رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان 1400 شماره 67 (جلد ششم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر ویژگی های فرآیندهای حسابداری بر تصمیمات برون سپاری میان کاربران سیستم های اطلاعات حسابداری در شرکت های فعال در منطقه ویژه عسلویه

کلید واژه ها: فرآیندهای حسابداری تصمیمات برون سپاری سیستم اطلاعات حسابداری ویژگی های منابع انسانی نیاز به تماس مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 11
ویژگی های فرآیندهای حسابداری و تصمیمات برون سپاری مورد استفاده کاربراناز موضوعاتی است که به آن توجه شده است. مدیران جهت اعمال تصمیمات مناسب جهت استفاده کاربران سیستم های اطلاعات حسابداری خود، می بایست به ویژگی های فرآیندهای حسابداری توجه نمایند؛ از این رو هدف از انجام این مقاله تعیین تأثیر ویژگی های فرآیندهای حسابداری و تصمیمات برون سپاری کاربران سیستم های اطلاعات حسابداری در شرکت های منطقه ویژه عسلویه می باشد. داده های پژوهش به روش مقطعی و در سال 1399، از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان تعداد 108 از بین 48 شرکت و شامل کارشناسان حسابداری و متخصصان مالی فعال در این شرکت ها انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی بوده و توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 و روایی و پایایی داده ها با استفاده از آزمون نرمال بودن اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونه ای انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی های فرآیندهای حسابداری بر تصمیمات برون سپاری میان کاربران سیستم های اطلاعات حسابداری در شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، نقش مثبت متغیرهای مربوط به فرآیندهای حسابداری: تکرار اطلاعات، ویژگی های منابع انسانی، عدم قطعیت اطلاعات، کثرت اطلاعات و نیاز به تماس با مشتری در تصمیمات برون سپاری میان کاربران سیستم های اطلاعات حسابداری در شرکت ها مشخص و ثابت شد.
۲.

سازمان شدگی مطالعات ترجمه

کلید واژه ها: سازمان شدگی مطالعات ترجمه تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 371 تعداد دانلود : 15
ترجمه کتبی و شفاهی به عنوان یک فعالیت حرفه ای برای مدت طولانی در بسیاری از کشورها و در سطح بین المللی از طریق مراکز آموزش ترجمه، انجمن های حرفه ای، اصول اخلاقی، شرکت های خصوصی و ادارات دولتی (که نمونه بارز آن کانادا است) و سازمانهای بین المللی (مانند واحد تخصصی ترجمه کتبی و شفاهی اتحادیه اروپا) به مرحله سازمان شدگی رسیده است. سازمان شدگی مطالعات ترجمه، یعنی رشته دانشگاهی که تحقیقات در مورد شاخه های مختلف ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی را در بر می گیرد، به نسبت بسیار کمتری پیشرفت کرده است. این مقاله اهمیت موضوع را توضیح می دهد و جنبه های تاریخی و سایر موارد سازمان شدگی مطالعات ترجمه را تحلیل می کند.
۳.

تأثیر بیماری سادیسم روزمره در خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص های فوگ، فلش و طول متن

نویسنده:

کلید واژه ها: خوانایی گزارشگری مالی بیماری سادیسم روزمره شاخص فوگ شاخص فلش شاخص طول متن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 965
هدف از پژوهش بررسی بیماری سادیسم روزمره در خوانایی گزارشگری مالی می باشد. روش پژوهش حاضر، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی و از لحاظ بررسی رابطه متغیر های پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش حاضر، گزارش های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1391 تا 1398 می باشد. اطلاعات مریوط به بیماری سادیسم روزمره بر اساس پرسشنامه اومیرا، دیویس و هاموند در میان مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد که نمونه نهایی شامل 98 شرکت و 121 مدیر مالی می باشد. برای بررسی بیماری سادیسم روزمره در خوانایی گزارشگری مالی سه فرضیه تدوین گردید. بر این اساس سه شاخص خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص های فوگ، فلش و طول متن مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و لوجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان داد که بیماری سادیسم روزمره بر خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص های فوگ، فلش و طول متن تاثیر دارد. نتایج این پژوهش کمک شایانی به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین قوانین تجارت با توجه به ویژگی های شخصیتی گزارشگران مالی می نماید.
۴.

بررسی تأثیر بازاریابی چریکی بر پایداری شرکت های بیمه با تأکید بر نقش متغیرهای وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند

کلید واژه ها: بازاریابی چریکی شرکت های بیمه وفاداری مشتری ارزش ویژه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 451
ایجاد یک برند ارزشمند و تقویت وفادارای مشتریان ازطریق رویکردهای نوین بازاریابی، یکی از اهداف مهم شرکت های بیمه تجاری است. همچنین دوام و پایداری این شرکت ها، در شرایط رقابتی و مبهم کنونی و وجود خطرات ناشی از تغییرات مداوم محیط بیرونی مسئله مهمی محسوب میشود. شناسایی عواملی که سبب ایجاد ارزش و پایداری این شرکت ها می گردد، می تواند مدت دوام و پایداری آنها را تضمین نماید. در این میان سهم روش های نوین بازاریابی و اقدامات کارآفرینانه می تواند به عن وان یکی از مهمترین عوامل مسبب پایداری و دوام باشد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی چریکی بر پایداری شرکت های بیمه در کشور ایران برمبنای متغیرهای وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند است. این پژوهش برمبنای هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-کتابخانه ی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های بیمه تجاری کشورایران می باشد؛ که در زمینه ارائه بیمه نامه های تجاری، بازرگانی و درمانی فعالیت می کنند. بررسی محقق نشان میدهد که در بکارگیری روش های نوین بازاریابی برافزایش سهم این شرکت از بازار رقابتی امروز رابطه مثبت و معنادار وجوددارد؛ و در صورت بکارگیری درست روش های نوین بازاریابی همچون بازاریابی چریکی (پارتیزانی) میتوان از آن تحت عنوان مزیت رقابتی پایدار یادکرد. مزیتی که برای شرکت های بیمه پرتفوی قابل ملاحظه به ارمغان می آورد.
۵.

ارزیابی اثرگذاری مدیریت منابع انسانی بر وضعیت مطلوب سازمان تأمین اجتماعی

کلید واژه ها: عملکرد مدیریت منابع انسانی وضعیت مطلوب سازمان تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 144
هدف از تحقیق حاضر ارزیابی مدیریت منابع انسانی بر وضعیت مطلوب سازمان تامین اجتماعی شهر تهران است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی در تهران می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین مدیریت منابع انسانی و وضعیت مطلوب سازمان تامین اجتماعی شهر تهران است.
۶.

بررسی تأثیر رعایت رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات در کیفیت عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: تصویب استاندارد های گزارشگری کیفیت عملکرد بورس اوراق بهادار تهران امارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 847
هدف این پژوهش بررسی تاثیر رعایت رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات در کیفیت عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار است. این تحقیق از نوع پس رویدادی و ازنقطه نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و امارات می باشد. نمونه آماری را 40 شرکت داخلی و 40 شرکت از بورس اوراق بهادار کشور امارات تشکیل دادند. دوره ی مورد مطالعه از سال 1388 تا پایان 1396 می باشد. برای گردآوری داده ها از صورت های مالی، اطلاعات ارائه شده به بورس اوراق بهادار و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط و برای به دست آوردن برخی متغیرهای پژوهش از سایت سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شد. در این تحقیق داده های آماری مربوط به 40 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران و 40 شرکت اماراتی در دوره زمانی پیش گفته جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان داد، بین صورت های مالی که از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پیروی می کنند و آن دسته از صورت های مالی که از این استانداردها پیروی نمی کنند، در بین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و امارات تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین سود خالص شرکت هایی که از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پیروی می کنند و آن دسته از شرکت ها که از این استانداردها پیروی نمی کنند در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و امارات تفاوت معنی دار وجود دارد.
۷.

ارتباط بین سرمایه های اجتماعی با خلاقیت کارکنان، نقش میانجی درگیری شغلی و تسهیم دانش (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای فارس)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی خلاقیت درگیری شغلی تسهیم دانش شرکت برق منطقه ای فارس.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 48
زمینه: سرمایه اجتماعی به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خلاقیت، ایده پروری، تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری در جوامع و سازمان ها می شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف ارتباط بین سرمایه های اجتماعی با خلاقیت کارکنان، نقش میانجی درگیری شغلی وتسهیم دانش در شرکت برق منطقه ای فارس صورت پذیرفت. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان واحد ستادی شرکت برق منطقه ای فارس هستند که تعداد آنها بر اساس اطلاعات موجود ۷۰۰ نفر می باشد؛ که از این میان، بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی طبقه ای، ۲۴۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از پنج پرسشنامه بسته و استاندارد می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری وبابهره گیریازنرم افزار (پی ال اس، نسخه ۲) استفاده شده است. یافته ها: یافته های پ ژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش بر خلاقیت اثر مستقیم و معناداردارند. درگیری شغلی بر خلاقیت اثر غیرمستقیم دارد. نتیجه گیری: بنابر یافته های پژوهش، سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد نوآوری و تسهیم دانش در افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و در نتیجه، رشد و بالندگی سازمان اثرگذار خواهد بود. با افزایش میزان سرمایه اجتماعی، میزان خلاقیت کارکنان متناسب با آن، افزایش خواهد یافت. وجود سرمایه اجتماعی سبب می شود شرکت ها بتوانند به مزیت رقابتی دست یابند و خود را در بازار جهانی ماندگار سازند.
۸.

طراحی مدل علّی تأثیر حاشیه نشینی بر افزایش بزهکاری و آسیب های اجتماعی فرهنگی شهر اهواز با رویکرد آزمایشگاه ارزیابی و تحلیل تصمیم گیری (دیمتل)

کلید واژه ها: حاشیه نشینی بزهکاری آسیب های اجتماعی تکنیک دلفی فازی آزمایشگاه ارزیابی و تحلیل تصمیم گیری (دیمتل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 306
پیامد رشد شتابان جمعیت شهری، ناشی از مهاجرت های روستایی (برای دستیابی به مسکن، درآمد، شغل و رهایی از فقر و ...)، عامل اصلی بروز پدیده حاشیه نشینی در کانون های عمده جمعیتی بوده است. حاشیه نشینی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و معضلاتی است که کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته درگیر آن شده اند. افزایش مهاجرت به شهرها رشد سریع و گسترده ی جمعیت و عوامل اقتصادی و ...، موجب بروز عوارض متعدد شهری شده است که از آن میان می توان به پدیده حاشیه نشینی و یا همان اسکان های غیررسمی اشاره کرد. به دنبال افزایش حاشیه نشینی تبعات و بحران های محیط زیستی، افزایش بزهکاری و آسیب های اجتماعی و ...، نیز روز به روز در حال گسترش است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد حاشیه نشینی بر افزایش بزهکاری و آسیب های اجتماعی در شهر اهواز است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع قضاوتی است و در نهایت تعداد جامعه و نمونه خبرگان در نمونه برای تأیید قواعد طراحی شده 15 نفر است. جهت جمع آوری داده های پرسش نامه با استفاده از ابزار پرسش نامه های مقایسات زوجی با طیف صفرتا چهار جهت جمع آوری نظرات اساتید دانشگاهی در خصوص شدت اثرگذاری و اثرپذیری ابعاد حاشیه نشینی شهر اهواز بر افزایش بزهکاری و آسیب های اجتماعی فرهنگی با تکنیک دیمتل از طیف 0 تا 4 بهره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ابعاد حاشیه نشینی شامل: فقر فرهنگی، محرومیت از ثروت، کمبود فضای آموزشی، کمبود مراکز درمانی، افزایش فقر، ازدحام جمعیت، محیط آلوده به بزهکاری و فشار استرس بر افزایش بزهکاری و آسیب های اجتماعی شهر اهواز تأثیر دارد و با استفاده از تکنیک دیمتل شدت ارتباطات آن ها مورد بررسی قرار گرفت
۹.

بررسی تأثیر چابکی زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی مورد مطالعه (شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری)

کلید واژه ها: چابکی زنجیره تامین چابکی زنجیره تأمین مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 756
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر چابکی زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی شرکت ورق خودرو بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری می باشد؛ و تعداد 100 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چابکی زنجیره تأمین سید سجادی (1395) و پرسشنامه مزیت رقابتی محقق ساخته بود. روایایی پرسشنامه ها به صورت روایایی صوری، روایایی محتوا و روایای همگرا تأیید شد و پایایی پرسشنامه ها به کمک ضریب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردید. برای تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته ها نشان داد چابکی زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اثرگذار می باشد.
۱۰.

مدلسازی چالش های پیشایندی حضور کارکنان سازمان های دولتی در بازار سرمایه

کلید واژه ها: سازمان های دولتی بازار سرمایه مدلسازی کارکنان چالش پیشایندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 598
بازار سرمایه وتشویق حضور قشرهای مختلف در این بازار با وجود ظرفیت ها و فرصت هایی که برای توسعه اقتصادی می تواند فراهم کند در صورتی که از ابعاد گوناگون مورد مداقه قرار نگیرد میتواند به عنوان یک تهدید عمل کند. حضور یکباره بخش زیادی از کارکنان سازمان های دولتی در این بازار و همزمانی فعالیت در آن با وقت اداری می تواند موجب چالش هایی برای ذی نفعان سازمان شود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های پیشایندی حضور کارکنان سازمان های دولتی در بازار سرمایه در وقت اداری رویکردی آمیخته را در پیش گرفت و پس از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان سازمان های دولتی شهر همدان و با مطالعه عمیق منابع موجود داده های گردآوری شده با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند و بعد از احصای 38 مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر شبکه مضامین نیز ترسیم شد. در ادامه مضامین فراگیر با استفاده از روش ساختاری تفسیری مدلسازی شدند. نتایج پژوهش نشان داد در مدل سه سطحی ساختاری تفسیری چالش های مدیریتی به عنوان اثر گذارترین چالش در سطح سوم بر چالش های سازمانی و شغلی در سطح دوم اثر می گذارند و چالش های سازمانی و شغلی نیز برچالش های فردی به عنون اثرپذیرترین سطح اثر می گذارند. در پایان پژوهش نیز پیشنهاد های اجرایی و تحقیقاتی ارائه شده است.
۱۱.

عکاسی خیابانی

کلید واژه ها: عکاسی مکان عمومی عکاسی خیابانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 985
عکاسی خیابانی، ژانری از عکاسی است که زندگی روزمره را در مکان های عمومی ثبت می کند. همین عمومی بودنِ صحنه به عکاس فرصت می دهد تا عکس هایی صادقانه از غریبه ها بگیرد که معمولا بدون آگاهی آنها صورت می گیرد. عکاسان خیابانی لزوماً هدفی اجتماعی در سر ندارند اما ترجیح می دهند لحظه هایی را جدا و ضبط کنند که در شرایط عادی ممکن است کسی به آن ها توجه نکند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹