محمد محمدی

محمد محمدی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، اصفهان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

بررسی رابطه آموزش توانمند سازی معلمان مدارس ابتدایی لردگان بر کارآفرینی آموزشی و جامعه پذیری سازمانی آنان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه آموزش توانمند سازی معلمان مدارس ابتدایی لردگان بر کارافرینی آموزشی و جامعه پذیری سازمانی آنان بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر لردگان بودند و روش نمونه گیری نمونه گیری تصادفی ساده بود. برای تعیین نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد که تعداد نمونه آماری 100 نفر با روش نمونه گیری در دسترس دست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه توانمندسازی نیروی انسانی ملهم (2012) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل و پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی مدل تائورمینا بود که روایایی پرسشنامه ها توسط متخصصین تأیید و پایایی پرسشنامه ها به کمک ضریب آلفا کرونباخ 0 تأیید گردید؛ و برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش توانمند سازی معلمان مدارس ابتدایی لردگان بر کارافرینی آموزشی و جامعه پذیری سازمانی آنان اثرگذار است.
۲.

بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی معلمان شهرستان لردگان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
هدف پژوهش بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی معلمان شهرستان لردگان بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر لردگان بودند و روش نمونه گیری نمونه گیری تصادفی ساده بود. برای تعیین نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد که تعداد نمونه آماری 100 نفر با روش نمونه گیری در دسترس دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه لوتانز (2007) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) استفاده شد که پایایی پرسشنامه ها به ترتیب برابر 78/0 و 80/0 تأیید شد و روایایی پرسشنامه ها توسط چند تن از متخصصین تأیید شد. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ابعاد سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی معلمان شهرستان لردگان اثرگذار است.
۳.

بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۰
با توجه به توسعه فناوری ، شرکت ها و بنابراین بخش حسابداری عموما تحت تأثیرعوامل ذیل قرار دارند: دیجیتالی شدن مشاغل ، پتانسیل شدید ایجاد شده توسط اینترنت ، پیامدهای داده های بزرگ و اهمیت روزافزون به داده کاوی. در این زمینه محاسبات ابری راه خود را آغاز کرد و مدلهای جدید تجاری ایجاد کرد.هدف اصلی مقاله "بررسی روشهای تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری" بوده و هدف پژوهش حاضر توسعه و گسترش دانش موضوعی درباره تاثیر پدیده های فن آوری اطلاعات در زمینه شرکت های حسابداری و فعالیت مشاوران حسابداری می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و جامعه آماری آن شرکت های حسابداری استان تهران می باشد.در این مطالعه روشهای فناوری اطلاعات در قالب چهار مورد شامل(بلاک چین،اینترنت اشیاء،حسابداری ابری و دیتاهای بزرگ) و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.نمونه آماری شامل 35 شرکت حسابداری و روش تجزیه و تحلیل داده ها معادلات ساختاری می باشد.فرضیه های تحقیق با توجه مورد آزمون گرفت. در نهایت،. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حسابداری ابری بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر معنادار و مثبتی دارد و باقی فرضیه ها تایید نشد.
۴.

عوامل تعیین کننده رفتار سرمایه در گردش: در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۱
در این پژوهش به ،تحلیل و شناسایی عوامل کلیدی موثر بر رفتار سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .مدیریت سرمایه در گردش موجب تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکتها است .به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکتها در حد نگه داشته شودکه به مازاد یا کمبود نقدینگی غیر طبیعی مواجه نباشد ضرورت سرمایه در گردش و چرخه تبدیل وجه نقد برای نمایندگی رفتار سرمایه در گردش مورد استفاده قرار میگیرد . در این پژوهش، به طور گسترده ۹ عامل اصلی رفتار سرمایه در گردش مورد بررسی قرار داد میدهد : جریان وجه نقد عملیاتی، فرصت های رشد، عملکرد، ارزش شرکت، سن، اندازه، اهرم، شرایط اقتصادی و نوع صنعت. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی 1393 ﺗﺎ 1397ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺮت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 108 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ از داده ﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ(ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ) ﺑﺎ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 90% ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ رفتار سرمایه در گردش تحت تاثیر عوامل مختلف مربوط به ویژگی های شرکت، شرایط اقتصادی و نوع صنعت قرار می گیرد.این پژوهش ، درک بهتری از تاثیر عوامل داخلی و اقتصاد کلان در رفتار سرمایه در گردش برای مدیران فراهم می کند.
۵.

اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تحلیل گران مالی بر خوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۳۸
گزارش های سالانه، اثر مهمی بر عملکرد ،و منابع اصلی اطلاعات برای استفاده کنندگان در امر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران بوده و سهامداران را قادر به نظارت بر مدیریت می کند. بنابراین، افشای اطلاعات از قبیل گزارش های سالانه که پل ارتباطی مهمی بین مدیریت و سهامداران خارج از شرکت به دلیل جداسازی مالکیت از مدیریت محسوب میشود .زیرا سهامداران می توانند از طریق گزارش های سالانه در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی، و جریانهای نقدی اطلاعاتی را کسب نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و پوشش تحلیل گران مالی بر خوانایی گزارش های مالی و هزینه های نمایندگی پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1396 –1390 به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد با روش پانل پویا، نشان میدهد که شرکت ها با تجربه خوانایی گزارش مالی بهتر، هزینه های نمایندگی را کاهش می دهند، و ارتباط منفی بین خوانایی و هزینه های نمایندگی در شرکت هایی با کیفیت حسابرسی بالاتر، کیفیت کنترل داخلی یا پوشش تحلیلگران، بیشتر بیان می شود. گزارش های مالی خوانا می توانند در نظارت بر رفتار فرصت طلبانه کارمندان داخلی شرکت کمک کنند و بنابراین هزینه های نمایندگی را کاهش دهند.
۶.

تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران به منظور تبیین نقاط ضعف و قوت این دست از شرکت های تولیدی و ارائه راه حل هایی مناسب و کاربردی به منظور بهبود وضعیت فعلی آنها می باشد. پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی است و براساس ماهیت و روش، از نوع توصیفی و از نظر گردآوری داده ها نیز از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی مدیران مالی، حسابرسان، مدیران کنترل کیفیت و حسابداران مدیریت شرکت های شرکت های تولیدی فعال مواد غذایی و اقلام مربوط به مواد غذایی در سال 1399 تشکیل می دهند. به وسیله نرم افزار لیزرل روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها به وسیله آزمون تحلیل عاملی تاییدی بررسی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری که آمیزه ای از تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر می باشد، به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. یافته ها و نتایج پژوهش: در ارتباط با فرضیه اول پژوهش نتایج نشان داد که متغیر حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد. در خصوص فرضیه دوم پژوهش نتایج نشان داد که متغیر مدیریت زنجیره تامین بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد. در نهایت، در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش نتایج نشان داد که متغیر مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد.
۷.

بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت.شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۳
در یک بازار سرمایه ای کامل، سطح و تغییرات پویا در نگهداشت وجه نقد، تصمیمی بی ربط و نادرست است. بسیاری از نظریه ها مانند تئوری توازن، سلسله مراتب مالی، نظریه نمایندگی، نظریه حاکمیت شرکتی و نظریه زمان بندی بازار انجام شده است یک شرکت باید میزان بهینه نگهداشت وجه نقدی را به منظور پیاده سازی کارآمد و افزایش ارزش شرکت پیش بینی کند. نگهداشت وجه نقد مازاد، می تواند تأثیر منفی بر عملکرد شرکت از طریق مشکلات نمایندگی داشته باشد.در این پژوهش به بررسی تاثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 119 شرکت می باشد.در این تحقیق که از دادههای پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 90% نشان می دهد که رابطه معنادارو مثبت بین موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف برارزش شرکت وجود دارد .همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که مالکیت مدیریتی ، مالکیت نهادی، استقلال هیئت مدیره رابطه معنادارو مثبت بین موجودی نقدی بهینه و ارزش شرکت وجود دارد
۸.

واکاوی مفهوم عاطفه در ادبیات تعلیمی و تداعی آن در آثار سعدی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۲۰۰
اساساً انسان ها بیشتر با عواطف خود به زن دگی ج ان و زی بایی می بخ شند و با خردورزی، عاط فه ی ش دید یا احساساتشان را تعدیل می کنند؛ لذا عاطفه یا احساس، زمینه درونی و معنوی شعر و عنصر بنیادین در شکل گیری هر اثر ادبی است. آثار سعدی حاوی اشعار ارزشمندی است که شاعر مضامین انسان سازی را در آن مطرح کرده که عمل به آن ها فرد را به سعادت می رساند. با بررسی متن اشعار مشاهده می شود که سعدی چگونه در تک تک اشعار خود عواطف و احساسات انسانی را ذکر کرده است. این پژوهش در پی آن است تا با ارائه ی تعریف عواطف و احساسات، جلوه های آن را در اشعار سعدی نشان داده، ضمن دسته بندی آن ها به تجزیه و تحلیل عواطف و احساسات شاع ر بپردازد. نگارنده پی برده است که سعدی شناخت تام و کاملی از انسان و نیازهای او داشته است. وی عواطف و احساسات ظریف آدمی را به صورت اشعار لطیف بیان داشته است. او از هر فرصتی برای به اوج رساندن کلام خود و تسخیر بیشتر مخاطب بهره جسته است. نتیجه نشان می دهد که سعدی عواطف و احساسات بی شماری را چون: خشم، ترس، نفرت، عشق، بخشش، همدلی و ... را در اشعار ارائه می دهد و خط سیر فکری واحدی را در این زمینه دنبال می کند که بازگویی آن می تواند برای نسل جدید کارساز باشد.
۹.

کیفیت گزارش مالی، مالکیت خانوادگی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
نظریه نمایندگی، کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان راه حلی برای کاهش چالش سرمایه گذاری کم و افزایش سرمایه گذاری با کاهش اطلاعات نامتقارن در نظر می گیرد. در سرمایه گذاری های کارا، پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی در مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی متفاوت هستند. این پژوهش، ارتباط مالکیت خانوادگی و کیفیت گزارش مالی بر کارایی سرمایه گذاری را در طول دوره 1391 تا 1396 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است. همچنین، این پژوهش بر دو نظریه نمایندگی و رفتاری تأکید دارد. براین اﺳﺎس، مدل های پژوهش تحت مدل های روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چندمتغیره ﺑﺮآورد شد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. نتایج این بررسی نشان می دهد که شرکت ها با کیفیت گزارشگری مالی و مالکیت خانوادگی بالاتر، از کارایی سرمایه گذاری بالاتری نیز برخوردار هستند. علاوه بر این، کیفیت گزارشگری مالی و مالکیت خانوادگی بالاتر، میزان سرمایه گذاری را کاهش می دهند. در کسب و کارهایی که مالکیت خانوادگی دارند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری بیشتر است.
۱۰.

تاثیر راهبرد تمایز، جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت و سیستم های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر راهبرد تمایز، جهت گیری شریک تجاری حسابداران مدیریت و سیستم های حسابداری مدیریت بر فرآیند نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استان تهران در سال 1399 و در میان مدیران مالی، حسابداران مدیریتی، حسابرسان داخلی و مدیران منابع انسانی می باشد. به وسیله نرم افزار PLS به آزمون فرضیه-های تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان داد که راهبرد تمایز بر جهت گیری حسابداران مدیریت به عنوان شریک تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. جهت گیری حسابداران مدیریت به عنوان شریک تجاری بر استفاده از سیستم حسابداری مدیریت تاثیر دارد. جهت-گیری حسابداران مدیریت به عنوان شریک تجاری بر استفاده از سیستم حسابداری مدیریت تاثیر معناداری دارد. استفاده از سیستم حسابداری مدیریت بر نوآوری تاثیر دارد. استفاده از سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی تاثیر دارد. استفاده از سیستم حسابداری مدیریت بر نوآوری اکتشافی تاثیر دارد. استفاده از سیستم حسابداری مدیریت نوآوری اکتشافی تاثیر دارد.
۱۱.

رابطه نگرش دینی با عملکرد شغلی کارکنان (نمونه پژوهش: شرکت دخانیات ایران)

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۴۰
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرش دینی با عملکرد شغلی کارکن ان شرکت دخانیات ایران انجام شده است. نوع پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت دخانیات ایران به تعداد 2350 نفر که بر اساس جدول مورگان 251 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرس شنامه ه ای نگ رش دین ی سراج زاده (1377) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین بعد اعتقادی، بعد تجربی و بعد مناسکی با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین بعد پیامدی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معناداری نگرش دینی و عملکرذد شغلی است. نتایج ضریب رگرسیون نیز ن شان داد ک ه از می ان چه ار بع د متغی ر نگرش دینی تنها بع د تجربی پیش بینی کننده عملکرد شغلی است. براساس نتایج حاصل از پیشنهاد می شود که جهت افزایش عملکرد شغلی کارکنان در دوره های آموزشی به نگرش دینی توجه شود.
۱۲.

تغییرات حاکمیت شرکتی بر گردش اعضای هیئت مدیره و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۱
وجود معیارها و سازوکارهاى حاکمیت شرکتى به تغییر رفتار شرکت ها منجر می شود. تأثیر سازوکارهاى حاکمیت شرکتى بر تصمیم هاى مدیریت در قبال سود از جمله مدیریت سود، اهمیت فراوانى دارد. توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای فی ما بین به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است، منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی می گردد. هدف این تحقیق بررسی تغییرات حاکمیت شرکتی بر گردش اعضای هیئت مدیره و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری به صورت قضاوتی و حذفی سیستماتیک در بازه زمانی سال 1391 الی 1395 انتخاب شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی و داده های ترکیبی و روش اثرات ثابت مقطعی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد حاکمیت شرکتی تاثیر مثبت و معنادار بر هموارسازی سود و گردش اعضای هیات مدیره دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی بر هموارسازی سود و گردش اعضای هیات مدیره تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۳.

بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۴
در چنددهه ی گذشته رفتارهای انحرافی از جمله طفره روی اجتماعی در کانون توجه محققین مطالعات سازمانی قرارگرفته است. طفره روی سازمانی به تمایل فرد برای کاهش عامدانه تلاش ذهنی و جسمی خود در حین فعالیت اشاره دارد. نظر به اهمیت نقش این رفتارها در عملکرد سازمان، این تحقیق به بررسی دو متغیر سازمانی مؤثر بر آن در سطح بیمارستان های دولتی اهواز می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان درمانی به تعداد 822 نفر بودند که از بین آنها 265 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات موردنیاز با بهره گیری از پرسشنامه های عدالت ادراک شده نیهوف و مورمان(1993)، مبادله ی رهبر-عضو لادن و مث لیدن(1998)، مبادله ی عضو-تیم سیرز(1989) و طفره روی اجتماعی جورج(1992) در بازه زمانی زمستان 97 جمع آوری شدند. ضریب آلفای ترکیبی بدست آمده برای پرسشنامه های مذکور به ترتیب برابر با 876/0، 948/0، 939/0 و 925/0 بودند. داده ها با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS21 و Smart PLS2 تحلیل شدند. تحقیق نشان داد که روابط مبادله ای (رابطه رهبر-عضو و عضو-تیم) تاثیر معناداری بر ادراک از عدالت توزیعی و مراوده ای و طفره روی اجتماعی دارند. اما صرفاً عدالت توزیعی قادر است اثر رابطه رهبر-عضو بر طفره روی اجتماعی را بطور معناداری میانجی گری کند. این امر نشان می دهد که اعضای درگیر روابط مبادله ای چنانچه احساس کنند از نظر مادی و اقتصادی کمتر منتفع شده اند، بیش از سایر اعضاء مبادرت به طفره روی خواهند نمود.
۱۴.

بررسی تاثیر هیجانات سرمایه گذاران بر نسبت قیمت به سود

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۰
یکی از مهم ترین و پرکاربردترین نسبت های تصمیم گیری در خرید و فروش در بازار سرمایه نسبت قیمت به سود می باشد، این شاخص می تواند تحت تاثیر هیجانات سرمایه گذاران قرار گیرد و باعث ایجاد حباب در این نسبت شود. این پژوهش هدف خود را بررسی تاثیر هیجانات سرمایه گذاران بر نسبت قیمت به سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرارداده است. در این مطالعه، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 90 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پس رویدادی است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آمون فرضیه ها پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیر های تحقیق وارد صحفه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهایEViews9 و Stata14 تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول تا سوم نشان داد که هیجانات سرمایه گذاران بر نسبت قیمت به سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
۱۵.

ارزیابی رابطه هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۳۴
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ داراﺋﯽ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺎرآ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ذی ﻧﻔﻌﺎن را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ این پژوهش ارتباط هزیته نمایندگی و سیاسیت تقسیم سود بر کارایی سرمایه گذاری در طول دوره 1391 -1396 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اﺳﺎس ﻧﻮع روش ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻃﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎی F لیمر و ﻫﺎﺳﻤﻦ، ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﭘﺮدازش اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی Eviews 9 و اﮐﺴﻞ 2010 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری بالا و کم وجود دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود رابطه معنادار و مثبت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری بالا و کم دارد.
۱۶.

سیاست آمریکای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران و توافقات بین المللی

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۶
سیاست خارجی کشورها همواره در بطن نظام ارزشی و ویژگی های ملی حاکم بر آن ها شکل می گیرد که شکل دهنده هویت ملی آن ها به عنوان یک ملت – دولت است و در راستای تامین منافع ملی و دست یابی به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن ها تئوریزه و عملیاتی می شود. هدف پژوهش حاضر این است که با بهره گیری از روش توصیفی – تبیینی و اتخاذ یک رویکرد مقایسه ای، در چارچوب نظریه مدل سیاست خارجی استراتژیک، به تبیین و بررسی نوع سیاست خارجی آمریکای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران و توافقات بین المللی بپردازد. همچنین در این مقاله پژوهشی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اصلی هستیم که رویکرد تعارضی دونالد ترامپ در قبال توافقات بین المللی و خروج آمریکا از برخی از این توافقات مانند برجام، به منزله تغییر در استراتژی کلان سیاست خارجی آمریکا و تمایل این کشور به انزواگرایی در عرصه سیاست بین الملل می باشد یا خیر؟ فرضیه اصلی مقاله این است که این نوع رویکرد، صرفا تاکتیکی در راستای تغییر دادن اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشورهای دیگر، اعم از دوست و دشمن آمریکا، با هدف پذیرش هژمونی آمریکا در عرصه سیاست بین الملل توسط آن ها و تثبیت جایگاه ابر قدرتی این کشور در نظام بین الملل می باشد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران بایستی از طریق تنش زدایی با رقبای منطقه ای خود مانند: ترکیه و عربستان سعودی، ایجاد یک مکانیسم پولی و بانکی دوجانبه با اتحادیه اروپا مانند: ایجاد یک بانک سرمایه گذاری مشترک و ائتلاف سیاسی و اقتصادی با کشورهای عضو بریکس یک موازنه نرم علیه آمریکا ایجاد نماید.
۱۷.

Move-based investigation of appraisal in the introduction section of Applied Linguistics research articles: Similarities and differences between L1 and L2 English texts

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۴
Recent research has shown that academic writing is not ‘author-evacuated’ but, rather, carries a representation of the writers’ identity. One way through which writers project their identity in academic writing is stance-taking toward propositions advanced in the text. Appropriate stance-taking has proved to be challenging for novice writers of Research Articles (RAs), especially those writing in a foreign language. To contribute to the literature on stance-taking, the present study compared the move-based use of evaluative resources in the introduction section of L1 (written by native English speakers) and L2 (written by Iranian, non-native writers) English RAs in the discipline of Applied Linguistics. To this end, 100 English Research Article Introductions (RAIs), 50 by L1 writers and 50 by L2 writers, were investigated as the corpus of the study. Categories of analysis were taken from Appraisal framework (Martine & White, 2005) and CARS model (Swales, 2004). The results revealed that the two groups of texts were not substantially different in the overall use of appraisal resources in the whole body of RAIs. However, more detailed analyses of the specific categories of appraisal in each of the rhetorical moves demonstrated that in some cases, especially in moves 1 and 3, L1 and L2 writers made different choices when taking a stance. The findings of this study can serve as a valuable source providing a practical and comprehensive understanding of the use of evaluative resources in RAIs for EAP researchers, teachers, and other professionals involved in the teaching of academic writing.
۱۸.

ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۸
هدف: هدف اصلی این پژوهش آزمون رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از آن جایی که ساختار مالکیت خانوادگی، ساختار تصمیم گیری است که توقع کسب سود و افزایش ثروت در اولویت قرار ندارد. چنانچه اعضای خانواده به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شوند، عملکرد شرکت بهتر از حالتی است که اعضای غیر خانواده عضو هیأت مدیره باشند زیرا پاداش کمتری دریافت می کنند و کمتر به طرحهای انگیزشی واکنش نشان می دهند و بیشتر به دنبال ایجاد ارزش در شرکت هستند. روش شناسی: در این پژوهش، تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره برای نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و طی قلمرو زمانی سال های 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار می گیرد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز روش داده های تابلویی (پنل دیتا) می باشد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که مطابق پژوهش های پیشین، میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین مالکیت نهادی و بیشتر بودن سهام اعضای خانوادگی در شرکت تاثیر معناداری بر رابطه مذکور دارد. در نهایت، نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی تاثیر معناداری بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره دارد.
۱۹.

بررسی رابطه اخلاق در حسابداری و اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۴
هدف از انجام این مقاله بررسی رابطه اخلاق در حسابداری و اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی بنگاه شامل تعهدات متداومی است که از طرف بنگاه ها و بصورت اخلاقی در محیط های اقتصادی رخ می دهد تا کیفیت زندگی نیروی کار و نزدیکان آن ها را بهبود دهند. ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاه در راستای تامین منافع جامعه بگونه ای تلاش می کند که تمامی افراد جامعه از حقوق خود محافظت نموده و فعالیت های اقتصادی صرفا در راستای انتفاع مالی نباشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و پس رویدادی است. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرها از تجزیه و تحلیل رگرسیون که زیر مجموعه تحقیق همبستگی استفاده می گردد، بنابراین پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر بصورت تصادفی و با اعمال محدودیت هایی طبق قاعده حذف سیستماتیک141 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری کلیه متغیرهای تحقیق، می توان گفت که مسوولیت اختیاری، قانونی، اخلاقی و اقتصادی بر اخلاق حسابداری تاثیر می گذارند.
۲۰.

درآمدی بر حقوق شهروندی و شهروندی اجتماعی در ایران (با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۸
حقوق شهروندی یا آزادی های عمومی یا شهروندی مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان تبعه از آن برخوردار می باشد و در بردارنده دو مولفه کلیدی حق و وظیفه می باشد. این مفهوم با بافت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و.. جامعه معنا می یابد. پیشینه ظهور این مفهوم را باید در آرای تی اچ مارشال مشاهده نمود که شهروندی را به سه حوزه مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم نمود. با توجه به وابستگی متقابل انواع مختلف حقوق، داشتن حقوق کامل مدنی و سیاسی بدون توجه به استانداردهای مشخصی از حقوق اجتماعی امکانپذیر نمی باشد. بر این اساس ترکیب تاریخی وی به نوعی است که شهروندی اجتماعی می تواند به حقوق شهروندی منجر شود و این مبتنی بر رهیافت جامعه شناسی تاریخی است که رویکرد خطی در تحولات را نفی می کند. بنابراین با توجه به اصول و مفاهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می شویم که هر سه بعد شهروندی مورد توجه قانونگذاران بوده است ولیکن تحقق کامل ابعاد آن نیازمند تحقق شهروندی اجتماعی می باشد که تأکید آن بر مفاهیم حوزه رفاه و اجتماعی نظیر سلامت، آموزش و... می باشد. از اینرو در این پژوهش ضمن تبیین مفهومی حقوق شهروندی و ابعاد آن، عملیاتی شدن این مفهوم در ساختار قانونی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته شده است. واژه گان کلیدی: حقوق شهروندی، شهروندی اجتماعی، شهروندی مدنی، شهروندی سیاسی، قانون اساسی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان