رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1399 شماره 39 (جلد نهم)

مقالات

۱.

بررسی ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی در دانشگاه ها

کلید واژه ها: سازمان ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی شاخص های ارزیابی ارزیابی عملکرد هیات علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۵۳۱
سازمانها اصولا به منظور دستیابی به اهدافی ایجاد شدهاند که میزان موفقیت در دستیابی به این اهداف ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد، بنابراین، ارزیابی عملکرد کارکنان در مدیریت منابع انسانی از جایگاه ویژهای برخوردار است. ارزیابی عملکرد با هدف تشخیص نسبی میزان بصیرت، تخصص، دانش، سعی و تلاش، اصلاح، بهبود و تعالی نیروی انسانی صورت میگیرد که در نهایت باعث بهبود عملکرد فردی و سازمانی میشود. البته موضوع بسیار مهم در ارزیابی عملکرد تعیین شاخصهای مناسب بهعنوان مبنای استاندارد جهت ارزیابی عملکرد است. در بسیاری از سازمانها ارزیابی عملکرد صورت میگیرد، اما از آنجا که معیارهای لحاظ شده مناسب نمیباشد نتایج بدستآمده از این ارزیابی ها قابل اطمینان نمیباشد. لذا بدیهی است که قبل از ارزیابی عملکرد در هر سازمانی بایستی ابتدا معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در آن سازمان شناسایی گشته و سپس مبنای ارزیابی قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش مورد نظر بررسی ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی در دانشگاه ها میباشد. لذا سوال پژوهش اینکه ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی در دانشگاه ها چگونه میباشد؟ روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی میباشد.
۲.

بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر جانشین پروری و خودکارآمدی کارکنان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت استعداد جانشین پروری خودکارآمدی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۷۵۵
این پژوهش با موضوع بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین پروری و خودکارآمدی کارکنان در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان همدان با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی، در جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان صنعت ومعدن و تجارت استان همدان برابر 230 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد نمونه ای برابر 150 نفر در نظر گرفته شده است. در این پژوهش پرسشنامه مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات بوده است و از پرسشنامه استاندارد هریس فاستر برای مدیریت استعداد و پرسشنامه استاندارد سلن برای جانشین پروری و پرسشنامه استاندارد شماعی زاده برای خودکارآمدی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارهای ستونی و هیستوگرام و پراکنش و آمار استنباطی شامل رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیات استفاده شده است. بررسی نتایج آزمون فرضیات نشان داد که کلیه فرضیات پذیرفته شده است که در سه فرضیه اصلی، مدیریت استعداد کارکنان بر جانشین پروری کارکنان تاثیری برابر 479/0، مدیریت استعداد بر خودکارآمدی کارکنان تاثیری برابر 397/0 و خودکارآمدی کارکنان بر جانشین پروری کارکنان تاثیری برابر 413/0 داشته است.
۳.

بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و استراتژیک شرکت های لبنی خراسان رضوی بر میزان گرایش آنها به بین المللی شدن

نویسنده:

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانی استراتژیک شرکت های لبنی خراسان رضوی بین المللی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۰
امروزه کارآفرینی و حرکت سازمان به سمت آن، یکی از روشهای مهم در ایجاد مزیت رقابتی است که نوآوری را در سازمان نهادینه میسازد و در پی آن تعالی اقتصادی کشورها را در پی خواهد داشت. عمدهترین هدف شرکتها از ورود به بازاریابی بین المللی، ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث میشود تا تعدادی از شرکتها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصتهای موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نمیتوان یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژیها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و هدفهای شرکت را تأمین کنند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و استراتژیک شرکتهای لبنی استان خراسان رضوی بر میزان گرایش آنها به بین المللی شدن است. استراتژیهای مناسب برگرایش شرکتهای لبنی که شامل مشتری مداری، رقیب مداری، هماهنگی کاربردی، نوآوری و قابلیتهای فن آوری، تأثیر نفوذ شبکه میباشد به عنوان متغیرهای پژوهش انتخاب شدند. برای بررسی تأثیرگذاری این عوامل، شرکت لبنی فعال عضو بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی استان خراسان رضوی مورد بررسی قرارگرفت و 47 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با بازاریابی بین المللی این شرکتها به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی میباشد که اطلاعات آن به روش توصیفی- پیمایشی جمع آوری شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در این تحقیق از آزمون T تک نمونهای به منظور بررسی فرضیات در سطح اطمینان 0.95 (سطح خطای 0.05) با استفاده از نرم افزار SPSS 22 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که مشتری مداری، رقیب مداری، هماهنگی کاربردی، نوآوری و قابلیتهای فنآوری و تأثیر نفوذ شبکه عوامل مؤثری در انتخاب استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی هستند.
۴.

بررسی تأثیر خصومت مصرف کننده نسبت به کشور تولید محصول و تصویر کشور مبدا بر قصد خرید

نویسنده:

کلید واژه ها: تصمیمات خرید خصومت مصرف کننده کشور تولید محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
خصومت مصرف کننده یکی از عوامل محدودکننده جهانیسازی بازارهاست و تأثیرات آن بر تصمیمات خرید، از مهمترین مباحث حوزه بازاریابی و رفتار مصرف کننده محسوب می شود که نسبت به سایر مفاهیم این حوزه کمتر مطالعه شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصومت مصرف کننده نسبت به کشور تولید محصول و تصویر کشور مبدا بر قصد خرید میباشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن مشتریان شرکت رنو می باشد؛ که بر اساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده همچنین روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیلهای آماری به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن است که خصومت مصرف کننده نسبت به کشور تولید محصول و تصویر کشور مبدا بر قصد خرید خودروهای وارداتی اثر مسقیم و معنی داری دارد.
۵.

ارزیابی کیفیت خدمات مرکز آموزش بانک A در استان گیلان با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزیابی سروکوال IPA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی دوره آموزشی بانک A استان گیلان با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) است. لذا، 32 مؤلفه ارزیابی در قالب 5 بُعد مدل سروکوال شناسایی شد و در اختیار برگزارکنندگان دوره آموزشی قرار گرفت. برای غربال مؤلفهها از شاخص CVR استفاده شد. بر این اساس، 10 مؤلفه در قالب 5 بُعد انتخاب شدند. سپس این مؤلفهها در قالب پرسشنامه روش IPA در اختیار دانشپذیران دوره قرار گرفتند. نمودار IPA چهار ربع دارد که مؤلفهها در آن جای گرفتند. در ربع اول مؤلفههای A1: «کارآمدی و جدید بودن تجهیزات و مواد آموزشی» و E1: «تسهیل بحث و تبادل نظر در باره موضوع درس در کلاس توسط اساتید» قرار گرفتند. اینها مؤلفههایی هستند که اهمیت زیادی برای دانشپذیران دارند اما بانک A در این مؤلفهها عملکرد ضعیفی دارد. در ربع دوم مؤلفههای A2: «جذابیت ظاهری وسایلی که استاد برای آموزش از آنها استفاده میکند (مانند کتاب، جزوه، اسلاید و نظایر آن)»؛ C2: «وجود نظام بازخورد برای بهبود عملکرد کیفیت خدمات» و D1: «مناسب بودن زمان برگزاری کلاسها» قرار گرفتهاند که هم برای دانشپذیران اهمیت بالایی دارند و هم بانک A در این حوزه عملکرد خوبی دارد. در ربع سوم مؤلفههای C1: «ارائه منابع مطالعاتی مناسب به دانشپذیران برای مطالعه بیشتر»؛ D2: «انعطافپذیری اساتید در مواجهه با شرایط خاص هر دانشپذیر» و E2: «برخورداری اساتید از دانش تخصصی کافی» گرفتهاند که هم برای دانشپذیران اهمیت پایینی دارد و هم بانک A در این حوزه عملکرد ضعیفی دارد. در ربع چهارم مؤلفههای B1: «ارائه مطالب به شیوهای که برای دانشپذیران قابل درک باشد» و B2: «کسب نمره بهتر در صورت تلاش بیشتر توسط دانشپذیران» قرار دارند که از نظر دانشپذیران اهمیت پایینی دارند، اما بانک A عملکرد بالایی در این مؤلفهها دارد. مهمترین نتیجه این تحقیق این است که از اساتید دورههای بعد بخواهند که زمینه را برای بحث و تبادل نظر درباره موضوع درس در کلاس تسهیل نمایند؛ چرا که نتایج نشان داد این مؤلفه برای دانشپذیران این دوره اهمیت بالایی دارد اما بانک A در این زمینه عملکرد پایینی دارد.
۶.

نقش حسابرسی داخلی بر رابطه بین عملکرد و بحران مالی در بانکها، موسسات اعتباری، بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: حسابرسی داخلی عملکرد مالی بحران مالی مدل آلتمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
بحران مالی از این لحاظ برای نهادهای مالی حیاتی است که بتوانند با شناسایی عوامل موثر بر بحران مالی از وقوع آن جلوگیری کرده و نیز تصمیمات مناسبی جهت برون رفت از بحران بگیرند. بعد از وقوع بحران مالی اخیر، ناظران بانکی و بانکهای مرکزی به این نتیجه رسیدند که حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است نقش مهمی در افزایش ریسکپذیری نهاد مالی و در نتیجه گسترش بحران مالی داشته باشد. در این راستا بحران مالی بر اساس شاخص آلتمن در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از جهت روششناسی از نوع شبه تجربی و پس رویدادی و توصیفی و از حیث هدف کاربردی است. هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسی داخلی بر رابطه بین عملکرد و بحران مالی در 41 موسسه واسطهگر مالی مانند بانک و بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری در دوره مالی 1393 تا 1397 میباشد. تحلیل شواهد بر مبنای دادههای پنلی نشان میدهد بین حسابرسی داخلی و بحرانمالی رابطه منفی و معنادار و بین عملکرد و بحرانمالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و نقش حسابرسی داخلی بر رابطه بین عملکرد و بحران مالی نیز معنادار است.
۷.

ارزیابی شاخص کیفیت آب (WQI) شبکه توزیع مدارس ابتدایی منتخب منطقه 4 کلانشهر تهران در سال 1398

کلید واژه ها: شاخص کیفیت آب (WQI ) شبکه توزیع مدارس ابتدایی کلانشهر تهران متغیرهای فیزیک و شیمیایی برنامه ریزی مدیریت جامع کیفیت آب (COWAMP )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
استفاده بهینه از منابع آبی ازقبیل مخزن آب دریاچه و سد نیازمند روشهای نظارتی مناسب و حفظ کیفیت آنها بهمنظور بهبود سلامت است. در حال حاضر بهعلت کاهش کمیت و کیفیت آب، ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی اهمیت زیادی پیدا کرده است. ارزیابی کیفیت آب نقش بسیار مفیدی در حفاظت از منابع آب دارد. افزایش نیاز آبی موجب افزایش اهمیت ارزیابی کیفیت منابع آب شده است. ارزیابی شاخص کیفیت آب شبکه توزیع مدارس به علت مواجهه دهانی کودکان، به عنوان گروه حساس و آسیب پذیر، با آلاینده های آب ضروری به نظر می رسد. هدف در این تحقیق توصیفی-مقطعی بررسی شاخص کیفیت آب شبکه توزیع آب آشامیدنی مدارس ابتدایی منتخب منطقه 4 کلانشهر تهران در بازه زمانی 1/2/1398 الی 1/3/1398 میباشد. این تحقیق به روش نمونه گیری توصیفی- تحلیلی خوشه ای تصادفی در 10 شبکه توزیع آب آشامیدنی مدارس ابتدایی در کلانشهر تهران انجام شد. نمونه برداری از 10 شیر برداشت آب آشامیدنی مدارس برای ارزیابی متغیرهای فیزیکوشیمیایی آب آشامیدنی ازقبیل نیترات، نیتریت، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، سختی و pH آب توسط نمونه برداری درشرایط استاندارد انجام گرفت. شاخص کیفیت آب هر مدرسه ابتدایی مشخص گردید. میانگین غلظت کلر باقی مانده، دما، کدورت، pH، مجموع سختی، مجموع کل کربن آلی، مجموع جامدات محلول و هدایت الکتریکی به ترتیب 18/0±4/0 (6/0-1/0) میلی گرم بر لیتر، 67/2±4/16 (21-12) درجه سانتی گراد، 07/19±2/1 (0/7-2/0) نفلومتری، 20/0±4/7 (6/7-2/7)، 83/11±5/212 (230-200) میلی گرم برحسب کربنات کلسیم بر لیتر، 004/022±0/0 (029/015-0/0) میلی گرم بر لیتر، 05/119±0/262 (400-100) میلی گرم بر لیتر و 66/180±5/363 (595-153) میکرومو بر سانتی متر می باشند. نتایج حاصل کیفیت آب شبکه توزیع مدارس در مجموع بسیار خوب (0-49) ارزیابی شد. این مطالعه نشان داد که حفظ کیفیت آب شبکه توزیع نیاز به برنامه ریزی مدیریت جامع کیفیت آب دارد.
۸.

بررسی تأثیر کرونا بر عملکرد بیمه و راهکاری برای تحقق بخشیدن به بودجه و تولید پرتفو بیمه

کلید واژه ها: بیمه کرونا خسارت پرتفو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۷۹
در این پژوهش سعی بر آن داریم تا به بررسی اثر کرونا بر عملکرد بیمه راهکاری برای تحقق بخشیدن به بودجه و تولید پرتفو بیمه بپردازیم. حال با توجه به اینکه این مساله به صورت جهانی پدیدار گشته، شیوع ویروس کرونا بیشتر فعالیتهای اقتصادی را دچار مشکل ساخت و آسیبهایی متوجه این حوزهها شد و طبیعتاً برخی از مشاغل امکان ادامه فعالیت را پیدا نکردند؛ و این امر منجر به افت درآمد در اجتماع شد. تعطیلی مراکز تولیدی و خدماتی بخش دولتی و خصوصی در سراسر جهان چشمگیر بود؛ که این امر متوجه صنعت بیمه شد. تحلیل این موضوع به ما نشان داد که اثر کووید 19 بر عملکرد و بهروری بیمه تاثیر مثبت و بر پرتفو و کاهش خسارات اثر کمی داشته است. نتایج حاصل نشان می دهد این ویروس اثر خود را بدون شک برصنعت بیمه همانند سایر سازمانها و صنعت گذاشته است؛ و جهان متاثر ازکارکرد این ویروس است. به منظور بررسی وضعیت میانگین شاخص های مورد بررسی از نظر پاسخ دهندگان، از آزمون T یک نمونهای (One-Sample T-Test) استفاده شد. برای این منظور میانگین نسبت به عدد 3 (میانگین طیف لیکرت مورد استفاده در پرسشنامه) در سطح اطمینان %95 مورد بررسی قرار گرفت.
۹.

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها و بهره وری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت نفت نورآباد ممسنی)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی تعهد بهرهوری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۱۱
عصر حاضر را عصر مدیریت نامیده اند، چرا که کاملاً آشکار است که هر تصمیم مدیر میتواند طی یک روند سلسله وار دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را دستخوش تغییر نماید. لذا یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی که طی سالهای اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران و دست اندر کاران جوامع مختلف را به خود جلب کرده است عدم توجه و پای بندی سازمانها و مدیران به وظیفه و مسئولیت اجتماعی شان است این موضوع به ویژه در کشور ما به خاطر شرایط خاص و نیاز به توسعه اقتصادی و فرهنگی و اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بهرهوری یک سازمان در گروه احساس مسئولیت و تعهد کارکنان است. در این پژوهش ما به بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها و بهرهوری سازمانی پرداختیم و نتایج موردنظر دست یافتیم. نرم افزار موردنظر برای تجزیه و تحلیل داده ها spss میباشد. جامعه آماری ما تعداد کل آنها برابر 400 نفر میباشد. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود میباشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است؛ که برای تعداد 400 نفر جامعه آماری، حجم نمونه برابر جدول مورگان تعداد 200 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده میباشد بدین صورت که به شرکت مذکور رجوع کرده و برای کارکنانی که قابل دسترس هستند پرسشنامه ها توزیع شده است.
۱۰.

بررسی تأثیر ابتکارات مدیریت دانش و توانمندسازی نیروی انسانی بر مدیریت استعداد

کلید واژه ها: مدیریت دانش مدیریت استعداد تواناسازی کارکنان توانمندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۲
بدلیل اینکه کشورما بافت جمعیتی بسیار جوانی دارد و بویژه بدلیل نیاز اقتصادی جوانان، سازمانها با گزینه های استخدامی بیشتری مواجه هستند و حق انتخاب گستردهتری از میان متقاضیان دارند، یکی از بهترین راهها برای گزینش از میان متقاضیان، در وحلهی اول انتخاب آنها بر اساس شایستگی آنها است و اما تنها انتخاب براساس شایستگی کافی نیست و کارکنان احتیاج به آموزش دارند که منجر به افزایش بهرهوری آنها میشود. هرجا سخن از آموزش در میان باشد، ناخودآگاه مفهوم دانش در ذهن تجسم میشود. گاهی برای افزایش مزیت رقابتی و افزایش علاقمندگی کارکنان نسبت به امر آموزش، از ابتکاراتی در مدیریت دانش استفاده میگردد که البته میتواند یکی از راه حلهای توانمندسازی کارمندان نیز باشد اما نهایتا در نتیجهی این اقداماات، بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری سازمان را شاهد خواهیم بود بنابراین بطورکلی هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ابتکارات مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان بر مدیریت استعداد می باشد. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی است و تعداد نمونه آماری 30 نفر از کارکنان شعبات تجدید نظر دادگستری شیراز است و از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده. نتایج تحقیق بیانگر ارتباط و تاثیر معنادار بعد مدیریت برتر و بعد فناوری اطلاعات بر مدیریت استعداد است. بنابر نتایج حاصل شده چند راه حل کلی پیشنهاد میگردد: آموزش ها باید در سازمان دادگستری به روز و مطابق با نیاز کارکنان طراحی و اجرا شوند و باید درنظر داشت که تبادل تجربیات موفق کاری کارمندان میزان خطا را کاهش میدهد و نتایج خوبی دربردارد که البته در کنار این تبادل تجربیات نیاز به حمایت همهجانبه از سوی سازمان و مدیران است و باید فضای کار مناسب تری توسط آنان برای کارمندان مهیا گردد علاوه بر این جهتگیری سازمان همواره باید با روند تکنولوژی همراه باشد و نیز بهتر است تمامی اظهارات ارباب رجوعها در تمامی مراحل بصورت الکترونیک ثبت شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹