رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1398 شماره 24 (جلد سوم)

مقالات

۱.

ادراک و تجربه زیسته دانش آموزان از عوامل موثر بر خوش بینی به نظام آموزشی

تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
موفقیت یا عدم موفقیت دانش آموزان در امر تحصیل از مهم ترین دغدغه سازمان آموزش و پرورش در کشور است. موفقیت و پیشرفت دانش آموزان در تمام زمینه های آموزشی و اجتماعی نشانه دهنده نظام آموزشی پیشرفته و موفق است و زمینه ای اصلی برای موفقیت، توسعه جامعه و کشور خواهد بود. از مهمترین عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان و موفقیت و رشد آنها، خوشبینی آنان به نظام آموزشی است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدار شناسی به بررسی عوامل مؤثر بر خوشبینی دانش آموزان نسبت به نظام آموزشی می پردازد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه ها با 33 نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه علی شریعتی کرمان، انجام شد. تحلیل داده طی دو مرحله کدگذاری باز (اولیه، محوری) صورت گرفت. کدهای باز شامل 26 مفهوم بودند و کدهای محوری شامل چهار مقوله عمده شامل: الف) ویژگی های اخلاقی اولیا مدرسه، ب) توانایی های آموزشی معلّمان و فعالیت های آموزشی در مدرسه ج) ویژگیهای محیطی و امکانات مدرسه، د) برنامه های مختلف مدرسه شناسایی شدند.
۲.

بررسی تاثیر مدیریت سود بر تداوم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۲۰
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت سود بر تداوم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 است. در این تحقیق هدف تعیین میزان رابطه متغیرها است. برای این منظور بر حسب مقیاس اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود. انجام پژوهش در قالب قیاسی استقرایی صورت می گیرد و اطلاعات آن از نوع رویدادی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و براورد الگوی مورد نظر تحقیق، از روش داده های تابلویی استفاده شده است. این پژوهش اساساً توصیفی و تحلیلی است که از داده های ثانویه مربوط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ایران استفاده نموده است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش نیز نرم افزار Eviwes10 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام خواهد گرفت. در قسمت آمار توصیفی، شاخص های آماری همانند انحراف معیار برای متغیرهای تحقیق اورده می شود. در قسمت آمار استنباطی، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن ارائه می شود. در نهایت نیز، الگوی تحقیق بر اساس روش داده های پانلی براورد می گردد. در این مقاله فرضیه: مدیریت سود از طریق کاهش غیر طبیعی هزینه های اختیاری با تداوم سود به صورت منفی در ارتباط است، مطرح شده است. نتایج داده های آماری نشان داد که مدیریت سود از طریق کاهش غیر طبیعی هزینه های اختیاری ارتباط منفی و معناداری با تداوم سود دارد.
۳.

رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی

تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
گزارشگری مالی به طور مستقیم رو بازار سرمایه اثرگذار است. حق الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به گزارشهای مالی است. اگرچه حق الزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت بالاتر نیست . نتایج پژوهشهای مرتبط با حق الزحمه غیرعادی حسابرسی نیز به شکل های مختلفی در ادبیات حسابداری وجود دارد که این نتایج بیانگر پیچیدگی و نامشخص بودن تفسیر حق الزحمه حسابرسی و رابطه آن با گزارشگری مالی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 119 شرکت در بازه زمانی 1396-1392 می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی میباشد و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل پانلی با روش اثرات ثابت کمک گرفته شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد که بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار و منفی وجود دارد.
۴.

بررسی اثر رفتار سرمایه گذاران بر رابطه بین ثبات مدیریتی و ارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
شناخت فرایند تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس همواره موضوعی مهم برای مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران در بازار بوده است. چرا که ایده رفتار کاملاً عقلائی سرمایه گذاران که همواره به دنبال حداکثر سازی مطلوبیت خود هستند برای توجیه رفتار و واکنش بازار کافی نیست؛ و رفتارهای احساسی و توده وار سرمایه گذاران نیز مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل وجود شواهد بین المللی در زمینه وجود ارتباطات سیاسی بین دولت و شرکتها، تعداد زیادی از مطالعات، رفتارهایی سرمایه گذاران و رابطه آن با پدیده ارتباطات سیاسی در شرکتها را بررسی کرده اند. هدف این پژوهش بررسی اثر رفتار سرمایه گذاران بر رابطه بین ثبات مدیریتی و ارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشداطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 600 سال- شرکت در بازه زمانی 1397-1393 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد که بین ثبات مدیریتی و ارتباطات سیاسی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد؛ اما رفتار توده وار سرمایه گذاران بر رابطه بین ثبات مدیریتی و ارتباطات سیاسی شرکت ها تاثیر معنی داری ندارد.
۵.

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال عرضه کننده محصولات بهداشتی

تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
مسئولیت اجتماعی شرکت ها ذی نفعان متعددی دارد که این ذی نفعان برای بعضی شرکت ها سهامدار حساب می شوند. در واقع از مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای ارزیابی عملکرد گروه های ذینفع استفاده می شود این گروه ها شامل (کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط طبیعی و تامین کنندگان) می باشند. در این مقاله به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت شرکت های فعال عرضه کننده محصولات بهداشتی پرداخته میشود. تحقیق حاضر از نوع هدف پژوهشی کاربردی محسوب می شود و روش و چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز از نوع توصیفی پیمایشی است. این مطالعه در دو بخش کتابخانه ای و میدانی انجام شد. ابتدا مبنای نظری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس با مطالعات میدانی و با ابزار پرسشنامه به سوالات پاسخ داده شد جامعه آماری، کلیه شرکت های فعال عرضه کننده محصولات بهداشتی در استان البرز می باشند که در سال 92 نیز دارای فعالیت بوده اند که شامل 167 شرکت می باشد که از این تعداد حدود 97 شرکت فعال به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 304 نفر از مدیران منابع انسانی؛ امور مالی و حسابداری؛ صادرات و فروش؛ بازاریابی؛ واحد تحقیق و توسعه و بازرگانی 76 شرکت انتخاب شده به عنوان نمونه می باشد. در این تحقیق در بخش آمار استنباطی از آزمون های همبستگی و رگرسیون توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. نتایج نشان داد بین بعد شرایط محیط کار و بعد راهبردی به عنوان ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد. بین بعد توجه به محیط زیست به عنوان یکی از ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و جامعه و اجتماع محلی و عملکرد مالی رابطه معناداری و مثبت وجود دارد.
۶.

بررسی حجم ﻣﻌﺎﻣﻼت داخلی ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺑﺎزار ﺑﺎ الزام بر شفافیت اطلاعاتی

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۸
هدف اصلی این پژوهش به بررسی حجم معاملات داخلی بر بازده بازار با الزام بر شفافیت اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بوده است. در این تحقیق، حجم معاملات داخلی متغیر مستقل و بازده بازار متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرارگیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۱۷ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمونهای ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک- برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تراکم معاملات داخلی بر بازده بازار تاثیر گذار است. به علاوه شفافیت اطلاعات بر روابط بین حجم معاملات داخلی و بازده بازار تاثیرگذار است؛ نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
۷.

رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب و حفظ مشتریان در زنجیره تأمین محصولات شرکت پتروشیمی استان ایلام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
امروزه با تنگ تر شدن عرصه رقابت در فاکتورهای وفاداری مشتری، سازمان ها به دنبال راهی برای جذب و حفظ مشتریان هستند. هدف پژوهش حاضر، رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب و حفظ مشتریان در زنجیره تأمین محصول شرکت پتروشیمی استان ایلام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Expert choice v11، Lisrel v10.20 و Excel v2016 استفاده شده است. هدف این پژوهش کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی پیمایشی میباشد. نتایج حاکی از آن است که با توجه به نتایج تحلیل عاملی نشان داده شده که عملکرد بازار، عملکرد مالی، کیفیت محصولات، ارزش ریالی و بازاریابی از عوامل مؤثر بر جذب مشتری در شرکت پتروشیمی ایلام می باشد. همچنین مؤلفه های همدلی، برآورده کردن انتظارات، قابل اعتماد بودن، پاسخگو بودن و بازخورد مشتری جزو عوامل مؤثر بر حفظ مشتری در شرکت پتروشیمی ایلام می باشند. نتایج رتبه بندی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی نشان داده شد که در بین مؤلفه های جذب مشتری، مؤلفه عملکرد بازار در رتبه اول و مؤلفه بازاریابی در رتبه پنجم قرار گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵