رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم بهار 1400 شماره 60 (جلد نهم)

مقالات

۱.

دستاوردی به نام «بلاک چین»

نویسنده:

کلید واژه ها: بلاک چین حسابداری حسابرسی اینترنت اشیاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 709
بلاک چین به زبان ساده، ثبت کامپیوتری تراکنش ها و یا همان دفتر کل کامپیوتری است، فناوری بلاک چین امکان تبادل امن اطلاعات را فراهم می کند و ریسک های عملیاتی و خطای نیروی انسانی را کاهش می دهد. همچنین افراد هنگام انجام مبادلات، متحمل ریسک سرقت اطلاعات نمی شوند. با توجه به غیرمتمرکز بودن اجرای فرایندها در بلاک چین و عدم کنترل متمرکز توسط نهادهای واسطه ای، امکان دستکاری معاملات میسر نیست، ازاین رو مبادلات انجام شده بر روی این شبکه ایمن و قابل اعتماد است. تکنولوژی بلاک چین امکان اجرا و پشتیبانی از تراکنش های مالی را فراهم کرده است و به طور گسترده ای برای حل برخی از مشکلات دیرینه مانند کاهش هزینه های معامله، سرعت پردازش، گسترش خدمات مالی و توانمندسازی مصرف کنندگان مورد استفاده قرار می گ یرد. پیش بینی می شود بلاک چین به عنوان یک فناوری تحول آفرین در آینده ای نزدیک فراگیر شود. هدف پژوهش حاضر جهت دهی برای آشنایی با این تکنولوژی مهم در عصر حاضر است.
۲.

مدل بندی ساختار وابستگی شاخص های سهام ایران با استفاده از کاپیولاهای بیضوی و ارشمیدسی و مقادیر حدی

کلید واژه ها: شاخص های بورس کاپیولای بیضوی کاپیولای ارشمیدسی کاپیولای مقادیر حدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 238
هدف تحقیق حاضر مدل بندی رابطه بین شاخص های بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل شاخص های کل قیمت، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت و شاخص بازار دوم در بازه زمانی 23/09/87 تا 18/03/98 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری کاپیولا با استفاده از نرم افزار R استفاده شد. به دین ترتیب با استفاده از هشت تابع کاپیولای نرمال، گامبل، کلایتون، فرانک، جو، گالامبوس، هاستلرریس و تابع کاپیولای مقدار حدی تی استیودنت به مدل بندی رابطه بین شاخص ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که رابطه بین شاخص کل و شاخص صنعت با استفاده از تابع کاپیولای گامبل که جز خانواده کاپیولاهای ارشمیدسی است، بهترین نتیجه را داشت. برای بقیه زوج شاخص ها، تابع کاپیولای مقدار حدی تی استیودنت که جر خانواده کاپیولاهای مقادیر حدی است، بهترین برازش را داشته است.
۳.

بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی با سود پرداخت شده و ترکیب مالکان در شرکتها

کلید واژه ها: محتوای اطلاعاتی سود پرداخت شده ترکیب مالکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 307
این تحقیق رابطه محتوای اطلاعاتی با سود پرداخت شده و ترکیب مالکان در شرکتها مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های بورس اوراق و بهادار تهران می باشند که تعداد 113 شرکت با دارا بودن شرایط لازم انتخاب شدند. در این پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان – کوک و ویسبرگ استفاده شده است. بنابر نتایج حاصل از این آزمون ، در مدل های اول و دوم پژوهش مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد بنابراین تخمین نهایی این مدل ها با استفاده از آزمون GLS صورت می گیرد تا فرض همسانی واریانس ها در تحلیل رگرسیون برقرار بماند و مشکل ناهمسانی واریانس ها به این ترتیب حل شود. نتایج نشان داد بین محتوای اطلاعاتی و سود پرداخت شده در سطح اطمینان 95% رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین در سطح اطمینان 95% مالکیت دولتی رابطه بین محتوای اطلاعاتی و سود پرداخت شده را تعدیل می کند.
۴.

بررسی ارتباط بین محافظه کاری با کیفیت سود و شرایط تورمی اقتصادی در شرکتها

کلید واژه ها: محافظه کاری کیفیت سود شرایط تورمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 886
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین محافظه کاری با کیفیت سود و شرایط تورمی اقتصادی در شرکتها طی سال های 1392 تا 1397 می باشد. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق، از لوح های فشرده حاوی گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت هایی می باشد که حداقل از ابتدای سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1397 در آن حضور داشته اند و حجم نمونه آماری نیز بر اساس روش حذفی سیستماتیک 120 شرکت می باشد.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 120 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد اندازه(میزان) محافظه کاری حسابداری در طول دوره های رکود تجاری بیشتر از اندازه (میزان) محافظه کاری حسابداری در طول دوره های رونق تجاری می باشد.
۵.

بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها با نام تجاری و عملکرد

کلید واژه ها: ارتباط رتبه کنترل داخلی نام تجاری و عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 795
امروزه موفقیت در عملکردهای بازاریابی نه به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک ارزش در جهت پیشبرد اهداف شرکت ها محسوب می شود که نیازمند شناخت محیط داخلی و عملکردی شرکت ها و اصلاح ساختارهای دارای مشکل می باشد. در واقع هدف این پژوهش بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد بود. دوره ی زمانی پژوهشی 1392 تا 1397 بود و در این بازه زمانی تعداد 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد، ارتباط رتبه کنترل های داخلی بر نام تجاری در سطح خطای 1 درصد و بر عملکرد در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و باعث می گردد توانمندی های نام تجاری شرکت ها چه از نظر ارزش آفرینی و چه از منظر عملکردی همچون افزایش سهم بازار شرکت ها تقویت شود.
۶.

بررسی تأثیر عدم اطمینان اقتصادی و شاخص های افشاگری مسئولیت اجتماعی بر همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: عدم اطمینان اقتصادی مسئولیت اجتماعی همزمانی قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 185
هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و شاخص های افشاگری مسئولیت اجتماعی بر همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می باشد. یافته های و نتایج پژوهش: نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که ضریب متغیر نرخ تورم برابر 0.039- و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.023 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد که نشان می دهد نرخ تورم بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری و منفی دارد. فرضیه دوم نشان داد که ضریب متغیر نرخ بهره برابر 0.025 و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.014 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد که نشان می دهد نرخ بهره بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری و مثبت دارد. فرضیه سوم نشان داد که ضریب متغیر نرخ ارز برابر 0.190 وبا توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.000 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد که نشان می دهد نرخ ارز بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری و مثبتی دارد. فرضیه چهارم نشان داد که ضریب متغیر مسئولیت اجتماعی برابر 0.257- وبا توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.205 که بیشتر از پنج درصد است، معنی دار نمی باشد که نشان می دهد شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری ندارد.
۷.

بررسی بهبود امنیتی تجارت های آنلاین با استفاده از فناوری بلاکچین

کلید واژه ها: بلاکچین مکانیسم اجماع فوری قابل اعتماد تجارت الکترونیک امنیت سایبری DoS ECC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 460 تعداد دانلود : 448
گسترش اینترنت، راه های جدیدی را برای چگونگی دریافت خدمات و نحوه ی اجرای عملیات شرکت ها ارائه کرده است. این روزها، ارتباط اینترنتی و خدمات مرتبط که توسط اینترنت فراهم می شوند، برای اکثریت مردم ضروری هستند. یکی از آن خدمات یا صنایع، تجارت الکترونیک است. در سال های اخیر، کاربردهای تجارت الکترونیک، توجه بسیاری از کاربران و تجار را به خود جلب کرده است تا کسب و کار روزانه ی خود را به صورت آنلاین انجام دهند که شامل پرداخت صورت حساب، بانکداری آنلاین، خرید بلیط و خرید کالا و غیره است. امنیت تراکنش های تجارت الکترونیکی یک نگرانی عمده برای وب سایت های تجارت الکترونیک همراه با مشتریان خود است. در تجارت الکترونیک، فناوری امنیت، به یک مسئله ی محدود کننده ی توسعه ی سریع و تعمیم تجارت الکترونیک تبدیل شده است. راهکارهای موجود پروتکل های بلاکچین بر بهبود اعتبار تراکنش ها اثر دارد، اما بسیاری از آنها، محدودیت هایی، از جمله توان عملیاتی پایین تر و نهفتگی اجماع بالاتر دارند و این مشکلات، استفاده ی گسترده از فناوری بلاکچین را دشوار می سازد. این مقاله یک چارچوب قابل اعتماد (ETTF) را با استفاده از پروتکل بلاکچین در تجارت الکترونیک برای دستیابی به یک سبک تجارت معتبر بالاتر ارائه می کند. ETTF شامل یک پروتکل بلاکچین همتا (PBP) بر مبنای ساختار بلاکچین همتا می باشد تا از ذخیره ی تراکنش های بزرگ و تراکنش های فوری پشتیبانی کند. در PBP، میزان توان عملیاتی تقریباً به صورت خطی با محاسبه افزایش می یابد: هرچه قدرت محاسباتی بیشتری در دسترس باشد، بلوک های بیشتری به ازای واحد زمان انتخاب می شوند. علاوه بر این، برای اطمینان از امنیت بالاتر تراکنش ها، یک الگوریتم اجماع قوی (ECA) را در تجارت الکترونیک معرفی می کنیم. ETTF نیز کارآمد است، چرا که تعداد پیام هایی که نیاز دارد، در اندازه ی شبکه، تقریباً خطی است. در مقایسه با بلاکچین برگرفته از بیت کوین، ETTF عملکرد بهتری را در توان عملیاتی، نهفتگی و ظرفیت در تجارت الکترونیک نشان می دهد.
۸.

ارتباط کوته بینی مدیران با نوسانات سود و سهامداران عمده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کوته نظری مدیران سهامداران نهادی و نوسانات سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 515 تعداد دانلود : 446
این تحقیق در پی سنجش بررسی تاثیر کوته نظری مدیران بر نوسانات سود و ارتباط یا تاثیر سهامداران نهادی در این متغیرها بوده است. کوته نظری مدیران، تمایل به افزایش قیمت های جاری سهام با افزایش و متورم کردن سودآوری جاری با هزینه کرد از محل سودآوری و یا جریانات نقدی بلند مدت قابل تعریف می باشد. در واقع کوته نظری مدیران، به عنوان یکی از مسائل مدرنی که شرکت ها با آن درگیر هستند، سودآوری بلند مدت شرکت را از طریق کاهش فعالیت های تحقیق و توسعه، بازاریابی و فعالیت هایی که در سال های ابتدایی صرفاً دارای هزینه بوده و در بلند مدت آثار آن مشخص می شود، فدای سودآوری کوتاه مدت و افزایش قیمت های جاری سهام می کند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که وجود یا عدم وجود سهام داران خبره و ماهر در میان سهامداران شرکت، تاثیری معنادار بر کوته نظری مدیران داشته باشد. به طور خلاصه نتایج بدست آمده بیانگرآن است که بازار سرمایه واکنش معناداری به کوته بینی مدیران دارد و کوته نظری مدیران تأثیری معنادار بر عملکرد مالی آتی مانند نوسانات سود شرکت های بررسی شده داشته است.
۹.

بررسی تأثیر حجم سرمایه گذاری، توانمندی سود آوری و حجم دارائیهای شرکتها بر به موقع بودن گزارشات توسط حسابرس مستقل

کلید واژه ها: حجم سرمایه گذاری بموقع بودن گزارش حسابرس مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 887
تأمین موقتی از اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران مهم است، زیرا بر روی آنها تأثیر می گذاردتصمیمات سرمایه گذاری اسناد تحقیق قبلی، انتشار های اواخر درآمد، بازار را منفی می دانند زیرا می توانند ارزش افشای عمومی را در ارتباط با قیمت اوراق بهادار کاهش دهند و نابرابری را در میان شرکت کنندگان در بازار که دسترسی مشابه به اطلاعات خصوصی را به اشتراک نمی گذارند، کاهش دهد. بررسی رابطه بین بازخور گزارش های حسابرسی و حجم سرمایه گذاری مهم است، زیرا یافته های این مطالعه به شرکت های مدیریتی یکی از عواقب ایجاد یک شرکت را به اطلاع می رساند به طوری که ممکن است اقدامات مناسب را برای کاهش هر گونه عواقب ناخواسته انجام دهد. تاخیر در گزارش درآمد که به کیفیت ضعیف گزارشگری مالی به بازار نشان می دهد. این تحقیق بررسی تاثیر حجم سرمایه گذاری، توانمندی سود آوری و حجم دارائیهای شرکتها بر به موقع بودن گزارشات توسط حسابر س مستقل بررسی می کند. به طور خاص، ما بررسی رابطه بین حجم سرمایه گذاری، سودآوری و حجم دارائیهای شرکت با تجزیه و تحلیل عامل تجزیه و تحلیل گزارش حسابرسی و سه پراکندگی برای حجم سرمایه گذاری برای توسعه یک عامل فرصت سرمایه گذاری بررسی. سه پروکسی برای حجم سرمایه گذاری عبارتند از: دارایی به بازار (FIRMASS)؛ حقوق صاحبان سهام (MKTBEQ)؛ و اموال ناخالص، تجهیزات بوته و تجهیزات (PPEGT). از دست دادن، تغییر حسابرس و صنایع دستی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده می شود. با نمونه ای از 100 از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1395، ارتباط مثبتی بین اندازه اندازه و عقب ماندگی گزارش حسابرسی پیدا می کنیم. بین سودآوری با گزارش دهی گزارش حسابرسی منفی پیدا می کنیم. بین حجم سرمایه گذاری و گزارش حسابرسی رابطه وجود ندارد.
۱۰.

تأثیر قابلیت نوآوری وتسهیم دانش بر عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی (مورد مطالعه: بانک پارسیان استان تهران)

کلید واژه ها: قابلیت نوآوری تسهیم دانش عملکرد نوآوری عملکرد بازاریابی نوآوری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 377 تعداد دانلود : 595
هدف پژوهش حاضر «تاثیر قابلیت نوآوری وتسهیم دانش بر عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی» بانک پارسیان تهران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد این پژوهش از نظر هدف کاربردی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد (روسا ومعاونین) وکارمندان بانک پارسیان استان تهران می باشد که براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای وبا استفاده از فورمول کوکران 217 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. روشهای جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای میدانی وپرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شد. از آزمون های توصیفی درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس وآزمون های استنباطی کولموگروف اسمیرنوف-آزمون t تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی، ومعادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس ولیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری، عملکرد نوآوری بر عملکرد بازاریابی، تسهیم دانش بر عملکرد نوآوری تاثیر دارد؛ و همچنین نوآوری سازمانی بر عملکرد نوآوری، نوآوری فرآیند بر عملکرد نوآوری، نوآوری خدمات بر عملکرد نوآوری، نوآوری بازاریابی بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت ومعناداری دارد نتایج برازش میزان ساختاری می تواند برای بانک پارسیان استان تهران جهت افزایش عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹