رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال 6 پاییز 1401 شماره 22

مقالات

۱.

بررسی تأثیر ارزش ادراکی از تجارت سیار بر رضایت مصرف کننده در داروخانه های آنلاین

کلید واژه ها: رضایت مصرف کننده اعتماد نفوذ اجتماعی سودمندی درک شده تحرک درک شده لذت درک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 767
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ارزش ادراکی از تجارت سیار (اعتماد، نفوذ اجتماعی، سودمندی درک شده، تحرک درک شده و لذت درک شده) بر رضایت مصرف کننده در داروخانه های آنلاین، انجام گرفت. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد که جامعه آماری آن را کلیه مشتریان داروخانه های آنلاین از طریق اپلیکیشن های موبایل چون داروکو، دارو استور و ...تشکیل می دهند. با توجه به این که پرسشنامه مدنظر پژوهش بر پایه پژوهش کالانیک و همکاران (2021)،21 گویه دارد و روش آزمون فرضیه ها معادلات ساختاری است، 210 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز در دسترس می باشد. پایایی پرسشنامه با بهره گیری از آلفای کرونباخ و روایی آن با میانگین واریانس و روش نورفل و لاکر تأیید گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با معادلات ساختاری نشان داد که اعتماد، نفوذ اجتماعی، سودمندی درک شده، تحرک درک شده و لذت درک شده به طور مثبت بر رضایت مصرف کننده از تجارت سیار تأثیرگذار هستند؛ بنابراین می توان با تمرکز بر بهبود ارزش ادراکی مصرف کنندگان از تجارت سیار، رضایتمندی آنها را ارتقا بخشید.
۲.

ارتباط شیوه اعمال قدرت مربیان با وفاداری و اثربخشی تیمی بازیکنان پایه در اکادمی های فوتبال استان تهران

کلید واژه ها: اثربخشی تیمی اِعمال قدرت اکادمی فوتبال بازیکنان پایه وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 665 تعداد دانلود : 139
هدف از پژوهش حاضر ارتباط شیوه اعمال قدرت مربیان با وفاداری و اثربخشی تیمی بازیکنان پایه در اکادمی های فوتبال استان تهران بود که با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان لیگ برتر فوتبال استان تهران در رده سنی نوجوانان و جوانان در سال 1397 تشکیل دادند که 260 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، ازمون رگرسیون خطی چندگانه با روش همزمان و نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که مربیان تیم های پایه فوتبال از منبع قدرت پاداش بیشترین و از منبع قدرت مرجعیت کم ترین استفاده را می کنند. بین قدرت پاداش، تخصص و مرجعیت با وفاداری بازیکنان رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت، اما بین قدرت زور و قانونی با وفاداری بازیکنان ارتباط معنا داری وجود نداشت. همچنین بین قدرت مبتنی بر تخصص و مرجعیت با اثربخشی تیمی بازیکنان رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد اما بین قدرت مبتنی بر زور، پاداش و قانونی ارتباط معنا داری وجود نداشت.
۳.

گزارشگری پایداری؛ عبور از گزارشگری سنتی

نویسنده:

کلید واژه ها: گزارشگری پایداری گزارشگری سنتی مدیریت سود نوآوری عدم تقارن اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 992 تعداد دانلود : 50
با توجه به گسترش فعالیت های تجاری در جهان و اهمیت پایداری در حوزه های سازمانی، دانشگاهی و حرفه ای، مقوله پایداری جزء نخستین اهداف کشورها و شرکت ها قرار گرفته است. پایداری شرایطی است که در آن وضعیت موجود حفظ شده و در امکانات و شرایط، تغییری حاصل نمی شود. اصطلاح پایداری، از مفهوم وسیع تری با عنوان توسعه پایدار گرفته شده است. توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را برآورده می کند بدون آن که توانایی و حق نسل آینده را در تأمین نیازهایش از محیط زیست و منابع طبیعی به مخاطره اندازد. در طی چند دهه گذشته و با افزایش سطح نگرانی ها و آگاهی نسبت به نیاز به توسعه پایدار و همچنین برآورده ساختن انتظارات ذینفعان، شرکت ها هدف خود را از به حداکثر رساندن سود به بهینه ساختن اهداف سه گانه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تغییر داده اند. شرکت ها با بهره گیری از راهبرد پایداری و زیست محیطی و انجام نوآوری های مختلف نظیر کاهش انتشار کربن و آلودگی، بازیافت منابع طبیعی و حفاظت از منابع انرژی، آب و دیگر منابع طبیعی اقدام به مشارکت در حفاظت از محیط زیست نموده و اقدام به خلق ارزش زیست محیطی می نماید. در بحث ایجاد ارزش اجتماعی نیز شرکت ها با اتخاذ راهبرد پایداری اجتماعی و انجام پروژه هایی در جهت کاهش فقر، عدالت و برابری اجتماعی مشارکت می نمایند. این دو راهبرد در کنار راهبرد اقتصادی و راهبری شرکتی، زمینه تشکیل راهبرد پایداری شرکت و دستیابی به اهداف گزارشگری پایداری را فراهم می سازند. این پژوهش به ابعاد گزارشگری پایداری پرداخته و چک لیست گزارشگری پایداری را ارائه کرده، همچنین به نقش گزارشگری پایداری در کاهش مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی اشاره نموده است.
۴.

بررسی اثرات حاصل از رشد و توسعه ی بخش مالی بر روی خلاقیت و نوآوری، شواهدی حاصل از کشورهای در حال توسعه

کلید واژه ها: رشد و توسعه ی مالی خلاقیت و نوآوری سیستم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 398 تعداد دانلود : 264
موضوع رشد و توسعه ی سیستم (نظام) مالی به طرز وسیع و گسترده ای در ادبیات تحقیق سرمایه به عنوان یک شاخص رشد اقتصادی و یک نیروی محرکه ی خلاقیت و نوآوری تکنولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفته است که از آمادگی و بسیج شدن سرمایه جهت رشد حمایت می کند. با این وجود، نتایج متنوع و گوناگون زمانی بدست می آیند که کشورهای توسعه یافته را در مقایسه با کشورهای درحال توسعه بررسی می کنیم. کشورهای در حال توسعه با این ویژگی ها و مشخصات شناخته می شوند: سرمایه گذاری کمتر در زمینه ی خلاقیت و نوآوری و سطوح پایین تر رقابتی بودن از دیدگاه تامین بودجه تحقیق و پژوهش و سرمایه گذاری و تامین بودجه در زمینه ی رشد و توسعه، موسسات آکادمیک تحقیقی و پژوهشی کمتر، اما درعین حال محرک های کمتر برای خلاقیت و نوآوری خصوصی توسط کسب و کارها. هدف این تحقیق آن است که تا رابطه ی بین شاخص های رشد و توسعه ی مالی و خلاقیت و نوآوری را مورد بررسی قرار دهد که این کار را با تجزیه و تحلیل داده ها برای 15 کشور در حال توسعه در محدوده چارچوب زمانی بین سال های 2012-2022 انجام می دهد. سیستم (نظام) مالی در دو ستون اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد: موسسات اعتباری و بازارهای سهام ویژه. تعداد کاربردها و مصارف دارای جواز ویژه خلاقیت و نوآوری، متغیر وابسته ی این مطالعه است، یعنی به عنوان یک شاخص عملکرد مبتکرانه و نوآورانه یک کشور. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سطح بالاتری از اعتباردهی توسط بخش بانکداری، تاثیر مثبتی بر روی تعداد کاربردها و مصارف مجوزدار خواهد داشت. آمادگی اعتباردهی توسط سایر واسطه های مالی در سیستم مالی نظیر بازارهای سهام ویژه یا موسسات غیر بانکی، بازده پایین تری را در تقویت فعالیت های خلاقیت و نوآوری نشان می دهند که به اثرات متضاد در رابطه با تعداد کاربردها و مصارف مجوزدار منجر می شود. کشورهای دارای سطح بالاتری ازآموزش و تحصیلات، تلاش های بیشتری را به سمت خلاقیت و نوآوری و رشد و توسعه ی اقدامات خلاقیت (نوآورانه) نشان خواهند داد. از طرف دیگر، رقابتی بودن بالاتر در میان شرکت ها از دیدگاه خلاقیت و نوآوری فناوری و فرآیندهای آن، انتظار می رود که تقاضای تامین بودجه در سیستم مالی را تقویت کند که به بهبود و پیشرفت در رشد و توسعه ی سیستم منتهی خواهد شد.
۵.

رابطه مشخصه های حسابرسی داخلی با مدیریت ریسک تقلب شرکتهای بیمه

کلید واژه ها: ساختار سازمانی حسابرسی داخلی شایستگی های حسابرسی داخلی عملیات حسابرسی داخلی مدیریت ریسک تقلب شرکتهای بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 960
زمینه: با توجه به بحران های اخیر همچون بحران کوید-19 در شرکتهای بیمه ای حسابرسی داخلی ابزار مهمی برای کمک به کنترل، راهبری و عملیات سازمانی است. در ادبیات قدیمی حسابرسی داخلی بر رعایت قوانین و مقررات، کنترل مالی و حفاظت از دارایی تمرکز داشت؛ اما در سالیان اخیر حسابرسی داخلی تغییرات زیادی را تجربه نموده است و بر خلق ارزش تاکید بیشتری دارد و هدف اصلی آن ایجاد فعالیت های دارای ارزش افزوده و مدیریت تقلب و ریسک می باشد. هدف: هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و شایستگی ها و عملیات حسابرسی داخلی با مدیریت ریسک تقلب در شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است که در سال 1401 در شرکتهای بیمه موجود در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. برای انجام پژوهش یک نمونه 120 نفری از کارشناسان و حسابرسان انتخاب شدند. در این پژوهش سه فرضیه تنظیم شد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از پرسشنامه استاندارد فرانک و همکاران (2017) استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که ساختار سازمانی و شایستگی های حسابرسی داخلی با مدیریت تقلب در شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد. نتیجه گیری و ارزش پژوهش: شرکتهای بیمه ای باید حسابرسی داخلی را تقویت نمایند تا بتوانند میزان تقلب را مدیریت نمایند.
۶.

تاثیر کیفیت اطلاعات داخلی بر نگهداشت وجه نقد

کلید واژه ها: کیفیت اطلاعات داخلی نگهداشت وجه نقد سرعت اعلام سود تجدید ارائه صورتهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 971
طبق نظریه تصمیم، کیفیت اطلاعاتی که تصمیمات بر مبنای آن اطلاعات هستند بر کیفیت آن تصمیم ها و نتایجشان تأثیر می گذارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات داخلی بر نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی همبستگی است. برای انجام پژوهش شش فرضیه اصلی تدوین شد. برای انجام این پژوهش از رگرسیون داده های پنلی با نرم افزارهای Eviews 6 و SPSS 18 استفاده شد. این موضوع در 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1395 تا 1399 بررسی شد (610 شرکت سال مشاهده شد). یافته ها نشان داد که سرعت اعلام سود با نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری دارد. تجدید ارائه صورتهای مالی با نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری ندارد. حاکمیت شرکتی و پیچیدگی شرکت بر رابطه سرعت اعلام سود با نگهداشت وجه نقد تاثیر معناداری دارد. حاکمیت شرکتی و پیچیدگی شرکت بر رابطه تجدید ارائه صورتهای مالی با نگهداشت وجه نقد تاثیر معناداری دارد.
۷.

تاثیر خلاقیت و نوآوری مالی و رقابت بانک بر روی ارزش شرکت: یک مطالعه ی مقایسه ای بین بانک های دولتی و خصوصی

کلید واژه ها: خلاقیت و نوآوری مالی ارزش شرکت رقابت بانک داده های پانل پویا بازارهای نوظهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 486
این مطالعه تاثیرخلاقیت و نوآوری مالی و رقابت بانک بر روی ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. نوآوری مالی عمل خلق کردن و به وجود آوردن ابزارهای مالی جدید و همچنین فناوری های مالی جدید، موسسات مالی جدید و بازارهای مالی جدید است. این مطالعه از تکنیک بررسی سیستم روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده کرد که براساس داده هایی استوار است که از 26 بانک های تجاری دولتی و خصوصی استخراج شده است که درکشور ایران واقع شده اند و این داده ها در طول دوره ی بین سال های 2012 تا 2022 استخراج شده اند و مجموع کل 286 مشاهده را شامل می شود. با ارائه ی نتایج این مطالعه، می فهمیم که خلاقیت و نوآوری مالی تاثیر منفی معناداری (چشمگیر و قابل ملاحظه ای) بر روی ارزش شرکت در بانک های تجاری دولتی دارد و رقابت بانکی تاثیر منفی معناداری (چشمگیر و قابل ملاحظه ای) بر روی ارزش شرکت در بانک های تجاری دولتی دارد. برعکس، خلاقیت و نوآوری مالی، تاثیر مثبت معناداری (چشمگیر و قابل ملاحظه ای) بر روی ارزش شرکت در بانک های تجاری خصوصی دارد و رقابت بانکی تاثیر مثبت معناداری (چشمگیر و قابل ملاحظه ای) بر روی ارزش شرکت در بانک های تجاری خصوصی دارد. بازده داراریی ها (ROA)، سایز و اندازه ی بانک، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و نرخ تورم رابطه ی معناداری (چشمگیر و قابل ملاحظه ای) با ارزش شرکت دارند. تاثیر تعاملی رقابت بانکی و خلاقیت نوآوری مالی (FI*COMP) رابطه ی مثبت و معناداری با ارزش شرکت در بانک های تجاری دولتی و خصوصی دارد. تحقیق و مطالعه ی تجربی این نظریه ی کلی را تایید می کند که خلاقیت و نوآوری مالی یک نیروی محرکه ی واقعی پیشرفت اقتصادی، رقابتی بودن و رشد و توسعه ی اقتصادی است. بر طبق این مطالعه، سیاستگذاران باید نقاط ضعفی را مورد توجه و ملاحظه قراردهند که به وسیله ی بحران مالی در معرض دید قرارگرفته اند که در معرض چارچوب های نظارتی مالی فعلی متنوع و گوناگون برای به دست گیری ریسک های نقش و مشارکت داشتند که به وسیله ی فرآیند خلاقیت و نوآوری مالی مطرح ساخته شده است.
۸.

تاثیر توانایی کسب بازدهی مازاد بر اساس شانس یا تجربه مدیران بر جریان صندوق های سرمایه گذاری مشترک با تکیه بر نسبت فعالیت معاملاتی و تعداد واحدهای سرمایه گذاری

کلید واژه ها: جریان صندوق های سرمایه گذاری مشترک توانایی کسب بازدهی مازاد بر اساس شانس یا تجربه مدیران نسبت فعالیت معاملاتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 992 تعداد دانلود : 651
هدف این تحقیق بررسی تاثیر توانایی کسب بازدهی مازاد بر اساس شانس یا تجربه مدیران بر جریان صندوق های سرمایه گذاری مشترک با تکیه بر نسبت فعالیت معاملاتی و تعداد واحدهای سرمایه گذاری بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1393 تا 1399 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های صندوق های سرمایه گذاری نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 27 صندوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تاثیر توانایی کسب بازدهی مازاد بر اساس شانس و تجربه بر جریان صندوقهای سرمایه گذاری با نسبت فعالیت معاملاتی بالا، متفاوت از صندوق های سرمایه گذاری با نسبت فعالیت معاملاتی پایین است؛ به علاوه تاثیرتوانایی کسب بازدهی مازاد بر اساس شانس و تجربه بر صندوقهای سرمایه گذاری با تعداد واحدهای سرمایه گذاری زیاد، متفاوت از صندوق های سرمایه گذاری با تعداد واحدهای سرمایه گذاری کم است.
۹.

بررسی نقش تعدیل کننده عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و ارزش پول نقد مازاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: عدم اطمینان سیاست اقتصادی اجتناب مالیاتی ارزش پول نقد مازاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 720
بررسی نقش تعدیل کننده عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و ارزش پول نقد مازاد در 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1399 می باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی است و داده های این پژوهش از لوح های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار رهاورد نوین، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و دیگر پایگاه های مرتبط نظیر کدال استخراج گردید. تجزیه وتحلیل نهایی داده های گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه دهم صورت گرفت؛ و در نهایت نتایج به دست آمده از فرضیه اول نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و ارزش پول نقد اضافی رابطه منفی و معکوسی وجود دارد؛ و همچنین نتایج به دست آمده از فرضیه دوم نشان داد که عدم اطمینان سیاست اقتصادی رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و ارزش پول نقد اضافی را کاهش می دهد.
۱۰.

اثر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی در طول دوران همه گیری کووید 19

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی کیفیت گزارشگری مالی کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 312 تعداد دانلود : 124
همه گیری یکی از تأثیرگذارترین مسائل قرن بیست و یکم است. حتی در مراحل اولیه، تأثیر آن بر محیط زیست، تجارت و اقتصاد به دلیل عدم اطمینان ناشی از کووید 19 و اقدامات دولتی قابل توجه است. بسیاری از محققین بر نقش حاکمیت شرکتی تأکید می کنند که شرکت ها را برای مقابله با فروپاشی اقتصادی ناشی از همه گیری کووید 19 نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی در طول دوران همه گیری کووید 19 است. بر همین اساس، اطلاعات مربوط به 99 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 10 ساله از سال های 1390 لغایت 1399 موردبررسی قرارگرفته است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های مربوطه از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد که با توجه به نتایج تخمین مدل پژوهش و معنی دار نبودن متغیر دامی کرونا بیماری کرونا تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد. لذا فرضیه اول پژوهش تأیید نمی شود و نمی توان گفت همه گیری کرونا بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد. همچنین با توجه به اینکه از سه شاخص اصلی حاکمیت شرکتی (تعداد اعضای هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل و درصد اعضای مستقل) درصد اعضای مستقل معنادار نیست لذا اثر متقابل آن ها نیز بر کیفیت گزارشگری مالی معنادار نیست لذا حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی در طول همه گیری کرونا تأثیر ندارد؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید نمی شود.
۱۱.

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی، ثبات مالی و فراگیری مالی

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی عملکرد مالی ثبات مالی فراگیری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 879
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی، ثبات مالی و فراگیری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی تحقیق سال های 1390 تا 1399 می باشد که شامل 120 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران می باشند. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه ای مثبت و معنی دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد وجود دارد. در نمونه مورد بررسی شواهدی منبی بر وجود رابطه ای مثبت و معنی دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ثبات مالی یافت نشد و در ادامه دریافتیم که رابطه ای مثبت و معنی دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فراگیری مالی وجود دارد.
۱۲.

تاثیر مولفه های زرنگی سیاسی مدیران بخش عمومی بر عملکرد سازمانی در استانداری همدان

کلید واژه ها: زرنگی سیاسی مدیران عملکرد سازمانی استانداری همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 865 تعداد دانلود : 15
پژوهش حاضر با هدف تاثیر مولفه های زرنگی سیاسی مدیران بخش عمومی بر عملکرد سازمانی در استانداری همدان انجام شد. این پژوهش از نظر ماهیت و هدف، از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و به صورت مقطعی اجراء شد و از نوع هدف کاربردی و دارای ماهیت آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگانی است که دارای تخصص علمی و سابقه کاری در حوزه مدیریت دولتی می باشند که در برگیرنده اساتید دانشگاهی با تخصص مدیریت دولتی و مدیران و مسولان و کارشناسان استانداری همدان بودند و جامعه آماری بخش کمی شامل کارکنان استانداری همدان به تعداد 132 نفر در طی سال 1401 مشغول به فعالیت در آن سازمان ها بودند. نمونه آماری در بخش کیفی به روش در دسترس هدفمند به تعداد 12 نفر انتخاب شدند و نمونه آماری بخش کمی با استفاده از جدول مورگان و کرجسی و به روش تصادفی در دسترس به تعداد 92 نفر انتخاب گردید. سطح مؤلفه های زرنگی سیاسی مدیران حدود 73 % و و عملکرد سازمانی 2/70 % بود در بین ابعاد عملکرد سازمانی، بعد اثربخشی سازمانی بیشترین میانگین و بعد نوآوری سازمانی کمترین میانگین را کسب کردند. نتایج به دست آمده از بخش کیفی پژوهش با آزمون T تک نمونه ای و ضریب کندال با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که 13 مؤلفه به عنوان مؤلفه های مؤثر بر زرنگی سیاسی مدیران شناخته شدند. همچنین نتایج حاصل از بخش کمی پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نشان داد که مؤلفه های زرنگی سیاسی مدیران به طور مستقیم به میزان 87 % بر عملکرد سازمانی تاثیر گذاشت.
۱۳.

بدبینی سازمانی علیه اعتماد سازمانی: بازشناسی مفاهیم

کلید واژه ها: بدبینی سازمانی اعتماد سازمانی رهبری رفتار سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 72
با فزونی یافتن رفتارهای انحرافی در سازمان باعث شده جهت گیری بخشی از پژوهش ها به سمت این مسئله سازمانی سوق داده شود. رفتارهای انحرافی هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی زیادی در بردارد و سلامت سازمانی را تهدید خواهد کرد. یکی از عناصری که منجر به بروز رفتار انحرافی می شود نفوذ بدبینی سازمانی است. این امر ضرورت برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و پایش مفاهیم و علل بدبینی سازمانی و همچنین جلوگیری از نفوذ بدبینی در سازمان به گونه ای که کارایی و اثربخشی سازمان افزایش یابد را نشان می دهد. مقاله حاضر به شیوه توصیفی-مروری با استناد بر مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است و درصدد بررسی مفاهیم، مزایا، ضرورت ها و تفاوت های بدبینی سازمانی و اعتماد سازمانی است. در این مقاله پس از بیان مقدمه، به بررسی مفهوم بدبینی سازمانی، تئوری های مرتبط، ابعاد و عوامل موثر بر آن پرداخته شده و در ادامه با بیان مفاهیم مربوط به اعتماد سازمانی (تعریف، ابعاد، فرآیندها و عوامل موثر)، رابطه میان بدبینی سازمانی و اعتماد سازمانی مطرح شده است.
۱۴.

بررسی ارتباط بین اجتماعی شدن، نوع دوستی و رفتار شهروندی ایمنی با توجه به نقش انگیزه ایمنی و دانش ایمنی کارکنان نیروگاه شهید مفتح همدان

کلید واژه ها: اجتماعی شدن نوع دوستی رفتار شهروندی ایمنی انگیزه ایمنی و دانش ایمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 135
هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین اجتماعی شدن، نوع دوستی و رفتار شهروندی ایمنی با توجه به نقش انگیزه ایمنی و دانش ایمنی کارکنان نیروگاه شهید مفتح همدان می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان نیروگاه شهید مفتح همدان که تعداد آنها 450 نفر (با توجه به استعلامی که گرفته شده) می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه های محدود 182 نفر برآورد گردید و از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گرداوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد بین اجتماعی شدن با رفتار شهروندی فردی و انگیزه ایمنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین نوع دوستی با رفتار شهروندی سازمانی و انگیزه ایمنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت بین انگیزه ایمنی با دانش ایمنی، رفتار شهروندی فردی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۱۵.

بررسی ارتباط بین اجتماعی شدن و نوع دوستی با دانش ایمنی با توجه به نقش میانجیگری انگیزه ایمنی در بین کارکنان نیروگاه شهید مفتح همدان

کلید واژه ها: اجتماعی شدن نوع دوستی انگیزه ایمنی و دانش ایمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 445
هدف از انجام این بررسی ارتباط بین اجتماعی شدن و نوع دوستی با دانش ایمنی با توجه به نقش میانجیگری انگیزه ایمنی در بین کارکنان نیروگاه شهید مفتح همدان می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان نیروگاه شهید مفتح همدان که تعداد آنها 450 نفر (با توجه به استعلامی که گرفته شده) می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه های محدود 182 نفر برآورد گردید و از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گرداوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد بین اجتماعی شدن و نوع دوستی با انگیزه ایمنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین اجتماعی شدن و نوع دوستی با دانش ایمنی با توجه به نقش میانجی گری انگیزه ایمنی رابطه معناداری وجود دارد.
۱۶.

تاثیر سیستم نگه داری و تعمیرات بر بهبود عملکرد ماشین آلات شهرداری

نویسنده:

کلید واژه ها: نگه داری و تعمیرات ماشین آلات شهرداری بهبود عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 826 تعداد دانلود : 583
تغییرات شگرف و رو به تزاید در بخشهای مختلف فناوری در سالهای اخیر، تاثیرات محسوسی بر شیوه های زندگی و فعالیت انسان داشته است. اختراع رایانه های شخصی و افزایش روزافزون قابلیتهای آن، باعث گردیده تا بسیاری از کارها که قبلاً احتمال انجام آنها ناممکن می نمود، اکنون به امری عادی تبدیل شود. این گونه دستاوردها و هزاران نوآوری روزانه در جهان دانش، ما را بر آن میدارد تا پیوسته در نظام های اداری خود تجدیدنظر نموده و فعالیت هایمان را با پیشرفتهای حاصله تطبیق دهیم. یکی از زمینه هایی که تغییرات فناوری، تاثیر بسزایی در فرآیندهای آن گذاشته است، مبحث نگهداری و تعمیرات میباشد. در حالت معمول با انجام فعالیتهای مربوط به حفظ شرایط اساسی ماشین آلات، روند استهلاک اجزاء ماشین بصورت طبیعی درآمده و میزان نوسان در فواصل بین بروز خرابیها کاهش و عمر ماشین افزایش می یابد. عدم دستیابی به این نتیجه نشانگر وجود ضعف در طرح ماشین خواهد بود که در این راستا ع ملیات بهسازی طرح اجزاء ماشین توصیه میگردد. از این استراتژی عموما با عنوان "بهبود تعمیرپذیری" و "افزایش قابلیت اطمینان" نام برده میشود.
۱۷.

آشنایی با ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

نویسنده:

کلید واژه ها: شهرداری ماشین آلات راهسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 736 تعداد دانلود : 171
یکی از نیازمندی های شهرداری ها در راستای انجام پروژه های عمرانی و ارائه خدمات شهری، تجهیزات و ماشین آلات راهسازی و خدمات شهری می باشد. در این مقاله با انواع ماشین های راهسازی از جمله تراکتورها و بولدوزرها، بیل های مکانیکی، اسکریپر، لودرها، کامیونها، تریلر، غلتکها، ماشین آلات آسفالت کاری و ماشین های حفاری آشنا می شویم. بیل های مکانیکی ازاولین ماشین آلات مدرن ساختمانی است که درعملیات خاکی بکاررفته است بیل های مکانیکی عمدتاً برای گود برداری درخاک وبارکردن آن با کامیون یا تریلی ویا تسمه نقاله ها بکارمیرود انواع پرقدرت آن قادربه گودبرداری درتمام انواع خاکها بجزصخرخ سنگها بدون تخریب اولیه میباشد.
۱۸.

بررسی کاربرد کنترل از راه دور ماشین آلات پروژه های عمرانی شهرداری

نویسنده:

کلید واژه ها: شهرداری ماشین آلات راهسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 182
امروزه با پیشرفت تکنولوژی محققان درپی آن اند تا در عرصه های مختلف زندگی روزمره دگرگونی هایی را به وجود آورند. یکی از این عرصه ها صنعت ساخت و ساز می باشد که پژوهشگران صنعت ماشین آلات تمام تلاش خود را دارند تا ماشین آلاتی کاملاً هوشمند ساخته که خطای اپراتور و راننده حذف گردد و با توجه هزینه های زیاد پیمانکاران و کارفرمایان در خرید و نگهداری ماشین آلات عمرانی و ساختمانی بسیاری از هزینه های گزاف در زمینه نگهداری و تعمیرات این ماشین آلات را کاهش دهند. از این رو هدف از این تحقیق کاربرد و تاثیرفناوری کنترل ازراه دورماشین آلات درپروژه های عمرانی و ساختمانی (مطالعه موردی شهرداری تهران) در جهت کاهش هزینه های ماشین آلات و افزایش سوددهی پروژه می باشد. با توجه به نوپا بودن این تکنولوژی تنها یک مورد از این نوع ماشین آلات (لودر هیوندای) در شهرداری تهران موجود می باشد که بنا به دلایلی نا معلوم مورد استفاده قرار نمی گیرند و تنها در یک بازه ی زمانی یکساله توسط اپراتور متخصص مورد تحلیل قرارگرفته که نتایج این تحقیق برای مبنای همان تحلیل ها و در مقایسه با ماشین آلات بدون فناوری کنترل از راه دورانجام شده است بر همین مبنا نتایج نشان داد که استفاده از فناوری کنترل از راه دور می تواند موجب کاهش هزینه ها در بلند مدت گردد که برای پیمانکاران و کارفرمایان بسیار با اهمیت خواهد بود.
۱۹.

بررسی تراوایی خاک رسی در برابر سیال قطبی و غیرقطبی

کلید واژه ها: نفوذپذیری ثابت دی الکتریک درصد رطوبت سیال آلی خاک رس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 215 تعداد دانلود : 183
خاک های رسی به عنوان متداول ترین مصالح برای آب بندی مطرح هستند و در کنترل آلودگی ناشی از مراکز دفن زباله در دراز مدت نقش اساسی دارند. تحقیقات پیشین نشان می دهد که با کاهش ثابت دی الکتریک سیالات آلی، لایه دوگانه در اطراف ذرات رس فشرده شده و باعث افزایش نفوذپذیری خاک می گردد. هدف از مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تغییرات نفوذپذیری خاک رس در برابر عبور آب و متانول به عنوان محلول های قطبی و حل شدنی در آب، بنزین و روغن سوخته به عنوان محلول های غیر قطبی و حل نشدنی در آب می باشد. همچنین اثر درصد رطوبت در انرژی تراکمی ثابت، نیز مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور انجام این پژوهش، خاک مورد نظر آماده شده و آزمایش نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت بروی نمونه ها انجام می گیرد. همچنین تاثیر پارامترهایی چون ثابت دی الکتریک سیالات، ویسکوزیته آن ها و درصد رطوبت نمونه های خاکی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که کاهش ثابت دی الکتریک سیال آلی، منجر به کاهش ضخامت لایه دوگانه و در نتیجه افزایش نفوذپذیری خاک رس می گردد. بطوری که با کاهش ثابت دی الکتریک از 80.1 به 2.3 نفوذپذیری تا 2500 برابر افزایش می یابد.
۲۰.

تاثیر کاربست برون سپاری بر عملکرد مالی شهرداری های استان گیلان

کلید واژه ها: برون سپاری عملکرد مالی شهرداری مدل یابی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 346
برون سپاری یک تصمیم راهبردی است که با کاهش و کنترل هزینه ها و دسترسی به منابع غیرمالی و کاهش ریسک، در جهت ارتقا بهره وری سازمان صورت می پذیرد. امروزه با توجه به ضرورت غیرقابل انکار مدیریت منابع مالی یک سازمان، برون سپاری اهمیت ویژه ای در بین سازمان ها یافته است. بر این اساس این پژوهش درصدد بررسی اثربخشی برون سپاری بر عملکرد مالی شهرداری های استان گیلان برآمده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان شهرداری های استان گیلان با حجم 220 نفر و نمونه مورد مطالعه شامل 135 نفر از اعضای جامعه می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) بارویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس، نشان داد که کاربست برون سپاری بر عملکرد مالی شهرداری ها بر سه مولفه افزایش توان مالی (با ضریب مسیر 89/0 و ضریب معناداری 76/70 در سطح اطمینان 95)، سهولت کنترل امور مالی (با ضریب مسیر 92/0 و ضریب معناداری 90/87 در سطح اطمینان 95 درصد) و کاهش ریسک های مالی (با ضریب مسیر 92/0 و ضریب معناداری 83/82 در سطح اطمینان 95 درصد) تاثیر مثبت و معنا دار داشته است. بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت برون سپاری می تواند عامل موثری بر افزایش عملکرد مالی سازمان های شهرداری باشد.
۲۱.

تأثیر روابط عمومی در پایداری و ماندگاری سازمان شهرداری

کلید واژه ها: روابط عمومی پایداری و ماندگاری شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 933
نقش های روابط عمومی به عنوان متغیر مستقل شامل مولفه های نقش اقناعی، نقش اطلاعی، نقش حل مسأله، نقش مشاوره ای، نقش توسعه مناسبات و نقش آموزش همگانی می باشد. توانایی حفظ، توازن و توسعه عملکردی یک سازمان در بلندمدت ودر نتیجه تداوم رضایت ذینفعان سازمان در طول زمان ازجمله مولفه های اصلی در تحقق پایداری سازمان است. پایداری به توانایی سازمان در پایش فرصت ها، تغییرات، روندها و ریسک های محیط داخلی و خارجی سازمان مرتبط است، عوامل بسیاری وجود دارد که بر پایداری سازمان اثرگذار است که یکی از مهمترین این عوامل رویکردهای ارتباطی وتعاملی موثر با مخاطبان سازمانی است که توسط واحدهای روابط عمومی هدایت ومدیریت می شود. دراین میان یکی از مهم ترین وظایف مسئولین ایجاد ارتباطات دو سویه مردمی است. در این ارتباط دو سویه چهره به چهره، اقناع و جلب رضایت ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی، شناخت و رفع فوری برخی از مشکلات مراجعین و پاسخگویی صریح و شفاف از مباحثی است که مسئولین سازمان می بایست مد نظر قرار دهند. بدست آوردن رضایت مندی مردم در سیستم اداری درنظام اسلامی باید هدف نهایی تکریم باشد و هر مسئولی نه بخاطر دستورالعمل و بخشنامه و نه به عنوان یک وظیفه اضافی در کنار سایر وظایف، بلکه بعنوان یک وظیفه انسانی و دینی باید آن را مورد توجه قرار دهد.
۲۲.

بررسی ارتباط علّی بین احساسات سرمایه گذار و بازده مازاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: احساسات سرمایه گذار بازده مازاد جریان نقدی صندوق سرمایه گذار سهم اوراق بهادار نسبت گردش مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 132
با توجه به مطالعه افی کاگلار و همکارانش در سال 2021، شرکت ها در تلاش هستند با توجه به احساسات سرمایه گذار بتوانند بازده سهام را تقویت نمایند و یا اینکه به مازاد برسانند؛ بنابراین افی کاگلار و همکارانش به این موضوع پرداخته اند که آیا با ایجاد روابط بین احساسات سرمایه گذار می توان بازده سهام را تحت تأثیر قرار داد و منجر به افزایش آن شد یا خیر و یا اینکه تحت چه شرایطی می توان از احساسات سرمایه گذار برای تغییر بازده سهام شرکت ها و افزایش آن استفاده نمود؛ از این رو این مطالعه سعی به تعیین پاسخ مناسب برای عنوان فوق نموده است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1400 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 77 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین احساسات سرمایه گذار و بازده مازاد در بورس اوراق بهادار تهران رابطه علی مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست به شاخص های احساسات سرمایه گذار نظیر تخفیف صندوق سرمایه گذاری مشترک با سرمایه محدود، جریان نقدی صندوق سرمایه گذاری مشترک، سهم اوراق بهادار به مجموع سهام صندوق سرمایه گذاری مشترک، سهم بازخرید اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری مشترک، نسبت گردش مالی، توجه نمایند تا بتوانند باعث ایجاد بازده مازد سهام شوند.
۲۳.

تاثیر نوسانات سود و خودهمبستگی سود بر تاخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تاخیر در گزارش حسابرسی نوسانات سود خودهمبستگی سود تخصص صنعتی حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 455
خودهمبستگی و نوسان سود از ویژگی های سری زمانی سود محسوب می شوند که نمایانگر میزان درجه نااطمینانی در سود هستند. این عناصر بر درک حسابرسان از ریسک حسابرسی اثر می گذارند و با افزایش تلاش حسابرسی سبب افزایش تاخیر در گزارش حسابرسی می شوند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوسان و خودهمبستگی سود برتاخیر در گزارش حسابرسی است. در این پژوهش اطلاعات 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1399 استخراج و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های پانل و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین نوسان سود و تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی بین خودهمبستگی سود و تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر هر چه نوسانات (خودهمبستگی) سود افزایش یابد، تاخیر در گزارش حسابرسی بیشتر (کمتر) می شود. همچنین تخصص صنعتی حسابرس برخلاف انتظار تاثیرتعدیلی معناداری بر رابطه بین نوسان و خودهمبستگی سود با تاخیر در گزارش حسابرسی ندارد.
۲۴.

فراتحلیل سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت

کلید واژه ها: عملکرد مالی شرکت سرمایه فکری فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 129 تعداد دانلود : 352
هدف از این تحقیق، فراتحلیل سرمایه فکری و عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور اجرای روش فراتحلیل، کلیه مطالعات انجام گرفته در زمینه موضوع پژوهش با استفاده از کلید واژه هایی همچون سرمایه فکری؛ سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه ساختاری و بازده دارایی ها و...از پایگاه اینترنتی نشریه های علمی پژوهشی داخلی (مقاله های منتشرشده طی سال های 1388 تا 1400) به مثابه جامعه آماری پژوهش شناسایی و جمع آوری شدند. درنهایت، از مجموع 120 مطالعه جمع آوری شده، با توجه به محدودیت های اعمال شده و با استفاده از روش حذف سیستماتیک در نهایت 24 مطالعه داخلی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است؛ نتایج بررسی مطالعات انجام شده در بازه زمانی مذکور و پیرامون این رابطه، بیانگر آن است که اکثر این مطالعات نامتجانس (ناهمگن) می باشند و معیارهای متفاوت اندازه گیری سرمایه فکری بر رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد مالی تاثیر گذار است؛ در ادامه بررسی مشاهده شد رابطه معناداری بین فاکتورهای سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی؛ سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی با عملکرد مالی وجود دارد؛ که این نتایج در مقایسه با نتایج پژوهش های اسدی و یوخنه القیانی (1397)، صالحی و همکاران (1392)، طالب نیا و همکاران (1391)، یحیی زاده و همکاران (1393) پورزمانی و همکاران (1391) پرندین و قنبری (1397) شمس و خلیلی (1390)، انوری رستمی و همکاران (1392)، قابضی و همکاران (1393)، همتی و همکاران (1389) نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان سرمایه ساختاری و عملکرد مالی شرکت ها می باشد؛ و از سوی دیگر نتایج این پژوهش با پژوهش هایی محمد پور (1396)؛ مرادی و همکاران (1394) در یک راستا نمی باشد. علت این تناقض می تواند در نمونه گیری متفاوت، جامعه متفاوت و دوره زمانی متفاوت باشد.
۲۵.

بررسی رابطه میان مشغله کاری موسسات حسابرسی و ویژگی های کیفی ارائه اطلاعات گزارشگری مالی شرکت ها

کلید واژه ها: مشغله کاری حسابرسان ویژگی کیفی گزارشگری مالی مربوط بودن قابل اتکا بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 900
شرکت ها به منظور بهبود ویژگی های کیفی ارائه اطلاعات گزارشگری مالی مانند قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، از حسابرسان کمک می گیرد که در این مطالعه نقش مشغله کاری حسابرسان را در نظر گرفته است که آیا می تواند بر قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن گزارشگری مالی اثرگذار باشد یا خیر. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1400 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 115 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که میان مشغله کاری موسسات حسابرسی و ویژگی های کیفی ارائه اطلاعات گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تأثیرپذیری فرضیه های ویژه مشخص شد مشغله کاری حسابرسان بر دو شاخص ویژگی های کیفی ارائه اطلاعات گزارشگری مالی مانند قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن اثری منفی و معکوس دارد.
۲۶.

تاثیر راهبردهای تجاری بر محیط اطلاعات داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: محیط اطلاعات داخلی راهبرد تجاری رهبری در هزینه راهبرد تجاری تمایز محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 753 تعداد دانلود : 272
از آنجا که کلید اصلی موفقیت در سرمایه گذاری ها تعیین مزیت رقابتی خاص هر شرکت و از همه مهم تر دوام و پایستگی این مزیت می باشد، لذا نتایج تحلیل های تجربی این مفاهیم راهبردی می تواند درک مفیدی را برای افراد مختلف فراهم آورد تا آن ها نیز بتوانند عملکرد شرکت ها را تحلیل کرده و آن را پیش بینی نمایند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای تجاری بر محیط اطلاعات داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای آزمون فرضیات از اطلاعات 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های بین 1399-1392 استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که بین راهبرد تجاری رهبری در هزینه و محیط اطلاعات داخلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما بین راهبرد تجاری تمایز محصول و محیط اطلاعات داخلی ارتباط معناداری یافت نشد. نتایج پژوهش حاضر می تواند در راستای کاهش وقوع بحران های مالی ناگهانی در اقتصاد سودمند باشد.
۲۷.

تاثیرات سرمایه اجتماعی و ایجاد دانش مشارکتی پیشگامانه یک کسب و کار و چابکی سازمانی در پاسخگویی به بیماری کووید 19 در سازمان آموزش و پرورش

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی دانش مشارکتی چابکی سازمانی بیماری کووید- 19 آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 958
مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی و ایجاد دانش مشارکتی پیشگامانه یک کسب و کار و چابکی سازمانی در پاسخگویی به بیماری کووید 19 در سازمان اموزش و پرورش انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی میدانی با رویکرد کمی گرایانه است و از لحاظ روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ می باشد که تعداد انها 80 نفر است. به دلیل حجم کم جامعه آماری از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار PLS و به کار گیری آزمون های کلوموگروف – اسمیرنف و تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج نشان می دهد سرمایه اجتماعی بر فعالیت تجارت الکترونیک و ایجاد دانش مشارکتی در دوران همه گیری بیماری کووید 19 تاثیر گذار است. ایجاد دانش مشارکتی بر فعالیت تجارت الکترونیک و چابکی سازمان در دوران همه گیری بیماری کووید 19 تاثیر گذار است و در نهایت نیز فعالیت تجارت الکترونیک بر چابکی سازمان در دوران همه گیری بیماری کووید 19 تاثیر گذار است.
۲۸.

عوامل موثر بر خطر کاهش ناگهانی ارزش سهام با در نظر گرفتن نقش میانجی ساختار قدرت در شرکت

کلید واژه ها: بازده سهام سقوط قیمت سهام سهامدار عمده ساختار قدرت بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 209
بر اساس تئوری نمایندگی همواره این احتمال وجود دارد که مدیران شرکت لزوما به نفع سهامداران تصمیم نگیرند و به امید بدست آوردن خبرهای خوب در آینده، زمینه های ایجاد محیط گزارشگری غیر شفاف و به تبع آن احتمال سقوط قیمت سهام را فراهم آوردند. در مقابل مفاهیم حاکمیت شرکتی با تأکید بر سهامداران نهادی از آن ها به عنوان سازوکار کنترلی جهت مقابل با رویکرد فرصت طلبانه و انعقاد قراردادهای کارا، بر نقش سرمایه گذاران نهادی در مکانیسم راهبری شرکت و توانایی بالقوه ای آن ها در تأثیرگذاری بر رویه ها و سیاست های اتخاذشده از سوی مدیران تأکید می کنند. لذا این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر خطر کاهش ناگهانی ارزش سهام با در نظر گرفتن نقش میانجی ساختار قدرت در شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 79 شرکت منتخب به روش حذف سیستماتیک پرداخته است. برای آزمون فرضیه ها ، دو معیار چولگی منفی بازده سهام و معیار نوسان بازده هفتگی خاص به عنوان متغیر خطر سقوط قیمت سهام اندازه گیری شد. لذا برای هر فرضیه دو الگو به تفکیک این معیارها تدوین و به روش GMM برآورد شد. نتایج برآورد الگوها نشان داد که بازدهی سهام شرکت بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر ندارد. کیفیت حسابرسی بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر مثبت دارد. سودآوری بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس دارد. ساختار قدرت بر رابطه بین بازدهی سهام شرکت با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار نیست. ساختار قدرت بر رابطه بین کیفیت حسابرسی با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار است. ساختار قدرت بر رابطه بین سودآوری با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار نیست.
۲۹.

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی شرکت ها و منفعت طلبی مدیریتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی منفعت طلبی مدیران کنترل عدم مراعات تشکیل ائتلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 937
با توجه به مطالعه سیدشمس و همکاران در سال 2022، مدیران شرکت ها تمایل دارند بخاطر منفعت طلبی خود، از پرداخت مالیات اجتناب کنند؛ شاخص هایی که از منفعت طلبی در این مطالعه استفاده شده است شامل پارتی بازی، تشکیل ائتلاف مدیران، تمایل به کنترل مدیران، عدم مراعات مدیران می باشد؛ پس این احتمال وجود دارد که اجتناب مالیاتی بر این این شاخص ها نقش داشته باشد. از این رو، سعی بر این است که موضوع و فرضیات فوق را در ایران نیز مورد سنجش قرار دهد. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1400 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 50 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اجتناب مالیاتی شرکت ها و منفعت طلبی مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثری مثبت و معناداری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تأثیرپذیری بر شاخص های منفعت طلبی نظیر پارتی بازی مدیران، تشکیل ائتلاف مدیران، تمایل به کنترل مدیران، عدم مراعات مدیران نیز مشخص گردید.
۳۰.

رابطه پاداش مدیریتی و سرمایه گذاری دارایی های ثابت نامشهود با مالکیت مدیریتی و ریسک تجاری

کلید واژه ها: پاداش مدیریتی سرمایه گذاری دارایی های ثابت نامشهود مالکیت مدیریتی ریسک تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 922
پژوهش حاضر به بررسی رابطه پاداش مدیریتی و سرمایه گذاری دارایی های ثابت نامشهود با نقش مالکیت مدیریتی و ریسک تجاری در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی بوده، از نظر تجزیه وتحلیل توصیفی وهمبستگی است و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات کمی و پس رویدادی گنجانده می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه ها شامل 110 شرکت طی بازه زمانی سال های 1394 الی 1399 بوده اند؛ که نتایج آزمون فرضیه های پژوهش که با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی صورت گرفت حاکی از آن است که بین پاداش مدیریتی، سرمایه گذاری دارایی های ثابت نامشهود با مالکیت مدیریتی و ریسک تجاری رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
۳۱.

نقش حراست در کاهش فساد اداری در شهرداری های شهرستان ساوه

نویسنده:

کلید واژه ها: شهرداری حراست فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 478 تعداد دانلود : 904
هدف از این پژوهش برسی نقش حراست در کاهش فساد اداری در شهرداری شهرستان ساوه است. حراست هر سازمانی اعم از شهرداری، مانند چشم و گوش آن سازمان عمل می کند و در مواقعی که تخلف اتفاق بیفتد وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام می دهد، حراست با دادن اطلاعات مهم و مفید به مدیران می تواند بسیار مثمر ثمر باشد، اگر اطلاعات و آمار دقیق و به روز به مدیران ارائه نشود، مدیران نمی توانند با مسائل روز کاری، خود را همگام کنند و مدیران باید اطلاعات کاملی از مسائل جاری اجرایی خود داشته باشند. حراست فیزیکی، پرسنلی و همچنین فضای مجازی و اسناد از وظایف حراست هاست و مجموعه حراست ها باید ایرادات و مشکلات موجود در هر مجموعه را به موقع و با تحلیل درست به مدیران ارائه دهند تا مشکلات رفع شود. حراست ها می توانند از گرفتاری مردم در پیچ و خم کار اداری جلوگیری و فساد را در یک مجموعه کاهش دهند.
۳۲.

بررسی شاخص های موثر در ارزیابی اجرای کیف پول الکترونیکی (مطالعه موردی بانک های ارائه دهنده خدمات کیف پول الکترونیکی در شهرستان اهواز)

نویسنده:

کلید واژه ها: شاخص های موثر پول الکترونیکی کیف پول الکترونیکی خدمات کیف پول الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 698
هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های موثر در ارزیابی اجرای کیف پول الکترونیکی (مطالعه موردی بانک های ارائه دهنده خدمات کیف پول الکترونیکی در شهرستان اهواز) است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، بانک هایی هستندکه در شهرستان اهواز از کیف پول الکترونیکی استفاده می کنند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه آماری 300 نفر در نظر گرفته شده است. نتایج کولموگوروف اسمیرنوف نشان می دهد همه زیر متغیرهای عوامل سازمانی، شغلی و محیطی از سطح مطلوب برای اجرای کیف پول الکترونیکی بهره می برند. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد در رابطه با شاخص های موثر در ارزیابی اجرای کیف پول الکترونیکی؛ عوامل محیطی دارای وزن برابر با 96/3 بالاترین رتبه را در بهبود آمادگی الکترونیکی دارد. پس از آن عوامل سازمانی با وزن 88/3 و در نهایت عوامل شغلی نیز با وزن برابر با 72/3 در اولویت سوم در این پژوهش قرار دارد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده این است که میانگین واریانس استخراج شده برای همه ی متغیرها بالاتر از 5/. بوده و در حد مناسبی قرار دارد؛ بنابراین روایی همگرایی سازه ها در این قسمت نیز تایید می شود.
۳۳.

بررسی تاثیر بخشی نیروی انسانی بانک سپه به روش فرآیند درونی (مطالعه موردی، شعب بانک سپه در شهرستان اهواز)

کلید واژه ها: تاثیر بخشی نیروی انسانی فرآیند درونی مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 626
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بخشی نیروی انسانی بانک سپه به روش فرآیند درونی (مطالعه موردی، شعب بانک سپه در شهرستان اهواز) است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شعب بانک سپه در شهرستان اهواز و نمونه آماری 85 نفر از کارکنان این شعب می باشند. جمع آوری اطلاعات بر دو محور مطالعات میدانی (پرسشنامه) و کتابخانه ای انجام شده است. به منظور توصیف تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی و از روش مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون همبستگی، رگرسیون چندگانه، ضرایب استاندارد، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی استفاده شده است. روایی ابزار این تحقیق از نوع محتوا بوده و برای تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار spss و Amos برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شده است. یافته ها ی تحقیق حاکی از آن است که نحوه اطلاع رسانی، بینش در اهداف و مقاصد، موقعیت کاری ثانویه، همکاری در واحدها، تسهیم اطلاعات، مشتری محوری، حقوق و عملیات رهبری خدمت بر مدیریت منابع انسانی در شعب بانک سپه در شهرستان اهواز اثر دارد.
۳۴.

مقدمه ای بر منابع تأمین درآمد شهرداری

نویسنده:

کلید واژه ها: درآمد منابع شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 706
شهرداریها از جمله موسسات عمومی وغیر دولتی می باشند که هزینه های جاری وعمرانی خود را از محل درآمدهای وصولی از شهروندان، موسسات، کارخانجات و... تأمین می نمایند. بنابراین بهتر است که شناخت مختصری از کدهای درآمدی شهرداری ها ارائه گردد تا تصمیمات لازمه در جهت بهبود درآمدها مخصوصاً درآمدهای پایدار صورت پذیرد. فقدان کارایی شهرداری ها در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی و موردی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و این عوامل مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار شهری با چالش هایی مواجه کرده است. تکیه بیش از اندازه شهرداری ها به الگوی کنونی تأمین منابع درآمدی ناپایدار اقتصاد شهری را در بر داشته است. در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت منابع تأمین درآمدهای شهرداری ها در راستای ارائه راهکار برای افزایش درآمد پایدار با روش توصیفی- تحلیلی در این سازمان می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد از الزامات اولیه شهرداری ها برای ارایه خدمات مناسب از جمله ایجاد و حفظ و نگهداری معابر و راه ها، ایمنی عمومی، جمع آوری و دفع مناسب فاضلاب ها، تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم، جمع آوری زباله و ایجاد محیط شهری مطلوب، همچنین ارایه سیمای مناسب تری از فضاهای شهری، طراحی فضاهای گذران اوقات فراغت مردم، ارتقای سطح کالبدی و فیزیکی شهرها، به صورت مستقیم به درآمدهای پایدار می باشد.
۳۵.

بررسی تاثیر آموزش و انتقال آموزش بر کیفیت خدمات سازمانهای دولتی (مورد مطالعه: شهرداری رشت)

کلید واژه ها: آموزش انتقال آموزش کیفیت خدمات شهرداری رشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 858
نقش آموزش کارکنان بر بهبود خدمات سازمان ها همواره از مباحث مورد توجه مدیران عالی بوده است. بطوری که بسیاری از سازمان ها بویژه سازمان های دولتی برنامه ها و منابع ویژه را برای این امر اختصاص داده اند. اما در این بین حلقه مفقوده متغیر انتقال دانش در بسیاری از تحقیقات نادیده گرفته شده است. از این رو، هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش اثر آموزش بر کیفیت خدمات در شهرداری رشت با توجه به نقش میانجی انتقال آموزش است. بر این اساس سوال اصلی تحقیق بدین صورت تدوین گردید که آموزش و انتقال آموزش چه اثری بر کیفیت خدمات در شهرداری رشت دارند. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده یک تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. براساس فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر از کارکنان مناطق پنج گانه شهرداری و همچنین 287 نفر از مراجعه کنندگان به مناطق مذکور به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه های استاندارد در بین آنان توزیع گردید. در تحقیق حاضر از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار SmartPLS به منظور تحلیل فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که آموزش هم بطور مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم (از طریق انتقال آموزش) بر کیفیت خدمات سازمان موثر بوده و در این بین، انتقال آموزش قادر است رابطه بین آموزش و کیفیت خدمات را تعدیل نماید. در پایان نیز بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت آموزش و انتقال آن در شهرداری برای بهبود کیفیت خدمات ارائه گردید.
۳۶.

نوشتاری بر اصول مدیریت پروژه و ساخت

کلید واژه ها: اصول مدیریت پروژه شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 18
در تمام جوامع پیشرفته امروزی، مدیریت اجرایی پروژه های بزرگ، نقش عمده ای در پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی به حساب می رود. انجام مناسب و بهینه هر پروژه در گرو مدیریت صحیح و اصولی آن است، به خصوص در پروژه های عمرانی که با بخش های مختلفی ارتباط دارد و معمولاً افراد زیادی در آن حوزه فعالیت دارند. مدیریت ساخت نقش مهمی برای اطمینان از هموار بودن اهداف پروژه های ساختمانی از ابتدا تا انتها دارد. وجود این مهم برای همه پروژه های ساختمان حیاتی است، به ویژه برای پروژه ها در مقیاس بزرگ که پتانسیل بیشتری برای مشکلات دارند. مدیریت پروژه ساختمانی به طور قابل توجهی تأخیرات و هزینه های احتمالی مازاد را کاهش می دهد. درحقیقت، کدام کارفرمایی دوست دارد پروژه او به جای یک سال، طی دو سال تمام شود؟ تأخیر در برنامه زمانی و مقدار بودجه به معنای از رفتن سود و افزایش بار مالی اضافی است.
۳۷.

مقدمه ای بر روشهای ساختمان سازی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: متدلوژی ساخت ساختمان سازی شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 315
در کره خاکی هیچوقت ساخت ساختمان متوقف نشده است و همواره از روش های جدیدی برای ساخت خانه های مستحکم استفاده می شود. ساختمان ها به عنوان پناهگاه امن بشر برای زندگی و کار ساخته می شوند، اما در طول تاریخ گاهی عوامل طبیعی مثل باد و زلزله ساختمان ها را نابود کرده اند و پس از آن ساختمان های با استحکام بالا ساخته شده اند. این روزها کاشانه های چند طبقه ساخته می شود که افراد زیادی در آنها سکونت می کنند، در حالی که ممکن است عده ای معتقد باشند راه ها و روش های قدیمی بهترین هستند، اما واقعیت این است که توسعه صنعت ساختمان سبب سهولت و ایمنی بیشتر در این صنعت می شود. توسعه مصالح ساختمانی جدید و نوآورانه، به معماران برای تحقق بخشیدن هر چه بیشتر چشم انداز خود، کمک کرده است و آن ها می توانند ساختارهای جسورانه تری را به وسیله بهبود استقامت، انعطاف پذیری و دوام ایجاد کنند. در این حوزه توسعه و پیشرفت مستمر است. متناسب با پیشرفت تکنولوژی ساختمان در جهان، بعضی از کشورها در این زمینه پیشرفت قابل توجهی نداشته است، در حالی که با وجود امکاناتی از جمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده و مراکز تحقیق و توسعه، نوآوری و مصالح و ماشین آلات گوناگون هنوز با استفاده از روش های معمول به ساخت و ساز ادامه می دهند که این روش همراه با فواید خاص خود دارای معایب بسیاری از جمله گران بودن قیمت تمام شده، بالا بودن وزن مرده ساختمان، سرعت پایین درساخت وساز، پایین بودن کیفیت ایمنی و غیره می باشد.
۳۸.

بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش در حوزه آموزش ابتدایی با تاکید بر افت تحصیلی در آموزش مجازی و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آن

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش و پرورش نظام آموزشی آموزش ابتدایی افت تحصیلی فضای مجازی آموزش مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 170 تعداد دانلود : 709
هدف ازنگارش مقاله حاضر، بررسی مسایل ومشکلات آموزش وپرورش درحوزه آموزش ابتدایی به ویژه افت تحصیلی درآموزش مجازی می باشد. جامعه شناسان آدمی را طبعا «مدنی و اجتماعی» می دانند و معتقدند نیازها، خصایص و ساختار وجودی او ایجاب می کند در زندگی دسته جمعی و مشترک وارد شده، برای رفع احتیاجات خویش از تعاون، تعامل و همفکری مشترک با دیگران استفاده کند. تنوع نیازها، گسترش دانشها و مهارتهای بشری، توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگی موجب گسترش سازمان های متعددی شده است. یکی از مهمترین، موثرترین و گسترده ترین نهادهای اجتماعی که مسوولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نوخاسته جامعه بر عهده دارد، سازمان آموزش و پرورش هر کشور است که موضوع اساسی و محور اصلی این سازمان «انسان» است. افت تحصیلی یکی از مشکلات موجود در آموزش و پرورش در بیش تر کشورها از جمله کشور ما است. این موضوع سبب می شود که همه ساله بخش زیادی از بودجه کشور از این طریق به هدر رود و نیز تعداد زیادی از نیروهای بالقوه انسانی از پرورش و تربیت صحیح باز بمانند. لذا شناخت این مسأله و بررسی علل موثر بر آن یکی از بهترین وظایف نظام تعلیم و تربیت در سطوح مختلف در هر کشور می باشد. منظور از افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی و د رسی د انش آموز از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است. افت تحصیلی یعنی د انش آموز د ر هنگام تحصیل بعد از یک د وره موفقیت تحصیلی یا متوسط، به تد ریج ظرفیت یاد گیری او کاهش یافته و یا تکرار پایه تحصیلی د اشته باشد . این مقاله که ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است، به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی مسایل ومشکلات آموزش وپرورش در حوزه ابتدایی پرداخته و افت تحصیلی درآموزش مجازی رامورد بررسی قرارمی دهد. وسعی شده ابتدا مفاهیم ارائه شده وسپس تجزیه وتحلیل می شود ودرپایان راهکارهایی به منظور کاهش افت تحصیلی درآموزش مجازی درحوزه آموزش ابتدایی ارائه می دهد.
۳۹.

نقش خلاقیت و عوامل مؤثر بر آن در کارایی روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

نویسنده:

کلید واژه ها: خلاقیت عوامل مؤثر بر خلاقیت روابط عمومی بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 726
خلاقیت و نوآوری مهم ترین عامل در راستای حفظ سازمان در محیط رقابتی می باشد. فکرها و ایده های نو و اجرای صحیح آن ها منجر به افزایش کارایی و اثربخشی سازمان شده و آن را در دستیابی به اهداف یاری می رساند. در این مقاله ماهیت، تعاریف و ارتباط خلاقیت و نوآوری بررسی می شود و راهکارهای توسعه آن در روابط عمومی به صورت مقاله مروری در سال 1401 موردمطالعه قرار می گیرد. روابط عمومی به دور از خلاقیت و نوآوری طی این مقاله به عنوان نهادی فاقد پویایی و گرفتار در مشکلات ناشی از روزمرگی معرفی می شود. هدف از نگارش، آسیب شناسی رشد خلاقیت و نوآوری به صورت علمی و عملی در روابط عمومی است. در این پژوهش از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی علم نت، سیویلیکا، اس.آی.دی، مگیران، ایرانداک، گوگل اسکالر، ساینس دایرکت، امرالد استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی شده شامل 30 مقاله بود و در جستجوی مقالات، کلمات کلیدی به کار رفته شامل این کلیدواژه ها بود: خلاقیت، نوآوری، روابط عمومی، کارکرد روابط عمومی، بیمه روستاییان و عشایر. مقالاتی که حجم نمونه نامشخصی داشت و مقالاتی که در آن ها نحوه اجرا به خوبی مشخص نشده بود و یا مقالاتی که ارتباط محتوایی زیادی با پژوهش نداشتند در روند مطالعه حذف شدند. نتایج این پژوهش نشان داد روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمان ها، نقش ویژه و مهمی در جهت ایجاد ارتباط و تعاملات فکری و اطلاعاتی ایفاء می کنند و نقش روابط عمومی و حیطه و تأثیر فعالیت آن در ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی در سطح خرد و کلان بر هیچ کس پوشیده نیست خلاقیت در این بخش از سازمان موجب تولید ایده های مفید و تازه و فرایند مسئله یابی، راه حل یابی، ارزیابی راه حل ها و اجرای راه حل های اصیل و بدیع توسط فرد و یا گروه درروابط عمومی در بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شده و موجب ارتباط بهتر کارگزان و رضایت بیشتر بیمه شدگان می شود.
۴۰.

ارائه مدل علی شناسایی بسترهای لازم جهت کاربرد پول رمزنگاری شده مورد مطالعه(بیت کوین)

کلید واژه ها: رمزارزها بیت کوین پول رمز نگاری شده روش داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 473
امروزه ارزهای دیجیتالی توجه سرمایه گذاران زیادی را به خود جلب کرده اند. یکی از مهمترین دلایل فراگیر شدن رمزارزها، مزیت های منحصر به فردی است که در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد که می توان به سرعت و کارایی در پرداخت ها به ویژه پرداخت های برون مرزی و همچنین حذف هزینه های عملیاتی اضافی اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ارائه مدل علی شناسایی بستر لازم جهت کاربرد پول رمزنگاری شده بیت کوین انجام شده است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش کیفی است و جمع آوری داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. جامعه آماری خبرگان علمی شامل اساتید دانشگاه متخصص در زمینه رمزارزها، تجارت الکترونیک، حوزه مالی و مالیه بین الملل و خبرگان تجربی شامل مدیران و کارشناسان سازمان های پولی و مالی (بانک، بورس) هستند. تعداد نمونه 18 نفر مبتنی بر روش نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر سطح اشباع لحاظ شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش داده بنیاد انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده 6 شبکه اصلی، 14 مولفه اصلی و 77 مولفه فرعی به عنوان بسترهای چندگانه جهت کاربرد پول رمزنگاری شده بیت کوین شناسایی شد و مدل علی پژوهش به دست آمد.
۴۱.

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و بررسی عملکرد شرکت در توسعه نوآوری محصول

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ظرفیت اشتراک دانش مشتری توسعه نوآوری محصول عملکرد بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 872
فناوری اطلاعات به طور چشم گیری فرآیندهای کسب وکار را تغییر داده یا تحت تأثیر قرار داده است. مدیریت ارتباط با مشتری ازجمله نکات مهم و حیاتی برای سازمانها به شمار می رود و برای پشتیبانی از فعالیتهای بازاریابی، فروش و خدمات مؤثر به کار می رود. با پیشرفت اینترنت و فناوریهای نوین، جنبه جدیدی از مدیریت ارتباط با مشتری متولد شده و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک به وجود آمده است. این تحقیق با هدف بررسی و تبیین تاثیر کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر بهبود عملکرد شرکت از طریق توسعه نوآوری محصول، انجام شد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و با توجه به اینکه عینا وضعیت موجود توصیف می شود از بعد ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 253 نفر از صاحبان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط ​​استان تهران می باشند و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران تعداد 153 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور بررسی و تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش جهت رسیدن به اهداف تحقیق از روش آماری توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد) و برای بخش آمار استباطی از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر توسعه نوآوری محصول تأثیر معنادار دارد. همچنین مشخص شد توسعه نوآوری محصول بر عملکرد بازاریابی تأثیر معنادار دارد. از طرفی معلوم شد ظرفیت اشتراک دانش مشتری، بر توسعه نوآوری محصول تأثیر معنادار دارد.
۴۲.

اهمیت آموزش حسابداری دادگاهی: یک بررسی در بنگلادش

کلید واژه ها: آموزش حسابداری دادگاهی حسابداران دادگاهی استادان دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 360 تعداد دانلود : 91
هدف: در این مقاله به بررسی اهمیت آموزش حسابداری دادگاهی در بنگلادش می پردازیم.
۴۳.

بررسی تأثیر رهبری اصیل و مشارکت کاری بر قصد جابجایی کارکنان با نقش تعدیلگر رضایت شغلی (مورد مطالعه: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرکرد)

کلید واژه ها: رهبری رهبری اصیل مشارکت کاری قصد جابجایی کارکنان رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 89
هدف از انجام پژوهش بررسی تأثیر رهبری اصیل و مشارکت کاری بر قصد جابجایی کارکنان با نقش تعدیلگر رضایت شغلی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرکرد بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرکرد به تعداد 96 نفر می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که از روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان 76نفر برای نمونه گیری استفاده گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی پرسشنامه توسط متخصصین به صورت صوری بررسی گردید همچنین روایی سازه و روایی همگرا پرسشنامه نیز تأیید شد سپس پایایی پرسشنامه توسط ضریب آلفا کرونباخ تأیید گردید. برای تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد ادراک کارکنان از رهبری اصیل بر درک آنها از مشارکت کاری تأثیر گذار است.ادراک کارکنان از مشارکت کاری بر جابجایی کارکنان تأثیر گذار است. ادراک کارکنان از رهبری اصیل بر قصد جابجایی کارکنان با نقش میانجی مشارکت کاری تأثیر گذار است. به علاوه، رضایت شغلی رابطه بین مشارکت کارکنان و قصد ترک شغل را تعدیل می کند. نتایج مطالعه حاضر می تواند به درک بهتر نحوه کمک رهبران و کارکنان به قصد جابجایی کمتر و در نتیجه طراحی ابزارها، برنامه ها، و سیاست های لازمه در راستای این اقدامات حیاتی کمک نماید.
۴۴.

مروری بر نقش تغذیه بر عملکرد ورزش های تیمی

نویسنده:

کلید واژه ها: ورزش های تیمی فوتبال فیزیولوژی خستگی گلیکوژن کربوهیدرات مایع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 237 تعداد دانلود : 280
ورزش های تیمی مبتنی بر الگوهای فعالیت متناوب با شدت بالا هستند، اما ویژگی های دقیق بین روزها و از یک بازی به بازی دیگر متفاوت است. باوجود چالش پیش بینی دقیق نیازهای بازی، عملکرد در ورزش های تیمی اغلب به عوامل تغذیه ای وابسته است. مسائل پیچیده و سخت شامل دستیابی به سطوح ایده آل توده عضلانی و چربی بدن و حمایت از نیازهای غذایی برنامه تمرینی است. مسائل حاد، هم برای تمرین و هم دربازی ها، شامل استراتژی هایی است که به بازیکن اجازه می دهد در طول مدت تمرین به خوبی سوخت و هیدراته شود. هر بازیکن باید برنامه ای برای مصرف مایعات و کربوهیدرات با توجه به نیاز الگوهای فعالیت خود، در زمان استراحتی که در ورزش او ارائه می شود، ایجاد کند. در مسابقات فصلی، رقابت از یک بازی هفتگی در برخی روزها تا 2 تا 3 بازی در طول یک فصل در برخی دیگر متفاوت است و یک مسابقه مسابقات، معمولاً 1 تا 3 روز بین مسابقات را شامل می شود. ریکاوری بین رویدادها یک اولویت اصلی است که شامل فعالیت های آب رسانی مجدد، سوخت گیری و بازیابی/انطباق است. برخی از مکمل های ورزشی ممکن است برای ورزشکار تیمی ارزشمند باشند. نوشیدنی های ورزشی، ژل ها و وعده های غذایی مایع ممکن است برای رسیدن به اهداف تغذیه ای ارزشمند باشند، درحالی که کافئین، کراتین و عوامل بافر ممکن است به طور مستقیم عملکرد را افزایش دهند.
۴۵.

تأثیر ظرفیت جذب بر نوآوری مدل تجاری با نقش میانجی انعطاف پذیری استراتژیک

کلید واژه ها: ظرفیت جذب نوآوری مدل تجاری انعطاف پذیری استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 10 تعداد دانلود : 906
در صنعتی به شدت پیشرو در سطح جهان همچون صنعت خودرو، نوآوری در مدل تجاری یکی از دغدغه هایی است که شرکت ایران خودرو نیز از این مهم مستثنی نمی باشد. هدف از تحقیق حاضر تأثیر ظرفیت جذب بر نوآوری مدل تجاری با نقش میانجی انعطاف پذیری استراتژیک است. جامعه آماری پژوهش حاضر 95 نفر از مدیران شرکت ایران خودرو در سطوح عملیاتی میانی و عالی هستند که کل جامعه آماری به روش سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، روش گردآوری داده ها میدانی، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد می باشد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی، تحلیل عاملی، روایی همگرا و واگرا و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید مورد تائید قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آزمون های مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ظرفیت جذب بر نوآوری مدل تجاری در شرکت ایران خودرو تأثیر معنادار دارد. ظرفیت جذب بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت ایران خودرو تأثیر معنادار دارد. انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری مدل تجاری در شرکت ایران خودرو تأثیر معنادار دارد. انعطاف پذیری استراتژیک بین ظرفیت جذب و نوآوری مدل تجاری در شرکت ایران خودرو نقش میانجی دارد.
۴۶.

ارائه مدل تعامل مدیریت شهری با دولت

کلید واژه ها: مدیریت شهری دولت تعامل مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 395
هماهنگی بین سازمانی، از وظایف اصلی در سازمان های متولی مسائل مربوط به مدیریت شهری است. با توجه به سیستم حکومتی متمرکز در ایران، تعامل میان مدیریت شهری و دولت از عوامل سازنده در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تعامل مدیریت شهری با دولت انجام گرفته است. به این منظور ابتدا مهم ترین ابعاد و مؤلفه های مدل تعامل مدیریت شهری با دولت بر مبنای ادبیات و پیشینه نظرى پژوهش مشخص گردید. سپس بر اساس مؤلفه های تعیین شده، پرسشنامه ای طراحی شد و در اختیار متخصصان و مدیران حوزه مدیریت شهری و دستگاه های دولتی مرتبط با مدیریت شهری قرار گرفت. سپس داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک های آماری توصیفی و تحلیلی مناسب در نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مدل تعامل مدیریت شهری با دولت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ذیل آن ها 17 مؤلفه شناسایی شدند و در انتها پیشنهاداتی بر اساس یافته های پژوهش ارائه گردید.
۴۷.

ارتباط بین استفاده از شیوه های حسابداری مدیریت با سود آوری و ریسک شرکت

نویسنده:

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت شرکت های مالی عملکرد سازمانی مدیریت ریسک سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 352
ماهیت مسئولیت حسابداران مدیریت، از ارزش تاریخی جمع آوری شده گزارشات، اندازه گیری عملکرد مدیریت سازمان و اطلاعات مربوط به تصمیمات مدیریتی نمایان می شود. سیستم های حسابداری مدیریت ( MAS) به استفاده سیستماتیک از حسابداری مدیریت برای دستیابی به اهداف سازمانی اشاره دارد. این سیستم می تواند در تصمیم گیری موثرتر مدیران باشند و در نتیجه به سازمان ها کمک کنند تا کارایی خود را افزایش داده و در محیطی رقابتی باقی بمانند. این در نتیجه عملکرد سازمان را بهبود می بخشد. هدف این تحقیق ارتباط بین استفاده از شیوه های حسابداری مدیریت با سود آوری و ریسک شرکت بوده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارکنان شرکت های سرمایه گذاری در سطح استان تهران تشکیل داده است. جامعه آماری، حدود 700 نفر تعیین گردید. ابزارهای جمع اوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. در نهایت 230 پرسشنامه جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآنوری داده ها پرسشنامه استاندارد بر اساس مطالعات عبدل راسید و همکاران (2014) استخراج شده است. نتایج با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart.PLS به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد استفاده از شیوه های حسابداری مدیریت بر ریسک سازمانی تاثیر دارد. از بین شیوه های حسابداری مدیریت، گستره استفاده، استفاده به موقع، استفاده یکپارچه از MAS بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد. استفاده ادغامی از MAS بر عملکرد سازمانی تاثیر ندارد.
۴۸.

بررسی نقش پاسخگویی مدیران در کاهش تأثیر واکنش های احساسی بر تصمیمات بودجه بندی پروژه های سرمایه گذاری (مورد مطالعه مرکز آموزش حسابداران خبره ایران PACT)

کلید واژه ها: پاسخگویی مدیران پاسخگویی واکنش عاطفی واکنش عاطفی تصمیمات بودجه بندی پروژه سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 679 تعداد دانلود : 274
حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعه ای در آینده در گرو تصمیمات بودجه بندی پروژه های سرمایه گذاری حال آن جامعه است؛ سرمایه گذاری موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی در پاسخگویی مدیران در کاهش واکنش احساسی است، به همین دلیل در تمامی کشورها شیوه هایی به کار گرفته میشود که افراد و بنگاه های حسابداران بخشی از درآمد خود را به امر پروژه های سرمایه گذاری تخصیص می دهند. هدف از این تحقیق بررسی نقش پاسخگویی مدیران در کاهش تاثیر واکنش های احساسی بر تصمیمات بودجه بندی پروژه های سرمایه گذاری ارائه می دهد. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی از نوع مقطعی است. جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارشناسان و کارمندان مرکز آموزش حسابداران خبره تهران به تعداد 40 نفر درنظر گرفته شد و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان، 36 نفر تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از روش های مطالعات کتابخانه ای استفاده شده و به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه وتحلیل از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. با استفاده از نظر متخصصان و اساتید از روایی محتوایی پرسشنامه ها اطمینان حاصل شد. همچنین به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و تحلیل عامل تاییدی برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری استفاده شد. در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی (شاخص های پراکندگی و مرکزی) برای بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری ارائه شد و در بخش یافته های استنباطی از مدل معادلات ساختاری جهت پاسخ به فرضیات تحقیق استفاده شد. لازم به ذکر است برای انجام آزمون ها در بخش توصیفی از نرم افزار SPSS21 و در بخش استنباطی از نرم افزار 3PLS استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد پاسخگویی مدیران بر واکنش عاطفی مثبت (752/0)، واکنش عاطفی منفی (633/0) و پاسخگویی واکنش مثبت عاطفی بر تصمیمات بودجه بندی پروژه سرمایه گذاری (780/0) و پاسخگویی واکنش منفی عاطفی (823/0) نقش دارد. با توجه به ادامه آموزشی حسابداران، به نظر می رسد بهبود روش های آموزش حسابدارای می تواند فرصت انجام پاسخگویی مدیران را از فواصل دور فراهم سازد. با انجام این کار، فناوری در خدمت توسعه آموزش حسابداران قرار گرفته می شود.
۴۹.

ویژگی های هیئت مدیره و نسبت های سودآوری

کلید واژه ها: هیئت مدیره نسبت های سودآوری اندازه هیئت مدیره تعداد جلسات هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 605
هیئت مدیره یکی از مؤلفه های اصلی مدیریت یک شرکت به منظور هدایت و اداره آن می باشد که نقش مهمی در نظارت و کنترل بر گروه مدیریت دارد و مدیران را تشویق می کند که با پیروی از سیاست های برنامه ریزی شده شرکت برای به حداکثر رساندن منافع سهامداران و نسبت سودآوری بالا تلاش کنند. نظارت دقیق بر کار مدیرعامل توسط هیئت مدیره نه تنها مدیریت ضعیف را کاهش می دهد، بلکه باعث افزایش نسبت سودآوری یک شرکت می شود. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، سه فرضیه اصلی تدوین شده که معنادار بودن رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و نسبت های سودآوری را مورد آزمون قرار می دهد. جامعه آماری پژوهش شامل 113 شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1400 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش داده های ترکیبی است. مدل پژوهش با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی، رگرسیون و با به کارگیری نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره بر نسبت های سودآوری (نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها) تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که استقلال هیئت مدیره و تعداد جلسات هیئت مدیره نیز بر نسبت های سودآوری یعنی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها اثر مثبت و معناداری دارد.
۵۰.

بررسی نقش تعدیلی کووید 19 برارتباط بین جانشینی مدیرعامل زن و حق الزحمه حسابرسی

کلید واژه ها: کووید- 19 جانشینی مدیرعامل زن حق الزحمه حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 711
استفاده مدیران زن در پست های مدیریتی ارشد شرکت ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها قوانینی به منظور حمایت از زنان در هیات مدیره تصویب شده است. در این پژوهش نقش تعدیلی کووید 19 بر ارتباط بین جانشینی مدیرعامل زن و حق الزحمه حسابرسی بررسی شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی جمع آوری داده ها از نوع پژوهش های نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396 الی 1399 بوده است که برای تعیین حجم نمونه آماری از روش حذف هدفمند استفاده گردید. نقش تعدیلی کووید 19 در بازه زمانی 1398 و 1399 نسبت به سال های 1396 و 1397 انجام گرفته است. نمونه آماری پژوهش با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش تعداد 119 می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و با استفاده از داده های اثرات ثابت انجام گرفته است. نتایج آماری نشان داد جانشینی مدیرعامل زن منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. به عبارتی استفاده زنان در مقام مدیران عامل منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. همچنین مشخص گردید که کووید 19 منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی شده است. در بررسی نقش تعدیلی متغیر فوق مشخص گردید که کووید 19 ارتباط بین جانشینی مدیرعامل زن و حق الزحمه حسابرسی را تضعیف می کند.
۵۱.

بررسی رابطه گزارشگری عملکرد پایدار محیطی و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی: بررسی اثرات شهرت شرکت

کلید واژه ها: عملکرد پایدار محیطی هزینه تأمین مالی بدهی شهرت شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 206
مطالعات نشان داده است شرکت هایی ک ه از نظ ر م الی عملک رد مطل وبی دارن د تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در فعالیت های زیست محیطی دارن د. ای ن درح الی است که فعالیت های زیست محیطی مستقیماً به افزایش سود آوری مرتبط نبوده و لذا به افزایش سود و بازده نمی انجامد. در این پژوهش رابطه گزارشگری عملکرد پایدار محیطی و عملکرد مالی با تأکید بر نقش تعدیلی شهرت شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1399 مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی است. نمونه آماری تحقیق به روش حذفی سیستماتیک تعداد 118 شرکت انتخاب شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که گزارشگری عملکرد پایدار محیطی رابطه معناداری با عملکرد مالی شرکت ها داشته و همچنین شهرت شرکت، نقش تعدیلی معناداری بر رابطه بین گزارشگری عملکرد پایدار محیطی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
۵۲.

بررسی تاثیر رفتار اخلاقی و کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان با متغیر میانجی رضایت مشتری در بانک (مورد مطالعه بانک سپه استان چهارمحال و بختیاری)

کلید واژه ها: رفتار اخلاقی کارکنان کیفیت خدمات رضایتمندی مشتریان وفاداری مشتریان بانک سپه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 475
هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر رفتار اخلاقی و کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان با متغیر میانجی رضایت مشتری در بانک (مورد مطالعه بانک سپه) بود. این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان بانک سپه در شهر شهرکرد بودند؛ که بر اساس تعداد متغیرهای اصلی و خرده مقیاس های آنها و با توجه به حداقل تعداد نمونه در پژوهش های تحلیل مسیر تعداد 300 نفر به عنوان نمونه تعیین و به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار های پژوهش پرسشنامه های اخلاق کاری؛ کیفیت خدمات سرکوال؛ رضایتمندی چین لیو (2008) و پرسشنامه وفاداری راندل تیل (2005) بودند. روایی پرسشنامه تایید و پایایی آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رفتار اخلاقی 0.84؛ کیفیت خدمات 0.79؛ رضایتمندی 0.81 و وفاداری 0.79 برآورد شد. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش تاثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایتمندی مشتریان تائیدشده است. تاثیر رفتاراخلاقی بر وفاداری مشتریان نیز معنادار بوده و نقش میانجی رضایتمندی در تاثیر رفتار اخلاقی بر وفاداری نیز تایید شده است. با توجه به یافته های پژوهش تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان و تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان نیز تائید شده است؛ اما نقش میانجی رضایتمندی در تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری تایید نشده است.
۵۳.

تجارب زیسته معلمان از شیوه های آموزش خلاقانه در دوران آموزش مجازی

نویسنده:

کلید واژه ها: خلاقیت معلمان خلاق مدارس ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 624
تدریس به عنوان یکی از حرفه های اثرگذار همواره بستر مهمی برای بروز و ظهور خلاقیت حرفه ای و فردی معلمان، دبیران و مدرسان علاقمند و باانگیزه بوده و هست. بی تردید خلاقیت در تدریس بویژه در شرایطی که امکانات و ابزارهای مناسب آموزشی در دسترس نیست و معلمان در انجام تکالیف حرفه ای خود با کمبودها و محدودیتهای در منابع مورد نیاز خود، دست به گریبانند، می تواند به منزله یک پیشران بسیار اثرگذار در نیل به اهداف آموزشی و یادگیری عمل نماید. هدف از تحقیق حاضر تجارب زیسته معلمان از شیوه های آموزش خلاقانه در دوران آموزش مجازی می باشد. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه ساختار نایافته می باشد. جامعه آماری معلمان شهرستان شوشتر می باشد. نمونه آماری تعداد 11 نفر از معلمان می باشد. یافته ها به روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل فردی، عوامل فرهنگی و عوامل اداری بر خلاقیت در تدریس معلمان خلاق در مدارس ابتدایی در شبکه اجتماعی دانش آموزان شهرستان شوشتر موثر می باشد.
۵۴.

بهره گیری از منطق فازی در جهت تأمین امنیت شبکه های بی سیم

نویسنده:

کلید واژه ها: شبکه های حسگر بی سیم امنیت سایبری نفوذ منطق فازی تهاجم سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 356
در دهه های گذشته شبکه هایی حسگر بی سیم به دلایل کاربرد های وسیع در علوم مختلف مانند علوم نظامی، کشاورزی وغیره، در بین محققان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و همچنین با پیشرفت روزافزون این تکنولوژی و قوی تر شدن آن بحث تأمین امنیت این شبکه ها و جلوگیری از نفوذ به آن ها توسط گروه های مهاجم دارای اهمیت دوچندان شده است. در این پژوهش با استفاده از منطق فازی که یک منطق چند ارزشی، بین 0 و 1 می باشد به بحث شناسایی خطرات موجود در این شبکه ها و همچنین برخورد متناسب نسبت به مهاجمان برای تأمین بهتر امنیت پرداخته شده است، سیستم فازی نام برده که بر اساس استنتاج ممدانی می باشد و می تواند نیاز های امنیتی شبکه را برای مقابله با نوع های متفاوت با اهداف و تکنیک های مختلفی از مهاجمان را برآورده سازد و به عنوان ابزاری مناسب برای عملکرد متقابل در برابر این حمله ها عمل کند. نتایج عددی برای دو حالت از حملات فرضی به شبکه به صورت (5؛ و 812؛ و 812.) و (154؛ و 44؛ و 385.) می باشد که به ترتیب کنترل خاص سخت افزار ها، بانک اطلاعات ملی برای نرم افزار ها و کنترل افراد برای حالت اول و کنترل فیزیکی سخت افزار ها، آپدیت سیستم برای نرم افزار ها و آموزش افراد را برای حالت دوم را نتیجه می دهد.
۵۵.

انواع روش های تامین امنیت در شبکه های بی سیم

نویسنده:

کلید واژه ها: شبکه های بی سیم امنیت فضای مجازی حملات سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 790
رشد افزاینده استفاده از شبکه های بی سیم در جهان، لزوم استفاده از روش های افزایش امنیت در آن ها را چند برابر می کند. در این مقاله یک مرور کلی از حملات امنیتی که در شبکه های بی سیم با آن مواجه می شوند، با توجه به معماری پروتکل شبکه ارائه می شود که در آن تهدیدات امنیتی بالقوه در هر لایه پروتکل مورد بحث قرار می گیرد. ما همچنین بررسی پروتکل ها و الگوریتم های امنیتی موجود را که در استانداردهای شبکه بی سیم موجود، مانند بلوتوث، وای فای، وایمکس و سیستم های تکامل بلندمدت (LTE) اتخاذ شده اند، ارائه می کنیم.
۵۶.

تاثیر تعهد سازمانی بر سیستم های حسابداری و عملکرد مالی سازمان (مورد مطالعه: بانک ملت)

کلید واژه ها: تعهد سازمانی سیستم های حسابداری عملکرد مالی بانک ملت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 444
تعهد سازمانی میزان وابستگی افراد سازمان به سازمانی که در آن کار می کنند را نشان می دهد. تعهد کاری نقشی اساسی در تعیین این موضوع دارد که یک کارمند برای مدت طولانی تری در سازمان باقی بماند و با اشتیاق برای رسیدن به هدف سازمان کار کند. هدف از این تحقیق تاثیر تعهد سازمانی بر سیستم های حسابداری و عملکرد مالی سازمان (مورد مطالعه: بانک ملت) می باشد. روش تحقیق در این مقاله پژوهش حاضر از جنبه ی هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش از هر دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است در روش میدانی پس از بررسی روش ها و جمع آوری نظرات اساتید، ابزار پرسشنامه مناسب ترین روش تشخیص داده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه شعب بانک ملت در استان تهران می باشد که در یکی از ۴ سرپرستی شهر تهران طبقه بندی شده است در حال حاضر بانک ملت در شعب غرب داری ۱۰۵ شعبه در شهر تهران می باشد که ۱۰۴ شعبه در منطقه سرپرستی غرب طبقه بندی شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده هم از روشهای آمار توصیفی و هم از روش آماری استنباطی استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل داده در سطح توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای SPSS، smart-pls استفاده خواهد شد. یافته های تحقیق نشان دهنده تاثیر معنادار تعهد سازمانی بر سیستم های حسابداری و عملکرد مالی سازمان می باشد.
۵۷.

بررسی تاثیر فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی و تجربه مشتری بر کیفیت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش)

نویسنده:

کلید واژه ها: فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی تجربه مشتری ارتباط با مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 760 تعداد دانلود : 549
رسانه های اجتماعی نقش مهمی در استراتژی بازاریابی ایفا می کنند. شرکتهایی که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند باید محتوای بازاریابی مناسب را برای تقویت روابط قوی با مشتریان انتخاب کنند که منجر به ایجاد عملکرد پایدار برای شرکتها می شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی و تجربه مشتری بر کیفیت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش) است. پژوهش حاضر، ازحیث ماهیت توصیفی -تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است ر روش جمع آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در شهر ساری در نظر گرفته شد که تعداد آن ها نامشخص می باشد. بر اساس فرمول کوکران نامحدود، در این پژوهش تعداد نمونه را 384 نفر در نظر گرفته شده که این تعداد با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب خواهد شد. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل آن برابر با 91/0 می باشد. برای آزمون فرضیات پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی، تجربه مشتری بر کیفیت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری دارد و همچنین کیفیت ارتباط با مشتری بر قصد خرید، قصد وفاداری، قصد مشارکت تاثیر معناداری دارد.
۵۸.

بررسی تاثیر مطلوبیت فردی بر چگونگی قضاوت توسط حسابرسان

کلید واژه ها: رفاه فردی قضاوت حرفه ای قضاوت عمومی قضاوت تخصصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 806
بازار سرمایه محل تعامل دو گروه عمده سرمایه گذار و سرمایه پذیر است و حسابداری به عنوان رکن سوم و پیوند دهنده این دو گروه می باشد. برای برقراری پیوند مناسب بین این دو گروه و به لحاظ لزوم رعایت انصاف، لازم بود گزارش های شفاف حسابرسی توسط حسابرسان تهیه و به تایید حسابرسان مستقل برسد. حسابرسان در بررسی گزارش های مالی به کرات از قضاوت های ارزشی و حرفه ای استفاده می کنند که این قضاوت ها تابع عوامل متعددی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مطلوبیت فردی بر چگونگی قضاوت توسط حسابرسان آنهاست، بنابراین با استفاده از متغیرهای رفاه فردی به عنوان متغیر مستقل و قضاوت حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس به عنوان متغیرهای وابسته، مدل تحقیق شکل گرفت. در این تحقیق 3 فرضیه مطرح شد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش اجرا همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل حسابرسان بخش خصوصی می باشد که با استفاده از نمونه تصادفی ساده، 90 نمونه جمع آوری شده است و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. نرم افزارهای SPSS21 و EXCEL برای دسته بندی و طبقه بندی داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رفاه فردی بر قضاوت های حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس اثرگذار است.
۵۹.

تجزیه و تحلیل تأثیر تعدیلی هوش کسب و کار بر رابطه حسابداری مدیریت و شاخصه های سرمایه فکری در شرکتهای با مالکیت نهادی

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت شاخصه های سرمایه فکری هوش کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 485
یکی از مهم ترین ابزارهای تصمیم گیری مدیران حسابداری مدیریت است و یکی از ابزارهای توسعه شرکت سرمایه فکری است. حسابداری مدیریت با اثرگذاری بر تصمیمات و روش های مدیریتی بر سرمایه فکری سازمان اثرگذار است و استفاده از هوش کسب و کار و تحلیل ه ای تجاری برای پشتیبانی از تصمیم گیری و افزایش سودآوری نیز در جهان گسترده و حیاتی شده است، بنابراین هوش کسب و کار بر رابطه بین حسابداری مدیریت با شاخصه های سرمایه فکری اثرگذار است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر حسابداری مدیریت بر توسعه شاخصه های سرمایه فکری با تاکید بر هوش کسب و کار در شرکتهای با مالکیت نهادی است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی و همچنین موردی است که در سال 1401 انجام شد. برای انجام پژوهش یک نمونه 20 تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای سهام با مالکیت نهادی انتخاب شدند. در این پژوهش 2 فرضیه تنظیم شد. بعد از تکمیل پژوهش و انجام آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندگانه خطی) فرضیه های پژوهش تأیید شدند. شرکتهای با مالکیت نهادی برای بهبود تصمیم گیری باید هوش کسب و کار خود را بالا ببرند.
۶۰.

ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی

کلید واژه ها: رقابت بازار محصول کیفیت پیش بینی تحلیل مالی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 198
هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای پژوهش وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعه ی آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
۶۱.

نقش ممیزی بازاریابی و کیفیت خدمات بر عملکرد شرکت بیمه سینا در غرب کشور

کلید واژه ها: ممیزی بازاریابی کیفیت خدمات عملکرد شرکت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 777
پژوهش حاضر به موضوع بررسی نقش ممیزی بازاریابی و کیفیت خدمات بر عملکرد شرکت غرب کشور پرداخت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت بیمه سینا در غرب کشور شامل استان های همدان، کرمانشاه و سنندج در سال 1401 می باشند. حجم نمونه با برآوردی از جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش طبقه ای نسبی (به نسبت استان های واقع در غرب کشور) انتخاب شد که تعداد آنها 88 نفر می باشد. متغیر ممیزی بازاریابی با پرسشنامه کاتلر (2002) که دارای 19 سؤال است سنجیده شد. متغیر کیفیت با پرسشنامه 13 سوالی زهیر و نارسیکارا (2016) و عملکرد شرکت با پرسشنامه 17 سوالی نیون (2006) سنجش شد. نتایج پژوهش نشان داد ممیزی بازاریابی به میزان 49% و کیفیت خدمات به میزان 45% بر عملکرد شزکت بیمه تأثیرمی گذارد. همینطور ممیزی بازاریابی به میزان 90% و کیفیت خدمات به میزان 89%، عملکرد شرکت بیمه را تبیین می کنند و ممیزی بازاریابی به میزان 90% و کیفیت خدمات به میزان 89%، عملکرد شرکت بیمه را تبیین می کنند، بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که کیفیت خدمات بر عملکرد شرکت بیمه تاثیر دارد.
۶۲.

تبیین رابطه بین توزیع درآمد و ضریب جینی دهک های درآمدی در کشورهای در حال توسعه

نویسنده:

کلید واژه ها: ضریب جینی توزیع درآمد کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 592
با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته می باشد، مدل تجربی این تحقیق با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، تبیین رابطه میان شاخص های بازار مالی با ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه است. از اینرو داده های 24 کشور در حال توسعه طی یک دهه (2006-2015) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل اقتصاد سنجی (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با متمایز ساختن تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شده است. همانطور که تئوریهای نابرابری درآمدی و توسعه مالی، پیشبینیهای متفاوتی از رابطه این دو متغیر بیان نموده اند، توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه، ابتدا باعث افزایش نابرابری شده و سپس با افزایش متوسط درآمد و دسترسی اکثر خانوارها به واسطه ها و خدمات مالی، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین ضرایب درآمد سرانه، تورم و نیز مقدار با وقفه ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هم عالمت بوده و با فروض مدل نیز همخوانی دارند.
۶۳.

تاثیر تاب آوری تأمین کننده و مشتری بر عملکرد زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت برفاب)

کلید واژه ها: تاب آوری تأمین کننده تاب آوری مشتری عملکرد زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 250
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تاب آوری تأمین کننده و مشتری بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت برفاب بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است. جامعه اماری پژوهش مدیران، معاونان و سرپرستان شرکت برفاب به تعداد 103 نفر بوده است. از آنجایی که حجم جامعه محدود بوده است نیاز به نمونه گیری نبوده و کل جامعه آماری به عنوان نمونه درنظر گرفته شده است لذا روش نمونه گیری سرشماری بوده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد پرسشنامه استاندارد گیو و همکاران (2021) با 7 بعد و 33 گویه استفاده شده است. پرسشنامه مذکور بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت تقسیم بندی شده است و پایایی کل با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است و برابر با 0781 بوده است و روایی صوری و واگرا آن نیز اندازه گیری شده است و برابر با 0.648 بوده که مناسب بوده است. جهت بررسی رابطه و فرضیه های پژوهش نیز از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان از تأیید اثر معنادار استفاده از تکنولوژی اطلاعات تأمین کننده و مشتری برای بهره برداری بر تاب آوری تأمین کننده و مشتری با مقدار ضریب 0.540 و 0.550 بوده است. همچنین اثر استفاده از تکنولوژی اطلاعات تأمین کننده و مشتری برای اکتشاف بر تاب آوری تأمین کننده و مشتری نیز برابر با 0.649 و 0.745 بوده که معنادار بوده است؛ و همچنین اثر استفاده دو سوتوان از تکنولوژی اطلاعات تأمین کننده و مشتری بر تاب آوری تأمین کنند و مشتری مقدار 0.625 و 0.740 بوده است و در نهایت اثر معنادار تاب آوری تأمین کننده و مشتری بر عملکرد زنجیره تأمین با مقدار ضریب مسیر 0.605 و 0.530 تأیید شد. در نتیجه می توان گفت سیستم اطلاعات نقش پررنگی بر عملکرد زنجیره تأمین ایفا می کند.
۶۴.

بررسی اثربخشی پیشرفت تجهیزات و اطفاء حریق بر احساس امنیت روانی

نویسنده:

کلید واژه ها: اطفاء حریق تجهیزات آتش نشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 411
سازمان آتش نشانی یک سازمان دولتی است در ایران زیر نظر شهرداری هر شهر فعالیت می کند.وظیفه سازمان آتش نشانی مقابله با آتش و حوادث مانند تصادف و گیر کردن در آسانسور و چاه و عملیات کوهستانی را برعهده دارد. امروزه یکی از مهمترین معضلات جوامع شهری توسعه بدون برنامه آن می باشد. این مسئله در خصوص ساختمانهای مسکونی و مراکز تجاری نیز با شدت بیشتری وجود دارد. بطوریکه بسیاری از بافت های قدیمی بدون اینکه در راستای تغییر کاربری آنها اقدامی صورت گیرد و مجهز به تجهیزات و حتی تغییر در ساختار سازی آنها گردد. و با همان وضعیت سابق تغییر کاربری پیدا کرده اند. در پژوهش حاضر، به صورت مروری به نقش تجهیزات آتشنشانی شامل سیستمهای اعلام و اطفای حریق و همچنین خاموش کننده های دستی بر ریسک حریق در بازار و اماکن عمومی و امینیت روانی و میزان ریسک حریق ناشی از نبود یا کمبود تجهیزات آتشنشانی مناسب در راسته بازار بزرگ در مجموع و بر مبنای هر مغازه و همچنین نوع هر مغازه به لحاظ بافت قدیم یاجدید بودن آن، بررسی میشود.
۶۵.

اهمیت پدافند غیرعامل در نظام شهری

کلید واژه ها: مدیریت بحران. مدیریت شهری.مدیران شهری. پدافند غیر عامل. بلایای طبیعی و غیر طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 802 تعداد دانلود : 805
در طول تاریخ شهرها مکانی برای تأمین امنیت انسان در برابر مخاطرات انسانی و طبیعی بوده اند. اما تغییرات گسترده شهرها در طی چند دهه اخیر و تمرکز سرسام آور جمعیت در مراکز شهری، شهرها را به محیطی مخاطره آمیز تبدیل کرده است. اگرچه امروزه با پیشرفت فناوری و دانش بشر در عرصه های مختلف، شهرها و کلانشهرهای جهان به پیشرفتهای چشمگیری دست پیدا کرده اندولی همزمان با این پیشرفت آنها ، احتمال آسیب پذیری در برابر بحرانهای انسانی در دهه های اخیر افزایش پیدا کرده است از این رو، بحث تأمین امنیت شهروندان و دفاع از همه امکانات و تسهیلات شهری به شیوه هوشمند و برنامه ریزی شده، راه را برای مفهوم پدافند غیر عامل شهری باز کرده است. پدافند غیرعامل از مهمترین رویکردها و راهبردها در حوزه مدیریت بحران شهری میباشد، ایمنی و امنیت از دیرباز تاکنون در برنامه ریزی و مدیریت سکونت گاههای شهری مورد توجه بوده است .با نگاهی به ساختار و فضای سیاسی موجود و پارادایم های نظامی در فضاهای شهری لازم به نظر میرسد تا در بستر نگاهی جامع ،اقدامات سیستم دفاع غیرعامل مورد توجه قرار گیرد تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب پذیر یهای کالبدی و انسانی از تجاوزات احتمالی، امکان وقوع یابد. در این میان، پدافند غیرعامل را نیز مجموعه اقدامات غیرمسلحانهای میدانند که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها و تأسیسات شهری و تجهیزات و شریان های شهری و منطقهای در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن میگردد. در این راستا ،اهمیت تحقق یکپارچگی، شناسایی عوامل مؤثر بر یکپارچگی و تفرق در مدیریت شهری در اجرای پدافند غیرعامل ضروری است. مطالعه مروری حاضر از طریق جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از جستجو در پایگاههای دادهای داخلی و روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات گرد آوری شده است.
۶۶.

بررسی تأثیر ایستگاه های آتش نشانی بر امنیت و آسایش ذهنی شهروندان

کلید واژه ها: شهروندان امنیت آتش نشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 943
با توجه به گسترش جمعیت در شهرهای امروزی، به موازات آن، شهرداری موظف به ارتقا ء سطح خدمات شهری برای شهروندان می باشد. یکی از مهمترین های رسالت شهرداری، ایجاد امنیت در برابر سوانح، حوادث، حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست اس ت، ک ه وظ ایف فوق را سازمان آتش نشانی برعهده دارد.موقعیت ایستگاه های آتش نشانی نقش مهمی در کارآیی این مراکز در حین حوادث دارد. بنابراین، مکان یابی ایستگاه ها ی آتش نشانیی به منظور پوشش بیشینه ایستگاه ها به مراکز جمعیتی ی به نظر می رسد. به طوری که احساس امنیت روانی یک جامعه به ی اندازه وجود امنیت اجتماعی در آن جامعه حائز اهمی ت م ی باش د. تقویت روحیه در آتشنشانان باعث ایجاد امنیت و آسایش در روانی مردم می شود و بسیار تأثیر گذار است . زمانی که از شهروندان وجود ایستگاه های آتشنشانی درمحله خود آگاه میشوند باعث آرامش ضمنی آنها در شود. حال فقدان هر گونه آسایش و امنیت در روانی جوامع بش ری باع ث تهدی د س لامت جامع ه، و زوال واگرایی آن میشود . بر اساس NFPA1710 حداقل تعداد آتش نشانان در صحنه آتش سوزی در ساختمان های مسکونی یک الی دو خانواری 15 نفر ، ساختمانهای آپارتمانی 28 نفر و ساختمان بلند مرتبه بیش از 43 نفر آتش نشان و نجاتگر می باشد. این مقاله ی مروری با استفاده از مقالات و تحقیق کتابخانه ای و استفاده از مقاله های ثبت شده است هدف بررسی تأثیر ایستگاههای آتشنشانی بر امنیت و آسایش ذهنی در شهروندان می باشد.
۶۷.

تحلیل تحولات کاربری اراضی شهری لشت نشاء در یک دهه اخیر 98-1388

کلید واژه ها: تحلیل تحولات کاربری اراضی دهه اخیر شهر لشت نشاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 91
کاربری اراضی و ارزیابی تغییرات آن در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت یکی از مهمترین ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت اراضی پایدار در سطح کلان است. درسال های اخیر تغییرات کاربری زمین در شهرها در حال افزایش بوده است و این تغییرات ناشی از عواملی مانند افزایش جمعیت، منافع اقتصادی و تغییر نیازمندی های جامعه و غیره بوده است. به دلیل تقاضای روز افزون شهروندان و ارگان های مختلف شهری برای زمین و محدودیت این کالا، اراضی شهری به یکی از مؤلفه های مهم ثروت اندوزی تبدیل شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی همراه با مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی به تحلیل تحولات کاربری اراضی شهری لشت نشاء در یک دهه اخیرسال های 1388تا 1398 پرداخته و هدف از این پایان نامه بررسی و شناسایی کمی و کیفی کاربری های موجود در شهر لشت نشاء، تبیین عوامل تاثیر گذار در روند تحولات کاربری اراضی در شهر لشت نشاء و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم جهت تحولات بدون تخریب در شهر لشت نشاء طی یک دهه اخیراست. نتایج نشان می دهد که سطوح کاربری اراضی اکثر کاربریها در شهر لشت نشاء افزایش چشمگیری داشته است و آنچه در بین کاربریها کاهش یافته باغات و زمینهای کشاورزی و کاربری طبیعی است. همچنین داده ها نشان می دهدکه بیشترین تغییرات از نظر سطوح در کاربری هایی چون مسکونی، تجاری و خدماتی و حمل و نقل و انبارداری، ورزشی نسبت به سایر کاربری ها بوده است.
۶۸.

فاکتورهای اثرگذار بر محیط ارتباط با ذی نفعان شرکتهای دولتی تولیدی

کلید واژه ها: محیط ارتباط با ذی نفعان شرکتهای دولتی تولیدی دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 515
محیط ارتباط با ذی نفعان یک شرکت ساختاری است که اندازه گیری آن پیچیده و سخت است. در اقتصاد هر کشوری محیط ارتباط با ذی نفعان بسیار مهم است زیرا بر بهبود تولید ناخالص داخلی و رقابت شرکتها اثر گذار است. عواملی وجود دارد که بر محیط ارتباط با ذی نفعان اثرگذارند. آنها مواردی همچون حاکمیت، رقابت، شفافیت، کیفیت بروکراسی، فساد و نظم و قوانین، سامانه های قانونی و زیر ساختارها و دیگر موارد را در بر می گیرد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر محیط ارتباط با ذی نفعان شرکتهای دولتی تولیدی می باشد. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- توسعه ای(اکتشافی) و پیمایشی است که در سال 1401 در شرکتهای دولتی تولیدی انجام شد. برای انجام تحقیق در تکنیک دلفی و دلفی فازی 20 نفر از متخصصین انتخاب شدند. در این تحقیق دو سوال اصلی تنظیم شد. بعد از تکمیل تحقیق و محاسبات ریاضیاتی دلفی فازی 17 عامل موثر بر محیط ارتباط با ذی نفعان شرکتهای دولتی تولیدی مشخص شدند. بر اساس محاسبات ماتریسی ویژگی های مشتریان، تأمین کنندگان و رقیبان محیط ترین عوامل بودند. شرکتهای دولتی تولیدی باید به ارتباطات خود توجه زیادی نمایند.
۶۹.

تاثیر عوامل موثر بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کرونا

کلید واژه ها: کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 434
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عوامل موثر بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کرونا پرداخته است. این پژوهش، در روش شناسی توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری مدیران مقطع دوم متوسطه پسرانه منطقه 5 شهر تهران به تعداد 120 نفر می باشد که حجم نمونه آماری نیز به با استفاد از جدول مورگان به تعداد 92 نفر می باشد. روش نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه پرسشنامه کیفیت آموزش کلانتری (۱۳۹۴) شامل 20 گویه، پرسشنامه آموزش مجازی کیم و همکاران(2005) شامل 20 سوال می باشد.، هم چنین برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss, PLS استفاده شده است. در نتیجه فرضیه های تحقیق 1- زیرساخت مناسب آموزش الکترونیک بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.2- ارتباط مفید و موثر بین معلمان و دانش آموزان بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.3- عدم تسلط کامل معلمان و والدین بر فناوری اطلاعات بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.4- تمرکز دانش آموزان در فضای مجازی بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.5- تمایل دانش آموزان به استفاده از آموزش مجازی بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.6- انعطاف پذیری و آزادی عمل دانش آموزان بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.
۷۰.

ایمنی لاستیکها و پلاستیکها در شرکت لاستیک سازی

کلید واژه ها: لاستیک پلاستیک آتش نشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 165
خواص تعداد زیادی مواد طبیعی آلی به مقاومت مکانیکی با حالت ارتجاعی لاستیک ها ارتباط دارد و لاستیک ها در مایعات معمولی به آسانی حل نمی شوند. این خاصیت (حالت ارتجاعی لاستیک ها) مربوط به آرایش اتم های آن ها (لاستیک) دارد که بعضی از گروه های آن ها پشت سر هم تکرار می شوند. لاستیک طبیعی در اصل شیره از درختی بنام (Rubber Tree) که مولکول های زنجیره ایی دارد می باشد. لاستیک طبیعی تجارتی با بعضی مواد دیگر مثل دوده، کربن، روغن و گوگرد ترکیب شده و به بازار عرضه می شود. لاستیک در درجه حرارت های پایین یا دماهای پایین به کندی تجزیه می شود. ولی از 230 درجه سانتی گراد به بالا به سرعت تجزیه شده و مقدار فراوانی دود سنگین و متراکم سفید رنگی از آن خارج شده و مقدار زیادی نیز بخار و گازهای سمی و قابل اشتعال از آن متصاعد می شود؛ و در حدود 260 درجه سانتی گراد آتش گرفته و حتی ممکن است منفجر شود. حریق لاستیک بسیار شدید می باشد و در حال آتش سوزی با گرمای حاصل از آتش، بقیه لاستیک موجود نرم شده و جریان پیدا می کند. (روان می شود) از این رو موجب انتشار حریق می گردد. مقدار حرارتی که از آتش خارج می شود حدود دو برابر مواد قابل احتراق عادی می باشد و لاستیک به شکل پودر خاصیت انفجاری دارد.
۷۱.

بررسی نقش مدیران و معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان و شیوه های پرورش خلاقیت در مدرسه

کلید واژه ها: خلاقیت کودکان خلاق دانش آموزان خلاق مدیران معلمان موانع خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 307
هدف ازنگارش مقاله حاضر، بررسی نقش مدیران ومعلمان درپرورش خلاقیت دانش آموزان وشیوه های پرورش خلاقیت در مدرسه می باشد. ممکن است تصور کنیم تأکید بر ایجاد خلاقیت در دانش آموزان تنها با انگیزه ی پیشرفت تحصیلی آنان است. اگرچه تأثیر بر پیشرفت تحصیلی آنان انکار شدنی نیست، نمی توان این تأثیرگذاری را به همین مورد محدود کرد. خلاقیت تنها با هوش و تفکر دانش آموز مرتبط نیست بلکه با شخصیت او نیز ارتباط کامل دارد. خلاقیت بخش جدانشدنی از رشد فردی کودکان و نوجوانان است. هم والدین و هم مربیان و آموزگاران در تقویت خلاقیت در دانش آموزان سهم دارند. عوامل مهم در پرورش خلاقیت دانش آموزان، این سه مورد هستند: آموزگار: نیاز است آموزگاران به شغل و رشته ی خود مسلط باشند. علاقه مندی به شغل و رشته، قابل تفکیک از تسلط بر آن نیست. دانش آموز: باید زمینه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان وجود داشته باشد. هر دانش آموز باید نسبت به سبکی از یادگیری که برای او کارایی بیشتر دارد، آگاهی یابد. برنامه درسی و تحصیلی: برنامه های درسی باید انعطاف لازم را برای ایجاد خلاقیت در دانش آموزان داشته باشند. اگر فشار روی معلم و دانش آموز باشد که تنها باید بر تدریس دروس اکتفا شود، فضایی برای رشد و شکوفایی خلاقیت پدید نخواهد آمد. این مقاله بر آن است تا به بررسی نقش مدیران و معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان بپردازد. ابتدا ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق وویژگی کودکان خلاق مورد بررسی قرارگرفته، سپس به ویژگیهای رفتاری آنا ن اشاره می گردد. درادامه نقش محیط مدرسه ومعلمان بر خلاقیت دانش آموزان وموانع خلاقیت ونوآوری موردبحث وبررسی قرارگرفته و درپایان به راهکارهایی که درجهت بهبودخلاقیت کودکان ونوجوانان مفید بوده وبه بهبودخلاقیت دانش آموزان درمحیط مدرسه کمک می کند، اشاره می گردد.
۷۲.

بررسی مدیریت ریسک در سطوح سازمانی و استراتژی های مدیریت

نویسنده:

کلید واژه ها: ریسک ریسک سوداگرانه ریسک استراتژیک ریسک عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 788
از آنجا که دنیای کسب و کارو صنعت با تحولات و دگرگونیهای متعددی همچون جهانی شدن، برون سپاری و ایجاد ائتلافهای استراتژیک مواجه است، مدیریت ریسک در فعالیتهای سازمانها اعم از تجاری و غیر انتفاعی اهمیت روزافزونی یافته است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد. یکی از این طبقه بندیها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژی های مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش) است.
۷۳.

مطالعه تطبیقی موازین حاکم بر سیاستگذاری اشتغال و حمایت از سرمایه گذاری داخلی در پرتو قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند (نقش مدیریت در ماهیت و جایگاه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)

کلید واژه ها: سیاست های اشتغال زایی حمایت از سرمایه گذاری اصل 44 قانون اساسی اقتصاد مقاومتی توسعه اقتصادی و مشوق های سرمایه گذاری هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 164
مقوله سیاستگذاری در عرصه اشتغال ورفع بیکاری که به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همواره از دغدغه های اساسی برنامه ریزان می باشد. امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است که پیامدهای مختلفی را در زمینه های مختلف به دنبال دارد؛ به طوریکه در سال های اخیر، بویژه در حال حاضر، اقتصاد ایران علاوه بر معضل بیکاری، گریبان گیر پیامدهای آن و مشکلاتی نظیر ناامنی، انبوهی از فارغ التحصیلان بیکار ، فقر و ناهنجاری های روانی، بزهکاری و مهاجرت و ... می باشد. موضوع اصلی سیاستگذاری در عرصه اشتغال انسان می باشد. این پژوهش بر آن است که به این سؤال اساسی پاسخ دهد مناسبات و موازین حاکم بر سیاستگذاری اشتغال و حمایت از سرمایه گذاری داخلی در دو کشورایران و هند کدام است؟ بنابراین هدف اصلی ومحوری این پژوهش، بررسی مناسبات و موازین حاکم بر سیاسستگذاری اشتغال و حمایت از سرمایه گذاری داخلی می باشد. این مقاله ضمن بررسی موانع موجود درعرصه سیاستگذاری اشتغال و حمایت از سرمایه گذاران داخلی به بررسی برنامه های قبل و بعدازانقلاب و همچنین تطبیق آن با اقدامات انجام گرفته با کشور هند پرداخته و در پایان با ارائه نتیجه گیری، پیشنهادات اساسی را ارائه می نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹