رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری بهار 1399 شماره 27 (جلد اول)

مقالات

۱.

شناسایی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر توسعه و ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی در سازمانهای دولتی (موردمطالعه: سازمانهای دولتی شهر ایلام)

کلید واژه ها: عوامل راهبردی توسعه ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی شهر ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۲۵
هدف اصلی از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر توسعه و ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی کارکنان سازمانهای دولتی بود. روش تحقیق حاضر، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها، ترکیبی (آمیخته) و از نوع اکتشافی است در این پژوهش، از روش کیفی-کمی، با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. نخست از طریق مصاحبه عمیق با 20 خبره که با روش نمونه گیری هدفمند شناسایی شدند، داده ها گردآوری و با استفاده از روش داده بنیاد (گرندد تئوری)، تحلیل شدند. داده های شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شدند و در نهایت عوامل راهبردی تأثیرگذار بر توسعه و ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی استخراج شد. سپس به منظور دریافت نظرات 20 خبره، در مورد اولویت هر یک از عوامل شناسایی شده، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده های این مرحله با استفاده از نرم افزار Lisrel 8/80 تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد در فرآیند توسعه و ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی عواملی همچون آموزش، پایداری اجتماعی و پایداری محیطی ازجمله عوامل راهبردی می باشد که می تواند توانمندی کارکنان را تسهیل نماید.
۲.

تأثیر حاکمیت شرکتی بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی سود غیرمنتظره شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۳۲
حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با سودآوری از سوی مدیران به عنوان یکی از مهم ترین انگیزه های رفتاری و محرک تأثیرگذار مالی واحد تجاری می تواند به شرکت در ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک نموده و منجر به افزایش ارزش بازار شرکت در معاملات بورس اوراق بهادار تهران گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره است. پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی، از نوع تحقیقات همبستگی و پس رویدادی و از لحاظ نوع داده کمی و از لحاظ منطق و شیوه استدلال، یک پژوهش استقرایی است. دوره مطالعاتی پژوهش از سال 91 تا 96 می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل 164 شرکت است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Eviews نسخه 5 استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره تأثیر دارد.
۳.

علم سنجی پژوهش های XBRL (زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر) در ایران

کلید واژه ها: علم سنجی تحلیل محتوا نشریه های حسابداری XBRL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۹
هدف این پژوهش بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله های منتشرشده XBRL، از ابتدای انتشار مجلات حسابداری تا پایان سال 1398 می باشد. بدین منظور از رویکرد آرشیوی و تحلیل محتوا استفاده شده است. داده های پژوهش با به کارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد، در طی سال های 1385 تا 1398، 58 مقاله در این حوزه به چاپ رسیده که 111 نویسنده در تولید این مقالات مشارکت داشته-اند. از این تعداد، 90 نفر مرد و 21 نفر زن بوده اند. 26 درصد از این آثار علمی، حاصل پژوهش استادیاران و 5/13 درصد متعلق به دانشیاران می باشد. 17 درصد مقالات تک نویسنده ای و 83 درصد به صورت گروهی انجام شده است. در بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با 11 مقاله در رتبه اول و دانشگاه تهران با 9 مقاله در رتبه دوم و دانشگاه های الزهرا (س)، شهید بهشتی و آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، در رتبه سوم قرار گرفتند.
۴.

مروری بر انواع مدل های نوآوری (ارائه مدل نوآوری جدید در فرآیند تولید)

کلید واژه ها: مدل های نوآوری تولید نوآوری در فرآیند تولید استراتژی تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۱۵
سازمان ها برای از عهده برآمدن رقابت و تداوم رشد و حیاتشان همواره به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند. نوآوری از مهم ترین روش های اصلی آن می باشد. به همین دلیل محققان مدل های نوآوری متعددی را ارائه نمودند. در این مقاله انواع نوآوری و مدل های نوآوری را موردبررسی مفهومی قرار خواهیم داد؛ اما هدف اصلی مقاله ارائه مدل نوآوری در فرآیند تولید می باشد. نوآوری در فرایند تولیدی (MPI) به معنای یک تلاش سازمانی برای بازطراحی بنیادین فرایندها و سیستم های تولیدی است که در راستای دستیابی به بهبودهای اساسی در شاخص های عملکرد تولیدی انجام می شود. نوآوری در فرایند تولیدی شامل فعالیت های مختلفی می شود. برخی از پیشگامان نوآوری در فرایند تولیدی بر روی نوآوری در فناوری تمرکز دارند درحالی که دیگران بر روی تغییر فرایندهای کاری و رویه های رفتاری در سازمان تأکید دارند. بااین حال، در ادبیات، نوآوری در فرایند تولیدی عمدتاً به عنوان یک نوع نوآوری در نظر گرفته می شود و طبقه بندی های بیشتری در مورد آن ارائه نشده است. در این مقاله مدل نوآوری تحت عنوان چهار نوع نوآوری در فرایند تولیدی معرفی می شود و انتظارات مدیریت در مورد هرکدام از آنها بحث می شود. مسیرهای استراتژیک پایه در مورد نوعی از نوآوری در فرایند تولیدی که می تواند در یک سازمان ویژه اجرا شود نیز بحث می شود. این چهار نوع نوآوری در فرایند تولیدی از طریق مرور ادبیات مرتبط با حوزه های پژوهشی مختلف توسعه پیداکرده اند.
۵.

بررسی تأثیر تجربه حسی برند بر تعهد عاطفی مشتریان و ارزش ویژه برند شرکت مواد غذایی خلیج فارس

کلید واژه ها: تجربه حسی برند تعهد عاطفی مشتریان ارزش ویژه برند شرکت مواد غذایی خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۴۵۳
مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر تجربه حسی برند بر تعهد عاطفی مشتریان و ارزش ویژه برند انجام شده است. این مطالعه به صورت کاربردی در شرکت مواد غذایی خلیج فارس شهر بندرعباس صورت گرفته است. بر اساس روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک تحقیق پیمایشی-مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شرکت مواد غذایی خلیج فارس می باشد. از فرمول کوکران برای انتخاب 384 نفر به عنوان نمونه استفاده شده است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است. وسیله ی اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. در بخش اول سؤالات عمومی پیرامون ویژگی های فردی مشتریان شرکت مواد غذایی خلیج فارس و در بخش دوم پرسش های تخصصی پیرامون سازه های اصلی تحقیق مطرح شده است. سازه های اصلی شامل تجربه حسی برند، رضایت مشتریان، تعهد عاطفی مشتریان و ارزش ویژه برند می باشد. پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و روایی سازه، اعتبارسنجی گردید. پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ به تائید رسید. نتایج تحقیق نشان داد، تجربه حسی برند بر تعهد عاطفی و رضایت مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تجربه حسی برند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ارزش ویژه برند تأثیرگذار است. رضایت مشتریان بر تعهد عاطفی مشتریان و ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت رضایت مشتریان نیز تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند دارد.
۶.

تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی بر هم حرکتی سهام؛ عامل های ریسک تأخیر حسابداری و غیرحسابداری و کارایی قیمت گذاری سهام در میان سهامداران بزرگ و کوچک

کلید واژه ها: پیچیدگی گزارشگری مالی کارایی قیمت گذاری سهام هم حرکتی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۶۳۳
هدف این تحقیق بررسی تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی بر هم حرکتی سهام؛ عامل های ریسک تأخیر حسابداری و غیرحسابداری و کارایی قیمت گذاری سهام در میان سهامداران کوچک و بزرگ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال ۱۳۹۷ بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد؛ و از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش نمونه گیری کوکران تعداد ۱۰۲ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن، آزمون رگرسیون چندمتغیره برای تائید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز ۸) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد میزان هم حرکتی سهام در بین شرکت های دارای پیچیدگی گزارشگری مالی بالا، بیشتر از شرکت های با پیچیدگی های گزارشگری پایین می باشد و این نتیجه در راستای تئوری انتخاب اطلاعات و پژوهش سرهنگی و همکاران (۱۳۹۳) می باشد. به علاوه تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی بر هم حرکتی سهام، عامل های ریسک تأخیر حسابداری و غیر حسابداری قیمت سهام و کارایی قیمت گذاری سهام در میان سهامداران کوچک نسبت به سهامداران بزرگ، بیشتر است و این نتایج در راستای تئوری اقتصاد اطلاعات و نتایج پژوهش ابراهیمی (۱۳۹۱) می باشد.
۷.

نقش میانجی طفره روی سایبری در رابطه ی بین عوامل سازمانی با عملکرد مالی

کلید واژه ها: عملکرد مالی طفره روی اینترنتی عدالت سازمانی هویت سازمانی درگیری شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
در طی سالیان گذشته، ورود فناوری های الکترونیکی، به ویژه اینترنت در سازمان ها، مزیت های بسیاری را برای سازمان و کارکنان آن فراهم کرده است. با این وجود فناوری های نوین از جمله اینترنت، پیامدهای منفی نیز در پی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است تا یکی از پیامدهای منفی ورود فناوری های نوین به سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. طفره روی اینترنتی که بر استفاده غیر کارکردی از اینترنت به وسیله کارکنان در سازمان دلالت دارد، موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر است. پژوهش حاضر با هدف نقش میانجی طفره روی سایبری در رابطه ی بین عوامل سازمانی با عملکرد مالی انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گرد آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر کارکنان شرکت شهرک های صنعتی فارس است. به تعداد 460 نفر در نظر گرفته شد، شیوه نمونه گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 210 مشخص گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق، از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار LISREL 8.8 استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که عوامل سازمانی شامل عدالت و درگیری شغلی ارتباط معکوس و معناداری با طفره روی اینترنتی دارد و همچنین طفره روی اینترنتی ارتباط منفی و معناداری با عملکرد مالی دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹