رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان 1400 شماره 62 (جلد اول)

مقالات

۱.

طراحی مدل یکپارچه حکمروایی و مدیریت بحران در کلان شهرها (مورد مطالعه: شهر تهران)

کلید واژه ها: حکمروایی مدیریت بحران برنامه ریزی شهری غربالگری فازی فرآیند تحلیل شبکه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 957
مدیریت بحران به عنوان نظم در اجتناب و برخورد با خطرات تعریف می شود. به عبارت دیگر مدیریت بحران به مجموعه ای از عملیات و فرآیندهای مشخص گفته می شود که برای پیشگیری و کاهش اثرات بحران، قبل از بحران، در حین وقوع بحران و بعد از بحران برنامه ریزی می شوند. این نظم شامل آمادگی برای مواجه شدن با بحران، پاسخ گویی به آن ها و درنهایت پشتیبانی و بازسازی جامعه بعدازآن که عملیات امداد اولیه مربوط به بحران به اتمام رسند. شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی بجز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته اند و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند، که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام اجتماعی نوین دانسته اند. این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته یا حکمروایی نامیده می شود که منشأ شهری دارد. حکمروایی شهری در پی آن است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن را در تصمیم گیری ها، اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره مردم بکاهد. هدف از مقاله حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه های حکمروایی و مدیریت بحران با تکنیک غربالگری فازی و وزن دهی و اولویت بندی هریک از آن ها با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای است. همچنین تحلیل نقش این ابعاد و مؤلفه ها در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری، شهرداری تهران می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی است. جامعه و نمونه آماری عبارت است از 15 نفر از مدیران ارشد و دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی و اجرایی در شهرداری تهران که در شناسایی ابعاد و مؤلفه های حکمروایی و مدیریت بحران شهرداری تهران نقش داشتند. سپس پس از شناسایی ابعاد و معیار ها با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای به وزن دهی ابعاد و معیارهای پرداخته شده است.
۲.

بررسی تأثیر سرمایه فکری و تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی در سراهای محله شهر تهران

کلید واژه ها: سرمایه فکری تسهیم دانش نوآوری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 538
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی بررسی تاثیر سرمایه فکری و تسهیم دانش بر نوآوری در چارچوب مدل معادلات ساختاری می باشد. بر این اساس داده های لازم با استفاده از پرسشنامه و از بین 300 سرای محله در شهر تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند گردآوری شده است. پس از تایید پایایی و روایی ابزارها با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی، داده های بدست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که سرمایه فکری بر تسهیم دانش (27/.= β) و نوآوری سازمانی (48/.= β) تاثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه بر این یافته ها نشان داد که تسهیم دانش با ضریبی برابر با 30/. دارای تاثیر مثبت بر نوآوری سازمانی می باشد. از طرفی دیگر یافته های بدست آمده حاکی از آن است که تسهیم دانش بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی داری نقش میانجی بوده و سرمایه فکری علاوه بر تاثیر مستقیم بر نوآوری از طریق تسهیم دانش تاثیر غیرمستقیمی نیز بر نوآوری سازمانی در جامعه تحقیق دارد.
۳.

بررسی تأثیر سهامداران عمده بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد

کلید واژه ها: ارزش نگهداشت وجه نقد محافظه کاری سهامداران عمده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 599
زمانی که مالکیت بخش عمده ای از سهام شرکت در دست اشخاصی غیر از مدیران باشد، محافظه کاری بیشتری در تهیه ی صورتهای مالی شرکت اعمال خواهد شد. این نتیجه منطبق با این نظر است که هر چه سهام بیشتری در اختیار سهامداران برون سازمانی باشد، میزان عدم تقارن اطلاعاتی نیز بیشتر خواهد شد. به طور معمول مالکیت سهام شرکت های آمریکایی در اختیار سهامداران متعدد و پراکنده است. در حالی که در بسیاری از کشورهای اسیایی از جمله ایران ساختار مالکیت شرکت ها، تمرکز بیشتری دارد؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربی تأثیر سهامداران عمده بر سطح محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد است. در راستای هدف تحقیق مروری سیستماتیک از پژوهش های گذشته صورت گرفت. نتایج عمده پژوهش ها نشان می دهد که در غیاب سهامداران عمده، ارزش نگهداشت وجه نقد با افزایش میزان محافظه کاری افزایش می یابد و سهامداران عمده اثرات مثبت محافظه کاری بر ارزش نقدی را تغییر نمی دهند.
۴.

بررسی اثرات سرمایه ساختاری بر سرمایه رابطه ای با در نظر گرفتن عملکرد سازمانی و سرمایه انسانی در بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری

کلید واژه ها: سرمایه ساختاری سرمایه رابطه ای عملکرد سازمانی و سرمایه انسانی بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 702
نقش و عملکرد نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی جامعه در ارتباط با ارائه خدمات به مردم و مشتریان، مشارکت فعال افراد سازمان، جذب و هدایت منابع مالی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها در هر محیطی که فعالیت نمایند، دائما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند. پژوهش حاضربا هدف تعیین بررسی اثرات سرمایه ساختاری بر سرمایه رابطه ای با در نظر گرفتن عملکرد سازمانی و سرمایه انسانی در بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری به روش توصیفی از نوع همبستگی سال 1396 انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 600 نفر از کارکنان بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری هستند. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و با توجه به این فرمول تعداد حجم نمونه 200 نفر برآورد شد. در این پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس (1998) و عملکرد سازمانی اچیو ب بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 881/0 تعیین گردید که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. نتایج پژوهش نشان داد تأثیر سرمایه انسانی کارکنان بر سرمایه ساختاری تأیید گردید؛ سرمایه انسانی کارکنان بر سرمایه رابطه ای کارکنان بیشتر از 96/1 می باشد، بنابراین ضریب اثر 574/0 در سطح اطمینان 95% معنادار بوده و تأثیر سرمایه انسانی کارکنان بر سرمایه رابطه ای تأیید گردید؛ تأثیر سرمایه انسانی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان بیشتر از 96/1 می باشد، بنابراین ضریب اثر 578/0 در سطح اطمینان 95% معنادار بوده و تأثیر سرمایه رابطه ای با سرمایه ساختاری تأیید گردید و با توجه به اینکه این ضریب مثبت به دست آمده است، بنابراین می توان استنباط کرد افزایش سرمایه رابطه ای باعث افزایش سرمایه ساختاری می گردد.
۵.

بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: چسبندگی هزینه ریسک سقوط قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 902 تعداد دانلود : 690
هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به همراه ارائه پیشنهادات کاربردی می باشد. پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1398 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که چسبندگی هزینه بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معنی داری و مثبت دارد و فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد مورد پذیرش قرار می گیرد. ریسک سقوط قیمت سهام یک شرکت تابعی از انتقال اطلاعات آن از داخل به خارج است. از طریق تجزیه و تحلیل چسبندگی هزینه شرکت های مورد بررسی استدلال می شود که ریسک عملیاتی نیز عاملی مهم است که بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر می گذارد. برای شرکت های دارای چسبندگی هزینه، احتمال ریسک سقوط کاهش می یابد.
۶.

رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان با نقش میانجی گری فناوری اطلاعات

کلید واژه ها: مدیریت تحول رضایت کارکنان فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 949
مدیریت منابع انسانی از شاخه های پراهمیت علم مدیریت است چراکه نیروی انسانی به عنوان مهمترین ثروت سازمان ها و نهادها اهمیتی ویژه در تصمیم گیری و استراتژی ها دارد طبعا مدیریت صحیح آن موفقیت یک ارگان و رسیدن به اهداف سازمان را در پی خواهد داشت و برای رسیدن به اهداف خود به کارکنانی موثربا عملکرد بهینه نیاز دارد و بدون تلاش وکمک کارکنان خود به موفقیت دست نمی یابد. رضایت شغلی برای دست یابی به کارکنانی با بهترین خلاقیت و شایستگی بسیار مهم و حیاتی است و موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد در این رابطه میزان استفاده مدیران ازفناوری اطلاعات وتاثیر آن برای توانمندسازی کارکنان و رضایت آنان می باشد که در این راستا می توان گفت که بین مدیریت تحول گرا ورضایت کارکنان با نقش فناوری اطلاعات رابطه معنا داری وجود دارد.
۷.

طراحی و اجرای فرآیندهای تحول سازمانی در شرکت توزیع برق استان خوزستان

کلید واژه ها: طراحی و اجرا فرآیندهای تحول سازمانی شرکت توزیع برق استان خوزستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 788
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونی های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده ای در حوزه های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین المللی بین دولت ها و ملت ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه های مختلف اداره امور جوامع، نقش های درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه های علمی و تجارب عملی بشر در حوزه های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود. در این جهت مقاله حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمان های دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید.
۸.

بررسی پاسخگویی دولت براساس ارزشیابی عملکرد

کلید واژه ها: ارزشیابی عملکرد دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 469
هدف: هدف از این مقاله لزوم پاسخگویی سازمانها و مدیران دولتی به شهروندان ورابطه بین دولت وشهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد. طراحی و روشها: از طریق مقالات، اساتید داخلی وخارجی و رهنمود های رهبری که در متن و پایان مقاله در مورد هریک از آنان توضیحاتی ارائه می گردد. روش این پژوهش مطالعه کیفی در دو مرحله ای است: اول، یک مرحله نظری توسعه یافته است که منجر به ارائه پیشنهادات و سئولات مردم که آیا وجوه دولتی درست و براساس قوانین ومقررات خرج شده است یا خیر؟ آیا سازمانهای دولتی در حصول اهداف خود موفق بوده اند یا خیر؟ و آیا اجرای برنامه ها و ارائه خدمات در این سازمانها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و کارائی بوده است یا خیر؟ دوم: یک مرحله تجارب که شامل مطالعات موردی برکشورهای آمریکا و انگلستان، ولز، نیوزلند و مقایسه نظام پاسخگوئی دولت ایران و انگلستان و آمریکا می باشد.
۹.

ادراکات مدیران از اعتماد در محل کار در زمان تغییر استراتژیک: مطالعات موردی

کلید واژه ها: اعتماد مدیریت تغییر ارتباطات شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 540
هدف این مقاله بررسی و ارائه گرایش ها و پیشرفت های فعلی در زمینه ادراکات مدیران از اعتماد و مدیریت تغییر در استان خوزستان در یک دوره از تغییرات سازمانی استراتژیک می باشد. یک مجموعه ی ۱۲۶ نفری از کارمندان مدیریتی (مدیران ارتباطات، مدیران عملیاتی، مدیران کنترل کیفیت، مدیران ایمنی و محیط زیست و مدیران اداری) که در سازمان های مختلف در استان خوزستان کار می کنند، پرسشنامه آنلاین را پاسخ داده و تکمیل کردند. از نظر روش شناسی یک مطالعه کیفی با استفاده از پرسشنامه آنلاین با سؤالات مصاحبه ای برای رسیدن به یافته های این مطالعه انجام گرفت. یافته ها نیاز به رهبری سازمانی برای ایجاد اعتماد متقابل و ارتباطات موثر با کارکنان مدیریت برای همکاری موفق در طول زمان تغییر استراتژیک و افزایش کارایی کل کارکنان را برجسته کردند. این مطالعه برای محققان و دانشگاهیان در حوزه مدیریت تغییر و ارتباطات، ارائه پیشرفت ها و گرایشات جاری در مورد ادراکات از اعتماد و مدیریت تغییر در استان خوزستان، مناسب می باشد. همچنین ممکن است برای دستیابی به شناخت از رشته های دیگر در میان همتایان و همکارانشان کمک کند. این مطالعه شاخص هایی را برای گزینش کنندگان و مدیران در مورد تعدادی از مهارت های مطلوب و موردنیاز و عوامل انگیزشی که ممکن است در آینده کارکنان برای انجام کارآمد و موثر کارهایشان نیاز داشته باشند، ارائه می دهد. بررسی ادراک کارکنان مدیریتی از اعتماد و مدیریت تغییر در سازمان می تواند مفاهیم قابل توجهی برای مدیریت منابع انسانی در طول دوره تغییر استراتژیک داشته باشد. این مطالعه ی پژوهشی می تواند به حوزه های مدیریت و ارتباطات در کشورهای اروپایی برای ایجاد رویکردهای جدید به مدیریت و موضوعات اجتماعی و اقدامات مدیریتی شرکت ها، کمک کند. این مطالعه به جای خلاصه کردن آنچه که از قبل وجود داشته، دانش جدیدی را در زمینه مدیریت و ارتباطات شرکتی، تولید کرده است. محقق نتایج تجزیه و تحلیل و تفاسیر را از طریق بحث در مورد مفاهیم و راه حل های احتمالی، گزارش می دهد.
۱۰.

نقش نوآوری دیجیتال در سیستم های مدیریت دانش

کلید واژه ها: تحول دیجیتال (DT) مدیریت دانش (KM) مدل کسب و کار (BM) عملکرد پایدار (SP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 929 تعداد دانلود : 353
این مقاله به بررسی مجموعه مبانی نظری مربوط به نوآوری دیجیتال در سیستم های مدیریت دانش (KMS) برای شناخت نقش آن در مدیریت کسب و کار می پردازد. این پژوهش یک بررسی گسترده از ادبیات علمی در مورد این موضوع، برای درک اینکه چگونه نوآوری دیجیتال از طریق بهینه سازی دانش جدید، مدل های جدید کسب و کار را توسعه می دهد، ارائه می کند. نتایج نشان می دهد که تحقیقات منتشر شده در این زمینه مفاهیم جالبی را در مورد مدل های کسب و کار و عملکردکسب و کار ارائه می کنند. این یافته ها به ویژه ارتباط بین نوآوری و پایداری را برجسته می کند و نشان می دهد که ابزار تحول دیجیتال در طولانی مدت به فرآیند خلق ارزش کمک می کند. این تحقیق به ادبیات موجود در تحلیل موضوع KMS با در نظر گرفتن آن از دیدگاه فرآیندهای نوآوری دیجیتال و با اشاره به لزوم پیاده سازی خلق دانش جدید و به اشتراک گذاشتن اقداماتی که از رشد جهانی و فراگیر پشتیبانی می کند، کمک می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹