رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم پاییز 1400 شماره 77 (جلد چهارم)

مقالات

۱.

بررسی نقش کارآفرینی سازمانی در عملکرد سازمانی با توجه به کارآفرینی استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت استیل کرد ایلام)

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانی عملکرد سازمانی کارآفرینی استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 193
هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش کارآفرینی سازمانی در عملکرد سازمانی با توجه به کارآفرینی استراتژیک در شرکت استیل کرد ایلام می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت استیل کرد ایلام می باشند که تعدادآنها 1664 نفر می باشد. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد نمونه 313 نفر تعیین شد. روش تحقیق در تحقیق حاضر روش توصیفی_پیمایشی می باشد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (850/0) محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. در این تحقیق برای برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کارآفرینی سازمانی در عملکرد سازمانی با توجه به کارآفرینی استراتژیک در شرکت استیل کرد ایلام تاثیر مثبت و معنی داری دارد و در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شد.
۲.

تأثیر اخلاق حرفه ای کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش واسطه ای توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکت صنایع تبدیلی و تکمیلی کوهستان الموت قزوین (ایلیاد)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای رفتار شهروندی سازمانی توانمندسازی روانشناختی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 274
با توجه به محوریت فرایند اخلاق حرفه ای در سازمان، مدیران اغلب به عنوان یک قدرت مولد مؤثر بر رفتار شهروند سازمانی در واحد کاری عمل میکنند. بدین ترتیب، مسلما رفتار شهروند سازمانی، نشانگر مهمترین عوامل زمینه ای برای قدرتمند شدن کارکنان در جهت توسعه توانمندسازی است پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش واسطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکت صنایع تبدیلی و تکمیلی کوهستان الموت قزوین (ایلیاد) پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت صنایع تبدیلی و تکمیلی کوهستان الموت قزوین (ایلیاد) به تعداد 86 نفر می باشد. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تمام شماری می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. روایی نیز با روش محتوایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ (پرسشنامه اخلاق حرفه ای با پایایی 0.877، رفتار شهروندی سازمانی با پایایی 0.819 و توانمندسازی روانشناختی کارکنان با پایایی 0.850) مورد تأیید قرار گرفته اند. بعلاوه، تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SMARTPLS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اخلاق حرفه ای بر رفتار شهروندسازمانی تاثیر مثبت داشته است. همچنین نتایج نشان داد اخلاق حرفه ای بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر معناداری داشته است بعلاوه نتایج نشان داد توانمندسازی روانشناختی بر رفتار شهروندسازمانی تاثیر مثبت داشته است. درهمین راستا، نتیجه فرضیه میانجی نیز حاکی از آنست اخلاق حرفه ای از طریق توانمندسازی روانشناختی بررفتار شهروندسازمانی تاثیر دارد.
۳.

طراحی مدل تاب آوری زنجیره تأمین در مجتمع گاز پارس جنوبی

نویسنده:

کلید واژه ها: زنجیره تأمین تاب آوری مجتمع گاز پارس جنوبی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 959 تعداد دانلود : 167
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل تاب آوری زنجیره تأمین در مجتمع گاز پارس جنوبی می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. مدیران و کارشناسان مجتمع گاز پارس جنوبی، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که تعداد آنها 3290 نفر است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد نمونه ها 346 نفر برآورد گردیده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ها انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ای است که با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق طراحی شد و روایی و پایایی آن آزمون شده و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق، از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار PLS Smart استفاده شده است. نتایج نشان داد که چابک سازی عملیات و فرایند با ضریب مسیر 326/0، توسعه منابع انسانی با ضریب مسیر 488/0، توسعه منابع مالی با ضریب مسیر 265/0، پشتیبانی زنجیره تامین با ضریب مسیر 414/0، فناوری اطلاعات با ضریب مسیر 297/0 و فرهنگ مدیریت ریسک با ضریب مسیر 369/0 بر تاب آوری زنجیره تامین و همچنین تاب آوری زنجیره تامین با ضریب مسیر 403/0 بر عملکرد زنجیره تامین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۴.

بررسی رابطه سلطه گری اجتماعی و فرسودگی شغلی در مدیران پایه

کلید واژه ها: تیپ شخصیتی سلطه گر سلطه گری اجتماعی فرسودگی شغلی کانون ارزیابی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 507
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه سلطه گری اجتماعی و فرسودگی شغلی مدیران انجام شده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران پایه دستگاه های اجرایی خراسان رضوی به تعداد 123 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 93 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی می باشد. ابزار تحقیق دو پرسشنامه استاندارد بود که پس از تأیید روایی صوری و محتوایی آن و جمع آوری داده ها، پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای Spss صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین سلطه گری اجتماعی و فرسودگی شغلی مدیران پایه دستگاه های اجرایی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
۵.

عوامل تعیین کننده در محدودیت های بودجه بندی در بیمارستان های دولتی

کلید واژه ها: بودجه بندی محدودیت برنامه ریزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 102 تعداد دانلود : 555
در بودجه بندی ها معمولا همه چیز طبق برنامه ریزی قبلی پیش نمیرود و برخی عوامل به عنوان عوامل محدود کننده روند بودجه ریزی شناخته میشود. در این پژوهش بررسی این عوامل در دستور کار قرار میگیرد. باید توجه داشت که در این پژوهش از روش سری زمانی و برای بودجه های سیستم بیمارستانهای ایران در دوره ی زمانی 1376 الی 1396 به صورت ماهیانه بررسی انجام شد و در نهایت مشخص شد که انعطاف پذیری بودجه، رشد جمعیت، بودجه دولتی، لگاریتم سطح جمعت شهری و درآمد ملی بر محدودیت های موجود در فرایند بودجه، تاثیر گذار میباشد.
۶.

بررسی تأثیر نقش میانجی تعهد سازمانی بر رابطه بین رضایت شغلی و دور کاری کارکنان در شهرداری های شیراز

نویسنده:

کلید واژه ها: رضایت شغلی تعهد سازمانی دور کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 260
امروزه در آغاز هزاره سوم با معنای جدیدی از کار که معنایی متفاوت با واژه قرن بیستم دارد به نام دورکاری که در واقع نقطه عزیمت از شرایط کاری استاندارد، سنتی به سمت رویه های انعطاف پذیر به واسطه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و راه حلی نوین برای دستیابی به اهداف سازمان و برآورده ساختن نیازهای منابع انسانی می باشد رو به رو هستیم. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نقش میانجی تعهد سازمانی بر رابطه بین رضایت شغلی و دور کاری کارکنان در شهرداری های شیراز می باشد؛ که از نظر نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان دورکار شهرداری های شیراز هستند که مجموعا 250 پرسشنامه نظرسنجی برای متخصصان شاغل در شهرداری ناحیه 1، 2 و 3 شیراز پخش شد که پس از حذف پاسخ های نامناسب، 64 درصد یعنی فقط 161 نفر برای این مطالعه مناسب تلقی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده فرضیه های پژوهش، از تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که تعهد سازمانی اثر میانجی بر رابطه بین رضایت شغلی و اهداف دو کاری دارد. در حالی که رضایت شغلی تأثیر مثبت بسیار بالایی بر تعهد سازمانی دارد. علاوه بر این، تعهد سازمانی رابطه معناداری با دور کاری کارکنان نشان می دهد.
۷.

تفاوت مدیریت و رهبری در رسانه

کلید واژه ها: تفاوت رهبری با مدیریت رهبری رسانه مدیریت مدیریت رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 886
رهبری امروزه جایگاه وسیعی در فرهنگ مدیریت پیدا کرده است و با اینکه رهبری و مدیریت در هم گره خورده اند ولی هرکدام فعالیتها و وظایف منحصر به فرد خود را دارا می باشند. انتخاب شیوه درست و متناسب با شرایط در رهبری از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ زیرا بر روی فعالیتها و اعمال دیگر افراد اثرگذار خواهد بود. نوع نگاه به انسانها و کارکنان است که شیوه رهبری را تعیین میکند. از طرفی رسانه، به دلیل ماهیت چندوجهی و پیچیده خود، از ویژگی های متمایزی برخوردار است و این امر موجب شده است مدیریت و رهبری رسانه، در عین وجوه تشابه با سایر مدیریت و رهبری ها نیازمند طراحی متمایزی باشد. شیوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهشِ کیفی که با هدف شناخت تفاوت های بین مدیریت و رهبری در رسانه صورت گرفته، استفاده از شیوه اسنادی و کتابخانه ای و ابزار فیش برداری بوده است.
۸.

بررسی ارتباط میان عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام

کلید واژه ها: ریسک سقوط قیمت سهام قطعیت سیاست اقتصادی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 618
در این پژوهش سیاست های پولی و مالی که در ایران به عنوان ابزار در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دارند معرفی میشود و خطر ریسک سوقط قیمت سهام نیز در بازار بورس به عنوان متغیر وابسته انتخاب میشود. دوره مورد بررسی در این تحقیق از مرداد ماه سال 1376 تا انتهای سال 1396 به صورت داده های ماهانه میباشد؛ بنابراین تعداد مشاهدات برای هر یک از متغیرهای مورد بررسی 248 عدد میباشد. از تجزیه و تحلیل سری زمانی و خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی برای بررسی ارتباط میان متغیرها استفاده گردید. در نهایت در تخمین مدل مشخص شد که تنها شاخص عرضه پول ناشی از سیاست بانک مرکزی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر گذار نیست که آن نیز به دلیل همخطی بین متغیرهای مستقل که سیاست های اقتصادی هستند رخ داده است. از سوی دیگر عرضه پول ناشی از صادرات نفتی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، عرضه ی اوراق قرضه و عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار بر ریسک سقوط قیمت سهام دارای تاثیر معنی دار میباشند؛ بنابراین دولت ایران اشراف و کنترل کاملی بر بورس واراق بهادار دارد و میتواند با ثبات در انتخاب و پیاده سازی سیاست های اقتصادی، به افزایش ثبات در بازار کمک نماید.
۹.

بررسی اثر شاخص های کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: استقلال حسابرس تصدی حسابرس حق الزحمه حسابرسی و نوسانات بازده آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 942 تعداد دانلود : 758
حسابرسی صورت های مالی، از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطلاعات مالی شرکتها به شمار می رود و موجب افزایش قدرت پیش بینی کنندگی اطلاعات حسابداری، مانند نسبت های مالی سود هر سهم می شود. کیفیت این اطلاعات با کیفیت حسابرسی افزایش می یابد و بازده آتی که به پشتوانه این اطلاعات به دست می آید، به واقعیت نزدیکتر خواهد شد. هدف این پژوهش مطالعه ی بررسی اثر کیفیت شاخص های حسابرسی بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1390- 1398 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که استقلال حسابرس و تصدی حسابرس تاثیر مستقیم و معناداری بر بازده آتی سهام دارند، اما تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر بازده آتی سهام بی معنی است.
۱۰.

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: بانک ملت شعب تهران)

کلید واژه ها: بازاریابی داخلی کارآفرینی سازمانی ارتباطات داخلی آموزش پاداش و قدردانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 910
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر کارآفرینی سازمانی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر از کارکنان بانک ملت شعب تهران است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 151 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد است که روایی و پایایی آن ها برای تمامی سازه ها قابل قبول است. برای بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی PLS انجام گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بازاریابی داخلی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد بازارایابی کارآفرینانه از قبیل ارتباطات داخلی، آموزش و پاداش و قدردانی نیز بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹