رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان 1400 شماره 66 (جلد پنجم)

مقالات

۱.

کودک گردشگر الهام بخش دنیای گردشگری

کلید واژه ها: صنعت گردشگری کودک گردشگر الهام بخشی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 428 تعداد دانلود : 287
کودک گردشگر الهام بخش دنیای گردشگری می باشد، حلقه گمشده ای که کمتر به آن توجه شده است.گردشگری بواسطه لمس مستقیم زندگی در فراسوی زندگی معمول، فرصت های بسیاری را برای ذهن کنجکاو و حساس کودک فراهم می کند تا بتواند بسیار بیشتر از والدینی که او را همراهی می کنند، آموزش ببیند ویا در ذهن خود، تاثیرات شگرف ایجاد کند. فضاهای سفر برای کودکان، بسیار بیشتر از بزرگترها با تاثیرات عمیق همراه است. گردشگری به عنوان یکی ازسریعترین بخشهای اقتصادی درحال رشد است.کشورهای پیشرو در این بعد از فعالیتهای اقتصادی، سالانه سهم عمده ای ازدرآمدهای ناشی از ورودگردشگران را به خود اختصاص می دهند. گردشگری یک صنعت پایدار می باشد که موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می گردد، گردشگری کودک نیز پدیده ای نوظهور می باشد که در حال افزایش است، کودک گردشگر می تواند در دنیای گردشگری الهام بخش باشد و با برنامه ریزی و فرهنگ سازی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد.
۲.

بررسی رابطه بین کمیته های سرمایه گذاری و دارایی های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کمیته سرمایه گذاری نگهداری پول نقد دارایی نقدی مالکیت نهادی و خارجی تجربه استقلال جلسات و اندازه کمیته سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 955
شرکت ها برای افزایش دارایی های نقدی خود سعی می کنند از مدیران با تجربه ای که کمیته سرمایه گذاری را تشکیل داده اند استفاده نمایند تا بدین وسیله بتوانند مسیرهای عملکرد و فعالیت های شرکت را بهتر انجام دهند و با اعتماد و اطمینان بیشتری در روند تصمیم گیری ها و اعمال اهداف سازمانی قدم بردارند. با توجه به مطالعاتی که احمد و همکاران در سال 2020 انجام داده اند، ویژگی های کمیته سرمایه گذاری متغیری است که بر دارایی نقدی و رشد شرکت تأثیر می گذارد؛ این ویژگی ها را می توان تجربیات، استقلال، تعداد جلسات و اندازه اعضای کمیته سرمایه گذاری در نظر گرفت؛ از این رو هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ویژگی های کمیته سرمایه گذاری و دارایی های نقدی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که 66 شرکت به عنوان نمونه آماری که به روش حذفی سیستماتیک و داده های آن از بین سال های 1393 الی 1399 انتخاب گردید. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی که با استفاده از روش های پانلی می باشد و با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین ویژگی های کمیته سرمایه گذاری و دارایی های نقدی رابطه معناداری وجود داردبه طوری که مدیران بتوانند با توجه به آنها در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و تأمین مالی موثرتر واقع شوند و شرکت را به سوی سود بیشتر سوق دهند.
۳.

بررسی تأثیر عدم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر ریسک سقوط قیمت سهام به واسطه نقش تعدیلگر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تمرکز بازار حاکمیت شرکتی قدرت بازار مدیریت سود واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 629
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی با تاکید بر نقش تعدیلگر قدرت و تمرکز بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 132 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1391 تا 1397 بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق توسط نرم افزار آماری ایویوز و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و پانل دیتا انجام گردیدند. بر اساس نتایج حاصل از آزمون های انجام شده در این فصل در سطح اطمینان 95 درصد می توان عنوان کرد استقلال هیأت مدیره تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود واقعی شرکت دارد. مالکیت نهادی تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سود واقعی شرکت دارد. نوع حسابرس مستقل تاثیر معناداری بر مدیریت سود واقعی شرکت ندارد. قدرت بازار بر رابطه میان استقلال هیأت مدیره و مدیریت سود واقعی شرکت تاثیر معناداری ندارد. قدرت بازار بر رابطه میان مالکیت نهادی و مدیریت سود واقعی شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد. قدرت بازار بر رابطه میان نوع حسابرس مستقل و مدیریت سود واقعی شرکت تاثیر معناداری ندارد. تمرکز بازار بر رابطه میان استقلال هیأت مدیره و مدیریت سود واقعی شرکت تاثیر معناداری ندارد. تمرکز بازار بر رابطه میان مالکیت نهادی و مدیریت سود واقعی شرکت تاثیر معناداری ندارد. تمرکز بازار بر رابطه میان نوع حسابرس مستقل و مدیریت سود واقعی شرکت تاثیر معناداری ندارد.
۴.

بررسی نقش انعطاف پذیری مالی در توسعه پایدار بر عملکرد شرکت در طول بحران بیماری کوید 19 با توجه به دارایی های مشهود(مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نویسنده:

کلید واژه ها: انعطاف پذیری مالی نقدی و بدهی عملکرد شرکت دارایی مشهود توسعه پایدار بحران بیماری کووید 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 572 تعداد دانلود : 364
هدف: طبق پژوهش ژیادونگ و همکاران در سال 2021؛ شرکت ها برای بهبود عملکرد خود می بایست به انعطاف پذیری مالی دقت نمایند تا بتوانند براساس آن عملکرد شرکت را تقویت نمایند از طرفی دارایی های مشهود نیز در این زمینه می تواند به آنها کمک نماید. هدف از انجام این مطالعه تعیین و بررسی نقش انعطاف پذیری مالی در توسعه پایدار بر عملکرد شرکت در طول بحران بیماری کوید 19 با توجه به دارایی های مشهود (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، می باشد. روش: جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1396 الی 1399 و به مدت 4 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 101 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد که انعطاف پذیری مالی در توسعه پایدار بر عملکرد شرکت در طول بحران بیماری کوید 19 با توجه به دارایی های مشهود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش مثبت و معناداری دارد. نتایج: بنابراین نتایج حاکی از آن است که مدیران شرکت ها می بایست جهت افزایش عملکرد شرکت در طول بحران بیماری کوید 19، به انعطاف پذیری مالی و نقدی و بدهی توجه نمایند تا بدین وسیله توانایی شرکت را تقویت نمایند و مانع از ضرر و زیان شرکت گردند.
۵.

بررسی نقش مدیریت کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه بر نظارت و فساد مالی شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: مدیریت کمیته حسابرسی نظارت فساد مالی ظرفیت و مالکیت سهام تخصص مالی مهارت و تجربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 35 تعداد دانلود : 851
هدف: طبق پژوهش میکائیل و همکاران در سال 2021؛ با توجه به فعالیت های شرکت ها، ممکن است فسادمالی رخ بدهد؛ بنابراین پژوهشگر به دنبال آن است که بتواند نقش مدیریت کمیته حسابرسی را مورد سنجش قرار دهد. کمیته حسابرسی با وظایفی که در اختیار دارند، می توانند بر فساد مالی نظارت داشته باشند و یا با شناسایی آنها، مدیران را موظف به مسئول آن نماید. هدف از انتخاب و انجام این موضوع، تعیین نقش مدیریت کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه بر نظارت و فساد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 69 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. یافته ها: با توجه به تحلیل مدل رگرسیونی، فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد مدیریت کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه بر نظارت و فساد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش موثری دارد. نتایج: بنابراین نتایج حاکی از آن است که براساس آماره t میزان تأثیرپذیری هر چهار فرضیه ویژه بر نظارت و فساد مالی شرکت به ترتیب در شاخص های استقلال، تجربه مدیرتی، ظرفیت و مالکیت سهام، تخصص مالی مدیران کمیته های حسابرسی که با پژوهش میکائیل و همکارانش در سال 2021، همراستا می باشد.
۶.

مدل شناسایی و جذب فناوری های کلیدی در شرکت های کوچک تا متوسط (SME)

کلید واژه ها: شناسایی و جذب فناوری کلیدی شرکت های SME عوامل کلیدی موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 744
شرکت های کوچک تا متوسط امروزه بعنوان پیشران اصلی توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شوند. یکی از چالش های کلیدی این شرکت ها در مسیر توسعه و جذب فناوری های کلیدی است. با توجه به ضعف مطالعات انجام شده در این حوزه هدف اصلی پژوهش، شناسایی الزامات و عوامل کلیدی موفقیت در شناسایی و جذب فناوری های کلیدی برای بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. این پژوهش با هدف افزایش توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط داخل کشور در مسیر شناخت عوامل مهم و تاثیرگذار برای جذب فناوری های آن ها، طرح ریزی شده است. روش تحقیق در این مطالعه یک روش ترکیبی کیفی، کمی است و با رویکرد اکتشافی صورت پذیرفته است. در این مطالعه، ابتدا به شناسایی عوامل کلیدی از مرور ادبیات پرداخته شد و در نهایت 15 عامل کلیدی در این خصوص شناسایی شدند. سپس براساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده این عوامل به 19 عامل افزایش یافت. پس از آن اعتبارسنجی میزان تاثیر و اولویت بندی این عوامل براساس آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اهمیت کیفیت دانش فناورانه، رشد جذابیت فناوری و شناسایی انطباق مناسب فناوری بیشترین تاثیر را در شناسایی و جذب موفق فناوری ها در شرکت های کوچک تا متوسط دارد.
۷.

بررسی روابط بین پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و حمایت از سرمایه گذاران با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی حمایت از سرمایه گذاران مدیریت سود کیفیت اقلام تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 968 تعداد دانلود : 292
پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود از موضوعاتی است که امروزه توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. مدیران جهت اعمال تصمیمات مناسب، می بایست به رعایت استاندارد های گزارشگری مالی توجه نمایند؛ از این رو هدف از انجام این پژوهش تعیین روابط بین پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و حمایت از سرمایه گذاران با مدیریت سود د رشرکت ها است. داده های آماری بین سال های 1390 تا 1397 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است. پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود، از متغیرهای این پژوهش محسوب می شوند. نمونه آماری به روش سیستماتیک به تعداد 128 شرکت انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات شرکت ها استخراج و نیز تحلیل آماری توسط نرم افزار Eviews نسخه 9 و با استفاده از مدل رگرسیونی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود رابطه ای معنادار برقرار است و مدیران شرکت ها باید به استراتژی ها و خط مشی های مربوط به استانداردهای گزارشگری مالی توجه نمایند تا بتوانند به حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود بپردازند و موجب بهبود عملکرد شرکت ها شوند
۸.

بررسی اثرات مشترک عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: عدم قطعیت سیاست اقتصادی ویژگی های شرکتی ساختار سرمایه سودآوری نسبت پوشش هزینه بهره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 792
طبق مطالعاتی که توسط پژوهشگران پیشین انجام گرفته است مشخص شد که به بررسی ساختار سرمایه، عدم قطعیت سیسات اقتصادی و ویژگی های شرکت به صورت جداگانه پرداخته اند، اما تاکنون هیچ پژوهشگری نقش عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ویژگی های شرکت را به صورت همزمان بر ساختار سرمایه مورد سنجش قرار نداده است. این مطالعه با هدف تعیین اثرات مشترک عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1399 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 90 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. با توجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران تأثیر مشترک و معناداری دارد. با نتایج بدست آمده مشخص شد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر اهرم مالی و ساختار سرمایه اثر مستقیم و مثبت دارد اما ویژگی های شرکتی بر اهرم مالی و ساختار سرمایه اثری معکوس و منفی دارد. به عبارتی دیگر، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به میزان 79/10 باعث افزایش ساختار سرمایه و ویژگی های شرکتی به میزان 20/5 منجر به کاهش آن می شود که با پژوهش شیائو و کیو در سال 2021، همراستا می باشد.
۹.

بررسی نقش تعدیلی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت های منطقه ویژه عسلویه)

کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتی حسابداری فرهنگ سازمانی عملکرد عملیاتی مشارکت تطبیق پذیری بی ثباتی مأموریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 184
مدیران شرکت ها در تلاشند تا بتوانند با توجه به فرهنگ سازمانی، سیستم های اطلاعات حسابداری را تقویت و با شفاف سازی اطلاعات آن در عملکرد شرکت نقش بهتری داشته باشند؛ در این راستا تأثیرگذار باشد که وان دانگ ها در سال 2020 به این موضوع پرداخته است و از این رو، محقق سعی بر این دارد که موضوع و فرضیات وی را در ایران مورد سنجش قرار دهد؛ از این رو هدف از انجام این مقاله تعیین و بررسی نقش تعدیلی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط منطقه ویژه عسلویه می باشد. داده های پژوهش به روش مقطعی و در سال 1400، از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. فرهنگ سازمانی، سیستم های اطلاعاتی حسابداری و عملکرد عملیاتی، از متغیرهای این پژوهش محسوب می شوند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان تعداد 162 شامل مدیران، کارکنان، کارشناسان حسابداری و متخصصان مالی در این شرکت ها انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی بوده و توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 و روایی و پایایی داده ها با استفاده از آزمون نرمال بودن اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونه ای انجام گرفته است. یافته های پژوهش پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط منطقه ویژه عسلویه نقش تعدیلی دارد؛ بنابراین، استفاده از شاخص فرهنگ سازمانی نظیر مشارکت، بی ثباتی، مأموریت و تطبیق پذیری می تواند علاوه بر اثرگذاری در رابطه سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط، در ایجاد نوآوری ها، تکنولوژی ها و فناوری های نوظهور مفید باشد و باعث تسهیل ثبت اطلاعات حسابداری شود.
۱۰.

تأثیر جهت گیری بازاریابی الکترونیک بر عملکرد کسب و کار استراتژیک

کلید واژه ها: جهت گیری بازاریابی الکترونیک عملکرد کسب و کار استراتژیک روش پرسشنامه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 518
بازاریابی الکترونیکی مساله بسیار مهمی است که اکنون به شدت مد نظر قرار گرفته است. جهت گیری های بازاریابی در این مورد بسیار با اهمیت است، در این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازاریابی الکترونیک بر عملکرد کسب و کار استراتژیک، پرداخته میشود. به این منظور از روش پرسشنامه ای انجام میشود و در نهایت مشخص میشود که جهت گیری های بازاریابی الکترونیک بر عملکرد کسب و کار استراتژیک دارای تاثیر میباشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹