رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم بهار 1400 شماره 56 (جلد پنجم)

مقالات

۱.

طراحی مدل علّی تأثیر سکوت سازمانی مدیران بر حکمروایی شهری در ایران (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 3 تهران)

کلید واژه ها: سکوت سازمانی مدیران حکمروایی شهری شهرداری تهران آزمایشگاه ارزیابی و تحلیل تصمیم گیری (دیمتل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 54
سکوت سازمانی می تواند اثرات زیان آوری را بر روی فرآیند تصمیم گیری و فرآیند تغییر، داشته باشند. این امر توسط ممانعت و جلوگیری از ارائه بدیل های متفاوت، بازخورد منفی و یا اطلاعات صحیح محقق می شود. شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی بجز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته اند و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته ا ند، این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته یا حکمروایی نامیده می شود که منشأ شهری دارد. هدف تحقیق حاضر طراحی مدل علّی تأثیر سکوت سازمانی مدیران بر حکمروایی شهری با استفاده از تکنیک دیمتل است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع قضاوتی است و در نهایت تعداد خبرگان در نمونه برای تأیید قواعد طراحی شده 10 نفر است. در مطالعه حاضر یک سیستم علّی – معلولی تصمیم گیری چند شاخصه پیشنهاد شده است. ابعاد اصلی سکوت سازمانی عبارت است از: عوامل شخصیتی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، اینرسی سازمانی، جو مسموم سازمانی وعوامل فرهنگی است. نتایج نشان می دهد ابعاد سکوت سازمانی می تواند تأثیر فراوانی بر حکمروایی شهری شهرداری تهران داشته باشد.
۲.

بررسی رابطه بین رضایت از قیمت و عملکرد تجاری با توجه به نقش میانجی گری وفاداری در شرکت های تولید محصولات غذایی استان گیلان

کلید واژه ها: رضایت از قیمت وفاداری عملکرد مالی و عملکرد غیرمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 48
هدف از تحقیق بررسی رابطه بین رضایت از قیمت و عملکرد تجاری با توجه به نقش میانجی گری وفاداری در شرکت های تولید محصولات غذایی استان گیلان می باشد. این تحقیق، تحقیقی توصیفی-تحلیلی بوده، روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است. منبع اصلی پرسش نامه بنی فیس و همکاران (2012) بوده است. جهت سنجش روایی پرسش نامه ها از روش صوری و محتوایی و روایی همگرا و تحلیل عاملی و جهت ارزیابی پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های تولیدی محصولات غذایی استان گیلان به تعداد 545 شرکت می باشد که 224 نفر از مدیران فروش شرکت ها جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزارهای PLS استفاده شده است. در نهایت با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند که تمامی فرضیه ها بجز فرضیه سوم، مورد تایید قرار گرفتند.
۳.

بررسی نقش قابلیتهای ارتباطی و نوآوری بازاریابی بر رقابت پذیری از طریق نقش میانجی خلق ارزش برای مشتری درگروه صنعتی ماموت

کلید واژه ها: قابلیتهای ارتباطی نوآوری بازاریابی رقابت پذیری خلق ارزش برای مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 187
پژوهش حاضر به مطالعه بررسی نقش قابلیتهای ارتباطی و نوآوری بازاریابی بر رقابت پذیری از طریق نقش میانجی خلق ارزش برای مشتری درگروه صنعتی ماموت پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری در پژوهش حاضر مدیران بخش بازاریابی شرکت ماموت به تعداد 145 نفرمی باشد. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 105 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.886 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار SMARTPLS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قابلیتهای ارتباطی بر رقابت پذیری و خلق ارزش برای مشتری تاثیر مثبت داشته است. همچنین نتایج نشان داد نوآوری بازاریابی بر رقابت پذیری و خلق ارزش برای مشتری تاثیر معناداری داشته است. بعلاوه نتایج نشان داد قابلیتهای ارتباطی و نوآوری بازاریابی از طریق خلق ارزش برای مشتری بر رقابت پذیری تاثیر دارد .
۴.

بررسی تأثیر ظرفیت نوآوری برعملکرد صادرات از طریق نقش میانجی تجربه بین المللی در شرکت فولاد مبارکه

کلید واژه ها: ظرفیت نوآوری تجربه بین المللی عملکرد صادراتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 427
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ظرفیت نوآوری برعملکرد صادرات از طریق نقش میانجی تجربه بین المللی در شرکت فولاد مبارکه پرداخته است تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان در شرکت فولاد مبارکه می باشد. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 217 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 869.0 و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95% تاثر متغیرهای نوآوری در تحقیق و توسعه، نوآوری در بازاریابی، نوآوری در تولید، نوآوری در یادگیری، نوآوری سازمانی نوآوری در استفاده از منابع و نوآوری استراتژیک برعملکرد صادراتی معنادار شده است. با توجه به این که مقدار آماره تی خارج بازه بحرانی است، با احتمال 95/0 تایید شده است. همچنین نتیجه فرضیه میانجی نشان میدهد تجربه بین المللی از طریق تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی تاثیرگذار است. با این حال مدیران فوالاد مبارکه می بایست در جهت توسعه نوآوری در منابع صادراتی به صورت منظم نقاط قوت و ضعف رقبای خود را شناسایی کنند. به بررسی منظم متغیرهای بازارریابی (قیمت، محصول و جزآن) رقبای خود بپردازند.
۵.

آسیب شناسی برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عملیاتی بانک آینده استان خوزستان

کلید واژه ها: آسیب های برنامه ریزی آرمانی تخصیص بهینه بودجه عملیاتی بانک آینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 277 تعداد دانلود : 369
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی آسیب های برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عملیاتی به انجام رسیده است. بر اساس جمع بندی مطالعات پیشین و برپایه داده های بدست آمده از پیاده سازی تکنیک دلفی در میان خبرگان و برنامه ریزان ارشد بانک آینده استان خوزستان و خط مشی گذاران بانک در این حوزه هفت معیار آسیب های حوزه ورودی بودجه، آسیب های حوزه نظارت بر فرایند های سازمانی، آسیب های حوزه اثربخشی و کارایی هزینه ها، آسیب های حوزه ضعف ساختار در سازمان، آسیب های خروجی بودجه بندی، آسیب های حوزه نتایج بودجه بندی و آسیب های حوزه حاکمیت قانون در بودجه بندی شناسایی شدند. با بهره گیری از رویکرد سلسله مراتبی، ابتدا با استفاده از این روش درخت سلسله مراتب تشکیل گردید، سپس به بررسی گزینه های مورد بررسی با توجه به معیارهای پرداخته شد و پس از آن به بررسی معیارها بر مبنای تابع هدف پرداخته شد. با پیاده سازی نرم افزار اکسپرت چویس اولویت بندی گردید. نتایج بررسی های آماری نشان داد از دید خبرگان و برنامه ریزان ارشد بانک آینده استان خوزستان آسیب های حوزه حاکمیت قانون در بودجه بندی با ارزش 0.219 در رتبه اول اولویت آسیب های برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عملیاتی قرار گرفته و در رتبه های بعدی آسیب های حوزه اثربخشی و کارایی هزینه ها با ارزش 0.182 در رتبه دوم، آسیب های خروجی بودجه بندی با ارزش 0.179 در رتبه سوم، آسیب های حوزه نتایج بودجه بندی با ارزش 0.135 در رتبه چهارم، آسیب های حوزه نظارت بر فرایند های سازمانی با ارزش 0.117 در رتبه پنجم، آسیب های حوزه ورودی بودجه با ارزش 0.088 در رتبه ششم و در آخر آسیب های حوزه ضعف ساختار در سازمان با ارزش 0.075 در رتبه هفتم اولویت آسیب های برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عملیاتی را در اختیار دارند، نرخ سازگاری 0.005 نیز در بازه مقبول قرار دارد.
۶.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بودجه بندی رویه ای با رویکرد تحقق منافع عمومی (مورد مطالعه: شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان)

کلید واژه ها: بودجه بندی منافع عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 924 تعداد دانلود : 987
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بودجه بندی رویه ای با رویکرد تحقق منافع عمومی به انجام رسیده است. بر اساس جمع بندی مطالعات پیشین و برپایه داده های بدست آمده از پیاده سازی تکنیک دلفی در میان خبرگان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان و خط مشی گذاران آن سازمان در این حوزه هفت معیار چارچوب ها و مقررات، شفافیت بودجه، عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، منافع عمومی، عوامل عملیاتی و عوامل درون سازمانی به عنوان مولفه های اصلی عوامل موثر بر بودجه بندی رویه ای با رویکرد تحقق منافع عمومی شناسایی وبا بهره گیری از رویکرد سلسله مراتبی وبا پیاده سازی نرم افزار اکسپرت چویس اولویت بندی شدند. نتایج بررسی های آماری نشان داد از دید خبرگان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان منافع عمومی با ارزش 0.208 در رتبه اول اولویت عوامل موثر بر بودجه بندی رویه ای با رویکرد تحقق منافع عمومی قرار گرفته و در رتبه های بعدی عوامل عملیاتی با ارزش 0.181 در رتبه دوم، عوامل مدیریتی با ارزش 0.159 در رتبه سوم، عوامل ساختاری با ارزش 0.142 در رتبه چهارم، شفافیت بودجه با ارزش 0.126 در رتبه پنجم، عوامل درون سازمانی با ارزش 0.097 در رتبه ششم و نهایتا چارچوب ها و مقررات با ارزش 0.084 در رتبه هفتم اولویت بندی عوامل موثر بر بودجه بندی رویه ای با رویکرد تحقق منافع عمومی را در اختیار دارند، نرخ سازگاری 0.003 نیز در بازه مقبول قرار دارد. این نتایج می تواند تصمیم گیری های مدیران را متحول نموده و سبب برخی تغییرات در نگرش آنها گردد.
۷.

تهیه و توسعه نقشه راه تکنولوژی در بخش های خدماتی و عوامل بهبود دهنده اعتبار آن (مدل تلفیق یافته محصول- خدمات)

کلید واژه ها: نقشه راه تکنولوژی اعتبار TRM ها لایه های نقشه راه تکنولوژی رانش تکنولوژی مدل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 312 تعداد دانلود : 1000
تهیه نقشه راه تکنولوژی (TRM) (Technology roadmap) روشی است که به سازمانهای کمک می کند تکنولوژیهایشان را درتوصیف مسیری که به منظور تلفیق یک تکنولوژی معین در محصولات و خدمات دنبال می شود برنامه ریزی کنند این ها به نوبه خود به بازار می رسند و اهداف استراتژیک سازمان را برآورده می سازند. در میان چارچوبها برای شناسایی و طراحی تکنولوژی آینده و توسعه بیشتر شایستگی ها و تکنولوژیهای هسته ای یک شرکت یکی از وسیعترین موارد استفاده شده در سالهای اخیر به عنوان تهیه نقشه راه تکنولوژی شناخته شده است (TRM) رویکرد نقشه راه تکنولوژی به عنوان یک چارچوب موثر و تکنیک موثر برای پشتیبانی پیش بینی تکنولوژی عمل می کند با استفاده از این رویکرد شرکتها می توانند دانش و اطلاعات را در مورد محصولات کسب و کار و تکنولوژی ها مدیریت کنند و چارچوبی را برای برآورد یک دانش و اطلاعات را در مورد محصولات کسب و کار تکنولوژی ها مدیریت کنند و چارچوبی را برای برآورد یک R&D (تحقیق و توسعه) موثر برای تکنولوژی های آینده استقرار بخشند که در آن دیدگاههای تجاری و تکنولوژی با هم ارتباط متقابل دارند.
۸.

مرور نظام مند مبانی مدیریت منابع انسانی پایدار

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی پایدار پایداری مسئولیت اجتماعی رهبری پایدار مرور نظام مند ادبیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 264
این مطالعه با هدف آنالیز مدیریت منابع انسانی پایدار بر اساس آخرین پیشرفت های علمی و شناسایی عناصر کلیدی، تمایلات و شکاف موجود در تحقیقات انجام شده است. یک بررسی ادبی نظام مند با استفاده از مقالات پایگاه داده اسکوپوس از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ که نتیجه آن ۱۱۵ مقاله علمی بود، انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق ابزار آنالیز محتوا و پردازش آماری چکیده ی مقالات با استفاده از نرم افزار Alceste 2015 انجام شد. نتایج، مقالات را به چهار دسته تقسیم کرد که شامل ۷۴٪ از مقالات آنالیز شده است. دسته ی اول شامل مطالعات بر روی رهبری پایدار بر مبنای قدرت فردی و گروهی، اصول، فرآیندها، اقدامات و ارزش های سازمانی آن بود. دومین دسته شامل بررسی رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی، پایداری محیطی و عملکرد سازمانی بود. دسته سوم شامل تنش ها و پارادوکس ها بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و پایداری بود: از یک سو، مدیریت منابع انسانی باید بر کاهش هزینه ها و سودآوری شرکت ها تمرکز کند (در کوتاه مدت)؛ از سوی دیگر، اقدامات آنها باید پایداری طولانی مدت عملکرد سازمانی را فراهم کند. آخرین دسته مربوط به ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و بعدِ اجتماعیِ پایداری است، به خصوص با توجه به مسئولیت اجتماعی سازمانی و ارتباط شرکت با ذینفعان آن. به این ترتیب، هدف این مقاله کمک به مباحث موجود در زمینه مدیریت منابع انسانی پایدار، با تحلیل آخرین پیشرفت های علمی و جهت گیری های آینده مطالعات منابع انسانی می باشد.
۹.

مفهوم شناسی تبلیغات، اعتباربرند و استراتژی فروش

کلید واژه ها: تبلیغات برند استراتژی فروش اعتماد برند برند سازی استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 659
امروزه تبلیغات و اطلاع رسانی یک بخش جداناپذیر در اقتصاد مبدل شده است. تبلیغات در دنیای امروز یکی از مهمترین پیش نیازها در ارائه ی کالاها بشمار می رود. بنا به تعداد ابزار تبلیغات در معرفی محصولات می توان تک تک آنها را مورد مطالعه قرار داد. اصطلاح تبلیغات ریشه در کنگرگاتیودی پروپگاندافید که در سال 1362 م. کلیسای کاتولیک آن را برپا نمود دارد. تبلیغات درطی گذر زمان تغییرات زیادی داشته و متناسب با پیشرفت های هردوره ویژگی های خاص خود را دارا بوده است. امروزه در علم بازاریابی این ادعا وجود دارد که رفتار برندها شباهتی به رفتار انسان هاست. در واقع این شباهت بیان کننده ی این مسئله است که برندها مانند انسان ها علاوه بر نمودهای بیرونی و ظاهری دارای هویت منحصر به فرد باطنی نیز هستند تا کسب و کارها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری نمایند. شرکت ها معمولا از توسعه برند بعنوان راهی برای معرفی محصولاتی خود استفاده می کنند.
۱۰.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از طریق نقش میانجی اعتماد در فروشگاه گراد

نویسنده:

کلید واژه ها: تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی اعتماد مشتری رابطه درک شده زبان مشترک تسهیم دانش نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 707
امروزه، شرکتها بیش از قبل نیازمند روش های موثر و کارآمد برقراری ارتباط با مشتریان در جهت ارتقاءمیزان فروش از طریق تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی می باشند تمامی شرکتهای حوزه کسب وکار به دنبال روش هایی هستند تا با استفاده از آن بتوانند اعتماد مصرف کنندگان را نسبت به خود مثبت نمایند تا از این طریق شانس خودرا برای ارتقاء فروش محصولات و خدمات افزایش دهند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از طریق نقش میانجی اعتماد در فروشگاه گراد پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد. همچنین جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریانی است که از خدمات فروشگاه گراد استفاده میکنند را تشکیل می دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژهش حاضر تصادفی ساده می باشد. ابزار مورد استفاده پژوهش، پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.879 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار LISREL و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رابطه درک شده و زبان مشترک بر اعتماد تاثیر مثبت داشته است با این حال تاثیر رابطه درک شده بر زبان مشترک معنادار نشده است همچنین نتایج نشان میدهد تاثیر متغیر های اعتماد، رابطه درک شده، زبان مشترک، تسهیم دانش و نوآوری بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی معنادار شده است. به مدیران بایستی با بررسی دقیق و آگاهی از نیازها و خواسته های مشتریان، برنامه ای منسجم برای توسعه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تدوین کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹