رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان 1400 شماره 70 (جلد نهم)

مقالات

۱.

معرفی نرم افزار های حسابداری و دلایل نیاز شرکتها به آنها

کلید واژه ها: سیستم های مالی سیستم های حسابداری نرم افزارهای کامپیوتر معایب نرم افزارهای مالی محاسن نرم افزارهای مالی به روز بودن نرم افزارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 902 تعداد دانلود : 217
امروزه نرم افزارهای بیشماری برای حسابداری شرکتها تولید شده است که در بسیاری از مواقع مفید واقع شده اند. گرچه نرم افزارها شاید نتوانند به تنهایی خواسته ارگان ها را برآورده کنند و گزارش دقیق و مورد انتظار کارفرما را ارائه دهند؛ اما در نحوه کارکرد شرکت (چرخه مالی) و کارکنان شرکت (نحوه عملکرد پرسنل) کمک شایانی کردند. نرم افزارها براساس نیاز واحدهای اقتصادی طراحی و تولید میشوند. بعضی از نرم افزارها ویژگی هایی دارند که اختصاصا مربوط به یک شرکت میشود. شرکت های تولید کننده نرم افزار با توجه به شرایط ویژه برخی از ارگان ها شروع به طراحی یک نوع نرم افزار مالی میکنند که پاسخگو نیاز آن مجموعه باشد. با توجه به مطالعات علمی و تحقیقات زیاد باز هم نرم افزارها نواقص زیادی در زمینه مالی و حسابداری چه در سازمان های عمومی و چه در سازمان های دولتی یا غیردولتی دارند. گرچه در تولید یک نرم افزار کارشناسان و اساتید حسابداری و متخصصین نرم افزار کامپیوتر تلاش بی وقفه می کنند؛ اما هنوز نرم افزاری در ایران تولید نشده که همه موارد یک نرم افزار مالی مانند به روز بودن، گزارش گیری قوی، کاربرد آسان و بیشتر، پشتیبانی قوی، سرعت بالا به تنهایی داشته باشد و نیاز یک واحد اقتصادی را به تنهایی رفع کند؛ بنابراین شرکت های بزرگ، اصولا برای رفع نیاز از چند نرم افزار بهره میبرند؛ که این کار برای شرکت هزینه های زیادی در برخواهد داشت و نه تنها مشکلی از مشکلات سازمان رفع نمیشود بلکه باعث هزینه تراشی زیادی برای شرکت میشود؛ بنابراین متخصصین نرم افزار کامپیوتر و برنامه نویسان باید نرم افزاری را طراحی کنند که نواقص کمتری داشته باشد، برای مثال گزارش گیری دقیقی ارائه دهد تا سازمان بتواند با این نرم افزار شرکت خود را ساماندهی کند و برنامه ای از طریق گزارش های مدیریتی برای کنترل هزینه و کنترل بودجه داشته باشد، یا به روز باشد، طوریکه حسابدار قانون های مالیاتی و حسابداری را در سیستم مالی خود به شکل روزانه یا حداقل هفتگی داشته باشد. البته نرم افزار باید از نظر جهانی نیز با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد. این موضوع متاسفانه در بسیاری از نرم افزارهای مالی داخل کشور به چشم نمی خورد.
۲.

تأثیر تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگر آینده نگری استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت گاز استان کرمانشاه)

کلید واژه ها: تفکر استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک عملکرد شرکت آینده نگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 926 تعداد دانلود : 83
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با نقش تعدیل گر آینده نگری (مطالعه موردی: شرکت گاز استان کرمانشاه) می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت گاز شهر کرمانشاه می باشد که تعداد آنها 164 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 115 نفر برآورد گردید. در نمونه گیری تصادفی، پژوهشگر 130 پرسشنامه توزیع نمود. بدین ترتیب در مجموع 122 پرسشنامه سالم جمع آوری مورد بررسی قرار گرفت که نرخ بازگشت پرسشنامه ها برابر با 8/93% می باشد. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گرداوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت تاثیر داشته و همچنین آینده نگری نقش تعدیلگری مثبتی را در زمینه تاثیرگذاری تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت ایفا می کند.
۳.

بررسی تأثیر کیفیت درک شده، دلبستگی به برند و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری

کلید واژه ها: کیفیت درک شده دلبستگی به برند وفاداری مشتری اعتماد مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 265
هدف از این تحقیق شناسایی تاثیر کیفیت درک شده، دلبستگی به برند و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری به محصولات سازگار با محیط زیست می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش از روش میدانی که شامل مصاحبه و پرسشنامه و کتابخانه ای شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات و ... استفاده شده است. همچنین اطلاعات اولیه از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه مشتریان محصولات ارگانیک شهر تهران می باشد که حجم آن نامحدود می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 384 نفر برآورد شد که از روش نمونه گیری تصادفی از بین مشتریان محصولات ارگانیک شهر تهران انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.54 انجام گردیده است. کلیه فرضیات تحقیق نشان می دهد که کیفیت درک شده بر وفاداری مشتری، کیفیت درک شده بر دلبستگی به برند، دلبستگی به برند بر وفاداری مشتری و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر دارند ولی کیفیت درک شده بر اعتماد مشتری تاثیر ندارد.
۴.

رابطه کمیته حسابرسی با تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد

کلید واژه ها: کمیته حسابرسی تجربه مدیر عامل سطح نگهداری وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 340
هدف این پژوهش بررسی بین کمیته حسابرسی با تجربه مدیر عامل و سطح نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 148 شرکت (1036 سال-شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1398 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است و از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی جای می گیرد. نتایج پژوهش نشان داد که بین استقلال کمیته حسابرسی و اندازە کمیته حسابرسی و تجربه مدیر عامل رابطه وجود ندارد. بین تخصص اعضای کمیته حسابرسی و تجربه مدیر عامل رابطه وجود دارد. همچنین، بین استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازە کمیته حسابرسی و سطح نگهداری وجه نقد رابطه وجود دارد.
۵.

آیا تخفیف مالیاتی بر صادرات یک سیگنال کیفی برای تعیین ساختار سرمایه شرکت هاست؟

کلید واژه ها: تخفیف های مالیات بر صادرات ساختار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 689
هدف پژوهش حاضر بررسی این سوال است که آیا تخفیف مالیاتی بر صادرات یک سیگنال کیفی برای تعیین ساختار سرمایه شرکت هاست؟ با توجه به ماهیت پژوهش، این پژوهش از نوع توصیفی است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده از لحاظ روش انجام از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و از نظر بعد زمانی، پس رویدادی است جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 161 شرکت نمونه برای دوره زمانی 1392-1398 انتخاب شد. برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی از طریق نرم افزار آماری Eviews10، استفاده شده است. نتایج نشان داد که تخفیف های مالیات بر صادرات بر تعیین ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر دارند. تخفیف های مالیات بر صادرات بر اهرم شرکت از طریق افزایش سرمایه گذاری دارایی های ثابت، کاهش هزینه های مالی و بهبود تأمین مالی داخلی تاثیر دارد. همچنین، تخفیف های مالیات بر صادرات بر اهرم شرکت از طریق ارتقا بهره وری و سودآوری تاثیر دارد؛ اما تخفیف های مالیات بر صادرات بر اهرم شرکت های خصوصی و خارجی بیشتر از شرکتهای دولتی تاثیر ندارد.
۶.

بررسی تأثیر اهرم عملیاتی بر سودآوری و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اهرم عملیاتی سودآوری اهرم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 995 تعداد دانلود : 382
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر اهرم عملیاتی بر سودآوری و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و همچنین نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک، به تعداد 114 شرکت در طی دوره ی زمانی 1389 لغایت 1399 انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های پانلی با استفاده از نرم افزار ایویوزاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهرم عملیاتی تاثیر منفی و معنادار بر سودآوری داشته ولی فاقد تاثیر معنادار بر اهرم مالی است.
۷.

بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر مازاد اهرم مالی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: نقدشوندگی سهام اهرم مالی مالکیت نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 47 تعداد دانلود : 666
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر مازاد اهرم مالی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت نهادی است. تحقیق حاضر به لحاظ روش همبستگی بوده و به جهت هدف تحقیقی کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه آماری به روش غربالگری (حذف سیستماتیک)، برابر با 112 شرکت تعیین شده است. بازه زمانی مطالعه یک دوره 10 ساله در طی سالهای 1389 تا 1398 است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانلی بااستفاده از نرم افزار ایویوز است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی سهام تأثیر منفی و معناداری بر مازاد اهرم مالی دارد. همچنین نتایج نشان داده است که مالکیت نهادی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و مازاد اهرم مالی تأثیر تعدیلگر دارد.
۸.

بررسی تأثیر پریشانی مالی و محدودیت مالی بر اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: پریشانی مالی محدودیت مالی حساب های دریافتنی حساب های پرداختنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 138
اعتبار تجاری نقش مهمی در فعالیت های تجاری هر بنگاه دارد و نشان دهنده میزان اعتماد تأمین کنندگان و اعتباردهندگان به بنگاه تجاری است و ابزار تأمین مالی کوتاه مدت می باشد. در این مطالعه به بررسی تاثیر پریشانی مالی و محدودیت مالی بر اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این تحقیق یک مطالعه کاربردی، توصیفی و همبستگی است. نمونه آماری شامل 150 شرکت منتخب از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1398 است. بدین ترتیب 1200 مشاهده به دست آمده که داده های مالی مورد نیاز آن ها جهت تجزیه وتحلیل، از صورت های مالی شرکت ها گردآوری شد. مدل های آماری تحقیق پس از انجام آزمون های تشخیصی با رویکرد اقتصادسنجی رگرسیون اثرات ثابت و با استفاده از نرم افزار ایویوز، برآورد شدند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که پریشانی مالی تاثیر مثبت و معناداری بر حساب های پرداختنی و تاثیر منفی و معناداری بر حساب های دریافتنی دارد. همچنین محدودیت مالی تاثیر مثبت و معناداری بر حساب های دریافتنی دارد؛ اما نتایج شواهد محکمی مبنی بر تاثیرگذاری محدودیت مالی بر حساب های پرداختنی نشان نداد. نتایج این مطالعه تأیید می کند که وضعیت مالی شرکت ها و به طور ویژه پریشانی مالی و محدودیت مالی نقش مهمی در سیاست های تأمین مالی و تأمین اعتبارات تجاری دارند.
۹.

بررسی نقش کارآفرینی در تحولات اقتصادی مختلف با هدف توسعه صادرات

کلید واژه ها: فضایکسب وکار کارآفرینی فناوری اطلاعات صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 998
در این پژوهش به بررسی روند شاخص های کارآفرینی و شرایط کسب وکار در ایران و مقایسه با دیگر کشور ها از جمله کشورهای همسایه پرداخته میشود. در این کارآفرینی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و دولت نیز نگاهی مثبت به شرکت های کارآفرین طی سال های اخیر داشته است؛ اما توجه بیشتر در بخش کارافرینی میتواند تقویت کننده صادرات غیر نفتی بوده و به پیشبرد اهداف اقتصادی کمک نماید. در این پژوهش میزان بالقوه و بالفعل صادرات در زیر بخش های غیر نفتی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به فاصله ی زیاد بین میزان بالقوه و میزان بالفعل میتوان این فاصله را با استفاده از کارافرینی کاهش داد.
۱۰.

تأثیر دوگانگی و تصدی مدیرعامل بر نوآوری شرکت

کلید واژه ها: دوگانگی مدیرعامل تصدی مدیرعامل نوآوری شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 162
بر اساس ادبیات حسابداری، مدیران ارشد اجرایی قدرت تصمیم گیری گسترده ای دارند و توانایی تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات تحقیق و توسعه شرکت خود دارند که در نتیجه ویژگی های آنها بر نوآوری شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر دوگانگی و تصدی مدیرعامل بر نوآوری شرکت می باشد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که دوگانگی مدیرعامل بر نوآوری شرکت تأثیر معنی دار و مثبتی دارد اما تأثیر مدت تصدی مدیرعامل بر نوآوری شرکت معنی دار نیست.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹