بر رابطه بین پذیرش کمیته حسابرسی و ارزش شرکت ها مشاهده می شود.
۷۴.

تحلیل مشتریان رویگردان از بانک و خوشه بندی سایر مشتریان بر اساس میزان شباهت با مشتریان رویگردان

کلید واژه ها: داده کاوی رگرسیون خطی ضریب همبستگی خوشه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 882
در نظام بانکی که چرخه ورود و خروج وجوه نقد در قالب سپرده پذیری و پرداخت تسهیلات اصلی ترین فعالیت آن محسوب می شود، حفظ مشتریان اهمیت بالایی دارد. بدین منظور مدیران بانک ها بصورت قابل توجهی به حوزه امور مشتریان تمرکز نموده و در این راستا داده کاوی و روش های تحلیل متنوع آماری می تواند نقش موثری در تصمیم گیری داشته باشد. در این پژوهش روشی پیشنهاد خواهد شد که در آن از یک الگوریتم مبتنی بر ضریب همبستگی، شاخص های موثر بر مشتریانی که اخیرا از بانک خارج شده اند، را شناسایی خواهد نمود و سپس با استفاده از قابلیت رگرسیون خطی، مدل خروج مشتریان استخراج و نهایتا متناسب با شباهت مشتریان با مدل رگرسیون، مشتریان در 6 خوشه طبقه بندی خواهند شد. در همین راستا تحلیل هایی درخصوص سایر شاخص ها و انتظارات مدیریتی برای تمرکز و حفظ مشتریان ارائه شده است.
۷۵.

بررسی رابطه بین حضور مدیران زن و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: حضور مدیران زن ساختار سرمایه بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 99
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﺷﮑﺎر ﺑﻮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﺎن در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ بیش از ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در این پایان نامه سعی شده است رابطه بین حضور مدیران زن و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخص های ارزیابی متغیرها، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی پنج ساله 1395 تا 1399 از سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین و سایت Codal.ir جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 223 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است که در مجموع 1115سال - شرکت بودند. در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق می توان عنوان کرد، این است که بین حضور مدیران زن و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
۷۶.

ارایه الگوریتم درخت تصمیم برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای بورسی

کلید واژه ها: ورشکستگی شرکتهای با محدودیت مالی درخت تصمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 668
هدف اصلی این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکتهای با محدودیت مالی با استفاده از درخت تصمیم است. از حیث روش شناسی، این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی مالی قرار می گیرد. با توجه به این که از اطلاعات تاریخی شرکتهای دارای محدودیت مالی برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق استفاده می شود، در گروه تحقیقات شبه آزمایشی قرار می گیرد. همچنین با توجه به ماهیت و روشی که در این تحقیق استفاده می شود، نوعی تحقیق توصیفی پیمایشی و از جهت نوع مطالعه، میدانی آرشیوی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های بورسی از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1399 که دارای محدودیت مالی می باشند که با استفاده از مدل درخت تصمیم پیش بینی شدند. نتایج تحلیل ها نشان داد مدل درخت تصمیم توان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای با محدودیت مالی را دارد. همچنین دقت پیش بینی مدل درخت تصمیم در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای با محدودیت مالی از عملکرد بالایی برخوردار است و مدل CRT دارای 88.2 قدرت پیش بینی کنندگی است.
۷۷.

بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه، ریسک شرکت و سهام مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

کلید واژه ها: رفتار هزینه ها چسبندگی هزینه ریسک شرکت سهام مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 255
بررسی مطالعات صورت گرفته در حوزه رفتار نامتقارن و چسبنده هزینه ها نشان می دهد بسیاری از مطالعات به بررسی تأثیر برخی از عوامل بر چسبندگی هزینه ها یا بررسی رابطه چسبندگی هزینه ها با متغیر های گوناگون مالی و حسابداری پرداخته شده و به درک و توسعه این مفهوم کمک نموده اند. در این راستا در این پژوهش به بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه، ریسک شرکت و سهام مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته شد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی و به لحاظ هدف از نوع تحلیلی و از نظر نوع و روش جمع آوری و تحلیل داده ها جزو تحقیقات کمی و همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند که طی دوره 1393 تا 1400 سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. جهت جمع آوری داده های پژوهش از نرم افزار ره آوردنوین، صورت های مالی شرکت ها و سایت کدال استفاده گردید. در نهایت داده های تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی، آزمون t استیودنت و توزیع فیشر (توزیع F ) و همچنین آزمون رگرسیون چندمتغیره با بهره گیری از نرم افزار Eviwes تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد هر چه میزان چسبندگی بیشتر باشد، ریسک شرکت بیشتر است و سهام مدیریت به طور قابل توجهی اثر چسبندگی هزینه بر ریسک شرکت را افزایش می دهد. عدم چسبندگی هزینه به طور قابل توجهی ریسک شرکت را افزایش می دهد و سهام مدیریتی این همبستگی را تشدید می کند. همچنین چسبندگی هزینه به طور قابل توجهی ریسک شرکت را افزایش می دهد و سهام مدیریتی اثر آن را تشدید می کند.
۷۸.

بررسی تاثیر رفتار منافقانه بر کجروی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان)

کلید واژه ها: رفتارهای منافقانه کجروی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 13 تعداد دانلود : 452
هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر رفتار منافقانه بر کجروی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان بودند. با توجه به جامعه آماری تعداد نمونه آماری 240 نفر اعلام گردید. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید شد که میزان آلفای بالاتر از 7/0 قابل قبول تلقی شد. نتایج تحقیق نشان داد که رفتارهای منافقانه و کجروی سازمانی اثر مستقیم و تاثیر معنی داری دارد (p˂0/001). با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد مدیران مراکز تصمیم گیر و ارشد سازمان در دانشگاه علوم پزشکی جهت ارتقای سطح عملکرد کارکنان کارکنان خود باید به رابطه بین این مولفه ها توجه لازم را مبذول سازند.
۷۹.

اطلاعات دیجیتال و حسابداری مدیریت: نیاز به بازبینی روش های پژوهش

کلید واژه ها: داده های دیجیتال حسابداری مدیریت اقتصاد دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 796
جهان امروز در عصر دیجیتال وارد مرحله جدیدی شده که با محوریت تحول دیجیتال در حال منسوخ کردن بسیاری از الگوهای تجاری و رونمایی از ابزارها، خدمات و شیوه های نوینی از تعامل اقتصادی است. حسابداری به عنوان زبان تجارت متاثر از محیط پیرامون خود می باشد، به طور خاص حوزه حسابداری مدیریت به عنوان زیرمجموعه حسابداری، حوزه ای پویا می باشد. دیجیتالی کردن در حال اثرگذاری عمیق بر نحوه عملکرد شرکت ها است؛ زیرا ظهور اینترنت، فناوری های تلفن همراه و ابزارهای اقتصاد دیجیتال، منجر به شکل گیری عمق، گستره و تنوع در داده ها شده که به مراتب از آنچه پژوهشگران در گذشته به آن دسترسی داشتند، فراتر رفته است. با این حال، پژوهشگران علوم اجتماعی، به پژوهش پیرامون مسائل سازمانی تمایل داشته و از رویکردهای روش شناسی مرسوم برای مطالعه بسترهای ایجاد شده بر اثر تغییر شکل داده های دیجیتال، بهره می برند. در این پژوهش تلاش شده تا تداوم تفکر روش شناسی مرسوم هنگام پژوهش در محیط داده های دیجیتال را با دقت بررسی نماید و تأثیر این مهم را بر مطالعات حسابداری مدیریت نشان دهد. همچنین، در این پژوهش دلیل اثرگذاری دیجیتالی شدن بر قواعد روش شناسی مورد بررسی قرارگرفته تا مشخّص شود روش های توصیفی و توضیحی که حسابداران مدیریت آن ها را بکار می گیرند، متناسب با تحولات ایجاد شده نیازمند بازبینی است.
۸۰.

تبیین ریزش بیمه گذاران بیمه ایران با تاکید بر مولفه های شناختی و رفتاری

کلید واژه ها: ریزش بیمه گذار مولفه های شناختی مولفه های رفتاری بیمه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 163 تعداد دانلود : 889
ریزش بیمه گذاران یکی از مهمترین شاخص هایی است که در صنعت بیمه از اهمیت ویژه ای برخودار است. در پژوهش های مختلف عوامل فراوانی به عنوان عوامل موثر بر ریزش بیمه گذار مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما هدف اصلی این پژوهش تبیین ریزش بیمه گذاران بیمه ایران با تاکید بر مولفه های شناختی و رفتاری است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی، بر حسب گردآوری داده نیز توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش بیمه گذاران بیمه ایران در استان گیلان بود و روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیراحتمالی در دسترس است که تعداد 352 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش نیز پرسشنامه است که از طریق بررسی روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل در بخش حداقل مربعات جزیی از نرم افزار Smart PLS و برای رتبه بندی عوامل موثر بر ریزش مشتریان از تکنیک تاپسیس استفاده شد که در این بخش از نرم افزار Topsis Solver استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای حجم خرید بیمه گذار، عادات و سرشت بیمه گذار، واکنش عاطفی بیمه گذار و سابقه خرید بیمه گذار بر ریزش مشتریان تاثیر منفی و معنی داری دارند و تاثیر مصرف گرایی بیمه گذار و ارزیابی شناختی بیمه گذار بر ریزش مشتریان مورد تایید قرار نگرفته است. در بررسی فرضیه های تعدیل گری نیز همین دو فرضیه مورد تایید قرار نگرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده برای کاهش ریزش مشتریان، سیاستگذاران و بازاریابان بیمه ایران باید به تقویت حجم خرید، تقویت عادات و سرشت بیمه گذار در راستای خرید، تقویت واکنش عاطفی بیمه گذار و سابقه ی خرید بیمه گذاران توجه ویژه ای نمایند.
۸۱.

شناسایی و دسته بندی معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران از دیدگاه خبرگان و دهیاران استان سمنان

کلید واژه ها: شناسایی و دسته بندی عملکرد دهیاران استان سمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 351
هدف از پژوهش حاضر شناسایی معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان می باشد. در این راستا، در مرحله نخست به مطالعات کتابخانه ای و جستجو در سایت های علمی معتبر پرداخته شد و در مرحله بعدی مصاحبه با 30 نفر از خبرگان، شامل دهیاران و همکاران بخشداری استان سمنان صورت گرفت. سپس محقق به دسته بندی و تلفیق معیار ها و شاخص ها پرداخته و درنهایت موارد تنظیم شده در اختیار همان نمونه آماری قرار گرفت تا معیارها و شاخص های شناسایی شده مورد بازنگری، اصلاح و تأیید نهایی قرار گیرد. در نهایت شش معیار توسعه ای-عمرانی؛ اجتماعی و فرهنگی؛ خدماتی؛ زیست محیطی؛ اقتصادی؛ و اداری-حرفه ای با شاخص های مربوطه شناسایی شد.
۸۲.

اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان

کلید واژه ها: اولویت بندی عملکرد دهیاران استان سمنان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 493 تعداد دانلود : 714
هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان می باشد. در این راستا، در مرحله نخست به واسطه مطالعات کتابخانه ای، جستجو در سایت های علمی معتبر و در نهایت مصاحبه با 30 نفر از خبرگان، شامل دهیاران و همکارن بخشداری استان سمنان، شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان شناسایی، سپس با هدف رتبه بندی آنها درخت سلسله مراتبی تشکیل و براساس آن پرسشنامه AHP طراحی شد و در اختیار همان 30 نفر خبرگان در مرحله قبلی، قرار گرفت. پس از حصول داده های اولیه مستخرج از پرسشنامه ها به تشکیل ماتریس های مقایسه زوجی برای معیارها در سطوح مختلف پرداخته شد و براساس روش مجموع سطری وزن های نسبی هریک از مولفه ها در زیرمعیار مربوط به خود محاسبه و براساس آنها رتبه بندی شدند. در گام بعد، با ضرب کردن اوزان نسبی در وزن های نسبی معیارهای مربوط در سطوح بالاتر، وزن سطحی هر یک از مولفه ها نیز به دست آمد. براساس نتایج به دست آمده: 1) بعد توسعه ای و عمرانی با وزن نرمال 0.309 از بیشترین اولویت برخوردار بود. 2) بعد اجتماعی و فرهنگی با اهمیتی برابر 0.230 در اولویت دوم قرار داشت. 3) بعد خدماتی با وزن نرمال 0.195 در درجه سوم اولویت قرار داشت. 4) بعد زیست محیطی با وزن نرمال 0.156 در اولویت چهارم قرار داشت. 5) بعد اقتصادی با وزن نرمال 0.062 در اولویت پنجم قرار داشت و 6) بعد اداری و حرفه ای با وزن نرمال 0.044 نیز از کمترین اهمیت برخوردار بود.
۸۳.

مروری بر مفهوم سلامت سازمانی، ابعاد و نظریه ها، پیشایندها و پیامدها

کلید واژه ها: سلامت سازمانی مدل ها و نظریه ها عوامل پیش بین پیامدها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 101
تحقیق حاضر، مطالعه ای توصیفی در حوزه سلامت سازمانی، پیشایندها و پیامدهای آن است. در این مطالعه تلاش شده مفهوم سلامت سازمانی، مدل های ارائه شده توسط نظریه پردازان مختلف، عوامل تاثیرگذار بر سلامت سازمانی و پیامد و نتیجه برخورداری از سلامت در سازمان تشریح شود. این پژوهش به بررسی مروری گروهی از متغیر های موثر بر سلامت سازمانی مدارس و متغیر های تاثیر پذیر از آن، با هدف ارایه شناخت بهتر از سلامت سازمانی و روشن تر ساختن اهمیت این متغیر در سازمان ها پرداخته است. در انجام این پژوهش مروری از روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و استفاده از مقالات موجود در پایگاه های علمی و نشریات معتبر کشور استفاده شده است. نتایج حاصل با توجه به گستردگی متغیر های موثر بر سلامت سازمانی و متغیر های متاثر از آن، بیان می کند که از سلامت سازمانی می توان بعنوان یک متغیر مهم و پیش بینی در رشد و بهره وری مطلوب سازمان ها نام برد.
۸۴.

بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر خروج کارکنان از آتش نشانی محمدیه قزوین

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین خروج کارکنان آتش نشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 870
سبک و نوع رهبری اجرایی در سازمان از راهبردی ترین ابزار تعالی و یا شکست در سازمان ها به حساب آمده چرا که سلسله تصمیم گیری ها و سازماندهی های سازمان تحت اراده و هدایت رهبری امکان پذیر شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر خروج کارکنان از آتش نشانی محمدیه قزوین می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان آتش نشانی محمدیه قزوین بودند که تعداد آنها 105 نفر می باشد که به دلیل حجم کم جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی فرضیه های تحقیق به جز یک فرضیه مورد تایید قرار گرفته و در این راستا می توان گفت که سبک رهبری تحول آفرین بر خروج کارکنان از آتش نشانی محمدیه قزوین تاثیر داشته و عوامل جمعیت شناختی و ویژگی های فردی بر تاثیرگذاری بین آنها تاثیر گذار است.
۸۵.

بررسی نقش رفاه کارکنان و ضریب ایمنی بر روی تعهد کارکنان از آتش نشانی محمدیه قزوین

کلید واژه ها: رفاه کارکنان ضریب ایمنی تعهد کارکنان آتش نشانی محمدیه قزوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 786
بروز حوادث ایمنی پیامدهای متعددی برای سازمان دارد که می تواند به قیمت مرگ انسان ها، آسیب های جبران ناپذیر زیست محیطی، خدشه دار شدن اعتبار تجاری سازمان و ... تمام شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش رفاه کارکنان و ضریب ایمنی بر روی تعهد کارکنان از آتش نشانی محمدیه قزوین می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان آتش نشانی محمدیه قزوین بودند که تعداد آنها 45 نفر می باشد که به دلیل حجم کم جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی فرضیه های تحقیق به جز یک فرضیه مورد تایید قرار گرفته و در این راستا می توان گفت که رفاه کارکنان و ضریب ایمنی بر روی تعهد کارکنان از آتش نشانی محمدیه قزوین تاثیر گذار است.
۸۶.

بررسی تاثیر مدیریت ایمنی و انگیزه کارکنان بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسطه ای تعهد سازمانی در بین کارکنان آتش نشانی محمدیه قزوین

کلید واژه ها: مدیریت ایمنی انگیزه کارکنان عملکرد سازمانی تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 706 تعداد دانلود : 457
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت ایمنی و انگیزه کارکنان بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسطه ای تعهد سازمانی در بین کارکنان آتش نشانی محمدیه قزوین می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان آتش نشانی محمدیه قزوین بودند که تعداد آنها 105 نفر می باشد که به دلیل حجم کم جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت ایمنی و انگیزه کارکنان بر عملکرد سازمانی و تعهد سازمانی تاثیرگذار است. همچنین عملکرد سازمانی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت می توان اینگونه بیان نمود که تعهد سازمانی واسطه ای مناسب در زمینه تاثیر گذاری مدیریت ایمنی و انگیزه کارکنان بر عملکرد سازمانی می باشد.
۸۷.

بررسی منابع درآمدی شهرداری ها به همراه بررسی عملیات حسابداری درآمد شهرداری ها

نویسنده:

کلید واژه ها: منابع درآمد شهرداری ها درآمد ناشی از عوارض عوارض ساخت و ساز سیستم حسابداری درآمدها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 862
شهرداری یک سازمان عمومی است که از سوی شهروندان و با تأیید دولت مرکزی برای تأمین و فراهم نمودن خدمات همگانی مورد نیاز ساکنان یک شهر تأسیس می شود و وظیفه اصلی شهرداری خدمت رسانی به شهروندان است. برای انجام این وظیفه به گونه ای که رفاه و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد، هزینه های زیادی به شهرداری تحمیل می شود. در همه شهرداری های دنیا این هزینه ها از منابع مختلفی مانند کمک های دولتی، عوارض و فعالیت های سود آور شهرداری تأمین می گردد. در شرایط کنونی و با گسترش هرچه بیشتر شهرنشینی به ویژه در شهرهای بزرگ، تأمین هزینه های خدمات عمومی متنوع و متعدد، دشوار گشته است و نیز به دلیل محدودیت منابع مالی دولتی برای کمک به شهرداری ها، این سازمان ها تمامی تلاش خود را به منظور حداکثر استفاده و بهره برداری از منابع موجود خود و همچنین مدیریت صحیح این منابع می نمایند. اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از مسائل ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ درآﻣﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﻟﺬا از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪی طرح ها و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ برای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداری است. ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺷﻤﺴﯽ ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﻬﺮداری از ﻣﺮدم ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ تأمین ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺎرج ﺷﻬﺮداری ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ در ادای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ دارد، روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۸۸.

طبقه بندی ابزار های مالی مرکب بر اساس استاندارد حسابداری 36

نویسنده:

کلید واژه ها: ابزار مالی مالی مرکب استاندارد حسابداری 36 رویکرد ابزار مالی مرکب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 711
ابزارهای مالی مرکب ، یعنی ابزارهایی که دارای ویژگی های بدهی و حقوق مالکانه هستند، برای چندین دهه تنظیم کنندگان استاندارد حسابداری را به چالش کشیده است. اصول توسعه یافته برای تمایز بدهی ها و حقوق مالکانه و کاربرد این اصول دراستاندارد حسابداری شماره 36 بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.اثرات الزامات طبقه بندی حسابداری را بر روش انتخاب های مالی شرکت و بر تصمیم گیری کاربران بررسی شده تا این سوال را بررسی کنیم که آیا تمایز بین ابزارهای مالی مرکب اهمیت دارد . برخی مطالعات نشان می دهد که الزامات استاندارد های حسابداری بر انتخاب شرکت ها در مورد ساختار و ابزارهای تامین مالی تاثیر بگذارد.مطالعات دیگر تاثیر طبقه بندی را بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در نظر می گیرد. سپس چهار رویکرد مورد بحث قرار گرفت که تنظیم کنندگان استاندارد می توانند در کار بیشتر روی این موضوع استفاده کنند و پس از آن این بحث را به کار فعلی مرتبط شد تا مشخص کنم که رویکرد های فعلی تا چه حد به مشکلاتی که مستند شده رسیدگی می کنند .این نتیجه حاصل شد که کار فعلی پتانسیل بهبود کاربرد استاندارد 36 از طریق ارائه و افشا را دارد اما مسائل مربوط به قضاوت و برآوردها در ارزشگذاری باقی خواهد ماند.
۸۹.

بررسی تاثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش جاری و آتی سود با توجه به نقش محیط اطلاعاتی

کلید واژه ها: هموارسازی سود ضریب واکنش سود ضریب واکنش آتی سود محیط اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 234
این پژوهش به بررسی تاثیر شاخص هموارسازی سود بر ضریب وا کنش جاری و ضریب واکنش آتی سود می پردازد. در این ارتباط اثر محیط های اطلاعاتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب واکنش سود یکی از معیارهای ارزیابی قیمت سهام است و هموارسازی سود می تواند بر قیمت سود تاثیر داشته باشد. اگر هموارسازی سود توانایی آگاهی دهندگی اطلاعات را در پیش بینی سود آتی افزایش دهد، ممکن است اثر مثبتی بر ضریب واکنش سود آتی داشته باشد، هدف این تحقیق بررسی این دو پرسش است که آیا هموارسازی سود ضریب واکنش جاری سود را افزایش می دهد؟ آیادر یک محیط اطلاعاتی شفاف هموارسازی سود ضریب واکنش آتی سود را افزایش می دهد؟ یا خیر. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1397 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها تاثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش جاری و آتی سود را تایید نمی کند و محیط اطلاعاتی، اعم از شفاف و غیر شفاف بر این ارتباط اثر گذار نمی باشد.
۹۰.

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش استراتژی های شرکت

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی کارایی سرمایه گذاری استراتژی های شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 573
شرکت ها به منظور تداوم فعالیت خود نیازمند انجام سرمایه گذاری های دقیق و کارا می باشند. با این حال، عوامل مختلفی وجود دارد که بر کارایی سرمایه گذاری های شرکت و تخصیص بهینه منابع تاثیر گذار هستند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش استراتژی های شرکت است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1399 می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افزایش مشارکت های اجتماعی شرکت موجب افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. شرکت های دارای استراتژی تهاجمی ناکارایی سرمایه گذاری بیشتری را تجربه می کنند. همچنین استراتژی شرکت تاثیر معناداری بر رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و ناکارایی سرمایه گذاری ندارد.
۹۱.

تأثیر کیفیت خدمات و مسئولیت پذیری اجتماعی ادراک شده مشتریان از کارکنان بر رضایت آنان (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی شهرستان فراشبند)

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت خدمات مسئولیت پذیری اجتماعی رضایت مشتریان بانک کشاورزی فراشبند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 897 تعداد دانلود : 999
پژوهش حاضر با هدف تأثیر کیفیت خدمات و مسئولیت پذیری اجتماعی ادراک شده مشتریان از کارکنان بر رضایت آنان انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه مشتریان شعب بانک کشاورزی شهرستان فراشبند بود. مشتریان به صورت نمونه گیری در دسترس به صورت هدفمند جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که پس از تائید روایی و پایایی بین اعضای جامعه پژوهش توزیع و جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی 78/0، کیفیت خدمات 81/0 و پرسشنامه رضایت مشتریان 83/0 محاسبه شد. یافته های پژوهش بیانگر این است، کیفیت خدمات می تواند رضایت مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد و آن را تبیین نماید، در نتیجه با فاصله اطمینان 95 درصد کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان تأثیرگذار است؛ همچنین کیفیت خدمات می تواند مسئولیت پذیری اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و آن را تبیین نماید و بر آن تأثیرگذار است (P<0/05). طبق نتایج حاصله، در شعب بانک کشاورزی شهرستان فراشبند کیفیت خدمات و مسئولیت اجتماعی ادراک شده به طور مستقیم بر رضایت مشتریان تأثیرگذار است و رضایت مشتریان از روی مؤلفه های کیفیت خدمات و مسئولیت اجتماعی قابل پیش بینی است؛ و مؤلفه های مسئولیت اجتماعی و اطمینان خاطر بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتریان داشته اند.
۹۲.

بررسی سیستم حقوق و دستمزد شهرداری

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق و دستمزد شهرداری مدیریت و حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 348
هزینه حقوق و دستمزد در شهرداری نشان دهنده نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده و یکی از مهمترین هزینه های عملیاتی محسوب می شود. وظایف حسابداران در مورد حقوق و دستمزد از ساده ترین و در عین حال با اهمیّت ترین آنهاست. حقوق و دستمزد یکی از عوامل احساسی ایجاد رابطه مطلوب بین کارگران و کارفرما است و همچنین یکی از عوامل مهم در برقراری رابطه مناسب بین کارکنان و مقامات بالاتر (مدیران مؤسسه) یا مقامات قانونی مانند اداره کار، بیمه و مالیات و غیره ... می باشد. تهیه مدارک حقوق و دستمزد به صورتی آسان و قابل فهم و درک تهیه می شود. عوامل مهم برقراری رابطه مناسب بین کارکنان و مدیران عبارتنداز: محاسبه درست حقوق و دستمزد، پرداخت به موقع، قابل فهم بودن مدارک و محاسبات حقوق و دستمزد.
۹۳.

بررسی تاثیر ناهمگونی هیات مدیره بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ناهمگونی هیات مدیره نگهداشت وجه نقد ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 921
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ناهمگونی هیات مدیره بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از مدل رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که نگهداشت وجه نقد دارای اثر مثبت و معنادار بر ارزش شرکت است در حالی که ناهمگونی هیات مدیره اثری منفی ومعنادار بر ارزش شرکت دارد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که ناهمگونی هیات مدیره باعث تعدیل رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت ها می شود. به گونه ای که ناهمگونی هیات مدیره تاثیر مثبت نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت ها را تشدید می کند.
۹۴.

مروری بر استانداردهای بین المللی حسابداری ابزارهای مشتقه و چالش های پیاده سازی آن

کلید واژه ها: ابزاری مشتقه IFRS9 IFRS7 IAS39 پیاده سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 386 تعداد دانلود : 982
در طول چند دهه گذشته، استفاده از مشتقات مالی افزایش یافته است، در نتیجه حسابداری برای این ابزارهای مشتقه به میزان زیادی تکامل یافته است. مشتقات در بازارهای سرمایه نقش مهمی بازی می کند و مدیران از آن ها برای کاهش نتایج ریسک های نامطلوبی که شرکت هایشان با آن ها مواجه می شوند، مورد استفاده قرار می دهند. برای کمک به افشا و شفافیت بهتر، بعضی از کشورها استانداردهای حسابداری برای مشتقات ارائه داده اند. حسابداری ابزارهای مالی از طرف بنیاد IFRS نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این هیات در اواسط سال 2005، IFRS7 را منتشر کرد و همه شرایط افشا ابزارهای مالی را بیان کرد. همچنین در پاسخ به بحران 2008 IASB,هم استاندارد IAS39 را منتشر کرد؛ و در نهایت در سال 2014 نسخه نهایی IFRS9 منتشر شد. این سیر تکاملی استانداردهای حسابداری در مورد ابزارهای مشتقه نشان از اهمیت آن در خصوص شناسایی و اندازه گیری ابزارهای مشتقه دارد. لذا در این مطالعه با توجه به اهمین پیاده سازی ابزارهای مشتقه در ایران پس از مروری بر تعاریف ابزارهای مشتقه طبق IFRS7, IFRS9 و IAS39 چالش های پیش رو با توجه به محیط گزارشگری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
۹۵.

تاثیر ارتباطات سیاسی بر فرار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی نفوذ سیاسی مالکیت دولتی فرار مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 31
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر فرار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، بر حسب نوع داده ها، یک تحقیق کمی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع کتابخانه ای بود. برای نیل به هدف پژوهش ارتباطات سیاسی به وسیله دو شاخص مالکیت دولتی و نیمه دولتی و حضور صاحب منصبان دولتی در هیأت مدیره شرکت ها اندازه گیری شد و تأثیر این شاخص بر فرار مالیاتی اندازه گیری شد در قالب یک مدل رگرسیون پنل دیتا مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک و در نظر گرفتن شرایطی برای اعضاء نمونه پژوهش در نهایت تعداد 63 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که داده های مربوط به آن ها در بازه سال های 1392 تا 1398 به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری گردید. نتایج نشان داد که دو شاخص مالکیت دولتی و نیمه دولتی و حضور صاحب منصبان دولتی در هیأت مدیره شرکت ها تأثیر معناداری در سطح 95% بر فرار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.
۹۶.

تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی

کلید واژه ها: جریان های نقدی بیش اعتمادی مدیران دستکاری جریان نقد عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 656 تعداد دانلود : 385
جریان های نقدی نقش مهمی را تقریبا در تمامی تصمیم گیری های گروه ها؛ مانند تحلیلگران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی می کنند. برخی از ویژگی های مدیریتی مانند بیش اعتمادی میتواند سبب دستکاری وجوه نقد عملیاتی در شرکت ها شود و این امر میتواند موجب شود که مدیران در فعالیتهایی درگیر شوند که منجر به تخصیص نادرست منابع و هدر رفتن ارزش شرکت و ثروت سهامداران در بلندمدت شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۹۷.

بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر ارزش شرکت ها

کلید واژه ها: مالی رفتاری خودشیفتگی مدیران ارزش شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 399
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر ارزش شرکت ها است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1390 الی 1399 برای 85 شرکت استخراج و از نرم افزار آماری ایویوز 8 استفاده گردید. پژوهش حاضر از بعد هدف، از نوع توصیفی و تحلیلی؛ از بعد فرآیند نوع پژوهش، کمی؛ از بعد منطق، یک پژوهش استقرایی و از بعد نتیجه پژوهش، یک پژوهش کاربردی است. پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر ارزش شرکت ها تاثیر منفی و معناداری دارد. اگر در سازمانی افراد خودشیفته وجود داشته باشند، به دلیل حاکم بودن رابطه سلطه و آزار دیگران و همچنین به دلیل اینکه تصمیم گیری ها در چنین سازمانی مبتنی بر هیجان است، فعالیت و عملکرد سازمان دچار اختلال خواهد شد. با توجه به اینکه مسئولیت تهیه گزارش های مالی با مدیریت شرکت هاست، بنابراین امکان ارائه اطلاعات نادرست در صورت های مالی وجود دارد که در نتیجه موجب خدشه دار شدن ارزش و اعتبار آن شرکت خواهد شد.
۹۸.

تاثیر ساختار مالکیت و ویژگی های هیئت مدیره بر عملکرد پایداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ساختار مالکیت ویژگی های هیئت مدیره عملکرد پایداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 535
نقش محوری عملکرد پایداری در دنیای امروز بر هیچ کس پوشیده نیست، یکی از مهمترین ضروریات هر سازمان فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز برای پایداری و بقا و تداوم فعالیت است. لذا، بحث پایداری به عنوان یک موضوع جدید و تاثیرگذار امروزه توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است و همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مباحث در پژوهش های مدیریتی است. ویژگی های هیئت مدیره، شاخصی مهم برای اندازه گیری ساختار مالکیت محسوب می شود و از اهمیت فروانی در تحلیل مسئولیت اجتماعی و عملکرد غیرمالی برخوردار است. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ویژگی های هیئت مدیره بر عملکرد پایداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 103 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 لغایت 1399 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین مالکیت خانوادگی و عملکرد پایداری شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین استقلال هیئت مدیره و عملکرد پایداری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. سایر نتایج نشان داد که بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل با عملکرد پایداری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
۹۹.

نقش مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی معلمان

کلید واژه ها: توانمندسازی مدیریت دانش فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 698
در سال های اخیر سازمان های تجاری و جوامع علمی و مراکز آموزشی هر دو بر این عقیده اند که سازمان ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند. در این میان دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی با توجه به فلسفه وجودی و مأموریتشان بیشترین سهم را در تولید واشاعه دانش دارند. پژوهش حاضر با هدف نقش مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی معلمان انجام گردید. مطالعه حاضر برحسب هدف، کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده ی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهرستان شیراز به تعداد 250 نفر است، حجم نمونه از طریق جدول مورگان 148 نفر در نظر گرفته شد. شیوه ی نمونه گیری به صورت تصادفی انجام پذیرفت. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید. جهت سنجش روایی، به صورت محتوایی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ماتریس همبستگی وآزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار spss 28 بهره گرفته شد. نتایج فرضیه ها نشان داد که مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی نقش موثری بر توانمند سازی معلمان دارد.
۱۰۰.

بررسی عوامل موثر بر خستگی کارکنان با رویکرد تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی

کلید واژه ها: خستگی کارکنان تحلیل سلسله مراتبی فازی بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 814
در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر خستگی کارکنان با رویکرد تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته شده است. روش تحقیق از جنبه هدف، کاربردی و از جنبه روش، توصیفی تحلیلی می باشد. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه مقایسات زوجی بوده و جامعه آماری کارشناسان صنعت بانکداری در شهر تهران می باشند عوامل موثر بر خستگی در بین کارکنان بانک بر اساس تحقیقات پیشین در چهار دسته عوامل ماهیت شغل و عوامل ارتباطی و عوامل محیط کار و عوامل رفتاری کارکنان دسته بندی شدند روش تجزیه و تحلیل داده ها تکنیک تحلیل سلسله مراتبی می باشد که با استفاده از متغیرهای فازی به اولوبت بندی عوامل پرداخته شد و در نهایت نتیجه شد که به ترتیب عوامل ارتباطی و سپس عوامل ماهیت شغل و عوامل محیطی و عوامل رفتاری در رده های اول تا چهارم قرار گرفتند و زیر معیارها نیز رتبه بندی شدند و در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شد.
۱۰۱.

بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک ها بر تولید بخش صنعت در ایران

کلید واژه ها: تولید بخش صنعت بازارهای مالی نیروی کار تسهیلات بانکی خودتوضیحی با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 21
موضوع مقاله حاضر، بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها بر تولید بخش صنعت در ایران می باشد. نظام بانکی به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخشهای اقتصاد جامعه در قالب بازارهای مالی نقش و جایگاه بسزایی را در فعالیتهای اقتصادی ایفا می نماید. یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه، ساماندهی بازارهای مالی در جهت افزایش توان رقابتی بانکها و گسترش بازارهای سرمایه و جذب نقدینگی مردم و تخصیص آن به فعالیتهای تولید و ایجاد امکانات لازم برای مشارکت عمومی است. بانکها به عنوان مهمترین و اصلی ترین بخش از بازار پول در اقتصاد ایران، وظیفه مدیریت و تدارک نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد تولیدی و سرمایه گذاری را دارا می باشند، به طوری که بخش عمده نقدینگی جامعه باید توسط نظام بانکی کشور برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی هدایت و مدیریت شود. تخمین الگوی تحقیق با بهره گیری از آزمون های اقتصاد سنجی و با استفاده از روش ها و الگوهای مختلف به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکی بر رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران پرداخته شد؛ و برای بررسی تایید یا رد فرضیه تحقیق از مدل ARDL استفاده گشته است. متغیرهای تحقیق به صورت فصلی و به صورت سری زمانی در ایران می باشند. نتیجه حاصله از تحقیق (الگوی ARDL، نتیجه تخمین پویای الگو) نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار تسهیلات اعطایی بانکها بر رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران را داشته است. همچنین پس از تخمین الگوی تحقیق با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری به تخمین الگو پرداخته، در معادله تصحیح خطای برداری جز قابل اتکا ضریب ECM(-1) می باشد که در این تحقیق معنی دار و منفی می باشد و نشان دهنده این موضوع است که در هر دوره به میزان 0.31 درصد از نوسانات رشد اقتصادی بخش صنعت نسبت به دوره قبل تعدیل می شود. همچنین با استفاده از آزمون روابط بلند مدت به بررسی روابط بلند مدت متغیرهای تحقیق بر میزان رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران پرداخته شد که نتیجه حاصله از تخمین بلند مدت حاکی از آن شد که در بلند مدت نیز در سطح اطمینان قابل قبولی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکی بر رشد اقتصادی بخش صنعت مثبت و معنی دار گشت.
۱۰۲.

مرور مهمی بر ایده آل سازی و مدلسازی برهم کنش در سیستم خاک-پی-سازه

کلید واژه ها: برهم کنش خاک-سازه مدلسازی وینکلر محیط پیوسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 453 تعداد دانلود : 23
برهم کنش بین سازه ها، فونداسیون هایشان و محیط خاکی زیر فونداسیون، رفتار حقیقی سازه را به طور قابل ملاحظه ای نسبت به حالتی که از ملاحظه خود سازه درک می شود، تغییر می دهد. لذا در طرح های بهبودیافته سازه های مهم نیاز به مدل دقیقی از سیستم برهم کنش بین خاک-پی-سازه که دارای اعتبار، کارایی و دقت محاسباتی است، می باشد. پژوهش حاضر، تلاش به جمع آوری انواع مدل های موجود در این زمینه در مقالات گذشته می نماید. تاکید بر مدلسازی فیزیکی محیط خاکی است چرا که ظاهراً مدلسازی سازه تقریباً ساده است. نقاط قوت و ضعف مدل ها در یک مقاله شرح داده شده است تا شاید در انتخاب یک نوع مناسب به مهندسین عمران برای پژوهش و طرحشان کمک نماید.
۱۰۳.

گفتاری بر درآمد شهرداری ها با رویکرد اقتصاد شهری

کلید واژه ها: اقتصاد شهری شهرداری درآمد شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 295
امروزه شهرها جایگاه مهمی در توسعه اقتصاد ملی به عهده دارند، بنابراین اندیشمندان حوزه اقتصاد شهری به دنبال اتخاذ شیوه های جدید در توسعه اقتصاد شهری و افزایش نقش آن در توسعه اقتصاد ملی می باشند؛ اما با توجه به مشکلات پیش رو در بخش های گوناگون اقتصاد شهرها حل این مشکلات برای توسعه در اولویت قرار دارد. در تمام شهرداری های جهان، ایجاد منابع درآمدی جهت تامین هزینه خدمات شهری، یکی از مسایل مهم شهرداری ها می باشد. شهرداری ها در کشور ما پس از اجرایی شدن قانون خودکفایی در زمینه تامین مالی با مشکلات زیادی روبه رو گردیدند و همین مشکلات مالی آنها را مجبور به بهره گیری از منابع ناپایداری همچون عوارض بر ساختمان ها و اراضی کرد؛ بنابراین ضرورت مطالعات بیشتر در این زمینه از اهمیت بالایی جهت پایداری درآمد و ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان برخوردار است که در این مسیر، نگاه نو به منابع درآمدی پایدار در شهرداریها، متضمن آینده روشن برای شهرها جهت توسعه و تحقق شهر ایده آل می باشد. در این پژوهش قصد داریم به بررسی نقش درآمد شهرداری در توسعه اقتصاد شهری بپردازیم.
۱۰۴.

نقش روابط عمومی در گسترش فضای مجازی

کلید واژه ها: روابط عمومی فضای مجازی شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 336
روابط عمومی ها قلب تپنده هر دستگاه و سازمانی بوده و وظایف سنگین و رسالت های خطیری را در بخش های مختلف از ارتباط با رسانه ها تا پاسخگویی به شبهات و انتقادها و تکریم مراجعه کنندگان برعهده دارند. به گفته کارشناسان، آگاه کردن و خبر دادن، ترغیب، تشویق، ترویج و تبلیغ، انجام تحقیقات اجتماعی و افکارسنجی و پیوند آن به منابع سازمان و عموم مردم از مهمترین وظایف روابط عمومی ها است. روابط عمومی یک شغل نیست بلکه عشق است و به عنوان پل ارتباطی و آیینه تمام نمای هر دستگاه، نقش مهمی در ارتباط مؤثر و هدفمند مردم با مسوولان بر عهده دارد. این شغل نه زمان می شناسد و نه مکان و یک مسوول روابط عمومی باید در هر شرایطی، پاسخگوی مسوول و سازمان و مهمتر از همه مردم باشد. در سال های اخیر با گسترش فضای مجازی به یکباره تغییرات زیادی در حوزه اطلاع رسانی و وظایف روابط عمومی ها به وجود آمده و در این فضا گاهی برخی از فعالان این حوزه در قامت یک خبرنگار حاضر شده و جلوتر از خبرنگاران خبر تولید می کنند، عکس می گیرند و منتشر می کنند. امروزه شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل بستری است که هم ابزار اطلاع رسانی و اطلاع یابی محسوب شده و می توانند برآورنده بخشی از نیازهای ارتباطی روابط عمومی ها باشند. این یک فرصت طلایی برای روابط عمومی است تا ارتباطات و بسیاری از امور خود را مدیریت کنند. اکثر افرادی که از موبایل استفاده می کنند از گوشی های هوشمند بهره می برند و بسیاری هم شبکه های اجتماعی موبایل را جزو تفکیک ناپذیر ارتباطات زندگی روزمره خود می دانند، در این صورت آیا می توان از این درگاه اطلاع رسانی بی قید و شرط چشم پوشی کرد و آن را نادیده گرفت؟
۱۰۵.

بررسی شاخص های موثر بر درآمدهای شهرداری

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت مالی درآمد شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 373
منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده ای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می دهد و این مدیریت را از برنامه ریزیحتّی میان مدت، خلع سلاح خواهد کرد. هدف پژوهش ارائه مدلی از عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری می باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا از چهار مولفه اصلی با عناوین: افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین، شیوه های تأمین مالی و پولی به عنوان یک منبع دریافتی شهرداری با این رویکرد که می توان مبدل به یک درآمد غیرمستقیم گردد، کمک های دولت به شهرداری و نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری به عنوان چهار عامل مؤثر در تحصیل درآمدهای پایدار شهرداری بهره برده و به بررسی امکان دستیابی به حداکثر اثربخشی و کارایی عوامل فوق پرداخته و به شناسایی اولویت و داشتن بیشترین تأثیر این عوامل بر درآمدهای پایدار شهرداری می پردازیم و آنها را مورد تحلیل قرار می دهیم. نتایج تحقیق نشان می دهد به ترتیب اهمیت افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین و نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری و بعد از آن روابط مالی بین دولت و شهرداری و در نهایت دسترسی به بازارهای مالی و پولی و تامین مالی از این طریق به عنوان چهار عامل مهم و تاثیرگذار در رسیدن شهرداری به درآمدهای پایدار می باشند.
۱۰۶.

مقدمه ای بر طراحی، ساخت و مدیریت پاساژ

کلید واژه ها: فوق لیسانس عمران گرایش ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 449
واژه «پاساژ» در فارسی جای خود را باز کرده است و به مجموعه ای از واحدهای فروشگاهی اطلاق می شود که در یک مجتمع ساختمانی قرار دارند که به همین فروشگاهی اطلاق می شود که در یک مجتمع ساختمانی قرار دارند که به همین منظور در جایی از شهر – غالباً در قطعه زمینی در راسته یک خیابان – ساخته شده باشد، نزدیک ترین و قدیمی ترین نمونه ها، پاساژهای خیاان لاله زار و سعدی اند که در نیمه اول قرن اخیر با الهام از نمونه های مشابه در رم، میلان و پاریس و حتی باکو و بیروت آن زمان ساخته شده اند. امروز این پاساژها جنبه فروشگاهی خود را حفظ کرده اند اما در گرایش کلی در ایران به سوی راسته ای شدن، به صورت بورس، کالای خاص درآمده اند.
۱۰۷.

نوشتاری بر انواع مصالح ساختمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: مصالح ساختمان شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 612 تعداد دانلود : 181
ساختمان هایی که در گذشته ساخته می شدند، معمولا ساختار ساده ای داشتند. گاهی اوقات این ساختمان ها بیش از چند سال دوام نمی آورند، چون معمولا با کاه گل، خشک و یاحتی سنگ بنا می شدند. با گذشت زمان، سازه های مقاوم تری ساخته شدند که طول عمر و دوام بیشتری داشتند. از گذشته تاکنون، مصالح ساختمانی، جایگاه ویژه ای در ساخت و ساز داشتند. همه افراد کم و بیش برخی مصالح ساختمانی را می شناسند. مصالح ساختمانی از نظر جنس به دو دسته ساده و مرکب تقسیم بندی می شوند که در ادامه در مورد هرکدام از آن ها صحبت خواهیم کرد. مصالح ساختمانی ساده، نوعی مصالح طبیعی یا مصنوعی هستند که مواد تشکیل دهنده آن ها مشابه است. این در حالی است که مصالح ساختمانی مرکب، به مصالحی گفته می شود که در تولید آن ها از چند متریال استفاده می شود؛ مانند انواع ملات، بتن، ایزوگام و…
۱۰۸.

بررسی ارتباط میان توسعه بازار مالی و ضریب جینی

نویسنده:

کلید واژه ها: ضریب جینی شاخص مالی تولید ناخالص داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 302 تعداد دانلود : 735
افزایش نابرابری درآمد همواره به عنوان یکی از مهم ترین رتبه بندی مسائل سیاسی در سراسر جهان به شمار می آید؛ و در صورت توسعه بهتر و مناسب تر بازارهای مالی، نابرابری درآمد کاهش خواهد یافت. هم چنین پیشگویی های تئوریک از تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد بحث برانگیز است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، تبیین رابطه میان شاخص های بازار مالی با ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه است. پس از انجام آزمون لیمر جهت انتخاب مدل مناسب، مشخص گردید که مدل از نوع اثرات ثابت است؛ بنابراین رگرسیون با عرض از مبدأ های غیریکسان تخمین زده شد. نتایج تخمین نشان داد تمامی متغیرهای مستقل رابطه ی معنی داری با متغیر وابسته دارند. همچنین از نظر علائم با تئوری های اقتصادی سازگاری دارد. شاخص های توسعه مالی یعنی مطالبات بخش خصوصی و نسبت حجم مبادلات بورس به تولید ناخالص داخلی کشورها با ضریب جینی رابطه منفی و معنی داری دارد. لذا می توان گفت با بهبود شاخص های مالی، ضریب جینی کاهش و در نتیجه نابرابری اقتصادی نیز کاهش می یابد.
۱۰۹.

پست های برق و خطرات آن

کلید واژه ها: پست برق ایمنی آتش نشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 846 تعداد دانلود : 557
نیاز روز افزون به برق ومزایای انرژی الکتریکی باعث بوجود آمدن نیروگاههای بزرگ شده است. معمولأ به دلایل متعدد نیروگاهها درمناطق دور از مرکز مصرف ایجاد می شوند. درمورد نیروگاههای آبی شرایط خاص جغرافیایی ودرمورد سایر نیروگاهه نیاز به آب زیاد ومنابع سوخت، ایجاد آلودگی محیط، محدودیت هایی رادر انتخاب محل نیروگاه بوجود می آورد. ازطرفی چون نصب نیروگاههای کوچک متفاوت برای جوابگویی مصرف درنقاط مختلف یک کشور مستلزم وجود واحدهای رزرو وخرج زیادبرای تعمیرات ونگهداری وسوخت رسانی می شود. لذا ترجیحأ یک یا چند نیروگاه بزرگ درنقاطی که شرایط مساعد دارندایجاد شده و سپس انرژی رابه نقاط مصرف انتقال می دهند. همچنین برای ارتباط بین نیروگاهها به منظور افزایش قابلیت اطمینان و نیزبرای بالا بردن پایداری سیستم و وجود اختلاف زمان پیک بار درنقاط مختلف یک کشور و سعی دربدست آوردن انرژی الکتریکی ارزانتر، سراسری کردن شبکه انتقال نیرو را اجتناب ناپذیر می نماید. به طور کلی تمامی کاربری های موجود در سطح یک شهر اعم از کاربری های تجاری، مسکونی، صنعتی، اداری، درمانی و ... جهت تداوم و استمرار فعالیت های خود نیازمند استفاده از انرژی الکتریکی هستند. بدیهی است که در صورت آسیب دیدن سیستم تولید، انتقال و توزیع برق بسیاری از فعالیت های حیاتی کشور را از ارائه خدمات ناتوان می سازد. امروزه ضرورت تولید برق و حفاظت و حراست از آن بر کسی پوشیده نیست اما علاوه بر تولید اصولی و صحیح برق، انتقال و توزیع آن نیز از جمله مسائل مهم در سیستم برق رسانی یک شهر محسوب می شود. لذا حفاظت از پست های برق از جمله پست های توزیع امری ضروری و غیر قابل انکار می باشد. متأسفانه در حال حاضر در طراحی و اجرای اکثر پست های توزیع برق شهری، اصول و مبانی دفاع غیر عامل رعایت نگردیده است. از این رو بسیاری از آن ها در مقابل تهدیدات انسان ساخت آسیب پذیر بوده و نیازمند تمهیدات و ملاحظاتی در جهت مقاوم سازی و پایین آوردن میزان آسیب پدیری آن ها می باشد.
۱۱۰.

بررسی مدیریت مشارکتی، موانع و محدودیتهای فراروی اجرای نظام مشارکتی

کلید واژه ها: مشارکت مدیریت مشارکتی موانع ومحدودیت ها نظام پیشنهادها سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 721 تعداد دانلود : 717
هدف ازنگارش مقاله حاضر، بررسی مدیریت مشارکتی، شناسایی موانع و محدودیت های فراروی اجرای نطام مشارکتی می باشد. مدیریت مشارکتی در واقع سیستمی است که در آن کارمندان یک سازمان، نقش انفعالی در تصمیم گیری به خود می گیرند؛ به عبارت دیگر، افراد مناسب، در زمانی مناسب، برای انجام یک کار مناسب، با هم مشارکت می کنند. در واقع این مشارکت، درکارهایی است که به خود آنها مربوط می شود، نوعی مشارکت آگاهانه و ارادی که در راستای تحقق و دستیابی به اهداف یک گروه است. اهدافی که همه افراد در پیامدهای آن سهیم هستند. به همین خاطررویکردهای متفاوتی برای سیستم های مدیریت مشارکتی به کار گرفته می شود. برخی از این نمونه ها، تیم کاری مستقل، افزایش سطح مسئولیت در قبال کارمندان و حتی فرصت های بهینه سازی حرفه ای می باشد. مفهوم مدیریت مشارکتی را اغلب مدیرانی درک می کنند که اهمیت هوش افراد را درک کرده و به دنبال رابطه ای قوی با کارمندان خود هستند. کارمندانی که در تصمیمات شرکت حضور دارند، احساس می کنند عضوی از یک تیم با یک هدف مشترک هستند و احساس عزت نفس و تحقق خلاقیت های خود را دارند. در واقع زمانی که کارمندان در تصمیم گیری ها شریک باشند، تغییرات به طور موثرتری اجرا می شوند. علاوه بر آن، مشارکت کارمندان سبب می گردد که از رویدادهای آینده مطلع شوند و از تغییرات احتمالی باخبر شوند. سازمان نیز می تواند به سرعت زمینه های نگرانی را شناسایی کرده و برای یافتن راه حل از کارمندان کمک بگیرد. در نهایت کارمندان، دید وسیع تری نسبت به سازمان پیدا می کنند و برای سازمان مفیدتر خواهند بود. در این روش، هم چنین کارمندان می توانند مهارت های لازم برای تبدیل شدن به یک مدیر موفق و یا مدیر ارشد را کسب کنند. تعهد سازمانی کارمندان در این روش، نسبت به سازمان و تصمیماتی که گرفته می شود افزایش می یابد. مقاله حاضربرآن است تابه مفهوم مدیریت مشارکتی بپردازد. ابتدا مفهوم مدیریت مشارکتی موردبررسی قرارگرفته، سپس به انواع روش ها ومهارت های مدیریت مشارکتی اشاره شده وموانع ومحدودیت های فراروی اجرای نظام مشارکتی موردبررسی قرارمی گیردوپس ازتحلیل وبررسی مدیریت مشارکتی رهنمودهایی برای اجرای موفقیت آمیز نظام مشارکتی ارائه می گردد.
۱۱۱.

بررسی بکارگیری روش های نوین دانش حسابرسی عملیاتی در مدیریت سازمان ها

نویسنده:

کلید واژه ها: حسابرسی عملیاتی اثربخشی حسابرسی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 852
حسابرسی عملیاتی یکی از فنونی است که دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردارند. کارایی به معنای اطمینان یابی از به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع اختصاص یافته برای یک بخش یا برنامه یا حداقل مصرف منابع برای تحصیل سطح خاصی از نتایج است، اثربخشی عبارت است از میزان دستیابی به هدف ها و صرفه اقتصادی عبارت است از تلاش در جهت حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب. حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه ی مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی و حسابرسی عملیاتی عبارت از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنهاست. کسب دانش حسابرسی عملیاتی و به کارگیری آن یکی از مهمترین و مؤثرترین راه ها برای تخصیص منابع اقتصاد ملی کشور است، در اینجا لازم به ذکر است که شناسه اصلی حسابرسی عملیاتی، خلاقیت می باشد. علاوه بر مدیر حسابرسی، اعضای گروه حسابرسی عملیاتی و افرادی مانند کارکنان حسابرسی، کارکنان شاغل، مشاورین و متخصصین برون سازمانی و کارکنان سازمانهای مشابه در دستیابی به اهداف حسابرسی عملیاتی شرکت دارند. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی معمولاً گزارشی به مدیریت است که شامل پیشنهادهایی برای بهبود عملیات و دستیابی به حداکثر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است در واقع گزارش رسمی حسابرس خلاصه ای از نتایج عملیات حسابرسی است.
۱۱۲.

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توسعه سرمایه انسانی با نقش میانجی مدیریت استعداد (مورد مطالعه: دانشگاه تبریز)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی توسعه سرمایه انسانی دانشگاه تبریز مدیریت استعداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 207 تعداد دانلود : 977
یادگیری سازمانی مهمترین سرمایه برای تسهیل توسعه سرمایه انسانی و نیز مدیریت استعداد محسوب م یشود. هدف پژوهش؛ بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توسعه سرمایه انسانی با نقش میانجی مدیریت استعداد کارکنان دانشگاه تبریز است. این پژوهش براساس نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی می باشد. همچنین مطالعه حاضر از لحاظ دسته بندی پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی به شمار می آید. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان دانشگاه تبریز می باشد. برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است که حجم نمونه برابر با 138 نفر برآورد گردید. روش گردآوری اطلاعات دراین تحقیق به دو صورت تلفیقی از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است که با استفاده از 3 پرسشنامه یادگیری سازمانی (عزیزی؛ 1393)، پرسشنامه توسعه منابع انسانی شای و همکاران (2004) و مدیریت استعداد احمدی و همکاران (1391) است. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد یادگیری سازمانی بر توسعه سرمایه انسانی با نقش میانجی مدیریت استعداد کارکنان دانشگاه تبریز سازمانی تأثیر مستقیم داشته و مدیریت استعداد در رابطه بین یادگیری سازمانی و توسعه سرمایه انسانی نقش میانجی معناداری دارد.
۱۱۳.

تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی سرمایه فکری در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی عملکرد نوآوری سرمایه فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 36 تعداد دانلود : 633
هدف از پژوهش حاضر تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی سرمایه فکری در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، پیمایشی بود. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکتهای دانش بنیان (در شهر تهران) بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با تخصیص متناسب تعداد 165 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد در قالب طیف لیکرت 5 تایی بود، جمع آوری شد. برای تعیین روایی وپایایی ابزار پرسشنامه مذکور به ترتیب از روشهای روایی همگرا، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که بر ایناساس روایی و پایایی تأیید شد. نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که از دیدگاه کارکنان شرکتهای دانش بنیان متغیر سرمایه فکری بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد نوآوری اثر میانجی و معنادار دارد.
۱۱۴.

تاثیر نوآوری مدل کسب و کار بر عملکرد اکوسیستم های استارتاپی از طریق نقش جهت گیری بازار

نویسنده:

کلید واژه ها: نوآوری مدل کسب وکار عملکرد شرکت جهت گیری بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 405
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نوآوری مدل کسب وکار بر عملکرد اکوسیستم های استارتاپی می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل، کلیه کارکنان، مدیران اکوسیستم های استارتاپی شهر تهران می باشند. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 250 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق 0.805 تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Smartpls تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که نوآوری مدل کسب وکار بر عملکرد شرکت معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد است که تاثیر نوآوری مدل کسب وکار بر جهت گیری بازار معنادار شده است. همچنین نتیجه فرضیه میانجی نشان میدهد متغیر جهت گیری بازار با ضریب تاثیر 0.445 رابطه ی بین متغیر نوآوری مدل کسب وکار و عملکرد اکوسیستم های استارتاپی را به طور معنی داری میانجی گری (افزایشی) میکند. در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید می شود.
۱۱۵.

نقش استقلال و صلاحیت حسابرس داخلی در کیفیت گزارشگری مالی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: حسابرسی داخلی صلاحیت حسابرسی داخلی کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 720
این تحقیق با هدف نقش استقلال و صلاحیت حسابرس داخلی در کیفیت گزارشگری مالی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. کیفیت گزارشگری مالی تحت عنوان متغیر وابسته تحقیق و استقلال و صلاحیت حسابرس داخلی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. بر این اساس تعداد 123 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 7 ساله بین سال های 1392 تا 1398 به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و رگرسیون پانل دیتا توسط نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز انجام گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط متقابل بین صلاحیت حسابرسی داخلی با نفوذ کمیته حسابرسی داخلی به شکل مستقیم بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر نمی گذارد. ارتباط متقابل بین صلاحیت حسابرس داخلی و نداشتن زمینه آموزشی مدیریت توسط حسابرس داخلی، به شکل مستقیم بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر ندارد. ارتباط متقابل بین صلاحیت حسابرس داخلی و نبود حسابرس داخلی بالقوه برای برون سپاری آن، به شکل مستقیم بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹