رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1398 شماره 13 (جلد اول)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین مدیریت سود، افشای اطلاعات مالی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مدیریت سود به صورت واقعی مدیریت سود به صورت ساختگی بحران مالی افشای اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 471 تعداد دانلود : 231
پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت سود، افشای اطلاعات مالی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و ار نظر روش و ماهیت، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور اطلاعات شرکت های منتخب در بازه زمانی 1388 تا 1393 جمع آوری شده و برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از تأیید تمامی فرضیه های فرعی می باشد. بدین ترتیب که؛ بحرانی مالی شرکت بر مدیریت سود به صورت واقعی در شرکت تاثیر دارد، بحرانی مالی شرکت بر مدیریت سود به صورت ساختگی در شرکت تاثیر دارد، بحرانی مالی شرکت بر افشای اطلاعات در شرکت تاثیر دارد، افشای اطلاعات در شرکت بر مدیریت سود به صورت واقعی تاثیر دارد، افشای اطلاعات در شرکت بر مدیریت سود به صورت ساختگی تاثیر دارد. لذا، فرضیه های اصلی پژوهش نیز تأیید شده و حاکی از آن است که؛ بحران مالی شرکت بر افشای اطلاعات و مدیریت سود شرکت تاثیر دارد. افشای اطلاعات بر مدیریت سود شرکت تاثیر دارد.
۲.

تاثیر حسابرسی مستمر بر کیفیت گزارشات حسابرسی (مطالعه موردی طرح سنا در دیوان محاسبات)

نویسنده:

کلید واژه ها: حسابرسی حسابرسی مستمر گزارشات حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 500 تعداد دانلود : 22
در دنیای امروز همزمان با رشد روز افزون استفاده از فن آوری اطلاعات، تقاضا برای اطمینان بخشی بموقع به انبوه اطلاعات موجود افزایش یافته که تحقق این مهم در حرفه حسابرسی نیازمند گذر از حسابرسی سنتی و حرکت به سوی حسابرسی بدون درنگ (حسابرسی مستمر) می باشد. حسابرسی بدون درنگ نوعی از حسابرسی است که نتایجی را همزمان یا در طی یک دوره زمانی کوتاه مدت پس از رخ دادن رویدادهای مالی فراهم می نماید. طی دهه گذشته و همگام با پیشرفت فن آوری اطلاعات، تحقیقات در زمینه حسابرسی مستمر آغاز شد. دیوان محاسبات کشور نیز همانند سایر سازمانهای امروزی، جهت افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتهای خود نیازمند بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات گردید و از این رو طرح ملی پیاده سازی و اجرای پروژه سامانه نظارت الکترونیک (سنا) را در دستور کار خود قرار داد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر بکار گیری سامانه نظارت الکترونیک (سنا) دیوان محاسبات کشور بر کیفیت گزارشات حسابرسان این دیوان انجام گردیده است. بررسی ها نشان میدهدکه با توجه به ضرایب مسیر بدست آمده و همچنین مقدار آماره T (t-value) مولفه های طرح سنا و همچنین سایر عوامل خارج از طرح فوق تاثیر معنا دار مثبت بر کیفیت گزارشات حسابرسان داشته است. این مطالعه به لحاظ هدف، در قالب تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه ی اجرای تحقیق در زمره تحقیقات پیمایشی-تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق را کلیه کارکنان دیوان محاسبات کشور که به هر نحوی با پروژه (سنا) درگیر بوده و به هر نحوی با پروژه سنا درگیر بوده و به نوعی با این سیستم آشنایی دارند، می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر کارکنان بخش فنی و رایانه در استان های تهران، قزوین، زنجان، قم، اصفهان، مرکزی، لرستان، سمنان، آذربایجان شرقی و غربی می باشد.
۳.

تأثیر چرخه های اقتصادی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و محدودیت های مالی شرکت ها

کلید واژه ها: چرخه اقتصادی محافظه کاری حسابداری محدودیت مالی جریان نقد عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 215
شرکت ها برای تامین مالی خود به راحتی نمی توانند این کار را انجام دهند چرا که دارای محدودیت مالی می باشند. محدودیت مالی شامل عوامل بیرونی ناشی از کلان اقتصاد و همچنین عوامل داخلی ناشی از مدیریت شرکت می باشد. شرکت هایی که محتاطانه تر گزارش خود را ارائه می دهند بیشتر مورد اطمینان بانک ها و سایر موسسات تامین سرمایه می باشند؛ لذا این پژوهش به بررسی تأثیر چرخه های اقتصادی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و محدودیت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش نمونه ای متشکل از 80 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1387 تا 1396 با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. با توجه به متغیر ها و مبانی نظری پژوهش سه فرضیه برای پژوهش مطرح و برای آزمون فرضیه ها از روش های اقتصادسنجی پیشرفته استفاده شده است. برای تحلیل داده جهت سنجش میزان ارتباط میان متغیر وابسته با متغیرهای مستقل و کنترلی از روش داده های تابلویی (panel) شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که چرخه های اقتصادی بر محدودیت مالی و همچنین بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
۴.

سطح بندی شاخص های موثر بر مدیریت ریسک سازمانی با استفاده از تکنیک ISM

نویسنده:

کلید واژه ها: سطح بندی مدیریت ریسک سازمانی ISM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 502
ری سک س ازمانی ح التی اس ت که در آن ستاده های حاصل از استراتژی سازمانی ممکن است با آنچه که در اهداف شرکت تصریح شده متفاوت باشد، یا محدوده ای که در آن دستیابی به این اهداف با شکست م واجه شود (استفاده از مقیاس ریسک زیان احتمالی). استراتژی که جهت دستیابی به این اهداف سازمانی انتخاب می شود شاخص ریسک معینی است و از عوامل مختلفی ناشی می شود که ممکن است بر روی فعالیت ها، ف رایندها و م نابعی که جهت به کار گیری این استراتژی انتخاب می شوند، تاثیر بگذارند. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. در تقسیم بندی بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم بندی نمود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. با استفاده از تکنیک ISM شاخص های مورد مطالعه سطح بندی و عوامل تغغیر در محیط سیاسی و عدم شفافیت دارایی ها به عنوان تاثیر گذارترین شاخص ها و عامل تغییر سلایق به عنوان تاثیر پذیرترین شاخص شناسایی شدند.
۵.

بررسی تاثیر عوامل روانشناختی بر قصد خرید و تعهد مشتری (مطالعه موردی : مشتریان پوشاک هاکوپیان مشهد)

کلید واژه ها: قصد خرید تعهد مشتری عوامل روانشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 423
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل روانشناختی بر قصد خرید و تعهد مشتری انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان شرکت هاکوپیان مشهد می باشند؛ که با استفاده از جدول مورگان، چون جامعه نامحدود می باشد تعداد 385 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که بصورت تصادفی پرسشنامه بین آنان توزیع گردید در این تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید این تحقیق از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی است پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 به دست آمد که می توان گفت ابزار از پایایی مناسب برخوردار است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. در قسمت آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 2، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل روانشناختی به طور مثبت بر قصد خرید و تعهد مشتری موثر است.
۶.

بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد)

کلید واژه ها: ویژگی های شغلی رفتار شهروندی سازمانی رفتار سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 386
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان منطقه 4 شهرداری مشهد به تعداد 200 نفر می باشند؛ که با استفاده از جدول مورگان تعداد 127 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که بصورت تصادفی پرسشنامه بین آنان توزیع گردید در این تحقیق از پرسشنامه ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام (1997) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان (2000) استفاده گردید این تحقیق از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 به دست آمد که می توان گفت ابزار از پایایی مناسب برخوردار است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، نسخه 2 استفاده گردیده است. در قسمت آزمون فرضیات تحقیق، یافته ها نشان داد که ویژگی های شغلی به طور مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است.
۷.

کیفیت اطلاعات حسابداری و سودمندی تصمیم گیری گزارش مالی دولتی

کلید واژه ها: کیفیت اطلاعات حسابداری تصمیم گیری سودمند ذینفعان صورتهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 111
در کشور ما، برخی سازمان های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو، به نظر می رسد که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تاثیرگذار باشد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش بینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمده ای در تخصیص منابع شود. این مقاله برآن است مروری اجمالی بر حسابداری کیفیت اطلاعات برروی تصمیم گیری سودمند رابیان کند. مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم تاریخی در حوزه حسابداری کیفیت اطلاعات، دیدگاههای مرتبط با این حسابداری را مطرح وبه نحوه گزارشگری آن می پردازد. حسابداری براندازه گیری وقایع اقتصادی وایجاد گزارشهای لازم درقالب صورتهای مالی برای استفاده ذینفعان می پردازد. برای افزایش انعکاس پذیری ارقام حسابداری، صورتهای مالی می بایست توسط حسابرسان مستقل تائید شوند. از این رو با این تائید صورتهای مالی برای گرفتن تصمیم سودمند مفید می باشد. این مقاله در زمره مقالات علمی ترویجی می باشد. روش این تحقیق، از نوع پس رویدادی است که در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش، از نوع تحقیق توصیفی است.
۸.

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با تعهد مدیران خطوط تولیدی شرکت ایران خودرو

کلید واژه ها: تعهد مدیران سلامت سازمانی شرکت ایران خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 696 تعداد دانلود : 512
تحقیق حاضر از جهت هدف، کاربردی است و از نظر نوع گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی است. سئوالات اختصاصی براساس هدف و مسئله تحقیق، شامل سئوالات مربوط به ابعاد هفتگانه سلامت سازمانی مورد بررسی میباشد. پرسشنامه مذکورنخستین بارتوسط هوی وهمکاران تهیه گردیده است و دارای سه سطح (فنی، اداری، نهادی) در 7 بعد (روحیه، تأکیدعلمی، رعایت ملاحظه گری، ساخت دهی، حمایت منابع، نفوذمدیر، یگانگی نهادی) و شامل 44 گویه درقالب 5 گزینه لیکرت میباشدکه حقیقت جوآن رابه فارسی ترجمه کرده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران عملیاتی و میانی خطوط تولید شرکت ایران خودرو تشکیل می دهد که تعداد آنها 238 نفر می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده خواهد شد. پس از انجام تحقیق، تجزیه و تحلیل داده های آماری حاصل از نمونه آماری مدیران و کارشناسان خطوط تولید شرکت ایران خودرو، همبستگی معنادار و مثبت با ضریب همبستگی و عدد معنی داری (0.00) میان سلامت سازمانی و تعهد مدیران را نشان می دهد که بیان کننده این موضوع است که از عوامل مهم و تاثیر گذار بر تعهد مدیران، سلامت سازمانی می باشد و بایستی برای افزایش تعهد مدیران نسبت به سازمان به آن توجه خاصی شود.
۹.

بررسی مقایسه ای تاثیر مولفه های تکانه سود بر بازده اضافی سهام در دو مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و q عاملی HXZ

کلید واژه ها: بازده اضافی سهام تکانه سود مدل پنج عاملی فاما و فرنچ مدل q عاملی HXZ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 944
پیش بینی نرخ بازده سهام همواره به عنوان یکی از مسائل مهم بازارهای مالی مطرح بوده، هدف این پژوهش تحلیل مقایسه ای تاثیر مولفه های تکانه سود بر بازده اضافی سهام در دو مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و qعاملی (HXZ) است. نوع پژوهش حاضر، کاربردی و روش تحقیق توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد که در این پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های پژوهش استفاده گردیده است، نتایج پژوهش حاضر باتوجه به اطلاعات به دست آمده از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای بین 1391 تا 1395 نشان دهنده تاثیر گذار بودن مؤلفه های اختصاصی گزارش های مالی مبتنی بر تکانه سود بر بازده اضافی در دو مدل، قیمت گذاری پنج عامله فاما فرنچ و مدل قیمت گذاری q عاملی HXZ و همچنین اثر مولفه های اختصاصی گزارش های مالی مبتنی بر تکانه سود بر قدرت پیش بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده اضافی سهام بیش از اثر آن بر مدل q عاملی HXZ می باشد.
۱۰.

تأثیر کوته بینی مدیریت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک تصمیمات عملیاتی مدیریت

کلید واژه ها: ویژگی های رفتاری کوته بینی مدیریت رقابت در بازار محصول ریسک تصمیمات عملیاتی مدیریت چسبندگی هزینه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 889
کوته بینی یک گرایش رفتاری در مدیران تلقی می شود که مدیران در قالب این سو گیری ها تمایل بیشتری به برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی عملکرد در دوره های جاری دارند و توجه کمتری به دوره های بلند مدت شرکت دارند. رقابت، ریسک ورود به بازار را به دلیل وجود شرایط غیر قابل پیش بینی و بی ثبات افزایش می دهد. همچنین اتخاذ تصمیمات عملیاتی در برگیرنده تحمل هزینه های مختلف می باشد که در صورت چرخش شرایط اقتصادی، اجتناب ناپذیر بودن آن ها موجب ریسک می گردد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی وروش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشدکه به بررسی تاثیرکوته بینی مدیریت در رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک تصمیمات عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور داده های مورد نیاز از 82 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1396جمع آوری و به کمک الگوهای رگرسیونی تحلیل گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که کوته بینی مدیریت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک تصمیمات عملیاتی مدیریت تأثیر منفی و معناداری دارد.
۱۱.

بررسی تاثیر طراحی لوگو بر تصمیم خرید مصرف کنندگان محصولات مواد غذایی با نقش میانجی ارزش ویژه برند

کلید واژه ها: طراحی لوگو ارزش ویژه برند تصمیم گیری خرید آگاهی برند تداعی برند کیفیت درک شده برند وفاداری برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 188
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر طراحی لوگو بر تصمیم خرید در مصرف کنندگان محصولات مواد غذایی، تحقیقی کاربردی است که به صورت توصیفی و روش کمی و ابزار پیمایشی-میدانی صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مصرف کنندگان مواد غذایی فروشگاه های استان بوشهر تشکیل داده است. براساس رابطه تعیین نمونه با جامعه آماری نامشخص کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید روش نمونه گیری برای انتخاب شهرهای استان بوشهر به صورت خوشه ای و انتخاب نمونه در شهرهای انتخابی به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوای آن با نظر خبرگان و کارشناسان و پایایی درونی آن با ضریب آلفای کرونباخ 978/0 مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری و نرم افزار PLS Smart نسخه 3 بهره گرفته شد و نتایج تحقیق نشان داد که طراحی لوگو بر تمام مولفه های کیفی برند ارزش ویژه برند شامل آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده برند و وفاداری برند، تاثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء ارزش ویژه برند محصولات مواد غذایی می گردد. همچنین نتایج نشان داد که طراحی لوگو بر تصمیم گیری خرید مشتریان محصولات مواد غذایی با نقش میانجی ارزش ویژه برند تاثیر مثبتی دارد. از مولفه های ارزش ویژه برند؛ مولفه وفاداری مشتری، کم ترین نقش میانجی را در ارتباط بین طراحی لوگو و تصمیم خرید مشتری ایفا نموده است.
۱۲.

تاثیر فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود بر تعصب در پیش بینی جریان های نقدی

کلید واژه ها: بازده تحقق یافته مرکب پیش بینی جریان های نقدی پیش بینی سود فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 377 تعداد دانلود : 851
هدف این پژوهش بررسی تاثیر فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود بر تعصب در پیش بینی جریان های نقدی و پاسخ بازار به آنها می باشد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1395 بوده است. در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطلاعات، از روش کتابخانهای استفاده شده است. در بخش دادههای پژوهش از طریق جمعآوری دادههای شرکتهای نمونه با مراجعه به صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران تعداد 121 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص دادههای جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل دادهها ابتدا پیش آزمونهای ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیههای پژوهش استفاده گردیده است. نتایج نشان داد فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود، بر تعصب در پیش بینی جریان های نقدی تأثیر گذار است که همراستا با تئوری نمایندگی می باشد و به علاوه بازار به تعصب در پیش بینی جریان های نقدی و تجدید نظر در پیش بینی سود پاسخ می دهد که همراستا با نظریه بازار کارا می باشد.در نهایت نتایج نشان داد که بین فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود و بازده تحقق یافته مرکب رابطه معناداری وجود دارد.
۱۳.

تاثیرات سرمایه گذاری بیش از حد،اهرم و نقدینگی سیستم مالی:یک رویکرد چالش برانگیز

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بیش از حد نقدینگی و اهرم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 50 تعداد دانلود : 197
سرمایه گذاری بیش از حد بر اهرم مالی و نقدینگی سیستم مالی شرکت ها تاثیر گذار است. رابطه ای بین اهرم شرکت های بزرگ و سرمایه گذاری بیش از حد زمانی که نقدینگی سیستم مالی بالا است ایجاد می شود و این امر موجب تغییر در نقش اهرم مالی می شود.هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نقدشوندگی سیستم مالی و اهرم مالی شرکت در سرمایه گذاری بیش از حد شرکت است. با شناخت این تاثیرات می توانیم از ایجاد نقدینگی بیش از حد که منجر به مشکل در سرمایه گذاری و همچنین ایجاد خلل در اهرم مالی شرکت ها می گردد، جلوگیری کنیم. در این پژوهش داده های120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی محدوده زمانی سالهای 1391 لغایت 1396را مورد بررسی قرار میدهد.برای بررسی این تاثیرات متغیرهای سرمایه گذاری بیش از حد (OVERI) ،اهرم مالی(LEV) ،نقدینگی (DLIQ) ،جریان نقدی آزاد شرکت (FCF) ،تمرکز مالکیت (OWN) ،مالکیت-خانوادگی (FAM) ونسبت جاری (CR) مورد ارزیابی قرار می گیرند. در تحلیل داده ها ابتدا آزمون F-Limer (چاو) برآورد می شود تا مشخص شود که باید از رگرسیون تجمیعی (تلفیقی) استفاده شود یا از رگرسیونی داده های تابلویی، در گام بعد به انجام آزمون های جارک برا (Jarque-Bera) برای سنجش نرمال بودن خطاهای مدل،بروش گادفری (Breusch-Godfrey) به منظور انجام خودهمبستگی سریالی و بروش پاگان (Breusch-Pagan) برای کشف ناهمسانی واریانس در داده های ترکیبی استفاده میشود.در این پژوهش، از روش داده های ترکیبی برای برآورد مدل و آزمون فرضیه ها استفاده شده است و برای تعیین نوع الگوی مدل از آزمون چاو و هاسمن استفاده شد. با توجه به نتایج این آزمونها، الگوی رگرسیونی تلفیقی مورداستفاده قرار گرفت. درنهایت، نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که فرضیه اول و دوم پژوهش در سطح خطای 5 درصد تائید شده است.
۱۴.

بررسی کارآفرینی زنان در کسب وکارهای خانوادگی (مرور مقالات در سطح بین المللی)

کلید واژه ها: کارآفرینی کارآفرینی زنان کسب و کار خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 22
توجه رو به رشدی به نقش زنان در اداره و اجرای کسب وکارها در اقتصاد جهانی معطوف شده که عمدتا" به دلیل افزایش تاکید بر برابری جنسیتی است. علیرغم اهمیتی که کارآفرینی زنان دارد، اخیراً توجه تحقیقاتی به کارآفرینی در زمینه دینامیک های کارآفرینی زنان افزایش یافته است. این مقاله با مطالعه مروری مقالات کارآفرینی زنان در کسب و کارهای خانوادگی، دو هدف را دنبال می نماید اولا": با بررسی بخشی از مقالات منتشر شده بین سالهای 1975 تا 2016، مایل به پیشرفت ادراکاتمان از تحقیقات کارآفرینی زنان در سایر کشورها هستیم. ثانیا": شکاف های موجود در ادبیات تحقیق را مشخص نموده و امیدواریم که محققان داخل کشور بتوانند زمینه های تحقیقاتی را در این خصوص، توسعه دهند.
۱۵.

ارزیابی تاثیر هویت برند بر عملکرد از طریق نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری

کلید واژه ها: هویت برند عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری شرکت بیمه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 814
امروزه بنا به دلایل بسیاری، برند ها به لحاظ نوع محصول یا خدماتی که ارائه می دهند، مانند هم عمل می کنند. شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در چنین وضعیتی، فقط شرکت هایی می توانند خود را متمایز جلوه دهند که هویتی ویژه، مشخص و از پیش تعریف شده داشته باشند. نظر به اهمیت نقش مدیریت ارتباط با مشتری در انتقال پیام برند سازمان به مشتریان، به ویژه در سازمان های خدماتی، هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر هویت برند بر عملکرد از طریق نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری شرکت بیمه ایران است. کلیه مشتریانی که از خدمات بیمه ایران استفاده می کنند به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران نمونه 384 نفری تعیین شد.این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 813/0 تایید شد. برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق از مدل یابی ساختاری و نرم افزار LISREL 8.8 استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که برند به عنوان خدمات ، برند به عنوان نماد ، برند به عنوان سازمان و برند به عنوان شخص بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. این در حالی است که تاثیر برند به عنوان خدمات بر عملکرد سازمانی نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.
۱۶.

بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر انگیزه خدمات عمومی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد)

کلید واژه ها: ویژگی های شغلی انگیزه خدمات عمومی انگیزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 974
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر انگیزه خدمات عمومی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان منطقه 4 شهرداری مشهد به تعداد 200 نفر می باشند؛ که با استفاده از جدول مورگان تعداد 127 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که بصورت تصادفی پرسشنامه بین آنان توزیع گردید در این تحقیق از پرسشنامه ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام (1997) و پرسشنامه انگیزه خدمات عمومی پری و وایز (1997) استفاده گردید این تحقیق از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 به دست آمد که می توان گفت ابزار از پایایی مناسب برخوردار است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. در قسمت آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از نرم افزار smart PLS، نسخه 2 ، از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها نشان داد که ویژگی های شغلی به طور مثبتی بر انگیزه خدمات عمومی موثر است.
۱۷.

بررسی رابطه بین فشار جو روانی بازار با بازده غیرعادی سهام و بازده غیرعادی انباشته شده شرکت ها

کلید واژه ها: فشار جو روانی بازار بازده غیرعادی سهام بازده غیرعادی تجمعی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 826
از جمله عواملی که می تواند بر بازده سهام تأثیرگذار باشد، فشار جو روانی مالی است که می تواند به عنوان یک وقفه در عملکرد طبیعی بازارهای مالی تعریف شود. مطالعات انجام شده در بررسی تأثیر فشار جو روانی بر بازده، تنها بر احتمالات شرطی و تکانه های بعدی تمرکز داشتند و اولین تکانه ها را نادیده گرفتند. از طرف دیگر، معیارهای ارائه شده تنها ریسک بازار را ارزیابی کردند و نشان ندادند که آیا ریسک می تواند با میانگین بازده رابطه داشته باشد یا خیر؟ بنابراین، در این پژوهش یک معیار جدید برای ارزیابی ریسک بازار استفاده می شود که رابطه بین ریسک و زیرمؤلفه های بازده را در نظر می گیرد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 می باشد. تعداد اولیه شرکت های استخراج شده از صورت های مالی برابر 77 شرکت بود و شرکت هایی که مقدار اهرم مالی آنها از 9/0 بالاتر بود حذف شدند و جمعا 61 شرکت برای برازش مدل استفاده شدند. برای بررسی روابط از مدل رگرسیونی مقطعی استفاده گردید. نتایج گویای این مطلب می باشد که فشار جو روانی بازار تأثیر مثبت و معناداری بر بازده غیرعادی سهام و بازده غیرعادی تجمعی سهام دارد.
۱۸.

تأثیر تمایلات سرمایه گذار و محدودیت آربیتراژ بر بازده پرتفوی در سطوح مختلف وجه نقد مازاد

کلید واژه ها: تمایلات سرمایه گذار محدودیت آربیتراژ بازده پرتفوی وجه نقد مازاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 657
افزایش روز افزون شرکت های مختلف در بازار سهام ایران، سرمایه گذاران را با گزینه های متفاوتی برای سرمایه گذاری مواجه می سازد و ناهنجاری قیمت ناشی از معامله گران غیرمنطقی و احساسی می تواند به طور قابل توجهی بر بازده سهام تأثیر گذارد. لذا اهداف اصلی این تحقیق ارزیابی و شناخت محتوای اطلاعاتی نگهداشت وجه نقد در میان سهام با نوسانات ویژه بالا و نیز تأثیر تمایلات سرمایه گذاران و محدودیت آربیتراژ بر بازده پرتفوی در سطوح مختلف وجه نقد مازاد می باشد. این تحقیق کاربردی توصیفی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در سال های بین 1391 تا 1395 مورد بررسی قرار داده و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات ، ازروش کتابخانه ای استفاده شده است. داده های پژوهش با جمع آوری داده های شرکت های نمونه از طریق مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار تعیین و برای نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. همچنین از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه-های تحقیق با نرم افزار Eviews8 استفاده گردیده است. نگهداشت وجه نقد در میان سهام با نوسانات ویژه بالا دارای محتوای اطلاعاتی است. به علاوه تمایلات سرمایه گذاران بر بازده پرتفوی در سطوح مختلف وجه نقد مازاد تأثیرگذار است. نتایج نشان داد محدودیت آربیتراژ نیز بر بازده پرتفوی در سطوح مختلف وجه نقد مازاد تأثیرگذار است. یافته های پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مانند تئوری های مبادله ای و سلسله مراتبی و مفاهیم مالی رفتاری مطابقت دارد .
۱۹.

آسیب شناسی فرهنگ در آموزش عالی

کلید واژه ها: آسیب شناسی فرهنگ دانشگاه فرهنگ دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 522
این مقاله با هدف آسیب شناسی فرهنگ در آموزش عالی با تحلیل مطالعات در داخل کشور انجام شده است. این پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مقاله های تدوین شده در خصوص فرهنگ دانشگاهی بود بدین منظورکلیدواژه های آسیب شناسی فرهنگ، دانشگاه و فرهنگ دانشگاهی در پایگاه های نورمکس و تحقیقات علوم انسانی و مرورگر گوگل جستجو شد و از بین آنها 8 مقاله که با موضوع پژوهش مرتبط بود شناسایی گردید و به عنوان نمونه انتخاب گردید. مقاله ها مطالعه و تحلیل محتوا شد مقوله ها و گزاره های بدست آمده به عنوان آسیب های فرهنگ دانشگاهی شناسایی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که آسیب های مربوط به چالش های مدیریت دانشگاه؛ علمی و نظریه پردازی؛ نظارت و ارزیابی؛ مشارکت نخبگان؛ تعدد کانون های قدرت و تصمیم گیری؛ عدم آزادی آکادمیک؛ مدیریت سیاسی و رابطه ای؛ سیاستگذاری غیراصولی در آموزش عالی؛ افول هنجارهای اخلاقی در جامعه؛ کاهش پایبندی به هنجارهای علمی، منفعت طلبی، بداخلاقی و بی هنجاری علمی؛ تعامل ضعیف دانشجویان با یکدیگر،اساتید و با دانشگاه؛ فقدان مهارت های کارگروهی و فردگرایی؛ احساس هویت رشته ای پایین و... بوده است. از نتایج این تحقیق می توان برای سیاستگذاری آموزش عالی در زمینه برطرف کردن آسیب های فرهنگ دانشگاهی استفاده نمود.
۲۰.

تاثیر کارایی سرمایه گذاری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: هزینه حقوق صاحبان سهام کارایی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 291
یکی از راه های تامین سرمایه برای سرمایه گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می باشد. بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکت ها فراهم می آورد. از آنجا که این بازارها در تخصیص منابع و سرمایه ملی نقش سازنده ای دارند، بنابراین مطلوبیت آن ها در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. مهم ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه گذاری در بورس فرا روی سرمایه گذار قرار دارد عامل کارایی سرمایه گذاری می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 131 شرکت 917 سال-شرکت) بطور نمونه گیری سیستماتیک انتخاب گردیده اند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر کارایی سرمایه گذاری برهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های ترکیبی طی دوره 1396-1390 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین کارایی سرمایه گذاری و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد همچنین متغیر سرمایه گذاری بیش از حد بر هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد بنابراین با گسترش مطالعات در حوزه ی سرمایه گذاری به فعالان بورس، اعضاء هیئت مدیره شرکت ها، سهامداران، شرکت های حسابرسی، پژوهشگران و غیره پیشنهاد می شود با مباحث کارایی سرمایه گذاری بیشتر آشنا شده تا نقش مهمی در زمینه کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام داشته باشند.
۲۱.

تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه ترکیب موجودی مواد و کالا با سیاستهای اعتبار تجاری در شرکتها

کلید واژه ها: عدم اطمینان محیطی ترکیب موجودی مواد و کالا سیاست اعتبار تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 716
شرکتها همواره از طرف محیطشان تحت تاثیر عدم اطمینان های تحمیل شده قرار می گیرند. این عدم اطمینان ها، فعالیت های عملیاتی و گزارشگری آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه ترکیب موجودی مواد و کالا با سیاستهای اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 80 شرکت عضو در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 تا 1396 جمع آوری گردیده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های تابلویی، رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته می باشد. عدم اطمینان در بازار محصول و کار مدیریت رابطه ترکیب موجودی کالا با اعتبار تجاری اعطایی را تضعیف می کند با توجه به اینکه سیستم اطلاعاتی باز است یعنی هم از محیط تاثیر می پذیرد و هم بر محیط تاثیر می گذارد عدم اطمینان محیطی نقش اساسی در ترکیب موجودی شرکت ها دارد.
۲۲.

بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ویژگی شرکت کیفیت حسابرسی اندازه هیئت مدیره استقلال هیئت مدیره اندازه شرکت اهرم مالی سودآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 344 تعداد دانلود : 784
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش ازنظر رابطه بین متغیرها علی، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پس رویدادی می باشد که در آن برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده شده است. در این پژوهش از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1391 تا 1395 است؛ و تعداد نمونه آن به روش حذف سیستماتیک 127 شرکت انتخاب شد. برای بررسی رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون، استفاده گردید. برای برآورد مدل از آزمون F لیمر و هاسمن برای انتخاب بهترین مدل از میان داده تابلویی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده می شود؛ و جهت آزمون فرضیه نیز از رگرسیون استفاده شد. در این پژوهش تأثیر پنج عامل ویژگی شرکت در قالب سه متغیر، ساختاری (اندازه شرکت و اهرم)، نظارتی (استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره) و عملکردی (سودآوری)، موردبررسی قرار می گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره باکیفیت حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین متغیرهای سودآوری، اندازه شرکت و اهرم مالی باکیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری دارند.
۲۳.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی دنیسون برعملکرد سازمانی با میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک صادرات شهر مشهد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی رفتار شهروندی سازمانی عملکرد سازمانی بانک صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 965 تعداد دانلود : 536
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی دنیسون برعملکرد سازمانی با میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی انجام می گیرد. بدین منظور، از مؤلفه های فرهنگ سازمانی دنیسون بهره برده می شود و این مؤلفه ها شامل (انطباق پذیری، سازگاری، درگیری و رسالت) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، کارمندان بانک صادرات مشهد به تعداد 1200 نفر می باشد. که با روش نمونه-گیری تصادفی ساده، 290 نفر، به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین، در این تحقیق از پرسشنامه برای ابزار جمع آوری داده ها، استفاده شده است، که صحت و سقم آن، به تأیید برخی از خبرگان و متخصصین در حیطه مدیریت رسید. سپس بعد ازتایید روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی آن، با استفاده از آزمون کرونباخ (79/0) تایید گردید. برای آزمون فرضیات نیز، از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها حاکی از آن است که، فرهنگ سازمانی و ابعاد آن(انطباق پذیری، سازگاری، درگیری و رسالت) بر رفتار شهروندی سازمانی بانک صادرات مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی بانک صادرات مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. فرهنگ سازمانی به واسطه رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی بانک صادرات مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۲۴.

بررسی جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در روند برنامه آموزشی (مطالعه موردی: دبیران ناحیه4 شهرمشهد)

کلید واژه ها: برنامه ریزی منطقه ای برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 281
این پژوهش با هدف بررسی جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در روند برنامه آموزشی انجام گرفته است. بدین منظور، تأثیر متغیر مستقل برنامه ریزی منطقه ای از بعد نابرابری اجتماعی و فضایی شامل شاخص های (امکانات فیزیکی فضاهای آموزشی، شاخص منابع انسانی، امکانات اقتصادی)، بر متغیر وابسته (برنامه ریزی آموزشی) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری دبیران ناحیه 4 شهر مشهد به تعداد 1120 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 286 نفر، به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین، در این تحقیق از پرسشنامه برای ابزار جمع آوری داده ها و برای آزمون فرضیات نیز، از روش تی استیودنت به کمک نرم افزار SPSS22.0 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها حاکی از آن است که، برنامه ریزی منطقه ای و ابعاد آن(امکانات فیزیکی فضاهای آموزشی، شاخص منابع انسانی، امکانات اقتصادی)، در روند برنامه آموزشی دبیرستان ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. بعلاوه، نتایج آزمون فریدمن نشان داد، متغیر امکانات اقتصادی بیشترین تاثیر و پس از آن متغیرهای منابع انسانی و امکانات فیزیکی، به ترتیب بیشترین اهمیت را در روند برنامه ریزی آموزشی در دبیرستان ها دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹