محمد محمدی

محمد محمدی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، اصفهان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
۱.

Evaluation of Visual Literacy of High School English Textbooks in Iran: An Intercultural Perspective

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
This study is an attempt to find the realization of visual literacy in Iranian high school English textbooks. To this purpose, the density and number of the tags in the three volumes of the senior high school English textbooks were qualitatively investigated. The results showed that Book 1 emphasizes the Affective/Perceptual aspect of the visuals, whereas Book 3 puts more emphasis on Critical/Ideological aspect of the visuals. Furthermore, it was found that as grades of the books advance, the density and number of the tags decrease. The results based on Callow’s (2005) dichotomy also indicated that as the grade of the English textbooks advances, the visual literacy moves from the receptive aspect to more productive one. It can be inferred that in developing high school English textbooks, there seems to be no association between the visuals and the corresponding tags despite the variety of the visuals.  
۲.

بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۱
مدیران انگیزه زیادی برای مخفی کردن عملکرد بد پروژه های نامطلوب و انجام سرمایه گذاری بیش از حد دارند.که منجر به سقوط قیمت سهام می شود .مدیران بنگاه های اقتصادی با افزایش ریسک آشفتگی مالی، انگیزه بالاتری برای جلوگیری از انتشار اخبار بد دارند تا بطور مؤثر عملکرد ضعیف شرکتهای شان را مخفی کنند. به طور کلی، دیدگاه این است که ریسک آشفتگی مالی یک شرکت با اطلاعات بنیادی که در مورد شرکت و عملکرد بازار در اختیار دارد، می تواند یک علامت هشدار دهنده زود هنگام برای مشکلات قریب الوقوع بازده سهام باشد. آشفتگی مالی تأثیر چشمگیری بر بازده سهام دارد، هدف از این پژوهش بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که حجم نمونه آماری به تعداد 127 شرکت تعیین گردید. جمع آوری اطلاعات بوسیله دو روش کتابخانه ای و مراجعه به صورت های مالی انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Eviews استفاده گردید. نتایج نشان داد بین آشفتگی مالی و بازده سهام رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نقدشوندگی سهام در رابطه خطر سقوط قیمت سهام و بازده سهام نقش تعدیلی مثبت داشته است.
۳.

تأثیر ویژگی های هیئت مدیره، شاخصه های قدرت مدیرعامل و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۴
هدف پژوهش: بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره، شاخصه های قدرت مدیرعامل و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش از میان 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1393 تا 1399 می باشد. در این تحقیق از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج فرضیه اول تا ششم به ترتیب نشان داد که اندازه هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تاثیر معنادار و منفی دارد. استقلال هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی دارد؛ تخصص هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی ندارد. حقوق مدیر عامل بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری) تاثیر معنادار و منفی ندارد؛ اما این تاثیرگذاری بر ریسک نقدینگی مثبت می باشد؛ دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی دارد و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و مثبتی دارد. بحث و نتیجه گیری: هیئت مدیره های بزرگتر به دلیل در دسترس بودن سرمایه انسانی بیشتر و نظم و تعادل بیشتر در فرآیند تصمیم گیری، ریسک پذیری را کاهش می دهند. مطابق با مفروضات تئوری نمایندگی، تعداد مدیرانی که در هیئت مدیره شرکتی فعالیت می کنند با نتیجه تصمیمات هیئت مدیره مرتبط هستند.
۴.

بررسی استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت توسط هیئت مدیره برعملکرد مالی و غیر مالی

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۱
مقدمه : حسابداری مدیریت استراتژیک از جمله سامانه هایی است که در عصر حاضر با تغییرات به وجود آمده در محیط کسب وکار کنونی، می تواند با استفاده از مشارکت شرکت ها در سیستم حسابداری مدیریت، به تصمیم گیری مدیران مالی در عملکرد مالی و غیر مالی کمک رساند. ولی متأسفانه علی رغم گذرزمان، هنوز تکنیک های حسابداری مدیریت استراتزیک توسط مدیران مالی به طور صحیح، استفاده نگردیده و منجر شده تا مشارکت شرکت ها در تصمیم گیری های استراتژیک کاهش یابد. سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت یک سیستم اطلاعات انعطاف پذیر است که برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت در راستای اهداف مدیریتی در نظر گرفته شده است هدف از تحقیق حاضر، بررسی استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت توسط هیئت مدیره برعملکرد مالی و غیر مالی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات رگرسیونی بوده و از نظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی به حساب می آید. همچنین این پژوهش به لحاظ گردآوری داده ها از نوع پژوهشهای میدانی و به لحاظ انجام پژوهش در یک بازه زمانی خاص از نوع پژوهشهای مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و حسابداران مدیریت که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداراست. یافته ها: برای نمونه گیری از جدول مورگان استفاده شده است که تعداد نمونه مورد نظر تعداد 384 نفر بدست آمد. روش نمونه گیری نیز در تحقیق حاضر از نوع نمونه گیری غیرتصادفی و ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه های استاندارد است؛ اما به منظور اطمینان بیشتر از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج تحلیل ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری نشان داد که اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکردمالی اثر معناداری دارد. همچنین اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکردغیرمالی اثر معناداری دارد.
۵.

بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
با توجه به ویژگی های خاص سازمان های دولتی، تولید متون و آثار علمی متناسب با مقتضیات این سازمان ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. یکی از متونی که به منظور رفع این نیاز به رشته تحریر درآمده، کتاب «مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی» توسط دکتر درویش و دکتر الماسی فرد می باشد. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به نقد این کتاب پرداخته شده است. در این راستا، ابتدا به معرفی پدیدآورندگان و توصیفی شکلی و محتوایی اثر پرداخته شده و سپس در سه بعد شکل ظاهری، ساختاری و محتوایی مورارزیابی و تحلیل واقع شده است. ارزیابی بعمل آمده نشان می دهد این کتاب ضمن دارابودن محاسن و نقاط قوت خاص خود، نیازمند بازنگری و اصلاح در ابعاد سه گانه فوق بویژه تولید محتوای متناسب با مدیریت منابع انسانی بخش دولتی می باشد.
۶.

بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره وکمیته حسابرسی بر توانایی مدیریت و شفافیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
حضور زنان در سال های اخیر در عرصه ها ی راهبری شرکت هابه ویژه در هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی رشد قابل ملاحظه ای داشته اند و اعضای هیئت مدیره زن، نقش نظارتی بهتری بر مدیریت دارند؛ آن ها با تکیه بر توانایی های خود، حوزه های مناسب سرمایه گذاری را تشخیص داده و موجب رونق بیشتر و سودآوری بالاتر شرکت می شوند از این رو، تمایل بیشتری نسبت به ابراز و انتشار فعالیت های خویش دارند که این مسأله نیز باعث افزایش سطح شفافیت در شرکت می شود. در این پژوهش به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره وکمیته حسابرسی بر توانایی مدیریت و شفافیت از طریق تحلیل داده های 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1393-1398) پرداخته است. روش گردآوری داده ها آرشیوی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از قبیل رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی نامتوازن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ که حضورزنان درکمیته حسابرسی تاثیرمعناداری بر توانایی مدیریت دارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهدکه تنوع جنسیتی هیئت مدیره تاثیر معنادhری بر توانایی مدیریت و شفافیت دارد.
۷.

ارزیابی جایگاه اقتصادی پسماندهای جامد شهری (مورد مطالعه شهر آمل)

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۱۳
مقاله حاضر به بررسی جایگاه اقتصادی مواد قابل بازیافت در مناطق تحت پوشش شهرداری آمل می پردازد. در مرحله اول مطالعه؛ پس از تدوین، تلخیص و استخراج اطلاعات از مطالعات میدانی، اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه، از تحلیل SWOT برای تعیین استراتژی های مدیریت پسماند در شهر آمل استفاده گردید و مهم ترین نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید برای ارایه راهبردهای تهاجمی، بازنگری، تنوع بخشی و تدافعی شناسایی شده است. در مرحله دوم؛ پس از تحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی، برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده شده است. در مرحله سوم نیز بر اساس مدل SWOT، راهبردهایی جهت مدیریت پسماند شهری ارایه می گردد و در نهایت نیز با استفاده از تکنیک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM، مشخص گردید که کدام یک از گزینه های استراتژی انتخاب شده، امکان پذیر می باشد و در واقع این استراتژی ها، اولویت بندی شده است. یافته های ماتریس برنامه ریزی کمی QSPM نشان می دهد استراتژی ششم (WT1. ایجاد منابع مالی پایدار جهت تامین هزینه های مورد نیاز مدیریت پسماند) با نمره جذابیت 93/3 از بیشترین جذابیت برای رونق اقتصادی برخوردار است. واژگان کلیدی: منابع تولید، پسماند جامد، عوامل اقتصادی
۸.

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام به صورت تجربی بوده است. متغیر تعدیل گر پژوهش متغیرهای کلان اقتصادی می باشد که با استفاده از دو معیار نوسانات نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی سنجیده شده است و متغیر مستقل کیفیت گزارشگری مالی بوده است که با دو معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1392 الی 1398 است. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی بیانگر این بود که کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام رابطه معناداری با هم داشته اند همچنین متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نوسانات نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام را تعدیل کرده است به نحوی که باعث کاهش و تعدیل این رابطه شده اند.
۹.

بررسی تاثیر قیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۴
ﺑﯽﺷﮏ ﻧﻔﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬ ﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗ ﻮﺟﻬﯽ را اﯾﻔ ﺎ ﮐ ﺮده است. ﺑﻪﻃ ﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻔ ﺖ ﻋﻠ ﺖ ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻧﻮﺳ ﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎیﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻮزون و ﻧﺎﻣﺘﻌ ﺎدل ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ. نوسانات قیمت نفت یکی از عواملی است که بر میزان بازده درایی ها تأثیرگذاراست. بازدهی شرکت های شیمیایی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات شیمیایی و همین طور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سال ها 1391 تا 1398 پرداخته شده است . که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 18شرکت می باشد.در این تحقیق که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که رابطه معنادارو منفی بین نوسانات قیمت نفت بر بازده دارایی وجود دارد همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد تحریم نفتی بر رابطه بین نوسانات قیمت نفت بر بازده دارایی شرکت های شیمیایی عضو بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۱۰.

بررسی تأثیر عدم اطمینان اقتصادی و شاخص های افشاگری مسئولیت اجتماعی بر همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و شاخص های افشاگری مسئولیت اجتماعی بر همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می باشد. یافته های و نتایج پژوهش: نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که ضریب متغیر نرخ تورم برابر 0.039- و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.023 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد که نشان می دهد نرخ تورم بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری و منفی دارد. فرضیه دوم نشان داد که ضریب متغیر نرخ بهره برابر 0.025 و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.014 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد که نشان می دهد نرخ بهره بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری و مثبت دارد. فرضیه سوم نشان داد که ضریب متغیر نرخ ارز برابر 0.190 وبا توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.000 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد که نشان می دهد نرخ ارز بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری و مثبتی دارد. فرضیه چهارم نشان داد که ضریب متغیر مسئولیت اجتماعی برابر 0.257- وبا توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.205 که بیشتر از پنج درصد است، معنی دار نمی باشد که نشان می دهد شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری ندارد.
۱۱.

بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۹
هدف پژوهش حاضر " بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی" می باشد. این پژوهش، بر حسب هدف کاربردی، نوع داده ها کمی و نحوه اجراء توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی و نمونه آماری شامل 264 نفر می باشند. مطابق با مفروضه های آزمون های آماری، از روش های مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج فرضیه نخست نشان داد که سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه دوم نشان داد که راهبرد نوآوری بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه سوم بیان داشت که سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. فرضیه چهارم نیز نشان داد که عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد.
۱۲.

اثر میانجی خودکارایی در مذاکره حسابرسان بر رابطه بین مشوق های مالی و مشوق های اجتماعی بر عینیت گرایی حسابرس

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۴
کیفیت تصمیم حسابرس و تاثیر آن بر اثربخشی و کارایی حسابرسی عینیت گرایی است،که بر توانایی حسابرسان در کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی اثر می گذارد و منجر به بهبود درکیفیت حسابرسی می شود. منظور از قدرت مشوق های مالی استفاده از مشوق های مالی مختلف درونی و بیرونی به منظور کنترل عملکرد افراد است. به عبارت دیگر مدیر از قدرت مشوق های مالی به منظور تأثیرگذاری و کنترل رفتار زیر دستان استفاده می کند. اگر چه همه  مدیران دارای قدرت مشابهی هستند، اما موفقیت در دسترسی و به کار بردن اثربخش مشوق های مالی نیازمند مدیریت آن است. جامعه آماری این پژوهش کلیه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است.تعداد نمونه مورد نظر بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر به دست آمد. نتایج تحلیل ها با استفاده از الگوی معادالت ساختاری نشان داد که مشوق های مالی بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. همچنین مشوق های اجتماعی بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. خودکارایی در مذاکره بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. مشوق های مالی بر عینیت گرایی حسابرس با نقش میانجی خودکارایی در مذاکره اثر معناداری دارد. مشوق های اجتماعی بر عینیت گرایی حسابرس با نقش میانجی خودکارایی در مذاکره اثر معناداری دارد.  
۱۳.

آیا مالکیت نهادی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت را تعدیل می کند؟

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۱
هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده است، به نحوی که متغیر سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل و متغیر ارزش شرکت نقش متغیر وابسته و متغیر مالکیت نهادی نقش متغیر تعدیل گر را داشته است. نمونه آماری پژوهش شامل 113 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها بر اساس رگرسیون تابلویی بیانگر این بود که ارزش افزوده سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد و ساختار مالکیت به عنوان متغیر تعدیل گر تأثیر منفی و معناداری بر رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش شرکت داشته و این رابطه را تعدیل می کند.
۱۴.

بررسی تاثیر شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر روش های مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۷
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر روش های مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد. پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت ریسک استراتژیک شرکت تاثیر معناداری و مثبت دارد. نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت ریسک عملیاتی شرکت تاثیر معناداری و منفی دارد. نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد که شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت ریسک گزارشگری شرکت تاثیر معناداری ندارد. نتایج فرضیه چهارم نیز نشان داد که شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات شرکت تاثیر معناداری و منفی دارد.
۱۵.

Designing a Positioning Model for State Banks' Services and its Validation from the Perspective of External Customers

تعداد بازدید : ۲۲
State banks must find a way to adopt a different strategy from other banks in providing customer service. An important and key way to create a competitive position is to differentiate services from other competitors that create a good image of the bank and its services in the minds of customers. A topic that has been addressed in the present study is the necessity for state banks, like other companies and businesses, to follow a suitable model in order to achieve a suitable position in the banking industry. In this regard, the purpose of this study is to design a model for positioning the services of state-owned banks and its validation. The data for qualitative stage were obtained from Keshavarzi, Melli, and Maskan branches' managers of Khorasan Razavi province and university professors in the field of management. The quantitative sample were also the customers of aforementioned banks, that due to their large number, 384 people from each bank were selected as a sample size by simple random method and Cochran's formula. In order to collect data in the qualitative part, Deleted part, the interview was used and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used, which obtained validity with expert opinions and reliability with Cronbach's alpha of 0.77. In order to analyze the data in the qualitative part, grounded theory and the method of Strauss and Corbin and Maxquda software were used, and in the quantitative part, the structural equation technique and PLS2 software were used. The results showed that the model presented in 6 dimensions of causal factors,contextual, intervening, pivotal, strategies an consequences has a good fit.
۱۶.

تاثیر گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد و ارزش مازاد جریان نقدی

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
ویژگی های مدیران عامل به عنوان عاملی برجسته در دنیای تجارت شناخته شده است و مشخصات فردی هر مدیرعامل تأثیر قابل توجهی در استراتژی و عملکرد شرکت دارد، ادبیات گذشته استدلال می کند که سیاست های نگهداشت وجه نقد بسیار تحت تأثیر مدیریت ارشد قرار دارد و تصمیمات استراتژیک یک شرکت تحت تأثیر خصوصیات مدیریت قرار دارد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. اگر چه وجه نقد نگهداری شده در صورت وضعیت مالی دارایی مهمی برای شرکت به حساب می آید، نگهداری این دارایی بیش از اندازه می تواند نشانه ای از عدم کارایی تخصیص منابع باشد و هزینه هایی را به عهده شرکت تحمیل کند؛ هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد و ارزش مازاد جریان نقدی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 147 شرکت می باشد. در این تحقیق که از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه معنادارو مثبت بین گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد وجود دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل و ارزش مازاد جریان نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
۱۷.

تأثیر قدرت مدیرعامل بر گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت: با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش مدیرعامل نسبت به بازده سهامداران در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۵۳
هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قدرت مدیر عامل بر گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت: با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش مدیرعامل نسبت به بازده سهامداران در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به همراه ارائه پیشنهادات کاربردی می باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1398 می باشد. یافته های و نتایج پژوهش: در خصوص فرضیه نخست نتایج نشان داد که مقدار آماره، F برابر 20.781 Prob محاسبه شده برای آماره F مدل کمتر از سطح خطای 5 درصد بوده ومعنادار می باشد. معناداری آماره F نشان دهنده معناداری کل مدل است. ضریب متغیر قدرت مدیرعامل برابر 0.171- وبا توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.003 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد؛ که نشان می دهد بین قدرت مدیر عامل و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ارتباط منفی وجود دارد. در خصوص فرضیه نخست دوم نیز نتایج نشان داد که مقدار آماره، F برابر 19.988 Probمحاسبه شده برای آماره F مدل کمتر از سطح خطای 5 درصد بوده ومعنادار می باشد. معناداری آماره F نشان دهنده معناداری کل مدل است. ضریب متغیر قدرت مدیرعامل*پاداش برابر 0.131- وبا توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.013 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد که نشان می دهد قدرت مدیرعامل و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق ارتباط پاداش مدیر عامل با بازده کل سهامداران تعدیل می شود.
۱۸.

عزاداری های نامتعارف در پرتو حقوق کیفری و رویه قضائی ایران

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۰
در جوامع اسلامی و به خصوص در میان شیعیان و با استناد به لزوم احترام به شعائر الهی، عزاداری برای پیامبر و اهل بیت ایشان به عنوان مصداقی از شعائر الهی، امری نیک و پسندیده تلقی می شود اما عزاداری ها نیز مانند بسیاری از مسائل اجتماعی و مذهبی دیگر دارای طیف گسترده ای از تفاسیر و مصادیق هستند به گونه ای که برخی از عزاداران اقدام به انجام رفتارهایی مانند قمه زنی، تیغ زنی، قفل زنی، راه رفتن بر روی آتش و زغال گداخته، غلتیدن بر روی خرده شیشه و... می کنند و این رفتارها را مصداق واقعی عزاداری می دانند. از سوی دیگر بخشی از دستگاه عدالت کیفری بر این عقیده هستند که بایستی با ابزارهای کیفری با این نوع از عزاداری ها برخورد نمود؛ در این پژوهش به شرح و نقد سیاست تقنینی و قضایی ایران در این رابطه پرداخته خواهد شد و این امر به اثبات می رسد که هیچ محمل قانونی جهت برخورد کیفری با اینگونه از عزاداری ها وجود ندارد.
۱۹.

تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۵
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران.به همراه ارائه پیشنهادات کاربردی می باشد.پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1398 می باشد. نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه دوم بیانگر این موضوع است که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره و بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. یافته های فرضیه سوم نیز نشان می دهد که دوگانگی هیئت مدیره بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. در نهایت یافته های فرضیه چهارم نشان می دهد که جریان نقد ازاد بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری ندارد.
۲۰.

بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به همراه ارائه پیشنهادات کاربردی می باشد. پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1398 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که چسبندگی هزینه بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معنی داری و مثبت دارد و فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد مورد پذیرش قرار می گیرد. ریسک سقوط قیمت سهام یک شرکت تابعی از انتقال اطلاعات آن از داخل به خارج است. از طریق تجزیه و تحلیل چسبندگی هزینه شرکت های مورد بررسی استدلال می شود که ریسک عملیاتی نیز عاملی مهم است که بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر می گذارد. برای شرکت های دارای چسبندگی هزینه، احتمال ریسک سقوط کاهش می یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان