رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1399 شماره 49 (جلد چهارم)

مقالات

۱.

تأثیر عدم اطمینان محیطی بر نواوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر

کلید واژه ها: عدم اطمینان محیطی ساختار سازمانی پیچیدگی رسمیت تمرکز نوآوری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 509
در حال حاضر بیش از پیش سازمان های تجاری نیازمند پاسخگویی، انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر با محیط فعالیت برای حفظ رقابت پذیری شان می باشند پس هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نوآوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر است. به این منظور از مدل یابی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، مجموعه شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره 3 اهواز و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود که در بین مدیران ارشد این شرکت ها توزیع و جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نمونه آماری 8 نفری مدیران ارشد شرکت های مذکور نشان داد که مدل مفهومی پژوهش از بر آزش مناسبی برخوردار بوده و رابطه بین عدم طمینان محیطی با ابعاد ساختار سازمانی، یعنی تمرکز، رسمیت و پیچیدگی و همچنین رابطه بین رسمیت و پیچیدگی ساختار سازمانی با نوآوری معنادار بود؛ اما رابطه بین تمرکزگرایی و نوآوری معنادار نبود که در نتیجه نقش میانجی پیچیدگی و رسمیت ساختار سازمانی در رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری معنادار و مورد تأیید قرار گرفته و نقش میانجی تمرکزگرایی مورد تأیید قرار نگرفت. با توجه به وجود رسمیت زیاد در شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره 3 اهواز و رابطه منفی آن با نوآوری، توصیه می شود قوانین و مقررات دست و پاگیر اجرایی اصلاح و بوروکراسی اضافی حذف شده و با تدوین شرح وظایفی که کارکنان آزادی عمل و حق انتخاب داشته باشند، محیط سازمان برای نوآوری مهیا شود.
۲.

نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در رابطه رهبری تحول گرا و مشارکت شغلی

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا مشارکت شغلی توانمندسازی ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 315 تعداد دانلود : 394
هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در رابطه مثبت بین رهبری تحول گرا و مشارکت شغلی است. بر اساس پرسشنامه های خود سنجی از 240 کارمند شاغل فولاد اکسین خوزستان، یافته ها نشان می دهد که توانمندسازی ساختاری در رابطه ی بین رهبری تحول گرا و مشارکت شغلی تا حدودی نقش میانجی دارد. این نتایج حاکی از آن است که رهبران تحول گرا با ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات، فرصت ها، پشتیبانی و منابع کافی، مشارکت شغلی را تقویت می کنند. این پژوهش تجربی از اولین مطالعاتی است که نقش میانجی توانمندسازی ساختاری را در رابطه بین رهبری تحول گرا و مشارکت شغلی بررسی کرده و ممکن است به عنوان مرجعی برای اشاعه مشارکت شغلی در سازمان های خدماتی باشد. تعدادی از مطالعات و مفاهیم عملی مورد بحث قرار گرفته است.
۳.

عوامل مؤثر بر مدیریت تحول اداری و توانمندسازی در کارکنان

کلید واژه ها: مدیریت تحول اداری کارکنان توانمندسازی مکانیزم تغییر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 297 تعداد دانلود : 876
اصلاح اداری، فرآیند نظام مند، منسجم و هدفمند است که اراتباط قوی و همه جانبه ای با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه دارد؛ بنابراین هر گونه تغییر و تحول در نظام اداری با حرکتی هماهنگ و همسو با ساختارهای یاد شده اثربخش خواهد بود. هدف از اصلاح اداری، انطباق نقش ها، توانمندی ها و قابلیتهای نظام اداری است که یکی از ملزومات توسعه پایدار محسوب می شود. اندیشه ایجاد تحول در نظام اداری به بیش از نیم قرن گذشته برمی گردد. در این مقاله سعی بر این شده که به طور اجمال، اهداف، ضرورت ها، برنامه های تحول اداری مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش به طور موردی به عوامل مؤثر بر مدیریت و تحول اداری در کارکنان پرداخته شده است.
۴.

اخلاق و فرهنگ در حسابداری

کلید واژه ها: اخلاق فرهنگ حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 992 تعداد دانلود : 636
حضور حسابداری در دنیای امروز امری حیاتی و ضروری به شمار می رود زیرا عامل محرکی برای سامانه اقتصادی کنونی بوده و در قبال عموم مسئولیتی کلیدی و حساس می باشد؛ بنابراین، اطلاعاتی که توسط حسابداران ارائه می شود قطعاً باید کارآمد، واقعی، بی طرفانه و قابل اتکا باشند در نتیجه اخلاق و فرهنگ حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افراد متکی به خدمات حسابداری جایگاه خاصی دارد. رعایت اخلاق و فرهنگ در جامعه حسابداری، به نوعی منجر به سعادت و رفاه ذینفعان، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران است و موضوع مورد نیاز تمام جوامع «سازمان ها، حرفه ها و شرکت ها» می باشد. از این رو، هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق و فرهنگ در حسابداری در جامعه است. در این پژوهش، به روش کتابخانه ای و با بررسی پایگاه های الکترونیکی، آیین رفتار حرفه ای حسابداری و اصول بنیادی اخلاق و فرهنگ حسابداری توضیح و تبیین شده و مهمترین مسائل اخلاقی و فرهنگی در حسابداری و راه کارهای حل آنها و تجدید حیات حیثیت حرفه ای حسابداری ارائه می گردد. چنین استدلال می شود که نقش و وظیفه حسابداران نسبت به جامعه ایجاب می کند که آنها اخلاق و فرهنگ حسابداری را در همة جوانب رعایت نمایند و به آیین حرفه ای پایبند باشند. لازم به ذکر اهمیت معیارهای اخلاقی و فرهنگی والا جامعه را به سوی دیدگاه شرافتمندانه سوق می دهد و اعتبار و احترام اجتماعی را که در هر جامعه ضروری است، افزایش می دهد. همچنین از آنجایی که اساس و پایه حرفة حسابداری مبتنی بر اصول اخلاقی و فرهنگی حسابداری است و حسابداران دارای مسئولیت اجتماعی هستند ملزم به رعایت قوانین اخلاقی و فرهنگی می باشند تا بتوانند مهارت های تصمیم گیری و رفتار حرفه ای خود را تقویت نمایند و ارزش های اخلاقی و فرهنگی در حسابداری را اشاعه دهند.
۵.

نقش واسطه ای باورهای هوشی در رابطه بین سبک رهبری مدیران و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان ایرانشهر

کلید واژه ها: سبک رهبری مدیران باورهای هوشی سازگاری فردی-اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 151 تعداد دانلود : 370
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای باورهای هوشی در رابطه بین سبک رهبری مدیران و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان ایرانشهر انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر، از نوع کاربردی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان ابتدایی شهر ایرانشهر می باشد که تعداد آنها 28661 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 378 نفر انتخاب خواهد شد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت طبقه ای تصادفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که دارای روایی محتوایی بوده و پایایی ان از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای Spss و PLS صورت گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که آماره معنی داری بین متغیر سبک رهبری مدیران و سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان برابر (657/4) می باشد و ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (369/0) است، همچنین آماره معنی داری بین متغیر سبک رهبری مدیران و باورهای هوشی برابر (339/20) می باشد و ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (725/0) است و میزان تاثیر مثبت متغیر سبک رهبری مدیران بر باورهای هوشی را نشان می دهد. آماره معنی داری بین متغیر باورهای هوشی و سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان برابر (242/3) می باشد و ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (263/0) است و بررسی ضرایب غیر مستقیم نشان می دهد که سبک رهبری مدیران بر سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان با توجه به نقش میانجیگری باورهای هوشی تاثیر دارد. براین اساس کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
۶.

بررسی تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت از طریق متغیر مدیریت فرآیند کسب وکار

کلید واژه ها: عملکرد شرکت فناوری اطلاعات مدیریت فرآیند کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 862 تعداد دانلود : 570
هدف از این پژوهش تعیین تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکتهای تولیدی از طریق قابلیت های مدیریت فرآیند کسب وکار و زنجیره تامین می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران کارخانه آلومینیوم شهر اراک می باشد. تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و از لحاظ روش علی می باشد. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، محقق از پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. 300 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع شد که 255 مورد آن قابل استفاده بود. فرضیات این پژوهش با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت قابلیت های فناوری اطلاعات بر متغیرهای (قابلیت های مدیریت فرایند کسب وکار و قابلیت زنجیره تامین)، تاثیر منفی قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت، تاثیر مثبت متغیرهای (قابلیت های مدیریت فرآیند کسب وکار و قابلیت زنجیره تامین) بر عملکرد شرکت می باشد.
۷.

بررسی تأثیر انتظارات مسئولیت اجتماعی اخلاقی و اقتصادی بر رفتار شرکتها

کلید واژه ها: انتظار CSR اقتصادی نابرابری اخلاقی درک شده انتظار CSR اخلاقی انگیزه موقعیتی در حل مسئله جستجوی اطلاعات انتقال اطلاعات پیشگیری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 769
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر انتظارات مسئولیت اجتماعی اخلاقی و اقتصادی بر رفتار شرکتها در شرکت ایرانس می باشد. پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 120 نفر از کاربران شرکت ایرانسل تشکیل داده اند. در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات لازم جهت تعیین صحت وسقم هر یک از فرضیه ها از گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از Spss و PLS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انتظار CSR اقتصادی با نابرابری اخلاقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط منفی دارد. انتظار CSR اخلاقی با نابرابری اخلاقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط مثبت دارد. انتظار CSR اقتصادی، انتظار CSR اخلاقی و نابرابری اخلاقی درک شده با انگیزه موقعیتی در حل مسئله ارتباط مثبت دارد. انگیزه موقعیتی در حل مسئله با احتمال مصرف کننده در انجام رفتارهای ارتباطی فعال جستجوی اطلاعات، انتقال اطلاعات و پیشگیری اطلاعات ارتباط مثبت دارد.
۸.

نقش بازار سرمایه در ارتقای رابطه اشتغال و رشد اقتصادی کشور

نویسنده:

کلید واژه ها: رشد سهم سرانه از تولید ناخالص داخلی تغییرات شاخص بازار سهام رشد سهم GDP و پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 254
این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین تغییرات سطح اشتغال و رشد سهم سرانه از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین تغییرات شاخص بازار سهام و رشد سهم GDP رابطه منفی و معکوسی وجود دارد.
۹.

بررسی تأثیر تغییرات شاخص بازار سرمایه بر رابطه بین اشتغال و سهم سرانه از GDP

نویسنده:

کلید واژه ها: تغییرات سطح اشتغال تغییرات شاخص بازار سهام رشد سهم GDP و پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 149
این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش حاکی از آن بود که بین تغییرات شاخص بازار سرمایه و تغییرات در سطح اشتغال رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که نوسانات شاخص بازار سرمایه می تواند رابطه بین اشتغال و سهم سرانه از GDP را تحت تاثیر مثبت و مستقیمی قرار دهد.
۱۰.

شناسایی، سطح بندی و رتبه بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز با رویکرد تلفیقی ISM و تصمیم گیری چندمعیاره فازی

نویسنده:

کلید واژه ها: زنجیره تامین سبز مدل سازی تفسیری ساختاری روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 426
هدف پژوهش حاضر شناسایی، سطح بندی و رتبه بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 11 نفر از مدیران و کارشناسان بخش زنجیره تامین شرکت آبراه تزئین می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد که شامل عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز بوده که روایی آن توسط نظرات خبرگان سازمان و پایایی با نرخ ناسازگاری 0.02 بدست آمد و تائید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو رویکرد فرایند تحلیل دمیتل فازی و مدل سازی تفسیری ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که طراحی سبز با وزن نسبی (0.245)، بازیافت محصولات با وزن نسبی (0.211)، ارزیابی محیطی تأمین کنندگان با وزن نسبی (0.177)، همکاری کارکنان با وزن نسبی (0.176)، رعایت استانداردهای لازم با وزن نسبی (0.134)، توزیع سبز با وزن نسبی (0.097)، تولید سبز با وزن نسبی (0.088) و خرید سبز با وزن نسبی (0.055) در رتبه های اول تا هشتم قرار گرفتند. در پایان نیز با استفاده از رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری به تحلیل عوامل پرداخته شد که نتایج نشان داد در بین عوامل طراحی سبز به عنوان موثرترین عامل در سبز نمودن زنجیره تامین شناخته شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹