رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1398 شماره 15 (جلد سوم )

مقالات

۱.

بررسی تاثیر مدیریت ریسک سیستماتیک بر عملکرد بانک پاسارگاد

تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۱۵
بانک ها نهادهای مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آنها را در اختیار بخش هایی قرار می دهد که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر اجراء، از نوع پس رویدادی و مبتنی بر تکنیک همبستگی و با هدف بررسی و تاثیر مدیریت ریسک سیستماتیک بر و ساختار مالی بانک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است. داده های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی و داده های مربوط به عملکرد مالی بانک پاسارگاد است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه آمار و ارقام مربوط به عملکرد مالی بانک پاسارگاد طی سری زمانی 4 ساله (ابتدای سال 1394 الی انتهای سال 1397) می باشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی انجام شده بر روی داده های آماری به دست آمده از شرکت های مورد بررسی بیانگر آن است که ریسک سیستماتیک بر نرخ بازده دارایی ها نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد این رابطه منفی نشات گرفته از عواملی مانند اهرم مالی، ریسک حقوقی، عدم تقارن اطلاعات میان مدیران و سرمایه گذاران خارجی و ویژگی هایی همچون حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، مالکیت مدیران و ...) می باشند.
۲.

بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان با نقش میانجی فناوری اطلاعات (مورد مطالعه اداره آموزش و پرورش شهرستان هشتگرد)

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت تحولگرا و رضایت کارکنان با نقش میانجی فناوری اطلاعات (مورد مطالعه اداره آموزش و پرورش شهرستان هشتگرد) می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر اداره آموزش و پرورش شهرستان هشتگرد بودند که تعداد آنها 110 نفر می باشد که به دلیل حجم کم جامعه آماری از روش سرشماری استفاده گردید. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته و در این راستا می توان گفت که بین مدیریت تحولگرا و رضایت کارکنان با نقش میانجی فناوری اطلاعات رابطه معناداری وجود دارد.
۳.

تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد صادرات با توجه به نقش میانجی عملکرد زیست محیطی در بین شرکت های شهرک صنعتی رشت

تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۳۰۳
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد صادرات با توجه به نقش میانجی عملکرد زیست محیطی در بین شرکت های شهرک صنعتی رشت می باشد. روش تحقیق حاضر کاربردی بوده و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت های شهرک صنعتی رشت می باشند که تعداد آن ها 80 شرکت می باشد و پرسشنامه بین مدیران این شرکت هاتوزیع می گردد و از روش سرشماری استفاده می گردد. در این راستا تعداد 80 پرسشنامه بین آنها توزیع گردید که در نهایت 74 پرسشنامه سالم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 انجام گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد صادرات تاثیر مثبتی ندارد در حالی که اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد زیست محیطی تاثیر مثبتی دارد و عملکرد زیست محیطی بر عملکرد صادرات تاثیر مثبتی دارد . در نهایت می توان اینگونه برداشت نمود که اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد صادرات با توجه به نقش میانجی عملکردزیست محیطی تاثیر مثبتی دارد .
۴.

سنجش تاثیر مدیریت تغییر بر رهبری تحول آفرین با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی در بین کارکنان وزارت کشور

تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۸
هدف از این تحقیق سنجش تاثیر مدیریت تغییر بر رهبری تحول آفرین با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی در بین کارکنان وزارت کشور می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان بخش معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور هستند که تعداد آنها 330 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول مورگان برای جامعه های محدود 178نفر بدست آمد. در این تحقیق از هر دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده گردید. داده های موردنیاز به منظور تحلیل پرسش های پژوهش نیز به کمک پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی و بعد از آن آمارهای توصیفی از جمله میانگین، میانه و انحراف معیار مربوط به متغیرهای تحقیق آورده و سپس با استفاده از شاخص های آمار استنباطی به تأیید یا رد فرضیات پرداخت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss22 استفاده نمودیم. نتایج نشان داد که مدیریت تغییر بر رهبری تحول آفرین با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی تاثیر دارد.
۵.

بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و انگیزه های مدیریت با نقش تعدیلی ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۰
در دهه های گذشته مطالعات بسیاری سعی داشته اند تا تاثیرگذاری رقابت در بازار محصول بر انگیزه های مختلف مدیران را مورد بررسی قرار دهند.رقابت در بازار محصول به عنوان یک مکانیزم مهم حاکمیتی در سطح صنعت شناخته می شود که بر انگیزه های مدیران تاثیرگذار است.بر همین اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و انگیزه های مدیریت است. بدین منظور تاثیر متغیرهای مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی بر رابطه بین شاخص رقابت در بازار محصول (شاخص هرفیندال-هیرشمن)مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری مورد بررسی شامل100 شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای دوره سال های 1390-1394 در ایران که مجموعا500 مشاهده (شرکت-سال) را تشکیل می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش روش رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و آزمون F و هاسمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رقابت در بازار محصول و انگیزه های مدیریت رابطه وجود دارد،مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی نیز تاثیری بر رابطه رقابت در بازار محصول و انگیزه های مدیریت ندارد.
۶.

تاثیر حاکمیت شرکتی بانکها بر ثبات مالی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
حاکمیت شرکتی قوی در شرکت ها و از جمله بانک ها یکی از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از فساد محسوب می شود. مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان داده که با ضعف راهبری شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن علاوه بر کاهش سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی و افزایش مخارج دولت، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است. این تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی بانکهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر رابطه بین متغیرها علی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده می شود. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1396 می باشد که تعداد نمونه 15 بانک می باشد. همچنین در این تحقیق از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، پرداخته شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری Eviews استفاده شده است. نتایج استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی چنین نشان داد که اندازه هیات مدیره و درصد اعضای غیرموظف بر ثبات مالی بانکی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
۷.

تاثیر اعتماد بیش از حد مدیریت و تامین مالی داخلی بر کارایی سرمایه گذاری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۰۲
هدف این پژوهش نقش بیش اعتمادی مدیریت و تامین مالی داخلی بر کارایی سرمایه گذاری می باشد. این تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر رابطه بین متغیرها علی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده می شود. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1396 می باشد که تعدادنمونه 112 شرکت که به روش حذفی از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. همچنین در این تحقیق از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، پرداخته شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری Eviews استفاده شده است. نتایج استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی چنین نشان داد که بیش اعتمادی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر معکوس و تامین مالی داخلی بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳