رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم بهار 1400 شماره 59(جلد هشتم)

مقالات

۱.

ارائه الگوی شکست سکوت سازمانی در صنعت بانکداری

کلید واژه ها: پدیده سکوت سکوت سازمانی صنعت بانکداری نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 149 تعداد دانلود : 813
پدیده سکوت سازمانی، فرآیندی زیان آور است که می تواند تمام تلاش های سازمانی را هدر دهد و ممکن است انواع مختلفی داشته باشد؛ مثل سکوت جمعی در ملاقات ها، سطوح پایین مشارکت رویه ها و پیشنهادها، سطوح پایین آوای جمعی و شبیه آن را در بر می گیرد. هدف از مقاله حاضرشناسایی ابعاد و مؤلفه های سکوت سازمانی با مرور ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش می باشد. در این تحقیق روش پژوهش استفاده شده توصیفی- پیمایشی است. با بررسی مبانی نظری سکوت سازمانی، مؤلفه های کلیدی با نظر خبرگان صنعت بانکداری و اساتید شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک گرانند تئوری به طراحی مدل پرداخته شده است نتایج تحقیق حاضر می تواند دید جامعی را به محققان حوزه سکوت سازمانی و مدیران ارشد صنعت بانکداری در شکست این پدیده ایشان را یاری رساند.
۲.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات عملکرد سازمانی کارکنان بانک قرض الحسنه مهرایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 788
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی کارکنان بانک قرض الحسنه مهرایران بود. روش پژوهش- توصیفی از نوع همبستگی می باشد و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران بود؛ که 170 نفر به صورت آنلاین پاسخ دادند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های استاندارد بود که روایی صوری آن توسط اساتید تایید گردیده و که 170 نفر به صورت آنلاین پاسخ دادند. سپس پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد. همچنین از روش آماری توصیفی جهت توصیف داده های پژوهش و از آزمون های آمار استنباطی جهت تحلیل داده ها از PLS استفاده گردید. سطح معنی داری در این پژوهش (05/0) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران تاثیر معناداری دارد. فناوری اطلاعات بر ابعاد عملکرد سازمانی (توانایی کارکنان، وضوح کارکنان، کمک کارکنان، مشوق کارکنان، اعتبار کارکنان و محیط کارکنان) بانک قرض الحسنه مهر ایران تاثیر معناداری دارد. فناوری اطلاعات بر ارزیابی کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران اثر معنادار ندارد. فناوری اطلاعات بر مولفه کمک کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران اثر معنادار ندارد.
۳.

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اخلاقی مشتریان براساس مدل های تجاری مدور (مورد مطالعه: هایپرمارکت ها/ سوپرمارکت های شهر اصفهان)

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار خرید اخلاقی ارزش اخلاقی مدل تجاری مدور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 196
قصد خرید یک محصول به عنوان یک عامل پیش بینی کننده خوب رفتار واقعی در خرید محصول تلقی می گردد و دستیابی به آن از اساسی ترین راهبردهایی است که خرده فروشی ها باید به آن اهتمام داشته باشند. لذا توجه به ارزش های اخلاقی مشتریان می تواند نقش مهمی در موفقیت تمام فعالیت های بازاریابی خرده فروش ها ایفا کند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اخلاقی مشتریان براساس مدل های تجاری مدور در حوزه خرده فروشی است. این پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام افرادی است که تجربه خرید از هایپرمارکت ها/ سوپرمارکت های شهر اصفهان را دارند و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. با توجه به این که تعداد جامعه مورد نظر نامحدود می باشد، با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر تعیین شد و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Spss و smart PLS استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از این است که آگاهی و ارزش درک شده مصرف کنندگان بر نگرش آن ها نسبت به محصولات تاثیر مثبت و معنی داری می گذارد. نتایج بیانگر این بود که ویژگی های شخصی مصرف کنندگان می توانند ارتباط بین نگرش و قصد خرید اخلاقی محصولات را تعدیل کنند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد قصد خرید اخلاقی در حوزه خرده فروشی ها می توانند منجر به رفتار خرید اخلاقی مصرف کنندگان شود.
۴.

هسته (کرنل) سیستم عامل لینوکس و عملکرد ماژول ها

کلید واژه ها: سیستم عامل کرنل لینوکس ماژول کرنل لینوکس هسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 987
امروزه که اینترنت نقش به سزایی در تبادل اطلاعات دارد و همه در فکر کسب اخرین اطلاعات می باشند ما نیزباید سعی کنیم ازعلوم به روزحداکثراستفاده رانماییم. یکی از این علم ها، سیستم عامل Linux است. Linux که در اینجا منظور کرنل لینوکس است، پراستفاده ترین سورس کد اپن سورس نرم افزاری در تاریخ نرم افزارهای کامپیوتری است و هر جایی که فکرش را بکنید حضور دارد؛ در کامپیوتر، سرور، موبایل، تلویزیون، زیردریایی، هواپیما، اتومبیل های خودران و حتی در ایستگاه بین المللی فضایی؛ اما شاید کمتر کسی بداند که کرنل واقعاً چیست و طرز کار آن چگونه است؟ منظور از هسته ی سیستم عامل چیست و کرنل لینوکس شامل چه مواردی می شود؟ ماژول هسته لینوکس چیست؟ انواع ماژول کدامند؟ و چگونه به هسته وارد میشوند؟ همگی سوال هایی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت
۵.

بررسی تاثیر اعتماد به افراد سلبریتی در تبلیغات رسانه های اجتماعی بر نگرش به برند با تکیه بر نقش واسطه ای رضایت مشتری و عشق برند در کاربران اینستاگرام

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتماد به افراد سلبریتی در تبلیغات رسانه های اجتماعی رضایت مشتری تبلیغات دهان به دهان ارزش سودمندگرایانه عشق برند نگرش به برند در رسانه اجتماعی اینستاگرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 346
استفاده از تایید کننده های مشهور یکی از محبوب ترین استراتژی هایی است که توسط تبلیغ کنندگان استفاده می شود. افراد مشهور می توانند در تبلیغات تبلیغاتی به ارمغان بیاورند و درهم و برهمی از مارک های رقیب شکسته شوند در بین سازه های مختلف، عشق به برند سازی بسیار جدید است و تاکنون توجه بسیاری به آن نشده است، در حالی که این سازه بالاترین درجه رابطه مصرف کننده را نشان می دهد. این پژوهش که با هدف «بررسی تاثیر اعتماد به افراد سلبریتی در تبلیغات رسانه های اجتماعی بر نگرش به برند با تکیه بر نقش واسطه ای رضایت مشتری و عشق برند در کاربران اینستاگرام» انجام گرفته است از نظر روش توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان برند هاکوپیان است که از طریق پیچ اینستاگرام این شرکت خرید خود را انجام داده اند؛ که تعداد آن در محدوده زمانی سه ماهه چهارم سال 1399 براساس استعلام به عمل آمده از شرکت حدود 300 نفر در نظر گرفته شده است؛ که با استفاده از فرمول کفایت برای معادلات ساختاری تعداد 160 نفر به روش در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته برگرفته از منابع معتبر بود که برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش سازه و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ و پایایی شاخص محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار انجام شد. آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در بین مشتریان پوشاک هاکوپیان اعتماد به سلبریتی ها در اینستاگرام بر نگرش به برند و ارزش لذت بخش و ارزش سودمندگرایانه بر رضایت مشتری؛ عشق به برند بر وفاداری به برند، تبلیغات دهان به دهان مثبت و مقاومت در برابر اطلاعات منفی تاثیر دارد. در نهایت ضمن بحث و بررسی نتایج، پیشنهادهایی برای ایجاد رفتارهای مطلوب در مصرف کنندگان از طریق اعتماد به سلبریتی ها و نگرش به برند ارائه گردید
۶.

نقش اطلاعات حسابداری در رشد و توسعه بازار سرمایه

کلید واژه ها: اطلاعات حسابداری بازار سرمایه رشد و توسعه بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 957
وظیفه حسابداری، ارایه اطلاعات حسابداری ومالی در تصمیم گیریهای اقتصادی دربازار سرمایه میباشد. در این بازار، اطلاعات مالی یکی از منابع اصلی و با ارزش است و تاثیر بسزائی در یکپارچه سازی و رقابتی کردن بازار سرمایه دارد. سرمایه گذاران به اطلاعات دقیق و شفاف مالی نیاز دارند، به همین دلیل حسابداری نقش مهمی در رونق گردش سرمایه گذاری دارد. در این پژوهش نقش و تاثیر اطلاعات حرفه ی حسابداری در توسعه بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی و پژوهش نشان میدهد حضور حرفه حسابداری بعنوان رابط بین فرصت های مطلوب سرمایه گذاری و استفاده کنندگان اطلاعات مالی جهت گسترش و رشد بازار سرمایه یک نیاز است. خرید وفروش ونگهداری سهام، افزایش یا کاهش سطح مطالبات و بدهی ها، نحوه ارایه عملیات شرکت، تشخیص اثرات اجتماعی و اقتصادی عملکرد شرکت، از جمله تصمیماتی هستند که برای آن نیاز به اطلاعات حسابداری می باشد.
۷.

بررسی نقش حسابداری مدیریت در بودجه بندی و بهبود عملکرد

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت بودجه بندی بهبود عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 99
حرفه ی حسابرسی با موضوعات احتمالی زیادی رو به رو بوده است به گونه ای که این شغل حساس را تحت تأثیر عوامل و متغیرهای فراوانی قرار می دهد و هدف پژوهش، بررسی نقش حسابداری مدیریت در بودجه بندی و بهبود عملکرد است. در این تحقیق به بررسی مفاهیم حسابداری مدیریت، ب,دجه بندی و وعملکرد پرداخته شده است و سپس رابطه بین حسابداری مدیریت در بودجه بندی و حسابداری مدیریت در بهبود عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است و طبق یافته ها، اطلاعات حسابداری کمک زیادی را به فرآیند بودجه بندی می کند. بودجه بندی به یکی عنوان از ابزارهای اصلی مدیریت و انگیزه ایجاد و عملکرد اندازه گیری ها، هدایت سازمان برای مردم در نظر گرفته شده است. حسابرسی عملکرد زمانی نتیجه ی لازم را به بار خواهد آورد که تکنیک های حسابداری مدیریت به درستی صورت پذیرد چرا که اصول، معیارها و تکنیک های حسابداری مدیریت به گونه ای است که علاوه بر ایجاد امکان نظارت مؤثر در اجرای عملیات، پیش زمینه های تحقق اهداف را فراهم می سازد.
۸.

راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق محروم

کلید واژه ها: توسعه کارآفرینی محرومیت زدایی اشتغال زایی مناطق محروم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 958
کارآفرینی به عنوان موتور توسعه، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها و ایجاد فرصتهای شغلی عهده دار است. با توجه به نقش و اهمیت کارآفرینی و سابقه درخشان کارآفرینان در توسعه کشورها، بسترسازی برای حمایت از کارآفرینان به خصوص برای جوامع در حال توسعه اهمیت فراوانی دارد. امروزه این مسئله آشکار شده که لازمه رسیدن به توسعه، توجه به روستاها و بخش روستایی به عنوان بخش پایه است. با توجه به اینکه عمده جمعیت فقیر جهان در مناطق و بافت های روستایی کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند بنابراین اشتغالزایی در مناطق محروم و روستایی بسیار با اهمیت می باشد. در این مقاله به بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق محروم می پردازیم
۹.

تأثیر 8 هفته تمرینات پلایومتریک بر چابکی، سرعت، استقامت و توان انفجاری تکواندوکاران

کلید واژه ها: پلایومتریک چابکی سرعت استقامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 585
هدف: هدف ازمطالعه حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات پلایومتریک بر چابکی، سرعت، استقامت و توان انفجاری تکواندوکاران بود. روش تحقیق: نمونه پژوهش 20 نفر از تکواندوکاران با میانگین سنی 8/1 ±1/20 سال، قد 50/70±175 سانتی متر و وزن 40/6±20/60 کیلوگرم شهر اردبیل بودند که داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. پس از انجام پیش آزمون، آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی، به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) به انجام تمرینات منتخب پلایومتریک پرداختند. گروه کنترل، تمرینات عادی خود را دنبال می کردند. در پایان دوره تمرینی، پس آ زمون گرفته شد. روش های آماری: از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن داده ها و از آزمون t استودنت در گروه های مستقل و وابسته برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون متغیر ها در گروههای تجربی و کنترل استفاده گردید. یافته ها: تمرینات پلایومتریک به طور معناداری باعث افزایش توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطافپذیری عضلات کمر و ران تکواندوکاران گردید. نتیجه گیری: تمرینات پلایومتریک سبب افزایش سرعت، استقامت و توان انفجاری می شود، به نظر می رسد افزایش سرعت و کاهش زمان دویدن تکواندوکاران در اثر تمرینات پلایومتریک احتمالاً در اثر سازگاریهای عصبی- عضلانی و تغییرات سرعت در مرحله انقباض برونگرا و درونگرا باشد.
۱۰.

نقش فرهنگ مدرسه و خلاقیت سازمانی بر اشتیاق شغلی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل

کلید واژه ها: فرهنگ مدرسه خلاقیت سازمانی اشتیاق شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 164
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ مدرسه و خلاقیت سازمانی بر اشتیاق شغلی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد که جامعه آماری آن را 1260 نفر از معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل در سال تحصیلی 99-98 تشکیل می دهند. از بین جامعه آماری پیش گفته، براساس جدول مورگان تعداد 374 نفر (237 نفر زن و 137 نفر مرد) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت (1997)، پرسشنامه خلاقیت سازمانی تورنس (1979)، پرسشنامه اشتیاق شغلی شوفلی و سالانووا (2004) استفاده شد. برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و روش های آمار استنباطی استفاده شده و استخراج خروجی ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات فرهنگ مدرسه، خلاقیت سازمانی و اشتیاق شغلی بالاتر از حد متوسط قرار دارد؛ و بین فرهنگ مدرسه، خلاقیت سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان روابط مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد در فرهنگ مدرسه به غیر از بعد توسعه حرفه ای بقیه ابعاد توان پیش بینی اشتیاق شغلی را دارند. در خلاقیت سازمانی نیز به غیر از بعد ابتکار بقیه ابعاد توان پیش بینی اشتیاق شغلی را دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹