رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1399 شماره 37 (جلد هفتم)

مقالات

۱.

بررسی نقش هوش هیجانی در عملکرد کارکنان اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود

کلید واژه ها: هوش هیجانی عملکرد خودآگاهی خود مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 104 تعداد دانلود : 492
ارباب رجوع در اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود، همانند سایر سازمانهای مشتری مدار، رکن اساسی است و کارمندان باید بیاموزند که چگونه با مشتریان در جهت اهداف و سودآوری شرکت تعامل داشته باشند. سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از: آیا بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود ارتباطی وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش نیز عبارت است از: "بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان شاغل در اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود ارتباط وجود دارد". با توجه به اهداف تحقیق روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی است. برای این منظور از جامعه 150 نفری پرسنل اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود، نمونه ای 100 نفری به صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال بین آنها توزیع گردید. نتایج با استفاده از آمار توصیفی (به کمک نمودارها و جداول) و آمار استنباطی (با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن) و با بهره گیری از نرم افزار آماری نسخه 7Spss تجزیه و تحلیل گردید که در نهایت کلیه فرضیه ها پذیرفته شد؛ بنابراین طبق یافته های این پژوهش، هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود ارتباط دارد و کارکنان باید با آموزش و بهره گیری از آن، به بهبود روابط با مشتریان، افزایش خلاقیت های فردی و گروهی، حل تعارض ها، افزایش مهارت های کار گروهی بپردازند.
۲.

بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگر جهت گیری بازار، بازاریابی استراتژیک و قدرت سازمانی (مورد مطالعه شرکت مینو)

کلید واژه ها: قابلیت های بازاریابی عملکرد شرکت بازاریابی استراتژی جهت گیری استراتژیک قدرت سازمانی شرکت مینو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 60
در بازار رقابتی امروز ضرورت دارد که سازمانها همواره باید یک گام جلوتر از رقبا باشند لذا سازمانها تلاش میکنند که همواره مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگر جهت گیری بازار، بازاریابی استراتژیک و قدرت سازمانی در شرکت مینو میباشد. روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است و روش آن بر اساس نحوه گردآوری دادهها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت مینو میباشد که در سال 1398 در شرکت مذکور مشغول بکار هستند. بر اساس استعلام از بخش کارگزینی این شرکت، تعداد کارکنان 350 نفر میباشد. روش نمونه گیری با توجه به تعداد کارکنان شرکت مینو که در زمان تحقیق 350 نفر بودند، تعداد افراد نمونه بر اساس فرمول کوکران 183 نفر در نظر گرفته میشود. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفادهشده است. برای سنجش پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون های همبستگی و تحلیل واریانس (ANOVA) برای تأیید و یا رد فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد قابلیت های بازاریابی، جهت گیری بازار، بازاریابی استراتژیک و قدرت سازمانی بر عملکرد تأثیر معناداری دارند.
۳.

نظریه آشوب، عدم قطعیت و یادگیری سازمانی: آموخته های ما از بحران ابولا در دالاس در مورد سازمان ها

کلید واژه ها: نظریه آشوب عدم قطعیت یادگیری سازمانی بحران ابولا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142 تعداد دانلود : 88
هدف از این مقاله، افزودن نظریه آشوب و نظریه یادگیری سازمانی برای بررسی اینکه آیا سازمانهای دولتی در یک نظم جدید تکامل می یابند یا دانش تازه به دست آمده را در مواقع یک بحران بسیار پیچیده بهداشت عمومی نهادینه می کنند، است. طراحی / روش شناسی / رویکرد طراحی پژوهش از نتایج حاصل از نظرسنجی انجام شده برای 200 مقام مسئول مدیریت اضطراری و بهداشت عمومی در کلانشهر دالاس-فورت ورث استفاده می کند. یافته ها یافته های این مقاله نشان می دهد که نهادهای دولتی بیشتر از طریق هماهنگی متخصصان، دسترسی به اطلاعات با کیفیت و مشارکت در ارتباطات روزانه، یادگیری سازمانی را نشان می دهند. رهبری با گسترش دانش از طریق سیستم و نه توسعه روالهای عملیاتی استاندارد جدید (همانطور که توسط تئوری آشوب و تکامل همراه است) همراه بود. محدودیت ها / پیامدهای تحقیق با توجه به نمونه هدفمند مدیریت اورژانس و مسئولان بهداشت عمومی شاغل در کلانشهر دالاس-فورت ورث محدودیت هایی در این مطالعه وجود دارد. پیامدهای عملی نویسندگان دریافتند که سازمان های عمومی که می آموزند چگونه با اتکا به ساختار، رهبری و فرهنگ، به رویدادهای بی سابقه پاسخ دهند، تصمیم گیرندگان را به اطلاعات معتبری که در نتیجه یادگیری سازمانی است متصل می کند. پیامدهای اجتماعی در نتیجه، مدیران دولتی باید بر ظرفیت سازمان خود برای دریافت و حفظ اطلاعات در یک بحران متمرکز شوند و به آنها اعتماد کنند. اصالت / ارزش این تحقیق به درک ما از یادگیری سازمانی در سازمانهای دولتی در شرایط کاملاً پیچیده بهداشت عمومی کمک می کند تا تصمیم گیرندگان تصمیم بگیرند که برای حمایت از جریان اطلاعات معتبر، به ساختار سازمانی و فرهنگ متکی هستند.
۴.

ارزیابی وضعیت کارآفرینی ایران بر اساس گزارشات دیده بان جهانی کارآفرینی و موسسه جهانی کارآفرینی و توسعه طی چهار سال اخیر

کلید واژه ها: موسسه جهانی کارآفرینی و توسعه (GEDI) دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) وضعیت کارآفرینی ایران نمودار کارآفرینی ایران شاخص های سنجش کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 518
مقاله حاضر به مرور گزارشات کارآفرینی جهانی انجام شده توسط موسسه جهانی کارآفرینی و توسعه (GEDI) و دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) در بخش مربوط به ایران طی 4 سال اخیر می پردازد و ضمن معرفی مبنای سنجش هر یک از این موسسات، با ارائه تعاریفی از شاخصهای موثر در سنجش، نمودارهای مربوط به ایران در هر گزارش را طی 4 سال متوالی اخیر مورد ارزیابی قرار می دهد. در این اثنا؛ شکل گیری و نقش اکوسیستم کارآفرینانه در تداوم کارآفرینی مطرح می شود. در آخر، با مقایسه گزارشهای هر دو موسسه، تحلیلی کلی از وضعیت کارآفرینانه ایران ارائه می گردد و همچنین راهکارهایی برای اصلاح وضعیت در برخی شاخصها پیشنهاد می شود.
۵.

بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مالکیت نهادی عدم تقارن اطلاعاتی ریسک سرمایهگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 461
هدف اصلی پژوهش بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1397 میباشد که در این راستا ریسک سرمایهگذاری به عنوان متغیر وابسته و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل میباشند. مالکیت نهادی نیز به عنوان متغیر تعدیلگر میباشد. اندازه شرکت، اهرم مالی، ریسک سیستماتیک و فرصتهای رشد نیز به عنوان متغیرهای کنترل میباشند. نمونه آماری پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده گردیده است که از جامعهی آماری مورد نظر، با توجه به شرایط و محدودیتها 116 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانهای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج پژوهش نشان داد بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سرمایهگذاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و مالکیت نهادی موجب کاهش این رابطه میشود. بین مالکیت نهادی و ریسک سرمایهگذاری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اهرم مالی و ریسک سرمایهگذاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد با ریسک سرمایهگذاری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد.
۶.

بررسی سطوح بالای اختیارات و قدرت نظارتی مدیریت بر رابطه بین توانایی های مدیریت و عملکرد مالی شرکت ها

کلید واژه ها: توانایی مدیریت عملکرد مالی سطوح بالای اختیارات قدرت نظارتی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 633
هدف اصلی پژوهش بررسی نقش سطوح بالای اختیارات و قدرت نظارتی مدیریت بر رابطه بین توانایی های مدیریت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1397 می باشد که در این راستا عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته و توانایی های مدیریت به عنوان متغیر مستقل است. سطوح بالای اختیارات و قدرت نظارتی مدیریت نیز به عنوان متغیرهای تعدیلگر می باشند. اندازه شرکت، نرخ بازده داراییهای سال قبل، اهرم مالی، تغییرات وجه نقد شرکت، تغییرات فروش شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدهاند. نمونه آماری پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده گردیده است که از جامعه آماری مورد نظر، با توجه به شرایط و محدودیت ها 116 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانهای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی میباشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. در بخش آمار برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EVIEWS11 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین تواناییهای مدیریت و عملکرد مالی شرکت ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و سطوح بالای اختیارات و قدرت نظارتی مدیریت نیز موجب تقویت این رابطه میشود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با عملکرد مالی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و بین اندازه شرکت، تغییرات فروش شرکت، استقلال هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی با عملکرد مالی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین نرخ بازده داراییهای سال قبل، تغییرات وجه نقد شرکت و اندازه هیئت مدیره با عملکرد مالی رابطه معناداری یافت نشد.
۷.

بررسی تأثیر نوستالژی و عشق به برند بر قصد خرید مصرف کنندگان (مورد مطالعه: برند تلفن همراه سامسونگ)

نویسنده:

کلید واژه ها: نوستالژی برند عشق به برند قصد خرید تلفن همراه سامسونگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 505
با افزایش رقابت، پویایی و پیچیدهشدن محیط، افزایش انتظارات مشتریان و ظهور نوآوریهای جدید، قصد خرید مصرفکنندگان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تصمیمگیری و برنامهریزی فرآیندهای بازاریابی و تعیین بهترین استراتژی است. از آنجا که امروزه تاکید بر مولفههای تاریخی و ثبات، پایداری و عشق به برند به امری رایج برای مصرفکنندگان تبدیل شده است و برندها با مولفههایی نظیر نوستالژی و عشق به برند در حال کسب محبوبیت می باشند؛ لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نوستالژی و عشق به برند بر قصد خرید مصرفکنندگان پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت جمعآوری اطلاعات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان تلفن همراه برند سامسونگ در شهر اصفهان تشکیل میدهند. دادهها با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونهگیری غیرتصادفی به روش در دسترس جمعآوری و برای اطمینان از کسب محتوای روایی از نظر اساتید و صاحب نظران حوزهی بازریابی و برای اطمینان از پایایی ابزار اندازهگیری، از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شده است. دادههای جمعآوری شده به کمک دو نرمافزار SPSS19 و LISREL8.8 تجزیهوتحلیل شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که نوستالژی برند بر عشق به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار عشق به برند روی قصد خرید مصرفکنندگان دارد.
۸.

تبیین عملکرد شغلی آتش نشانان شهر رشت بر اساس نقش مدیران، رفتار کاری نوآورانه و تناسب شاغل، شغل و سازمان

کلید واژه ها: عملکردشغلی رفتارکاری نوآورانه تناسب شاغل - شغل تناسب شاغل-سازمان نقش مدیران اعتماد به نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 282 تعداد دانلود : 304
هدف از تحقیق حاضر تبیین عملکرد شغلی آتش نشانان شهر رشت بر اساس نقش مدیران، رفتار کاری نوآورانه و تناسب شاغل، شغل و سازمان بوده است. جامعه آماری این تحقیق آتشنشانان شهر رشت به تعداد 315 نفر بودند. به منظور تعیین اندازه حجم نمونه از فرمول کوکران محدود استفاده شد که در نهایت تعداد 152 پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی ساده توزیع گردید. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. به منظور جمعآوری دادههای آماری از پرسشنامههای استاندارد استفاده گردید که با استفاده از روایی محتوا و آلفای کرونباخ به منظور بررسی پایایی، مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل ارتباط بین متغیرها از نرمافزارهای آماری SPSS21 و PLS3 استفاده گردید. یافتههای تحقیق نشان داد که رفتار کاری نوآورانه شاغل تاثیر مثبتی بر عملکرد شغلی کارکنان آتش نشانان شهرستان رشت دارد. همچنین درک شاغل نسبت به تناسب شاغل-شغل با رفتار کاری نوآورانه آتش نشانان شهرستان رشت رابطه دارد، درحالی که درک شاغل نسبت به تناسب شاغل-سازمان با رفتار کاری نوآورانه کارکنان آتش نشانان شهرستان رشت رابطهای ندارد. نتایج نشان داد که ارتباطی بین نقش مدیران و رفتار کاری نوآورانه کارکنان آتش نشانان وجود ندارد. در نهایت، نتایج مشخص نمود که اعتماد به نوآوری نقش میانجیگیری در هیچ یک از روابط بین متغیرها ایفا نکرده است.
۹.

شناسایی و تعیین اهمیت و دسته بندی عوامل موثر بر قصد خرید کالاهای لوکس (مطالعه موردی: صنعت پوشاک بانوان)

نویسنده:

کلید واژه ها: صنعت پوشاک بانوان محصولات لوکس قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 74
هدف این مطالعه شناسایی محرک های مصرف لوکس و بررسی اثراتشان بر قصد خرید محصولات لوکس در صنعت پوشاک لوکس بانوان بود. برای این منظور، مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه مرور و بررسی و محرک های مصرف لوکس از طریق بررسی چند مدل شناسایی شدند. محرک های شناسایی شده عبارت هستند از لذت گرایی، منحصر به فردی، ارزش نمایشی، ارزش کیفی، همنوایی، فخر، ارزش کارکردی، میراث، تنوع گرایی، سرمایه گذاری، مادی گرایی و عزت نفس. به منظور بررسی اثرات این محرک ها بر قصد خرید لوکس از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه این مطالعه، مشتریان پوشاک لوکس بانوان در شهر تهران بودند که برای اولین بار قصد خرید پوشاک لوکس داشتند. براساس فرمول نمونه گیری کوکران، نمونه این مطالعه 308 بدست آمد که در مجموع 315 نفر در مطالعه مشارکت داشتند. برای تحلیل اثرات محرک های مصرف لوکس بر قصد خرید لوکس از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که لذت گرایی، منحصر به فردی، ارزش نمایشی، ارزش کیفی، همنوایی، فخر و عزت نفس بر قصد خرید لوکس اثر مثبت و معنادار دارند و ارزش کارکردی، میراث، تنوع گرایی، سرمایه گذاری و مادی گرایی اثر معناداری بر قصد خرید مصرف لوکس ندارند. بررسی مدل ساختاری نشان داد که محرک های شناسایی شده در مدل، 89 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند و مدل براساس شاخص نیکویی برازش در سطح مطلوبی قرار داشت. علاوه بر این، به منظور بررسی اهمیت هر یک از محرک ها در خرید پوشاک لوکس، از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج این آزمون نشان داد که لذت گرایی، منحصر به فردی، ارزش نمایشی، ارزش کیفی و همنوایی بیشترین اهمیت را در خرید پوشاک لوکس دارند و ارزش کارکردی، میراث و سرمایه گذاری کمترین سطح اهمیت را دارا هستند.
۱۰.

تبیین نقش میانجی نگرش اخلاقی در رابطه بین ارزشهای فردی و تمایل به رفتاراخلاقی کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان

کلید واژه ها: نگرش اخلاقی ارزشهای فردی تمایل به رفتاراخلاقی اخلاق حرفه‌ای نقش میانجی اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 289
هدف اصلی محقق از اجرای تحقیق حاضر، تبیین نقش میانجی نگرش اخلاقی در رابطه بین ارزشهای فردی وتمایل به رفتاراخلاقی کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان می باشد. پژوهش حاضر، یک پژوهش کمی از نوع توصیفی-همبستگی بوده وبه لحاظ هدف، کاربردی میباشد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان به تعداد 464 نفر است که براساس فرمول جامعه محدود کوکران، به روش نمونه گیری طبقهبندی انتخاب شدند. ابزارگردآوری دادههای این تحقیق، پرسشنامه میباشد. دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار Smart PLS2 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اﮔﺮ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ آنﺳﺎزﻣﺎن وﻓﺎدار ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻮﯾﺖ درﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪبود. وجود ارزشهاو نگرشهای مثبت همچون نگرش اخلاقی، میزان ارزشمندی اهداف و مسئولیتپذیری کارکنان را افزایش داده و در نتیجه منجر به تمایل به رفتاراخلاقی و عملکرد سازمانی بهتر میگردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹