رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم بهار 1400 شماره 54 (جلد سوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه تمایلات سرمایه گذاران بر جریانات نقدی مازاد و الگوهای ارزش گذاری سهام شرکت

تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
در این پژوهش به بررسی رابطه تمایلات سرمایه گذاران بر جریانات نقدی مازاد و الگوهای ارزش گذاری سهام شرکت پرداخته شد. به منظور اندازه گیری تمایلات سرمایه گذاران از الگوهای معاملاتی سرمایه گذاران استفاده شد. همچنین جهت اندازه گیری الگوهای ارزش گذاری سهام از دو الگوی (P/E) و ((EV/EBIT استفاده شد نمونه آماری این پژوهش شامل 120 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391_1397 می باشد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از نرم فزار Eviews و روش داده های ترکیبی کمک گرفته شده است. نتایج بررسی شها در سطح خطای 5 درصد نشان داد تمایلات سرمایه گذاران موجب افزایش جریان وجه نقد مازاد در شرکت می شود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین تمایلات سرمایه گذاران و ارزش گذاری سهام شرکت با استفاده از دو الگوی (P/E) و ( (EV/EBIT رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج می توان بیان کرد تمایلات سرمایه گذاران منجر به ایجاد تقاضای نسبی برای سرمایه گذاری های سفته بازانه می گردد و این عامل بیانگر فرضیه پیام دهی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۲.

ارزیابی عوامل چالش برانگیز امنیت ارتباطات اطلاعات از منظر حسابرسان بر اساس مدل کوبیت 5

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عوامل چالش برانگیز امنیت ارتباطات اطلاعات از منظر حسابرسان بر اساس مدل کوبیت 5 است . روش پژوهش حاضر پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش مدیران موسسات حسابرسی معتمد بورس دارای رتبه الف هستند که به تعداد 60 نفر می باشد بر اساس فرمول کوکران 45 نفر از مدیران به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق خواهد بود که در این پژوهش روایی آن توسط متخصصان حرفه حسابرسی تائید شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 797/0 بدست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه دارد . در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون رتبه بندی داده های کیفی استفاده شد. نتایج نشان داد فعال کردن یک رویکرد کل نگر در مرتبه اول ، استفاده از یک چارچوب مجتمع و واحد در مرتبه دوم ، پوشش سراسری کسب و کار (سازمان) در مرتبه سوم، تفکیک مدیریت از حاکمیت درمرتبه چهارم و در نهایت برآورده کردن نیازهای ذینفعان در مرتبه آخر قرار گرفته اند.
۳.

استفاده از هوش مصنوعی جهت پیش بینی و تشخیص بیماری فشار خون بالا

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۵
امروزه بیماری قلبی بسیار معمول و یکی از دلایل اصلی مرگ و میر به شمار می رود. به همین علت تشخیص درست و به موقع این بیماری بسیار مهم است. روش های تشخیصی و درمانی این بیماری عوارض جانبی زیاد و پرهزینه ای دارد؛ بنابراین محققان به دنبال روش های ارزان و با دقت بالا برای تشخیص این بیماری هستند. هوش مصنوعی امروزه در بسیار از سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین آن سیستم ها سلامت است. یکی از بیماری ها قلبی که هرساله جان بسیار از افراد بر اثر آن از دست می رود بیماری فشار خون است که در این تحقیق با استفاده از هوش مصنوعی به دنبال پیش بینی و تشخیص این بیماری هستیم.
۴.

بررسی تأثیر و اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک در صنعت ارتباطات (مطالعه موردی: هلدینگ فناپ)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۸
مدیریت دانش شیوه جدید تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری، شیوه ای به منظور بهره وری، بهبود عملکرد و کاهش هزینه هاست. هلدینگ ها به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی جوامع از معیارهای اصلی توسعه در هر کشور محسوب می شوند. هدف ما در این بررسی تاثیر و اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک در صنعت ارتباطات (مطالعه موردی: هلدینگ فناپ) بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان هلدینگ فناپ در حوزه های صف و ستادی تشکیل شده است؛ که تعداد آنها در حدود 3000 نفر می باشد. در این تحقیق برای تعیین اندازه نمونه آماری از جدول مورگان استفاده می شود که با توجه به حجم جامعه آماری تعداد نمونه آماری 341 نفر برآورد گردید. مدل ارائه شده دارای پنج فرضیه می باشد. فرضیات توسط مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل Lisrel و SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. در این میان تمامی فرضیه ها تأیید شدند. نتایج نشان دهنده تأثیر معنی دار کسب دانش، ایجاد دانش، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش و نگهداری دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک در هلدینگ فناپ بود.
۵.

تأثیر پیامدهای پاندمی کرونا (کووید-19) بر ساختار جمعیتی

تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
همه گیر بودن بیماری کووید 19، کل کشورهای جهان را مورد چالش قرار گرفته است. به دلیل ماهیت سریع انتشار بودن این بیماری تأثیرات بسیاری بر فرایندهای جوامع از جمله ساختار جمعیتی داشته است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر پاندمی کرونا (کووید 19) بر ساختار جمعیتی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر تهران تشکیل می دهد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 94 نفر تعیین شد؛ و نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا شد و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت. برای سنجش پرسشنامه ها از مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق 0.869 تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری (PLS) تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که کرونا بر ساختار جمعیتی از جمله نرخ باروری تماس بین نسلی و روند مهاجرت تاثیر معناداری دارد. این در حالی است که تاثیر روند مهاجرت بر روند مهاجرت نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.
۶.

وجه نقد مازاد، تداوم معاملات و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۳۳۳
هدف این پژوهش بررسی تاثیر تداوم معاملات سهام بر ارزش شرکت بوده و همچنین اثر تعدیل کنندگی تداوم معاملات بر رابطه ای بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین به این سوال که چگونه نقد شوندگی سهام می تواند بر ارزش شرکت تاثیر داشته وهزینه نمایندگی را تعدیل کند پرداخته شده است. به همین جهت اطلاعات 155 شرکت طی دوره های 1388 تا 1398 در بورس اوراق بهادار تهران به روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد آزمون وتحلیل قرار گرفته است. از ویژگی های این پژوهش این است که برای اولین بار برای اندازه گیری تداوم معاملات از مدل لیو استفاده شده است که ابعاد مختلف نقدشوندگی مانند سرعت معامله، حجم معامله و گردش سهام را در نظرمی گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین تداوم معاملات وارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، وهمچنین وجود متغیر تعدیلی تداوم معاملات رابطه ای بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت را مثبت و معنادار می سازد. این یافته ها بیانگر نقش بازار سرمایه در کاهش هزینه نمایندگی در سطح شرکت های ایرانی است.
۷.

بررسی عوامل مؤثر بر تسهیل در پرداخت مالیات توسط مؤدیان مالیاتی و شناسایی عوامل موجود

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور که بموجب قانون بوسیله دولت وصول می شود. برای دوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت، هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تسهیل در پرداخت مالیات توسط مؤدیان مالیاتی و شناسایی عوامل موجود می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان امور مالیاتی در تهران است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 253 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. دوره زمانی تحقیق سه ماهه اول سال 1393 می باشد. روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه می باشد. آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی، رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیر پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی با پرداخت مالیات توسط مؤدیان مالیاتی ارتباط معکوس و متغیرهای توجه به منابع انسانی کارآمد، گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، آگاهی و به روز بودن اطلاعات مدیران، وجود پاداش و تنبیه متناسب با عملکرد مؤدیان و رعایت اصول تعیین مالیات با پرداخت مالیات توسط مؤدیان مالیاتی ارتباط مستقیمی دارند. همچنین با توجه به آزمون فریدمن رتبه بندی و اولویت بندی هریک از عوامل مؤثر بر دریافت مالیات از مؤدیان مالیاتی از نظر کارشناسان امور مالیاتی به ترتیب زیر می باشد: 1. گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، 2. پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی، 3. رعایت اصول تعیین مالیات، 4. توجه به منابع انسانی کارآمد، 5. آگاهی و به روز بودن اطلاعات مدیران، 6. وجود پاداش و تنبیه متناسب با عملکرد مؤدیان.
۸.

بررسی ارتباط عوامل فردی با رفتارهای مالی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار ایران

تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۶
پژوهش کمی حاضر به بررسی ارتباط عوامل فردی با رفتارهای مالی پرداخته است. روش پژوهش توصیفی همبستگی بوده و مشارکت کنندگان 200 نفر از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار بوده اند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد بوده است. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده که این امر از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته شده است. عوامل فردی در دو بعد هوش هیجانی و مرکز کنترل درونی مطرح شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین عوامل فردی و رفتارهای مالی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که هوش هیجانی و مرکز کنترل درونی نیز با رفتارهای مالی سرمایه گذاران در ارتباط هستند و عامل هوش هیجانی به دلیل ضریب همبستگی بالاتر، از اهمیت بیشتری نسبت به مرکز کنترل درونی برخوردار است.
۹.

بررسی ارتباط مدل تعالی منابع انسانی با انگیزش شغلی پرسنل شرکت آلومینیوم پارس شهرک صنعتی کاوه

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
پژوهش حاضر که از نوع پژوهش های کمی محسوب می شود به بررسی ارتباط مدل تعالی منابع انسانی با انگیزش شغلی پرسنل می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل 194 نفر از پرسنل شرکت آلومینیوم پارس مستقر در شهرک صنعتی کاوه است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 129 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد بود. برای دستیابی به نتایج فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که از طریق آزمون همبستگی پیرسون این امر انجام شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین مدل تعالی منابع انسانی با انگیزش شغلی پرسنل شرکت آلومینیوم پارس ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مولفه های رهبری، مشارکت، تمرکز بر مشتری و مدیریت اطلاعات با انگیزش شغلی پرسنل شرکت نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
۱۰.

بررسی تأثیر سکوت و آوای سازمانی بر حرکت سلسله مراتبی کارکنان در بانکهای خصوصی دارای استراتژی ثانویه بامبرگرو مشولم

تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سکوت و آوای سازمانی کارکنان خود بر حرکت سازمان و حرکت و مسیر پیشرفت کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان ستادی بانک های خصوصی در تهران می باشد که نمونه آماری پژوهش بر اساس جامعه نامحدود و واریانس نامعلوم 175 تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد نتایج تحقیق چنین نشان داد که بین سکوت و آوای سازمانی و پیشرفت کارکنان در سازمانهای خصوصی دارای استراتژی ثانویه رابطه معناداری وجوددارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵