رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز 1399 شماره 45 (جلد ششم)

مقالات

۱.

مطالعه جامعه شناختی راهکارهای توانمند سازی زنان روستایی و عشایر

نویسنده:

کلید واژه ها: توانمندسازی زنان روستا عشایر عوامل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 902
از حدود یک دهه پیش رویکرد توانمندسازی زنان روستایی و عشایر در برنامه های توسعه طرح شده است. همسو با رویکرد مذکور، هدف تحقیق حاضر مطالعه جامعه شناختی راهکارهای توانمندسازی زنان روستایی و عشایر بوده است. در کشورهای در حال توسعه، با وجود اینکه زنان در اجتماعات کوچک از جمله روستایی و عشایر نقش حیاتی ایفای نقش می کنند، اما توانایی آنان به میزان بسیار کمتری ارزش گذاری شده است. بر این اساس، شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان روستایی و عشایر که تقریباً نیمی از جمعیت فعال جامعه را تشکیل می دهند، می تواند در جهت افزایش توانایی این زنان، موثر واقع شود. چارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریات توانمندسازی و روش تحقیق، از نظر گردآوری داده ها، اسنادی- توصیفی و از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین عوامل موثر بر توانمند سازی زنان روستایی و عشایر، همکاری آنان در فعالیت های اقتصادی، عوامل فردی و اجتماعی است. علاوه بر این، اساسی ترین موانع موجود در مسیر توانمندسازی زنان عواملی نظیر نبود فرصت های شغلی، پایین بودن میزان تحصیلات، وجود تعصبات خانوادگی و نبود حمایت های قانونی و شبکه ارتباطی می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است برای ارتقاء توانمندی زنان روستایی و عشایر، برنامه ریزی جهت گسترش مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و حذف این موانع مشارکت ضروری است؛ بنابراین، سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه زنان می بایست به دنبال روش هایی برای افزایش انگیزه زنان روستایی و عشایر، به منظور شکوفایی استعدادها و تواناییهای آنان و ایجاد زمینه های لازم برای بکارگیری این استعدادها باشند. می بایست به دنبال روش هایی برای افزایش انگیزه زنان روستایی و عشایر، به منظور شکوفایی استعدادها و تواناییهای آنان و ایجاد زمینه های لازم برای بکارگیری این استعدادها باشند.
۲.

بررسی رابطه بین گردش شغلی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با توانمندسازی

نویسنده:

کلید واژه ها: گردش شغلی توانمندسازی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 642 تعداد دانلود : 288
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین گردش شغلی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر با توانمندسازی پرداخت. هدف از انجام این تحیقیق بررسی رابطه بین گردش شغلی با توانمندسازی در در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد، جامعه آماری دراین تحقیق جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر کشور می باشند، نمونه آماری این مطالعه شامل 140 نفر است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش برای سنجش متغییر گردش شغلی پرسشنامه 11 سوالی چن و همکاران (2013) و برای سنجش متغییر توانمندسازی پرسشنامه 15 سؤالی وتن و کمرون (1998) است. داده های این پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نشان داد که بین گردش شغلی و توانمندسازی مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر رابطه معناداری وجود دارد.
۳.

مدل سازی روابط علت و معلولی تأخیر و افزایش هزینه ها و کیفیت با استفاده از تکنیک دیمتل فازی (مطالعه موردی: پروژه های عمرانی و ساخت در شهرداری شهر شیراز)

کلید واژه ها: تاخیر در پروژه ها افزایش هزینه ها کیفیت پروژه های ساخت پروژه های عمرانی دیمتل فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 490
پروژه های عمرانی همواره مورد توجه سازمان ها و وزارت خانه ها بوده است. همواره عوامل بسیاری انجام موفقیت آمیز پروژه های عمرانی را تهدید می کند که می توان به تاخیرات، کیفیت و هزینه ها اشاره نمود. عدم توجه به این سه عامل می تواند پروژه های عمرانی را به خطر بیاندازد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و ماهیت در دسته تحقیقات توصیفی از شاخه پیمایشی قرار می گیرد. در این تحقیق عوامل و شاخص های تاثیر گذار بر تاخیر و افزایش هزینه ها و کیفیت در پروژه های ساخت در پروژه های عمرانی شهرداریها با استفاده از تکنیک دیمتل فازی ارزیابی می شود. در این پژوهش ۵ عامل اصلی و ۲۰ شاخص شناسایی شدند و این عوامل و شاخص های آنها توسط سه گروه کارفرما، مشاور و مدیر پروژه ارزیابی شدند نتایج این پژوهش نشان داد که: شاخص تاخیر در پرداختی های مالی کارفرما تاثیر گذارترین شاخص بر روی سایر شاخص ها، شاخص کیفیت پایین مواد و تجهیزات مورد استفاده توسط پیمانکاران تاثیر پذیرترین شاخص و در نهایت شاخص تورم و رکود اقتصادی بیشترین تعامل (اهمیت نسبی) را با سایر شاخص ها دارد.
۴.

تأثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی

کلید واژه ها: ساختار مالکیت محافظه کاری شرطی محافظه کاری غیرشرطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 863 تعداد دانلود : 62
محافظه کاری در حسابداری مفهومی است که سابقه ای دیرینه دارد و یکی از مهمترین مفاهیم محدودکننده و یک ویژگی کیفی و البته مهم اطلاعات حسابداری به شمار می رود. محافظه کاری یک میثاق مهم در گزارشگری مالی است و سطح احتیاط در شناسایی و اندازه گیری سود و دارایی را نشان می دهد. ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت، یکی از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی است که می تواند در کارایی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. زیرا انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. به منظور دستیابی به این هدف هشت فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک؛ نمونه ای متشکل از 186 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت متمرکز و مالکیت مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر مثبت و معناداری دارند و مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت متمرکز بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر منفی و معناداری ندارند؛ اما مالکیت مدیریتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۵.

مطالعه تأثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و صدور گزارش حسابرس حاوی بند تداوم فعالیت

کلید واژه ها: بیش اطمینانی مدیران توانایی مدیریت صدور گزارش حسابرس حاوی بند تداوم فعالیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 983
بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر روی سیاست های شرکت از قبیل خط مشی و سیاست های حسابداری شرکت موضوع مهمی است؛ چرا که اعتماد بیش از حد می تواند منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می برد و تداوم فعالیت شرکت ها با خطر ورشکستگی روبه رو کند؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و صدور گزارش حسابرس حاوی بند تداوم فعالیت و همچنین آزمون بیش تر به منظور بررسی اثر توانایی مدیریت بر رابطه بیش اطمینانی و صدور گزارش حسابرس مبنی بر تداوم فعالیت صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 تا 1397 است که پس از اعمال غربال گری شامل 70 شرکت می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. در این مطالعه، به علت نوع داده ها و محدودیت در دستیابی به آن ها، از روش لجستیک استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در این پژوهش، می توان گفت که بین بیش اطمینانی مدیران و صدور گزارش حسابرس حاوی بند تداوم فعالیت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داده است که رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و صدور گزارش حسابرس حاوی بند تداوم فعالیت در شرکت هایی با کمیته حسابرسی قوی، نسبت به شرکت هایی با مدیریت قوی، قوی تر است. همچنین یافته های این پژوهش حاکی از آن هست که توانایی مدیران بر رابطه بین بیش اطمینانی و صدور گزارش حسابرس مبنی بر تداوم فعالیت اثر معناداری نداشته است.
۶.

تأثیر نوآوری های حسابداری مدیریت بر فرهنگ سازمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی نواوری حسابداری مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 137
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اهداف متوعی را دنبال می کنند که جسابداری مدیریت در تحقق آن نقش موثری دارد. با توجه به تغییرات شکرفی که در زمینه تکنولوژی های مدرن و فن آوری اطلاعات ایجاد شد شرکت ها برای ادامه حیات خویش نیازمند پذیرش و بکارگیری نوآوری های حسابداری مدیریت شدند. این تحقیق از نوع توصیفی – میدانی بوده و برای جمع آوری داده های مربوطه از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 82/0 می باشدواز لحاظ هدف تحقیق حاضرکاربردی میباشد. داده های تحقیقی کیفی بوده به همین منظور در تجزیه و تحلیل داده های مربوطه از روش های آزمون تی-تست، آزمون ویلکاکسون و کروسکال والیس استفاده شده است. شرکت های نمونه به دو گروه دارای نوآوری حسابداری مدیریت و فاقد نوآوری حسابداری مدیریت تقسیم شد. با توجه به نتایج آزمون های آماری در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که میان کاربرد نوآوری هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت بر مبنای فعالیت با فرهنگ سازمانی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که بکارگیری مفاهیم و روش های حسابداری مدیریت و نوآوری های آن در شرکت ها نقش بسزایی در رسیدن به اهداف سازمانی، بهبود مستمر عملیات و کارا بودن تصمیمات مدیریت دارد از آنجایی که فرهنگ سازمانی برای حرفه حسابداری لازم و ضروری است لذا پذیرش و بکارگیری نوآوری های حسایداری مدیریت در شرکت ها تابع فرهنگ سازمانی است.
۷.

بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: عدم تقارن اطلاعاتی سیاست تقسیم سود نقدینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 873
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سیاست تقسیم سود همواره یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی بوده و همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. از جمله موارد عدم شفافیت اطلاعاتی بازار، مشخص نبودن خط مشی تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس میباشد که به نظر می رسد در بورس به آن توجه خاصی نشده است. جامعه آماری پژوهش 132 شرکت در دوره زمانی 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود از مدل رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی بین آنها مثبت است به این معنا که به ازای هر واحد افزایش در عدم تقارن اطلاعاتی، شرکتها با افزایشی معادل 0.136 واحد در نسبت پرداخت سود خود روبرو خواهند شد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیرهای فرصتهای سرمایه گذاری و تمرکز مالکیت بر سیاست تقسیم سود تاثیری معناداری دارد اما تاثیر متغیرهای نقدینگی، گردش سهام، اندازه شرکت، حجم معاملات، ارزش معاملات و نقدشوندگی بر سیاست تقسیم سود معنادار نمی باشد.
۸.

بررسی تأثیر پیاده سازی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک بر کارآیی حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاءدار در تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک کاهش اشتباهات انسانی ممیزی کاهش هزینه حسابرسی مالیاتی کارایی و اثر بخشی بیشتر سرمایه انسانی کاهش فساد بین مودی و ممیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 590
حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی اهداف، ریسک ها و کنترل های سازمان، متمرکز است. حسابرسی مالیاتی با شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک شرکت، به کسب اطمینان از کفایت منابع و اینکه آنها بر اولویت ها متمرکز هستند، کمک می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر پیاده سازی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک بر کارآیی حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران طی سه ماهه سوم سال 1393 می باشد. متغیر پیاده سازی نظام حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک به عنوان متغیر مستقل و کاهش اشتباهات انسانی ممیزی، کاهش هزینه حسابرسی مالیاتی، کارایی و اثر بخشی بیشتر سرمایه انسانی و کاهش فساد احتمالی در روابط بین ممیز و مودی به عنوان متغیرهای وابسته می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از روسای حسابرسی داخلی تمامی شرکت های خصوصی و عمومی و دولتی، مالی و غیرمالی بورسی که دارای واحد حسابرسی داخلی می باشد که از طریق جدول مورگان تعداد 181 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایشی بوده است. روش آماری تحقیق از روش آزمون همبستگی و تی تست تک نمونه ای می باشد. نتایج تحقیق نشان داد پیاده سازی نظام حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک بر کاهش اشتباهات انسانی ممیزی، کاهش هزینه حسابرسی مالیاتی، کارایی و اثر بخشی بیشتر سرمایه انسانی و کاهش فساد احتمالی در روابط بین ممیز و مودی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۹.

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت دانش ساختار سازمانی فرهنگ سازمانی سیستم های اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 971
ادبیات مدیریتی بر اهمیت نقش آفرینی عوامل مدیریت دانش در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارند. با این حال، مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در رابطه با عوامل موثر بر عملکرد سازمانی در بخش های مختلف ایران صورت گرفته است. این تحقیق حاصل کار پژوهشی در این خصوص است که سعی دارد این شکاف علمی را پر کند. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شرکت گاز انجام شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش از نوع توصیفی -پیمایشی می باشد و جامعه آماری کارکنان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل منتخب از دیدگاه جامعه منتخب بالاتر از حد متوسط است وبخش مذکور می تواند از طریق بکار گیری استراتژی ها و تاکتیک های پیشنهاد شده در بخش انتهایی مقاله حاضر امکان استقرار مدیریت دانش را فراهم آورد.
۱۰.

بررسی رابطه بین مؤلفه های نشاط و شادی با رضایتمندی و بهره وری (مورد مطالعه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)

کلید واژه ها: مؤلفه های نشاط و شادی رضایمندی و بهره وری اداره ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 342
هدف از این بررسی رابطه بین مؤلفه های نشاط و شادی با رضایتمندی و بهره وری در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان است تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از لحاظ روش، توصیفی همبستگی و از لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات میدانی است. جامعه آماری این مطالعه کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان که تعداد انها 93 نفر می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کل شمار برای حجم نمونه استفاده گردید که پس از توزیع پرسشنامه در بین نمونه های آماری تعداد 80 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند؛ که برای سنجش متغییر شادی و نشاط از پرسشنامه 37 سوالی زارع و امین پور (1390) با مولفه های رضایت از زندگی، آراستگی ظاهری، تعامل اجتماعی، کارایی فردی و کمک به دیگران و پرسشنامه بهره وری سازمان با 27 سوال تک مولفه ای استفاده گردید و همینطور برای سنجش متغییر رضایتمندی کارکنان از پرسشنامه احیایی (1392) 22 سؤالی استفاده شد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون کلموگروف- اسمیرینوف، ضریب همبستگی و رگرسیون را با توجه به فرضیه های موجود در این پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد نشاط و شادی با بهره وری کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد همچنین مولفه رضایت از زندگی پیش بین مناسبی برای بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹