رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1399 شماره 34 (جلد چهارم)

مقالات

۱.

منطق فازی راه گشای سیستم های توصیه گر کلاسیک

کلید واژه ها: سیستمهای توصیه گر فازی منطق فازی ویژگیهای تبلت تجارت الکترونیک کاوشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۱
تعداد فزایندهای از سایتهای تجارت الکترونیک در اینترنت، اطلاعات مازادی را برای ما به ارمغان میآورند. این موضوع یافتن اطلاعات مفید را برای مصرفکنندگان محصولات خاص که همواره در تلاش برای خرید اینگونه اقلام میباشند دشوار ساخته و سطح رضایت آنان را از این نوع کاوش کاهش داده است. همچنین نابسامانی در وضعیت این نوع کاوشها، به همان اندازه حجم فروش محصول در حوزه تجارت الکترونیکی را با تنزل همراه ساخته است. ازاینرو، به جهت فائق آمدن بر این معضل همهگیر این مقاله یک سیستم توصیه گر شخصیسازیشده مشتق شده از روش منطق فازی را پیشنهاد نموده است. این سیستم پیشنهادی، بهطوری هوشمندانه اطلاعاتی را در مورد ویژگیهای تب لتهای مورد انتظار مشتریان واکاوی نموده و سپس خدمات پیشرفته و بهینهای را به خریداران بالقوه توسط سامانه توصیه گر محصولات بر اساس نیازهای شخصی هر فرد ارائه میدهد. همچنین در این سیستم برای اندازهگیری میزان شباهت بین نیازهای مصرفکننده و ویژگیهای محصولات در راستای توصیه محصولات مطلوب به خریداران بالقوه، از مفهوم فشردگی نزدیک فازی استفادهشده است. درنهایت نتایج تجربی بهدستآمده از بررسی نمودن 60 تبلت متشکل از برندهای اپل، سامسونگ، مایکروسافت، ایسوس و لنوو، اثربخشی سامانه توصیه گر هوشمند عنوانشده را تثبیت نموده است.
۲.

رابطه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر ارزش های فرهنگی - آموزشی (مورد مطالعه: اداره امورمالیاتی شهر اهواز)

کلید واژه ها: تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نوآوری عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۴
پیدایش اینترنت در دنیا موجب بروز نسل جدیدی از وسایل ارتباط جمعی در جهان شد که موسوم به عصر نوین شد. گسترش سریع وسایل نوین ارتباط جمعی و افزایش کاربران آن در سطح «دهکده جهانی» الکترونیک و پیدایش جهان مطمئنا همراه با تحولات بنیادین در سطح جهان بوده است. قدرت ارتباطات فراملی مناسبات قدرت در جهان تحت الشعاع خود قرار داد به طریقی که که ارزش های فرهنگی، اجتماعی را درگون ساخت. فرهنگ و آموزش هر کشور یکی از اساسی ترین مولفه های هویت و ارزش ها بر آن جامعه است که امروز تحت رابطه قدرت رسانه ها در معرض آسیب قرا گرفته و چه بسا ارزش های فردی و اجتماعی را نیز متاثر نماید. امروزه رسانه ها در دنیا، فکر، فرهنگ، رفتار و درحقیقت هویت فرهنگی انسان ها را القا کرده و رابطه قابل ملاحظه ای بر فرهنگ عمومی جوامع بر جای می گذارند. رسانه ها می توانند در تغییر الگو و سبک زندگی انسانها موثر باشند و همچنین در ارتقای فرهنگ و معنویت در میان انسان ها نقش داشته و آنها را خوشبخت تر کنند. هدف از این پژوهش بازنمایی بنیان های فرهنگی و ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه است که تحت رابطه ارتباطات و تکنولوژی های نوین ارتباط جمعی ارزشهای انسانی، خانوادگی، اخلاقی و مذهبی در حال تغییر و دگرگونی است. پژوهش حاضر با هدف رابطه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر ارزش های فرهنگی -آموزشی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار میگیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان ساختمان ستادی امور مالیاتی در شهر اهواز به تعداد 62 نفر می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.915 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری pls3 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که زیرساختهای تکنولوژی بر فردگرایی، اجتناب از عدم اطمینان و فاصله قدرت رابطه معنی داری دارد. همچنین پذیرش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر صداقت و فاصله قدرت رابطه دارد.
۳.

مدل های کسب وکار و قابلیت های پویا

کلید واژه ها: قابلیتهای پویا طراحی مدل کسب و کار طراحی سازمانی استراتژی مالکیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۴۲۶
مدلهای کسبوکار، قابلیتهای پویا و استراتژی، مولفههای به هم وابسته هستند. استقرار قابلیتهای پویای قوی در یک شرکت به کارآمدی آن در طرحریزی مدل تجاریاش کمک کرده و به واسطه این تاثیر، متقابلا مدل تجاری هم بر بهبود قابلیتهای پویای شرکت تاثیر گذاشته و مجالی برای تحقق استراتژیهای ویژه در محیط رقابتی مهیا میکند؛ اما نکته مهم در سطح نظری این است که این روابط شناخته شده است و نیاز است تا فعالیتهای تجربی نیز در این زمینه صورت پذیرد و مشخصات عملیاتی و عینیتری به این استدلالها اضافه شود تا درک بهتری درباره نوآوری، اجرا و تغییر مدل کسب و کاری که ابعاد مهم قابلیتهای پویا را توضیح میدهند، ایجاد شود. این مقاله مروری با تعریفهای گذرا و سپس شرح مفصل مدلهای تجاری و قابلیتهای پویا آغاز شده و در ادامه به تفکیک مدلهای تجاری از استراتژی پرداخته و سپس در چارچوب قابلیتهای پویا، در مورد آنها بحث میکند. آنگاه تعاملات ابتدایی بین مدلهای تجاری و قابلیتهای پویا در طی این مراحل بررسی میشود: (1) نقش قابلیتهای پویا برای نوآوری مدل کسب و کار و (2) اهمیت طرح سازمانی برای هر دو ساختار. بخش انتهایی مقاله به بحث و نتیجهگیری و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده میپردازد.
۴.

نقش منابع انسانی سازمان در تبدیل استراتژی ها و قابلیت های پویا به مزیت رقابتی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک مدیریت رفتار سازمانی نظریه فازهای عمل نظریه خودمختاری قابلیتهای پویا بنیانهای خرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
هدف از این مقاله، توسعه یک مدل مفهومی برای توضیح و پیشبینی دستیابی به قابلیتهای پویا و مزیت رقابتی از طریق توجه به منابع انسانی سازمان است. این توسعه مفهومی با تکیه بر کاربرد "نظریه فازهای عمل" به عنوان چارچوب کلی توضیح این مساله که "چگونه سازمان و کارکنان به یکسری اهداف متعهد شده و به طور موفقیت آمیز آنها را دنبال میکنند، در پیوند با نظریه "خودمختاری" برای توضیح توسعه تعهدات افراد در سطح فردی که بتواند پیش نیاز تعقیب اهداف سازمان در سطح کلان سازمان را توجیه نماید، صورت پذیرفته است. مدل ارائه داده شده در دو سطح سازمانی با توجه به ابعاد ماموریت سازمان، برنامهریزی استراتژیک و قابلیتهای پویا در سطح سازمانی و در سطح فردی با توجه به درونیسازی اهداف فردی و برنامههای اجرایی، توسعه یافته است. انتظار می رود این مدل بتواند به ایجاد دانش در زمینه استراتژیهای رفتاری با توجه به ملاحظات انگیزشی در مدلهای مدیریت استراتژیک در سازمانها کمک نماید.
۵.

تأثیر فناوری اطلاعات و توریسم در اقتصاد شهری بر صنعت گردشگری (مطالعه ی موردی مشگین شهر)

کلید واژه ها: اقتصاد شهری توریسم ماتریس SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۰۶
هدف از تحقیق بررسی و مطالعه اقتصاد شهری و تأثیر پل معلق مشگین شهر بر صنعت گردشگری کشور میباشد. درآمد کم در روستاها که منشأ تولید کشاورزی در کشور میتوانند باشند باعث مهاجرت روستائیان به شهرها میشوند و شهرنشینی کاذبی در جهت توسعه شهرنشینی که در بعضی موارد موجب رشد طولی حاشیه و موجب حاشیهنشینی در شهرها میشوند را با خود به ارمغان آورده است و در شهرها شغلهای کاذبی به دلیل ازدحام بیرویه جمعیت به دلیل بیکاری در مناطق محروم، شهرنشینی را با مخاطراتی همراه ساخته است و با افزایش جمعیت، کارخانهها نیز آلودگی را در کلانشهرها با خود یدک میکشند و گاهی فناوری روز و متدهای جدیدی در شیوه زندگی شهرنشینی میتواند این مخاطرات را به حداقل برساند. نمونه خوبی که میتوان برای ادعای فوق ذکر کرد شیوهی زندگی و تغییر زندگی در مشگین شهر میباشد که ابتدا در این شهر به شیوه سنتی و مردم کاملاً بهصورت عادی و با درآمد کم امرارمعاش میکردند که تحولهای توریستی در این شهر باعث شد که اقتصاد شهر نیز رونق بگیرد. اول اصلاح ساختار زیربنایی مثل ایجاد اتوبانها جهت تسهیل در امور رانندگی و آرامش خاطر در جابهجایی مردم که حملونقل امن گردید و بعد ایجاد پل معلق که بزرگترین پل معلق خاورمیانه میباشد در جهت گردشگری و جذب مسافران از شهرهای اطراف خصوصاً در تابستان و روانه شدن مردم به این شهر و حتی وجود آبهای گرم این شهر رونق دیگری را به این شهر نیمه جان داد. تزریق تدریجی پول ولی هدفمند چهره این شهر را به یک شهر کاملاً توریستی تبدیل کرد حال درادامه تأثیر ورود توریست را بر این شهر بررسی خواهیم کرد.
۶.

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان حقیقی از کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی رابطه مند در بانک کارآفرین شعب شمال تهران

کلید واژه ها: رضایت مندی مشتریان حقیقی کیفیت خدمات الکترونیکی بازاریابی رابطه مند بانک کارآفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۳۷۸
چنانچه یک مشتری کاملا وفادار به بانک شود و از طریق ارائه مناسب خدمات، ارزش ادراک شده ی او در سطح مطلوب تری قرار گیرد، نسبت به بانک تعهد پیدا خواهد کرد و سعی می کند که تمامی کارهای بانکی خود را در یک بانک انجام دهد و در نهایت بانک ها در بازار رقابتی امروزه موفق به حفظ مشتری و نگهداشت آنان در بانک می گردند. این در حالی است که شناخته چگونگی تاثیرپذیری رضایت مندی مشتریان از متغیرهای کلیدی هنوز نیاز به مطالعات بیشتری دارد. با عنایت به این مهم مطالعه فعلی با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان حقیقی از کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی رابطه مند در بانک کارآفرین شعب شمال تهران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع همبستگی – پیمایشی بوده است که در آن اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک کارآفرینی تاثیر دارند و از سویی دیگر ارزش مشتری نیز در این میان نقش میانجی برعهده دارد.
۷.

تأثیر ویژگی های شرکت بر افشاء سرمایه فکری

کلید واژه ها: کم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بیش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه حق الزحمه ی حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۱
سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه کاربردهای متعدد برای حسابرسان دارد. همانطور که ادبیات تحقیق مبتنی بر ارزش پیشنهاد می دهد، انتخاب هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان اقلام سرمایه ای می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که مدیران گرایش به دستکاری سود دارند، اما همچنین این احتمال وجود دارد که مدیران از این رویکرد برای انتقال باور خود درباره منافع آتی بالقوه ناشی از فعالیت های تحقیق و توسعه استفاده کرده یا از این روش برای انعکاس شرایط اقتصادی شرکت مطابق چیزی استفاده کنند. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است. علاوه بر این از آنجاییکه در این مطالعه رابطه همبستگی بین متغیرها بررسی میشود، پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای شبه تجربی و روششناسی آن از نوع پس رویدادی است. هدف این پژوهش بررسی اثر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بر حقالزحمهی حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، به منظور دستیابی به این هدف چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیهها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونهای متشکل از 51 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش دادههای ترکیبی بکار برده شد. نتایج حاصل از فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بین بیش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و حق الزحمهی حسابرسی ارتباط وجود ندارد، علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین کم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و حق الزحمهی حسابرسی ارتباط وجود دارد.
۸.

ارزیابی تاثیر جذابیت طراحی، کیفیت ادراک شده، هنجارهای ذهنی و محبوبیت برند بر قصد خرید مجدد مصرف کنندگان با نقش واسطه ای شهرت برند (مورد مطالعه: گوشی های هوشمند هوآوی)

کلید واژه ها: جذّابیت طراحی کیفیت ادراکشده هنجارهای ذهنی محبوبیت برند شهرت برند قصد خرید مجدد مصرفکنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۲۳
در این پژوهش، به ارزیابی تاثیر جذابیت طراحی، کیفیت ادراک شده، هنجارهای ذهنی و محبوبیت برند بر قصد خرید مجدد مصرفکنندگان با نقش واسطهای شهرت برند (مورد مطالعه: گوشیهای هوشمند هوآوی) پرداخته شده است. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، روش تحقیق از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و پیمایشی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب میگردد. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان نمایندگیهای مجاز شرکت هوآوی در بازار موبایل ایران در شهر تهران میباشند. روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده و نمونه آماری بر اساس جدول جرسی - مورگان برابر 384 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه استاندارد برگرفته از مقاله فیلیری و لین (2017)، میباشد که استخراج و ترجمه گشته و متناسب با مطالعه موردی این تحقیق با اندکی تغییر، بومی سازی شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و برای انجام تحلیل های استنباطی از نرمافزارهای 21 SPSSو 8.8LISREL برای تایید یا رد فرضیهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که جذابیت طراحی بر شهرت برند و بر قصد خرید مجدد مصرفکنندگان تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، کیفیت ادراکشده بر شهرت برند و بر قصد خرید مجدد مصرفکنندگان تاثیر مثبت و معنادار دارد. تاثیر مثبت و معنادار هنجارهای ذهنی بر شهرت برند و بر قصد خرید مجدد مصرفکنندگان مورد تایید قرار گرفت. یافتهها همچنین نشان داد محبوبیت برند بر شهرت برند و بر قصد خرید مجدد مصرفکنندگان تاثیر مثبت و معنادار دارد. و در نهایت، مشخص شد شهرت برند بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۹.

ارزیابی طرح های اقتصادی صنعت سیمان با رویکرد سبز

کلید واژه ها: ارزیابی طرح های اقتصادی رویکرد سبز سیمان تاپسیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۹۵
موفقیت کامل یک طرح، به ثمر رسیدن ایده ها و ابتکارات ایجاد یک کسب و کار و یا راه اندازی یک طرح صنعتی منوط به ارزیابی صحیح و همه جانبه آن طرح ها پیش از اجرا می باشد. رویکرد سنتی به ارزیابی طرح های اقتصادی متمرکز بر حوزه های مالی طرح و سودآوری آن و ابعاد فنی و بازار می باشد. در دهه اخیر ورود مباحث سبز بودن طرح ها موجب شده است ابعاد توجیه پذیری طرح ها گسترده تر شده لذا داشتن رویکرد جامع به توجیه پذیر طرح ها انکار ناپذیر است. در این پژوهش با یک رویکرد جامع توجیه پذیری طرح ها و پروژه ها در پنج بعد اقتصادی، مالی، فنی، بازار و سبز بررسی می شود. رتبه بندی گزینه ها همواره از دغدغه های مهم مدیران است. به همین منظور در این پژوهش برای رتبه بندی کارخانه های سیمان فعال در صنعت سیمان در استان های غربی کشور که توسط تکنیک Topsis انجام می شود. هدف این پژوهش «ارزیابی طرح های اقتصادی صنعت سیمان با رویکرد سبز» میباشد که با استفاده از روش توصیفی و ابزار پرسشنامه اجرا شده است. پرسشنامه شامل یک سؤال ترکیبی از معیارها و عناصر ارزیابی صنعت سیمان با رویکرد سبز می باشد که توسط محقق و کارشناسان در این حوزه تهیه شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل صنعت سیمان منطقه غرب کشور در استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام در سال 1394 بوده که کارشناسان و خبرگان به تعداد 120 نفر، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. اعتبارسنجی داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. سیستم تصمیم گیری استفاده شده در این پژوهش سیستم Topsis می باشد.
۱۰.

تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر تعدیل گری مالکیت نهادی

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی سقوط قیمت سهام مالکیت نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
سقوط قیمت سهام به این پدیده اشاره مینماید که به دلیل انتشار ناگهانی اخبار منفی انباشت شده واحد اقتصادی؛ در سطح بازار، قیمت سهام در اندک زمانی، سقوط شدیدی مینماید. لذا، نگهداشت اخبار منفی از جانب مدیریت، از دلایل اصلی ریسک سقوط قیمت سهام محسوب میگردد. پژوهشگران عنوان مینمایند که ارتباطات سیاسی سهامداران و اعضای هیئتمدیره میتواند عملکرد مدیریت و بهتبع آن ریسک سقوط قیمت سهام واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی، برخی دیگر از محققان عنوان مینمایند که مالکیت نهادی بهعنوان یک مکانیسم ناظر و مؤثر میتواند نقش بسزایی در تعدیل تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام ایفا نماید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر تعدیل گری مالکیت نهادی است. نمونه آماری پژوهش شامل 126 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در این پژوهش، روش دادههای ترکیبی است. مدل پژوهش با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه اصلی پژوهش نشان میدهد ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه فرعی پژوهش نشان داد؛ مالکیت نهادی تأثیر معناداری بر شدت اثر ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام ندارد؛ به عبارت دیگر، مالکیت نهادی بهواسطه دیدگاه کوتاهمدتی که نسبت به مقوله سودآوری واحدهای اقتصادی دارد، نمیتواند بهدرستی وظیفه نظارتی خود را ایفا نموده و اثر تعدیلی بر تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام داشته باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹