رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری بهار 1398 شماره 11 (جلد اول)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر بین المللی سازی شرکتهای کوچک و متوسط بر نوآوری

کلید واژه ها: شرکتهای کوچک و متوسط نوآوری بین المللی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 421
امروزه در نظریات رشد و توسعه اقتصادی نوآوری در فرآیند تولید یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه یافتگی و رشد بلندمدت اقتصاد کشورها محسوب می شود. نوآوری امکان افزایش سود و سهم بازاری بنگاه ها را فراهم کرده و رشد اقتصادی بالاتر را نتیجه می دهد. مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر به طور قابل توجهی تکامل پیدا کرده است. پیامد تحولات در مفهوم نوآوری ورود به بین المللی شدن شرکتها به عنوان یکی از عوامل اصلی تبیین کننده نوآوری است. در واقع پس از تحولات مبتنی بر نوآوری صاحب نظران دریافتند نوآوری صرفاً تابعی از اشکال ملموس نیست بلکه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در تحقق نوآوری یک بین المللی شدن شرکتها است. در این پژوهش با استفاده تئوری ها و نظرات متعدد کارشناسان و کاردان ها دریافتیم که نوآوری از مهم ترین جنبه های یک شرکت است و مکمل آن بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط است که بتوان بازار مناسبی جهت ارائه نوآوری ها بدست آورد.
۲.

بررسی میزان تاثیر آموزش روشهای الکترونیکی (روش های مجازی-مالیات الکترونیک-تجارت الکترونیک) بر مودیان در پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران)

نویسنده:

کلید واژه ها: مالیات الکترونیکی شیوه های الکترونیکی مالیات آموزش مودیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167 تعداد دانلود : 739
در راستای کسب درآمد برای دولتها، بخشی از سود فعالیت های اقتصادی تحت عنوان مالیات در اختیارآنان قرار می گیرد. در سال های اخیر با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و افزایش حرفه های الکترونیکی، مالیات الکترونیکی و شیوه های الکترونیکی دریافت مالیات نیز ابداع گردید که در اغلب کشورها به عنوان یک منبع مالی، مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین آموزش نحوه و چگونگی استفاده از این روشهای الکترونیکی به مودیان می تواند یک گام رو به جلو هم برای سازمان امورمالیاتی و هم مودیان باشد که برای سازمان وصول سهل تر و سریعتر و برای مودیان نیز کاهش استرس و شفافیت عملیات مالیاتی و سهولت آن را در پی داشته باشد. در این مقاله سعی شده است میزان تاثیر آموزش شیوه های یادگیری الکترونیک و سامانه های الکترونیکی ومجازی را بر مودیان بررسی نماییم. روش پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی می باشد و بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. نتایج نشان داد استفاده از روشهای الکترونیکی در پیش برد فرآیندهای مالیاتی، سبب کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش بازدهی و ارتق اء کیفی ت و حداقل رساندن مخاطرات می گردد.
۳.

تحلیل تجربی تأثیر حضور سرمایه گذاران نهادی فعال دارای نماینده در هیأت مدیره بر انگیزه های اختیاری مدیران جهت مدیریت سود (فرضیه نظارت کارا یا فرضیه همگرایی استراتژیک؟)

کلید واژه ها: مدیریت سود انگیزه های اختیاری مدیران سرمایه گذاران نهادی سرمایه گذاران نهادی فعال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 802 تعداد دانلود : 912
هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل چگونگی تأثیر حضور سرمایه گذاران نهادی فعال بر انگیزه های اختیاری مدیران جهت مدیریت سود در راستای ارزابی جایگاه فرضیه نظارت کارا و فرضیه همگرایی استراتژیک منافع است. مدیریت سود با استفاده از مدل کوتاری و همکاران (2005) برای هر شرکت-سال در صنعت مربوطه طبق الگوی رگرسیون چرخشی ارزیابی گردید. سرمایه-گذاران نهادی به دو شیوه واقعی و برآوردی مورد بررسی قرار گرفتند. سرمایه گذاران نهادی برآوردی با استفاده از مدل لو و همکاران (2017) اندازه گیری شدند. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های ١391تا ١٣٩٥ است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندگانه مشتمل بر داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که سرمایه-گذاران نهادی واقعی تأثیر مثبت و معنی داری بر انگیزه های اختیاری مدیریت سود دارند؛ اما، تأثیر سرمایه گذاران نهادی برآوردی بر انگیزه های اختیاری مدیریت سود معنی دار مشاهده نشد. همچنین سرمایه گذاران نهادی فعال واقعی و برآوردی بر انگیزه های اختیاری مدیریت سود از اثرگذاری معنی داری برخوردار نیستند. شواهد بدست آمده مبنی بر تأثیر سرمایه گذاران نهادی کل بر مدیریت سود حاکی از انطباق نتایج پژوهش حاضر با مبانی مطرح در فرضیه همگرایی استراتژیک منافع است. فرضیه همگرایی منافع بیان می دارد سهامداران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند. در چنین شرایطی، سرمایه گذاران نهادی تأثیر افزاینده بر مدیریت سود دارند. این در حالی است که نتایج مربوط به تأثیر سرمایه گذاران نهادی فعال بر مدیریت سود نتوانست شواهدی در تأیید یا رد فرضیه نظارت کارا و فرضیه همگرایی استراتژیک منافع ارائه نماید.
۴.

سطح بندی شاخص های ارزیابی عملکرد خدمات هتل به منظور افزایش سودآوری با استفاده از تکنیک ISM

کلید واژه ها: رتبه بندی سطح بندی ارزیابی عملکرد ISM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 320
ارزیابی عملکرد به مجموعه ی اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توام با کارایی و اثر بخشی صورت می گیرد. بدون ارزیاب ی ع ملکرد نمی توان در جهت رشد و توسعه اقدام نمود. با وجود اینکه هتل ها در بخش خ دمات ، م ورد بررسی قرار می گیرند ولی در واقعیت آن ه ا س ه نوع ف عالیت ص نعتی (ات اق ، غذا و نوشیدنی ) را در خود گ نجانده اند و ساختار متضادشان موجب می شود که مجموعه متفاوتی از معیارهای عملکرد را بکار گیرند. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی می باشد.تکنیک مورد استفاده در این پژوهش ایجاب می کند که اطلاعات از خبرگان و متخصصین مربوط به هتلداری دریافت گردد. جامعه تحقیق خبرگان مرتبط با موضوع در استان گیلان بوده است. پس از استخراج ابعاد و شاخص های تحقیق با استفاده از مرور ادبیات پژوهش، از نظر 10 خبره این حوزه استفاده شد. با طراحی مدل ISM نرخ رشد درآمد و برگشت سرمایه به عنوان تاثیر گذارترین شاخص و رضایت مشتری به عنوان تاثیر پذیرترین شاخص شناسایی شد. تاثیر پذیری شاخص به معنای بی اهمیت بودن آن نیست، بلکه شاخص رضایت مشتری با قرار گرفتن در این جایگاه نشان می دهد که تمامی عوامل دیگر سعی در تاثیر گذاری بر آن و در نهایت افزایش آن را دارند. تاثیر گذاری بالا هم به معنای لزوم حضور آن شاخص ها به منظور پیشرفت کار و اهمیت بالای آن ها نیز می باشد.
۵.

تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کمیته ی حسابرسی تخصص مالی مدیریت سود مدیریت سود واقعی مدیریت سود تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 364
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی – تحلیلی همبستگی است. برای گردآوری داده های مورد نیاز این پژوهش از نرم افزارهای اطلاعاتی ره آورد نوین و همچنین از آرشیو الکترونیکی کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.لازم به توضیح است که اطلاعات مربوط به تخصص مالی اعضا از سایت بورس اوراق بهادار تهران قسمت حسابرسی شرکت ها گردآوری شده در این قسمت اسامی 219 شرکت بورسی و فرابورسی که کمیته حسابرسی دارند درج گردیده و اطلاعاتی همچون عضو مالی، مستقل اعضای کمیته حسابرسی مشخص گردیده است. در ضمن اطلاعات تکمیلی مربوط به اعضای کمیته حسابرسی در شبکه کدال موجود می باشد (که بعضا ممکن است تغییراتی هم در اواخر سال 1393 در ترکیب اعضا داده شده باشد). برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که بر اساس حذف سیستماتیک و بر اساس شرایطی که بایستی شرکت دارای کمیته حسابرسی باشد تنها 95 شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد.داده ها با استفاده از نرم افزار eviwes 9 مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد که تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود واقعی را افزایش و مدیریت سود تعهدی را کاهش خواهد داد.
۶.

بررسی تأثیر رضایت مندی و اعتماد مشتریان از گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل

کلید واژه ها: رضایت از مشتری اعتماد مشتری گارانتی بدنه سایپا نمایندگی 2110 سایپا استان اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 822
امروزه مشتریان و مصرف کنندگان در جستجوی عرضه کنندگانی بوده که کالا یا خدماتی بهتر به آن ها ارائه کنند. اعتماد مشتری و کسب رضایت وی اساسی ترین عوامل در تداوم سازمان های مختلف، ازجمله شرکت خودروسازی سایپا و نمایندگی های زیر فعالیت این شرکت می باشد. این شرکت با توجه به منحصربه فرد کردن فعالیت های مربوط خدمات گارانتی بدنه را در راستای افزایش رضایت مشتریان راه اندازی نموده است. گارانتی بدنه سایپا یکی از سرویس های جذاب سایپا کارت طلایی می باشد که مالکان خودروهای سواری گروه سایپا می توانند با خرید آن اتومبیل خود را در صورت آسیب دیدن بر اثر حوادث و یا سرقت های احتمالی تحت پوشش این بیمه قرار دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رضایت مندی و اعتماد مشتریان از گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل است که از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی - همبستگی است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 89 نفر محاسبه که به روش تصادفی در دسترس در بین مشتریان نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل که حداقل یک بار از این گارانتی استفاده نموده اند توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. ابزار مورداستفاده پرسشنامه می باشد. برای نتیجه های یافته از نرم افزار spss20 بهره گرفته شده است که نتایج پژوهش حاکی از آن است که رضایت مشتری بر گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 اردبیل تأثیر معنادار دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنادار اعتماد مشتریان بر گارانتی بدنه سایپا تائید شد.
۷.

بررسی رابطه متنوع سازی شرکتی و چرخش مدیرعامل با توجه به نقش تعدیلگر درماندگی مالی

نویسنده:

کلید واژه ها: متنوع سازی شرکتی چرخش مدیرعامل درماندگی مالی متنوع سازی تجاری متنوع سازی جغرافیایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 503
براساس تئوری نمایندگی، مدیران ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمایند که هم راستا با منافع سهامداران نباشد. مدیرعامل به منظور استحکام جایگاه خود ممکن است به رفتارهای فرصت طلبانه روی آورد. زمانی که مدیر عامل اقدام به متنوع سازی می کند، این احتمال وجود دارد که تضادهای نمایندگی بین مدیران و سهامداران تشدید گردد. همچنین، مرور ادبیات حاکی از آن است که در بسیاری از موارد متنوع سازی باعث کاهش ارزش شرکت می شود. این کاهش ارزش معمولاً به عنوان پیامد تعقیب استراتژی های متنوع سازی از سوی مدیران جهت کسب منافع خصوصی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متنوع سازی شرکتی و چرخش مدیر عامل با توجه به نقش تعدیلگر درماندگی مالی است. در این راستا، تعداد 126 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1390 تا 1395 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پزوهش از الگوی رگرسیون لجستیک مبتنی بر داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنی دار و مثبت بین متنوع سازی تجاری و چرخش مدیرعامل است. همچنین، نتایج نشان داد که درماندگی مالی رابطه بین متنوع سازی تجاری و چرخش مدیرعامل تعدیل می کند.
۸.

نقش کیفیت حسابرسی در رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و مدیریت سود

نویسنده:

کلید واژه ها: معاملات اشخاص وابسته مدیریت سود تعهدی مدیریت سود واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 863
در رسوایی های مالی شرکت ها، یکی از موضوعات مهم، مربوط به معاملات با اشخاص وابسته می باشد. معاملات با اشخاص وابسته درشرکتها بسیار رایج می باشد و ممکن است با اهداف خاصی انجام شود و موضوع مهم این است که منافع سهامداران اقلیت در مقایسه با منافع مدیرعامل یا سهامدار کنترل کننده (اکثریت) در اولویت پایین تری قرار می گیرد. هدف این پژوهش نقش کیفیت حسابرسی بر رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و مدیریت سود می باشد. این تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر رابطه بین متغیرها علی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده می شود. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1396 می باشد که تعدادنمونه 176 شرکت که به روش حذفی از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. همچنین در این تحقیق از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، پرداخته شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری مناسب استفاده شده است. نتایج استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی چنین نشان داد که ولی بین معاملات اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی با توجه به نقش کیفیت حسابرسی رابطه معناداری یافت شد.
۹.

ارزیابی نقش برندینگ داخلی بر اثربخشی ارزش برند شرکت بیمه ایران

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند برندینگ داخلی باخوردکارمندان ارتباطات درونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 522
دنیای رقابتی امروز، مشتریان محور اصلی هر کسب و کاری بوده و ارزش ویژه برند عامل اصلی در کسب مزیت رقابتی سازمان ها محسوب می شود، از این رو، در قلب راهبردهای موفقیت آمیز ارتباطات بازاریابی، موضع یابی برندینگ داخلی به گونه ای صورت می گیرد که جزء کلیدی راهبرد تجاری در جهت توسعه ارزش ویژه برند شوند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برندینگ داخلی بر اثربخشی ارزش برند در شرکت بیمه ایران انجام شده است. کلیه مشتریانی که از خدمات شرکت بیمه ایران استفاده می کنند به عنوان جامعة آماری تحقیق انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران نمونة 384 نفری تعیین شد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 813/0 تایید شد. برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق از مدل یابی ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند بازخورد از کارمندان (2.78)، ارتباطات درونی برند (3.08) و میزان برند گرایی سازمان (3.66) تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان دارند. به علاوه نتایج نشان می دهد مقدار (GOF) محاسبه شده 1.41 می باشد که بر خوبی برازش مدل برای دادها دلالت دارد.
۱۰.

بررسی نقش هویت های چندگانه در بروز مساله ی نمایندگی پنهان در حسابداری مدیریت

کلید واژه ها: تعارضات هویتی نمایندگی پنهان حسابداری مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 652
هویت بخشی جدایی ناپذیر از وجود آدمی است. تعارض هویت عاملی مهم در تغییر نقش های کاری می باشد. هدف پژوهش بررسی نقش هویت های چندگانه و تعارضات هویتی در بروز مسئله نمایندگی پنهان است. جامعه آماری، شرکت های تولیدی فعال استان گلستان می باشند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 214 است. اعضای نمونه به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هویت سازمانی (چنی، 1982)، مشارکت کاری (کانگو، 1982)، دگرگون سازی شغلی (بکر و همکاران، 2018) و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بررسی روایی پرسشنامه از طریق روش روایی محتوایی و صوری با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور انجام شد. برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای کل سوالات پرسشنامه 971/0 محاسبه گردید. در آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن با نرم افزار SPSS24 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین چندهویتی بودن حسابداران مدیریت و تعارضات هویتی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین تعارضات هویتی حسابداران مدیریت، اختیارات شغلی و مشارکت کاری آنان با فرآیندهای نمایندگی پنهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۱۱.

کیفیت افشا، کارایی قیمت و بازده مورد انتظار

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت افشا کارایی قیمت بازده مورد انتظار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 469 تعداد دانلود : 26
هدف این پژوهش بررسی رابطه کیفیت افشا، کارایی قیمت و بازده مورد انتظار می باشد. این تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر رابطه بین متغیرها علی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده می شود. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1396 می باشد که تعدادنمونه 171 شرکت که به روش حذفی از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. همچنین در این تحقیق از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، پرداخته شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری Eviews استفاده شده است. نتایج استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی چنین نشان داد که ضرایب متغیرهای کیفیت افشا و کارایی قیمت، رابطه ی مثبت و معناداری با هم دارند، صرف نظر از این که چه نوع افشایی به کار رفته باشد.همچنین کیفیت افشا با بازده مورد انتظار، بدون توجه به نوع افشا رابطه معناداری دارد.
۱۲.

تاثیر کیفیت سود شرکت در نگهداشت بیش از حد وجه نقد و ارزش نهایی آنها

کلید واژه ها: کیفیت سود ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ نظریه نمایندگی نظریه موازنه نظریه ﺳﻠﺴﻠه مراتبی ﺍﺗﺒﻰ نظریه جریان وجه نقد آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 123
کیفیت ﺳﻮﺩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ تأثیرﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ میزان ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺪ شرکت ها ﺍﺳﺖ. نتایج ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ کﻪ ﺍﻓﺰﺍیش کیفیت ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ، ﺑﺎﻋﺚ کاهش میزان ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ شرکتﻫﺎ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺯ ﺍین ﺭﻭ، ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﺭﺳﻰ تاثیر کیفیت سود شرکت در نگهداشت بیش از حد وجه نقد و ارزش نهایی آنها ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎیر متغیرﻫﺎﻯ کنترلی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﺒﺎﺭﺕﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺭﺷﺪ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ شرکت، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ سررسید ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ، هزینه ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻣﺎیه ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬﺍﺭی ﺷﺪﻩ ﺩﺭ داراییﻫﺎﻯ ﻧﻘﺪﻯ، ﺍﻫﺮﻡ شرکت، سایر داراییﻫﺎﻯ ﻧﻘﺪﻯ، ظرفیت تولیدﺟﺮیان های ﻧﻘﺪﻯ، ﺩﺭﺻﺪ تقسیم ﺳﻮﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ دارایی های ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﺺ داراییﻫﺎﻯ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻝﻫﺎیی که شرکت ﺑﻪ عملیاﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ عضویت ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺎﺭﻯ. ﺑﺮﺍﻯ نیل ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 5 ساله(1392- 1396) ﺻﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ شرکت، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮﺍی ﺁﺯﻣﻮﻥ فرضیه ، ﺍﺯ رگریسیون ﭼﻨﺪ متغیرﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺗﺮکیبی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. نتایج ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ که بین کیفیت ﺳﻮﺩ ﻭ میزان ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻰ ﻭ ﻣﻌﻨﻰﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ کلی نتایج ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ که تقریباً ۸۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ تغییرات ﺩﺭ میزان ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ شرکتﻫﺎﻯ پذیرفته ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺑﺎ تغییرات متغیرﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﭘﮋﻭﻫﺶ، توضیح ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
۱۳.

بررسی عوامل کلیدی موثر بر پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ابری در شرکت های کوچک و متوسط- مطالعه موردی شرکت بنیان گستر اروند (سهامی خاص)

نویسنده:

کلید واژه ها: رایانش ابری پذیرش ای آر پی ابری TOE framework DOI and FVM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 708
شرکتهای کوچک و متوسط در حال تجربه کردن یک جهش اساسی به سمت سیستم های ای آر پی ابری می باشد. این سیستمها می توانند سازماندهی کنند، داده های از راه دور را نگهداری کنند، روش " پرداخت بر اساس مصرف " را بپذیرند و روشی را بکار ببرند که اطلاعات مرتبط را از طریق پلتفرم رایانش ابری، فراهم می کند. از این رو، باعث می شود که سیستم ای آر پی ابری برای پایداری و بقا سازمانها بسیار کارآمد باشد و آنها را قادر سازد که در بازار رقابتی امروز، به رقابت بپردازند. با این حال، نرخ پذیرش ای آر پی ابری در شرکتهای کوچک و متوسط خیلی کم ثبت شده است. برای رفع این شکاف، هدف این پژوهش، بررسی عواملی است که بر روی پذیرش ای آر پی ابری تاثیر می گذارند و ایجاد یک مدل کاربردی برای اس ام ای ها می باشد. مدل مبتنی بر چارچوب مدلهای TOE، DOI و FVM است. عوامل، برگرفته شده از این سه مدل می باشند که از چهار بعد ساخته شده اند. بعد کار، فناوری، سازمان و محیط. شرکت بنیان گستر اروند (سهامی خاص) برای مطالعه موردی انتخاب گردید. جمعیت این مطالعه شامل 150 نفر از این سازمان می باشدکه از این بین 100 نفر بعنوان نمونه بصورت تصادفی با طبقه بندی نمونه گیری شدند. نرم افزار Smart PLS 2.0 برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عامل تناسب محیط سازمانی دارای بیشترین تاثیر و عامل محیطی قانونی (نظارتی) دارای کمترین تاثیر و یا بعبارت دیگر به ترتیب بعد کار، محیط، فناوری و سازمان بیشترین و کمترین تاثیر را در پذیرش ای آر پی ابری دارند.
۱۴.

تاثیر حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 923 تعداد دانلود : 229
ساختار مالکیت شرکت ها می تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی می توانند در این ساختار ایفای نقش کنند. حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا فامیل با در اختیار داشتن درصد بالای سهام و یا حضور آن ها در هیئت مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان می دهد. خانوادگی بودن شرکت ها می تواند انگیزه مضاعفی را در آن ها ایجاد کند تا وضعیت عالی و عملکرد مطلوب تری را ارائه دهند. اهمیت شرکت های خانوادگی در دنیای اقتصاد بسیار زیاد است و به همین منظور با توجه به این مهم هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی و نحوه عملکرد آن ها است. این مقاله در قالب یک مقاله مروری و با تمرکز بر شرکت های خانوادگی انجام گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵