رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1399 شماره 48 (جلد سوم)

مقالات

۱.

بهینه سازی مدل میانگین نیم واریانس در بازار مالی بین الملل توسط الگوریتم های PSO و GA و FA

نویسنده:

کلید واژه ها: بهینه سازی سبد سرمایه گذاری نیم واریانس الگوریتم GA الگوریتم PSO الگوریتم FA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 213
یکی از اصلی ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی، انتخاب سبد سهام به منظور حداقل سازی ریسک و در عین حال حداکثرسازی بازده می باشد. تجربه نشان می دهد سرمایه گذاری روی یک دارایی خاص می تواند زیان های کلانی به سرمایه گذار وارد نماید. افراد و سازمان ها ترجیح می دهند به جای انجام سرمایه گذاری واحد، در یک سبد سهام سرمایه گذاری لازم را انجام دهند. در این صورت، این مزیت برای سرمایه گذاران فراهم می شود که با تنوع دارایی های مالی، ریسک کلی سرمایه گذاری کاهش یابد، بدون آنکه تأثیر منفی بر بازده مورد انتظار داشته باشد. از اینرو مسأله انتخاب بهینه درسبد سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین مسائل علم مالی و سرمایه گذاری می باشد وکاربرد فراوانی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مالی دارد. برای این منظور مدل های متعددی با هدف کمینه کردن ریسک و بیشینه کردن بازده و روش های متعددی برای بهینه کردن این مدل ها با هدف کمینه کردن ریسک و بیشینه کردن بازده وجود دارد. در پژوهش حاضر، به وسیله مدل میانگین نیم واریانس به بهینه سازی سبد سهام میپردازیم و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬیﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺒﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻬﺎم ﺑﺎ از اﻟﮕﻮریﺘﻢ ﻫﺎی PSO و GA و FA ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺎزده و ریﺴک ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ یک ﻣﻮرد ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. نتایج نشان داد که الگوریتم GA بهترین سبد سرمایه گذاری را به ما ارائه می دهد که کمترین ریسک و بیشترین بازده را به ما می دهد در حالیکه سبد سرمایه گذاری را به طور کامل متنوع کرده است.
۲.

موانع توسعه اقتصادی کشاورزی و بازرگانی منطقه اشکورات

کلید واژه ها: اقتصاد روستا کشاورزی بازاریابی دانش کشاورزی اشکورات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 186
هدف اصلی تحقیق شناخت پتانسیل های کشاورزی منطقه اشکورات و موانع توسعه اقتصادی و بازرگانی این منطقه بوده است. این تحقیق از نظر مکانی مطالعه ای در سطح اشکورات شهرستان رودسر می باشد و به بررسی پتانسیل های کشاورزی منطقه اشکورات و موانع توسعه اقتصادی و بازرگانی این منطقه پرداخته است. قلمرو زمانی تحقیق از نظر بازه زمانی از ابتدای بهمن ماه 1396 تا اواخر مرداد ماه 1397 می باشد. متغیرهای مستقل تحقیق عبارت بودند از ضعف بازاریابی، ضعف زیرساختی، فقدان دانش و آگاهی کشاورزان. توسعه نیافتگی کشاورزی روستایی در منطقه متغیر وابسته تحقیق بود. در این تحقیق از روش میدانی به منظور دسترسی به اطلاعات استفاده شد. روش های آماری توصیفی و استنباطی در این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. برای تعیین رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شد. در پایان راهکارهایی جهت ارتقای سطح توسعه کشاورزی منطقه اشکورات ارایه گردید.
۳.

تدوین استراتژی منابع انسانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

کلید واژه ها: استراتژی منابع انسانی تجزیه و تحلیل Swot ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 428 تعداد دانلود : 764
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان یکی از واحدهای شرکت سهامی صنایع شیر ایران، بزرگترین تولید کننده محصولات لبنی در استان گیلان است که ماموریت منابع انسانی آن مدیریت فرآیندهای برنامه ریزی، تأمین، بکارگیری، نگه داشت، ارزیابی عملکرد و توسعه سرمایه های انسانی با استفاده از راهکارهای بهینه و افراد متعهد و متخصص می باشد، با استقرار سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی کلیه فعالیت های موثر بر رفتار کارکنان در برانگیختن آن ها به طراحی واجرای نیازهای استراتژیک شرکت، شناسایی می شوند و هدف اساسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین از این نکته است که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه برای تلاش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار است. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با هدف ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محیط های اغلب پرتلاطم استراتژی منابع انسانی را تدوین نموده است تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش، از طریق طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تامین شود. در این مقاله ابتدا به معرفی روش تحلیلی SWOT و سپس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) تعیین شدند که بر اساس آن مشخص گردید که جایگاه استراتژیک منابع انسانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در موقعیت تهاجمی قراردارد و در ادامه اطلاعات ماتریس های IFE و EFE را وارد ماتریس SWOT نمودیم و استراتژیهای ترکیبی را تعیین نمودیم و با استفاده از ابزار ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) استراتژی های تعیین شده بر اساس الویت و اهمیت مرتب شدند که به ترتیب عبارتند از: توسعه دانش و مهارت کارکنان، توسعه شغلی کارکنان، ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان، بهبود سطح انگیزشی کارکنان، بهبود سطح حقوق و مزایا و گسترش استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی.
۴.

بررسی رابطه بین بیش نمایی سود، ریسک و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: افشاء مسئولیت اجتماعی ریسک سیستماتیک بیش نمایی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 672
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین بیش نمایی سود، ریسک و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بیش نمایی سود در پژوهش حاضر با استفاده از باقیمانده های مثبت اقلام تعهدی اختیاری مدل کوتاری (2005) اندازه گیری شد و برای سنجش مسئولیت اجتماعی از چک لیست سطح افشا مسئولیت اجتماعی که توسط موسسه حسابرسی دیلویت (2013) استفاده شده است. ضمن اینکه برای اندازه گیری ریسک شرکت ها از دو شاخص ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 140 شرکت در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1385 الی 1394 می باشد که در مجموع تشکیل 1400 سال-شرکت را می دهند. پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق، از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. آزمون ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews8 و روش حداقل مربعات جزیی صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد بین ریسک سیستماتیک با بیش نمایی سود و مسئولیت اجتماعی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما این ارتباط در مورد ریسک شرکت با بیش نمایی سود و مسئولیت اجتماعی شرکت مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، بین بیش نمایی سود و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت، ریسک شرکت بر ارتباط بین بیش نمایی سود و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر می گذارد.
۵.

نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت کیفیت دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مدیریت کیفیت عملکرد بهبود مستمر دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 461 تعداد دانلود : 183
فرهنگ سازمانی ارتباط مستقیمی با اثر بخشی و عملکرد سازمان دارد. هر چه فرهنگ سازمانی قوی تر باشد، کارایی سازمان بیشتر خواهد بود. هدف این مقاله، ارزیابی ابعاد نظری فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت، ارتباط بین آن ها و اثر آن ها بر روی بهبود و توسعه مستمر دانشگاه است. به منظور ارزیابی فرهنگ سازمانی دانشگاه، چارچوب تحقیق با استفاده از نسخه اصلاح شده ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) ایجاد شد. این تحقیق منجر به ایجاد خصوصیات فرهنگ سازمانی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی گردید. نتیجه گیری کلی این است که فرهنگ سازمانی دانشگاه، زمینه را برای مدیریت کیفیت هموار می کند و ارتباط مستقیمی با توسعه دارد.
۶.

بررسی برنامه های ایجاد تغییر در تیم ها

کلید واژه ها: برنامه های تغییر تحول سازمانی تیم سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 785
هدف از این پژوهش بررسی برنامه های ایجاد تغییر مورد استفاده در فعالیت های تحول سازمان در شرایط کنونی است این برنامه های ایجاد تغییر، فنون و روش های طراحی برای تغیر فرهنگ سازمان بوده و حرکت آن را از وضعیت موجود به جایی که اعضای سازمان خواهان رسیدن به آن هستند را ممکن می سازند و آنها را قادر می سازد تا اعمال خود را بهبود ببخشند تغییرات سازمانی بسیار سخت، پیچیده، مبهم و در عین حال گریز ناپذیرند. پژوهش ها نشان داده اند که برنامه ریزی، هدایت و حفظ تغییرات سازمانی بسیار مشکل و احتمال موفقیت آنها اندک است.
۷.

بررسی ارزآوری صادرات گیاهان دارویی ایران در تجارت جهانی

نویسنده:

کلید واژه ها: گیاهان دارویی تجارت جهانی صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 64
مقاله حاضر از نوع مروری می باشد که با توجه به پژوهش های محققان در این زمینه جمع آوری شد. در راستای سیاست افزایش صادرات غیرنفتی، شناخت محصولات و فعالیتهای تولیدی کشور که شرایط لازم جهت نفوذ در بازارهای جهانی را دارا باشند، امری ضروری به نظر می رسد، چشم انداز تمام شدن منابع نفتی و وجود مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی، سیاست گذاری هایی را در راستای افزایش صادرات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی موجب شده است. صادرات گیاهان دارویی یکی از منابع سرشار ارزی برای کشور مان است. در ایران اکثر گونه های گیاهان دارویی امکان کشت و تولید دارد. گام اول برای ورود به بازارهای جهانی، شناسایی بازارهای هدف صادراتی محصولات هست. ارائه راهکارهای علمی به صادرکنندگان گیاهان دارویی در زمینه انتخاب بازار هدف صادرات، ضرورت انجام چنین پژوهشهایی را مشخص می کند. هدف این مقاله بررسی ارزآوری صادرات گیاهان دارویی ایران در تجارت جهانی می باشد.
۸.

بررسی رابطه آموزش توانمند سازی معلمان مدارس ابتدایی لردگان بر کارآفرینی آموزشی و جامعه پذیری سازمانی آنان

کلید واژه ها: توانمندسازی کارافرینی جامعه پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 139
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه آموزش توانمند سازی معلمان مدارس ابتدایی لردگان بر کارافرینی آموزشی و جامعه پذیری سازمانی آنان بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر لردگان بودند و روش نمونه گیری نمونه گیری تصادفی ساده بود. برای تعیین نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد که تعداد نمونه آماری 100 نفر با روش نمونه گیری در دسترس دست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه توانمندسازی نیروی انسانی ملهم (2012) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل و پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی مدل تائورمینا بود که روایایی پرسشنامه ها توسط متخصصین تأیید و پایایی پرسشنامه ها به کمک ضریب آلفا کرونباخ 0 تأیید گردید؛ و برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش توانمند سازی معلمان مدارس ابتدایی لردگان بر کارافرینی آموزشی و جامعه پذیری سازمانی آنان اثرگذار است.
۹.

بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی معلمان شهرستان لردگان

کلید واژه ها: سرمایه روانشناختی کیفیت زندگی معلمان شهرستان لردگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 428 تعداد دانلود : 930
هدف پژوهش بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی معلمان شهرستان لردگان بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر لردگان بودند و روش نمونه گیری نمونه گیری تصادفی ساده بود. برای تعیین نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد که تعداد نمونه آماری 100 نفر با روش نمونه گیری در دسترس دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه لوتانز (2007) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) استفاده شد که پایایی پرسشنامه ها به ترتیب برابر 78/0 و 80/0 تأیید شد و روایایی پرسشنامه ها توسط چند تن از متخصصین تأیید شد. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ابعاد سرمایه روانشناختی بر کیفیت زندگی معلمان شهرستان لردگان اثرگذار است.
۱۰.

مطالعه اثرگذاری آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ساپکو

کلید واژه ها: اثر گذاری آموزش ضمن خدمت عملکرد شرکت طراحی و مهندسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 67
نیروی انسانی از سرمایه های اصلی هر سازمان محسوب می گرددند و ارتقاء عملکرد هر سازمان در گرو سرمایه انسانی آن می باشد. آموزش ضمن خدمت، با ایجاد مهارت لازم در کارکنان منجر به تحقق این مهم در سطح فردی و گروهی خواهد شد. این پژوهش بر مطالعه اثرگذاری آموزش ضمن برعملکرد کارکنان شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ساپکوبر اساس مدل اچیو تمرکز دارد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ انجام کار از نوع پیمایشی است. با کمک روش نمونه گیری تصادفی 196 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه بوده است. در بررسی روایی پرسشنامه ها از نظرات خبرگان سازمان و دانشگاه و برای بررسی پایایی نیز آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آلفای کرونباخ (71 درصد) به دست آمده پایایی مناسب پرسشنامه را نشان می دهد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج این پژوه نشان می دهد که آموزش ضمن خدمت تاثیر مثبتی برابعاد عملکرد کارکنان سازمان مورد بحث داشته است. به عنوان نتیجه گیری می توان به اهمیت تاثیر به سزای ارتقا ارائه دوره های آموزشی ضمن خدمت با محتوای غنی، به کارگیری مدرسان متخصص و برگزاری منظم دوره های آموزشی پی برد. همچنین پیشنهاد می شود از مشارکت کارمندان در نیاز سنجی آموزشی، کمبود مهارت، برنامه ریزی جهت اجرا و ارزیابی برنامه های آموزشی ضمن خدمت استفاده گردد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹