رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم بهار 1400 شماره 61 (جلد دهم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر افشا نقاط ضعف داخلی بر ارزش برند و عملکرد برند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: افشای نقاط ضعف کنترل های داخلی ارزش برند عملکرد برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 756
امروزه موفقیت در عملکردهای بازاریابی نه به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک ارزش در جهت پیشبرد اهداف شرکت ها محسوب می شود که نیازمند شناخت محیط داخلی و عملکردی شرکت ها و اصلاح ساختارهای دارای مشکل می باشد. در واقع هدف این پژوهش بررسی تاثیر افشا نقاط ضعف داخلی بر ارزش برند و عملکرد برند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. دوره ی زمانی پژوهشی 1391 تا 1395 بود و در این بازه زمانی تعداد 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد، افشای نقاظ ضعف کنترل های داخلی بر ارزش برند در سطح خطای 1 درصد و بر عملکرد برند در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و باعث می گردد توانمندی های برند شرکت ها چه از نظر ارزش آفرینی و چه از منظر عملکردی همچون افزایش سهم بازار شرکت ها تقویت شود.
۲.

واکاوی چالشهای کارآفرینی سبز با رویکرد بحران: دفع پسماندهای خانگی و پسماندهای رهاشده در سطح شهر ماسک، دستکش و دستمال کاغذی مورد استفاده در بحران کرونا

نویسنده:

کلید واژه ها: کارآفرینی کارآفرینی سبز چالشهای کارآفرینی سبز بحران پسماندها ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 987
امروزه کارآفرینی سبز به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی - اجتماعی کشورها شناخته شده است و توسعه آن می تواند نقش مهمی در اشتغالزایی پایدار، کاهش مشکلات زیست محیطی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش واکاوی چالشهای کارآفرینی سبزبارویکردبحران: دفع پسماندهای خانگی وپسماندهای رهاشده درسطح شهر ماسک، دستکش ودستمال کاغذی مورداستفاده دربحران کرونا می باشد. پژوهش حاضر از حاظ نوع هدف کاربردی و براساس ماهیت در گروه تحقیقات کیفی است. وازلحاظ روش تحقیق در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده اسذت. در این پژوهش، با استفاده از روشهای نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، با 18 نفر از خبرگان این حوزه که شامل: مدیران وکارشناسان شهرداری کرمانشاه، مدیران وکارشناسان ستادمدیریت بحران در کرمانشاه ومدیران وکارشناسان شرکت بازیافت کرمانشاه در کرمانشاه بوده است مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند به عمل آمد. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه نیل به اشباع نظری بود. به منظور بررسی قابلیت اعتبار پژوهش نیز از روش "مثلث سازی تیم پژوهش"، "درگیری طولانی مدت"، "انتخاب نمونه های مناسب"، "جمع آوری و تحلیل همزمان داده ها" و "بازنگری مشارکت کنند گان" بهره گرفته شد. در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها کل محتوای پیامهای حاصل از مصاحبه ها، پس از دستنویس کردن، بارها مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفت و کدهای اولیه یا کدهای باز از آنها استخراج گردید. در مجموع براساس یافته های نهایی حاصل از کد گااری باز و مفاهیم و مقولات به دست آمده، 10 در گروه کلی دسته بندی شدند (6 مقوله در مورد چالشها و 4 مقوله در مورد راهکارها). 4 مقوله بدست آمده دربخش چالشها شامل: موانع آموزشی وفرهنگی، موانع اقتصادی واجتماعی، موانع مدیریتی، موانع حمایتی وحمایتهای دولتی، موانع قانونی، موانع کنترل وارزیابی می باشد؛ و 4 مقوله دربخش راهکارها شامل: آموزش وفرهنگ سازی وآگاهی بخشی، نهادینه سازی اجتماعی -اقتصادی، اثربخشی مدیریتی، خدمات حمایتی و قانونی، اثربخشی نظارت می باشد.
۳.

بررسی ارتباط بین مؤلفه های نظام راهبری شرکتی برون سازمانی با شاخص پایداری سود شرکتها

کلید واژه ها: شاخص پایداری سود نظام راهبری شرکتی برون سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 37 تعداد دانلود : 353
رسوایی های حسابداری و سقوط شرکت هایی نظیر انرون و ولد کام در آمریکا و شرکت تل وان در استرالیا، نگرانی های جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که گزارش ها را تهیه و حسابرسی می کنند، بوجود آورد. سازمان های قانون گذار در کشورهای آمریکا و استرالیا به شکست شرکت ها و افشاء تقلب ها از طریق بهبود اصول راهبری شرکت پاسخ گفتند؛ بنابراین می توان انتظار داشت که پایداری سود و اصول راهبری شرکت به میزان زیادی با هم ارتباط داشته باشند. هدف از این تحقیق نیز بررسی وجود یا عدم وجود این رابطه است. در این پژوهش رابطه بین شاخص پایداری سود و سازو کارهای برخی از مولفه های نظام راهبری (هیات مدیره غیرموظف و عدم تمرکز مالکیت و درصد تغییرات هیات مدیره) در شرکت ها بررسی شده است. برخی از عملیات شرکت ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می شود. در واقع، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی بر عملیات شرکت ممکن است به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بوجود آید. اصول راهبری شرکتی برون سازمانی یکی از سازو کارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. سازو کارهای اصول راهبری شرکت می تواند فرصت های مدیریت سود را کاهش و در نتیجه پایداری سود را افزایش دهد.
۴.

بررسی تأثیر تنوع اعضای هیئت مدیره بر گزارشگری مالی متقلبانه به واسطه نقش عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اظهارنظر حسابرس رقابت در بازار محصول ضعف کنترل داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 633
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول و ضعف کنترل داخلی بر اظهارنظر مشروط حسابرس به واسطه نقش تعدیلگر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. نمونه آماری تحقیق شامل 1016 سال-شرکت مشاهده (8 سال مالی و 127 شرکت) طی بازه زمانی 1391 تا 1398 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از روش رگرسیون لجستیک با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews10 انجام گردید. در این پژوهش تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشان داد که رقابت در بازار محصول تاثیر منفی و معناداری بر اظهارنظر مشروط حسابرس دارد، لذا با افزایش رقابت در بازار محصول، اظهارنظر مشروط حسابرس کاهش می دهد. ضعف کنترل داخلی تاثیر منفی و معناداری بر اظهارنظر مشروط حسابرس دارد، لذا با افزایش ضعف کنترل داخلی، اظهارنظر مشروط حسابرس افزایش می دهد. حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه میان رقابت در بازار محصول و اظهارنظر مشروط حسابرس ندارد. حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه میان ضعف کنترل داخلی و اظهارنظر مشروط حسابرس ندارد.
۵.

بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد گروه صنعتی ماموت از طریق نقش تعدیل گر اشتراک دانش

کلید واژه ها: بازارگرایی عملکرد شرکت اشتراک دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 56
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت از طریق نقش اشتراک دانش در گروه ماموت می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل، کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان مربوطه در گروه صنعتی ماموت می باشند. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 82 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق 0.894 تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SMARTPLS تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که ابعاد بازارگرایی (مشتری مداری، رقیب گرایی و هماهنگی بین واحدی) بر عملکرد شرکت معناداری دارند. این در حالی است که تاثیر رقیب گرایی بر عملکرد شرکت نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است. همچنین نتیجه فرضیه تعدیلی نشان میدهد متغیر اشتراک دانش با ضریب تاثیر 0.209 رابطه ی بین متغیر بازاگرایی و عملکرد شرکت را به طور معنی داری تعدیل (افزایشی) میکند. در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید می شود.
۶.

هزینه نمایندگی، جریان وجه نقد آزاد و محافظه کاری

نویسنده:

کلید واژه ها: هزینه نمایندگی جریان وجه نقد آزاد محافظه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 770
محافظه کاری با تأثیرگذاری بر میزان سود تقسیمی، سبب کاراتر شدن قراردادهای ضمنی منعقده بین گروه های ذینفع در واحد تجاری، به ویژه بین سهامداران و اعتباردهندگان، می گردد. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی از مدیران وادار شوند جریان های نقد آزاد را در پروژه های باارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کنند تا در کوتاه مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین هزینه نمایندگی، جریان وجه نقد آزاد و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده درصنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 تشکیل می دهند که تعداد 131 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از وجود ارتباط معنادار بین هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد با محافظه کاری دارد؛ و همچنین جریان وجه نقد آزاد بر رابطه بین هزینه های نمایندگی و محافظه کاری تاثیر دارد.
۷.

تأثیر سیستم های اطلاعات حسابداری بر موفقیت بانک ها

کلید واژه ها: سیستم های اطلاعات حسابداری کیفیت اطلاعات حسابداری فرآیند تصمیم گیری بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 518
در پژوهش هدف بررسی تاثیر سیستم های اطلاعات حسابداری (IAS) بر موفقیت بانک ها است. یک پرسشنامه ساختاری، برای مدیران شعب و مدیران ستادی مورد بررسی ارسال که ۱۳۰ پرسشنامه توزیع شده تعداد پرسشنامه های مورد قبول برای تجزیه و تحلیل، ۱۱۲ عدد با نسبت ۹۰ درصدی، از بین پرسشنامه های توزیع شده بود. همبستگی، رگرسیون چندگانه به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش، مورد استفاده قرار گرفته و یافته ها نشان می دهد که سیستم های اطلاعات حسابداری، به طور قابل توجهی بر موفقیت بانک تاثیر می گذارد. متغیرهای برای اندازه گیری سیستم های اطلاعات حسابداری به شرح زیر، در نظر گرفته شده است: (ورودی ها، فرآیندها، خروجی ها، کنترل، بازخورد، انعطاف پذیری، سادگی استفاده و قابلیت اطمینان) که به ۳ دسته می توانند تقسیم شوند: کیفیت سیستم شامل (فرآیندها، کنترل، انعطاف پذیری)، آسان کاربری و قابلیت اطمینان که می تواند به سه دسته تقسیم شود: کیفیت اطلاعات شامل (ورودی ها، کنترل و خروجی ها)، کیفیت سیستم شامل فرآیندهای کنترل و قابلیت اطمینان و استفاده از سیستم شامل (انعطاف پذیری، آسان کاربری) و اینکه چطور این متغیرها بر موفقیت بانک ها اثر می گذارند، علاوه بر این، در این پژوهش تعدادی پیشنهاد برای کمک به مدیران بانک در تصمیم گیری توصیه شده است که منعکس کننده ی فرآیند موفقیت بانک ها می باشد.
۸.

شناسایی چالش های تأثیرگذار حکمروایی و مدیریت شهری در هنگام وقوع بلایای طبیعی با رویکرد زنجیره تأمین بشر دوستانه

کلید واژه ها: چالش ها حکمروایی مدیریت شهری بلایای طبیعی زنجیره تأمین بشردوستانه دلفی فازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 337 تعداد دانلود : 250
در حال حاضر رویکردی که به عنوان اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت شهری معرفی می شود «حکمروایی خوب شهری» می باشد. به دلیل عواملی نظیر رشد جمعیت، تغییرات شرایط جوی و یکپارچگی جهانی، بحران های طبیعی در حال افزایش هستند و پیش بینی می شود که امداد فعلی ناکافی باشند. از طرفی ماهیت بلایای طبیعی به گونه ای است که پاسخگویی به آن ها باید در زمان اندک صورت پذیرد. در راستای نیل به این اهداف، زنجیره تأمین انسان مدارانه (بشردوستانه)، به عنوان حوزه ای کلیدی می باشد که بهبود در آن می توان نتایج اثربخشی را حاصل کند. هدف از مقاله حاضر شناسایی چالش های تأثیرگذار حکمروایی و مدیریت شهری در هنگام وقوع بلایای طبیعی با رویکرد زنجیره تأمین بشردوستانه و تکنیکی دلفی فازی، وزن دهی و اولویت بندی هریک از آن ها با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی است. بدین منظور پس از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش با استفاده از دلفی فازی و نظر خبرگان شهرداری تهران مهارت های کلیدی زنجیره تأمین در چهار بُعد و چالش های حکمروایی مدیریت شهری در شش بُعد شناسایی شد. روش پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی است. جامعه و نمونه آماری عبارت است از 20 نفر از مدیران ارشد که دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی و اجرایی در شهرداری تهران که در شناسایی ابعاد و مؤلفه های تحقیق نقش داشتند. سپس پس از شناسایی مؤلفه های تحقیق با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به وزن دهی آن ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر می تواند دید جامعی را به محققان حوزه حکمروایی و مدیریت شهری و آشنایی بیشتر ایشان با مفاهیم زنجیره تأمین بشردوستانه ارائه نماید.
۹.

شفافیت اطلاعاتی، بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: شفافیت اطلاعاتی بیش اطمینانی مدیران ریسک سقوط قیمت سهام شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 493 تعداد دانلود : 646
یکی از ویژگی های شخصیتی تأثیرگذار برتصمیمات مدیریتی، بیش اطمینانی مدیران است که منجر به خودارزیابی و باور اغراق گونه مدیران می شود. برآورد آنها ازتوانایی شان در حل مسائل بیش ازحد بوده و انتظار بازده بیش ازحد از سرمایه گذاری هایشان دارند. آنها باور دارند که اطّلاعاتی در اختیارشان است که دیگران ندارند، بنابراین، سودها و جریان های نقدی آتی بیش ازحد پیش بینی می کنند. این بیش اطمینانی ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش می دهد. اطلاعات معتبر، قابل اتکا، به موقع و قابل فهم، در قالب هایی قابل تجزیه و تحلیل برای بقا بازار سرمایه حیاتی بوده و لازم است سرمایه گذاران اطلاعات شرکت ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. عدم شفافیت اطلاعاتی به پنهان سازی و انباشت اخبار بد توسط مدیران کمک کرده و در نتیجه، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش می یابد. هدف این تحقیق بررسی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها، بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مالی 126 شرکت در بازه زمانی 1388-1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با بهره گیری از نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها نشان می دهد عدم شفافیت اطّلاعاتی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت تأثیر معنادار و مثبت دارد. بیش اطمینانی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت تأثیر معنادار و مثبت دارد. همچنین عدم شفافیت اطّلاعاتی شرکت ها بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر معنادار و مثبت دارد. این اثرات در شرکت هایی با شفافیت اّطلاعاتی بیشتر، کمتر می باشد و بالعکس. عدم شفافیت شرکتی، به افزایش فرصت های مدیریت اطّلاعات و پنهان سازی اخبار بد توسط مدیران منجر شده و ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش می دهد.
۱۰.

معیار انتخاب مدیر در دستگاههای دولتی

کلید واژه ها: معیارها انتخاب مدیر دستگاههای دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 340
هدف از انجام این پژوهش «معیار انتخاب مدیر در دستگاههای دولتی» می باشد. این پژوهش از لحاظ روش انجام پژوهش اسنادی- کتابخانه ای است و از نوع تحلیلی، تفسیری و مقایسه ای است (غیز آزمایشی) و به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است؛ در روش ژوهش ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش و مبانی نظری معیارهای مرتبط با انتخاب مدیر در دستگاه های دولتی استخراج و سپس آن تعداد از معیار ها که در پژوهش ها دارای اشتراکات بیشتری بود انتخاب گردید. نتایج بیانگر آن بوده است که معیارهای انتخاب مدیذ در دستگاه های دولتی شامل ابعادی همچون ارتقای سطح آزادی و مسئولیت پذیری، ارتقای سطح نظارت و تسلط، تخصیص اعتبار و بودجه، توانایی حل مشکلات و آینده نگری و توسعه ی نیروی کاربردی و خبره می باشد. مقتضی است که مؤثرترین افراد علمی با قدرت شناخت منابع مهم و یافته های فکری جهت مدیریت گزینش شوند، مدیران دولتی جهت مواجه با نیاز های در حال تغییر جامعه به هیچ وجه تفکیک نشوند و تعامل میان مدیران و پرسنل و ارتقای سطح انتقاد پذیری، تشویق و ترغیب، پاداش دهی، آزادی و فراهم آورن بستر مسئولیت پذیری بهبود یابد. در این زمینه پیشنهاد می گردد مدیران کنونی سازمان با بهره گیری از ظرفیت شورای ادارات، اعضای هیات ممیزه، اساتید پیش کسوت تلاش نمایند تا از تجربه مدیران گذشته برای توسعه کمی و کیفی ادرات دولتی در راستای تحقق مدل به عمل آید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹