رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم پاییز 1400 شماره 78 (جلد پنجم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین اعتماد به نفس بیش ازحد مدیران و تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری

کلید واژه ها: اعتماد به نفس بیش از حد مدیران تامین مالی داخلی کارایی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 87
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری شرکت است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش نیز با لحاظ برخی ویژگی ها شامل 104 شرکت در بازه زمانی 1393 الی 1397 است. روش پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است و فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و تأمین مالی داخلی و بین تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین تعامل بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و تامین مالی داخلی بر کارایی سرمایه گذاری اثر دارد. یافته ها نشان می دهد که افزایش تامین مالی داخلی، سرمایه گذاری تجاری را گسترش می دهد و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. تامین مالی داخلی نقش میانجی بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری را دارد. مدیران با اعتماد بیش از حد تمایل بیشتری به افزایش تامین مالی داخلی دارند.
۲.

تأثیر مهاجرت و حاشیه نشینی بر محیط زیست شهر تهران

کلید واژه ها: مهاجرت حاشیه نشینی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 515
رشد سکونت گاه های غیررسمی و نامنظم، به مثابه جزیره های فقر در حاشیه و درون شهرها مشکلی است که به دلیل حذف اقشار کم درآمد از نظام برنامه ریزی و لحاظ نکردن آن ها به صورت فعال و به عنوان گروه های هدف در سیاست گذاری ها است و از دلایل تخریب محیط زیست، تضعیف خدمات شهری و نزول زیربناهای موجود می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ابعاد مختلف اثرات حاشیه نشینی بر شاخص های زیست محیطی است. روش پژوهش حاضر توصیفی – کتابخانه ای است. در واقع محققین با استفاده از مرور مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش به بررسی ابعاد مختلف تأثیر مهاجرت و حاشیه نشینی بر محیط زیست شهر تهران است. پس از مرور ادبیات تحقیق ابعاد بهبود حاشیه نشینی و توسعه آن عبارتند از: امکانات آموزشی، امکانات درمانی، امکانات ورزشی و امکانات فرهنگی است.
۳.

بررسی رابطه بین روابط مشتری – تأمین کننده و هزینه بدهی

کلید واژه ها: مشتری تامین کننده هزینه بدهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 327
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین روابط مشتری – تامین کننده و هزینه بدهی بوده است. روابط میان مشتری و تامین کننده در اقتصاد امروز کارکردهای فراوانی برای شرکتها دارد که تاثیرات فراوانی بر آنها می گذارد از جمله این تاثیرات می توان به اثراتی که بر هزینه بدهی دارد می توان اشاره کرد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای است و به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته شده است. نتایج نشان داد که روابط مشتری – تامین کننده چه مشتری خرد و چه مشتری کلان می تاوند بر هزینه بدهی تاثیر مستقیم داشته باشد.
۴.

بررسی رابطه سرمایه گذاری خارجی و بهبود ارزش و عملکرد شرکت

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی ارزش شرکت عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 44
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه گذاری خارجی و بهبود ارزش و عملکرد شرکت می باشد. روش مطالعه به صورت کتابخانه ای بوده است و از روش توصیفی تحلیلی برای پژوهش استفاده شده است. سرمایه گذاری خارجی از جمله متغیرهایی است که می توان باعث بهبود عملکرد شرکت و ارزش افزوده شرکت شود که این مساله با استفاده از مبانی نظری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری خارجی در واقع هنگامی می تواند باعث ایجاد ارزش شرکت و در نهایت بهبود عملکرد شرکت شود که اولا باعث ایجاد افزایش درآمد و ثانیا کاهش هزینه ها شود که این دو عامل باعث می شود که عملکرد شرکت بهبود یابد.
۵.

بررسی ارتباط عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی با ادراک از خلاقیت مدیران فدراسیون های ورزشی منتخب

کلید واژه ها: خلاقیت فدراسیون ورزشی عملکرد شغلی مسئولیت پذیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 58
هدف از این پژوهش بررسی رابطه عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی با ادراک از خلاقیت مدیران فدراسیون های ورزشی منتخب بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران فدراسیون های ورزشی تشکیل دادند. 5 تا از فدراسیون های ورزشی به عنوان نمونه انتخاب شدند و از مدیران ارشد زن و مرد، فدراسیون های ورزشی منتخب تعداد 50 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، سه پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی و پرسشنامه خلاقیت بود. به منظور بررسی و مقایسه توصیفی داده ها از شاخص های توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف و آزمون رگرسیون خطی چند گانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که متغیرهای عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی با خلاقیت در فدراسیون های ورزشی ارتباط مثبت و معناداری دارند و همچنین ضریب تعدیل شده چند گانه برای ترکیب خطی عملکرد شغلی با خلاقیت برابر 428/0 بود که این به معنی این است که متغیر عملکرد شغلی حدودا 42 درصد واریانس متغیر خلاقیت را تبیین می کند. همچنین ضریب تعدیل شده چند گانه برای ترکیب خطی مسئولیت پذیری اجتماعی با خلاقیت برابر 228/0 بود که این به معنی این است که متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی حدودا 22 درصد واریانس متغیر خلاقیت را تبیین می کند. متغیر های عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی با هم حدودا 65 درصد واریانس متغیر خلاقیت را تبیین می کنند.
۶.

تجربیات کارآموزی به تصمیم گیری شغلی مطمئن در حرفه شغلی

کلید واژه ها: کارآموزی تصمیم گیری شغلی مطمئن حرفه شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 13 تعداد دانلود : 332
برنامه کارآموزی دانشجویان فارغ التحصیل برای کاوش شغلی در دانشگاه های ایران آموزش ساختار یافته و تجربه عملی را از طریق دوره های کارآموزی برای طیف گسترده ای از مشاغل در سطح دکترا ارائه می دهد. مدل برنامه نگرش کارآفرینانه به رشته ی تحصیلی با موفقیت در دانشگاه های ایران تکرار شد. در اینجا، ما داده های نتیجه را برای مجموع 40 دانشجوی دکترا شرکت کننده در برنامه های نگرش کارآفرینانه به رشته ی تحصیلی و تجربیات کارآموزی از سال های 1395 تا 1399 و 1399 تا 1400 ارائه می کنیم. برنامه های کارآموزی در دو سایت مشارکت، نرخ تکمیل کارآموزی و نتایج کلی قابل مقایسه را نشان داد. با استفاده از داده های نظرسنجی، گروه متمرکز و مصاحبه فردی، متوجه می شویم که این برنامه ها مهارت های توسعه شغلی را در اختیار دانشجویان قرار می دهند، در حالی که اعتماد دانشجویان را به کاوش شغلی و تصمیم گیری افزایش می دهند. کارآموزی، به ویژه، توسط دانشجویان برای افزایش توانایی آنها در تشخیص یک حوزه انتخابی شغلی و افزایش اعتماد به نفس در پیگیری آن حرفه درک شد. ما داده هایی را ارائه می کنیم که نشان می دهد مشارکت در برنامه زمان متوسط ​​را به درجه تغییر نمی دهد و ممکن است به برخی از کارآموزان کمک کند تا از "پساداکتری پیش فرض" اجتناب کنند. یافته های ما نشان داد که وسعت سرمایه گذاری مورد نیاز، اهداف دوره های کارآموزی، تعداد فعالیت های حرفه مناسب مد نظر، توانایی و شایستگی مدیریت دوره های کارآموزی، همکاری و ارتباطات مدیران دانشگاه، عدم قطعیت و شاخص های مرتبط با ریسک، وابستگی با بازارکار، تنوع گونه ها و نوع کارآفرینی، تعداد سطوح سلسله مراتبی برای تصمیم گیری و قوانین و مقررات، شاخص های موثر در انتخاب دوره های کارآْموزی برای افزایش خلاقیت برای ورود به بازارکار توسط دانشجویان بوده است.
۷.

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تعدیل کننده ریسک تجاری

کلید واژه ها: عدم تقارن اطلاعاتی ظرفیت بدهی ساختار سرمایه نقد شوندگی آمیهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 558
در عصر حاضر ساختار سرمایه یکی از موضوعات بحث برانگیز مدیریت مالی و چالشی جدی پیش روی مدیران شرکت ها تبدیل شده است. یکی از مهم ترین اجزای هر فعالیت اقتصادی، فراهم کردن منابع مالی موردنیاز است. منابع مالی موردنیاز را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تأمین کرد. ترکیب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام در تأمین مالی (سمت چپ ترازنامه) مبین ساختار سرمایه است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ساختار سرمایه بر عدم تقارن اطلاعاتی و ظرفیت بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور تعداد 167 نمونه از گزارش های مالی موردبررسی قرار گرفت. بازه زمانی موردمطالعه از سال 1392 تا 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که ریسک تجاری رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه را تعدیل می کند.
۸.

بررسی استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت توسط هیئت مدیره برعملکرد مالی و غیر مالی

کلید واژه ها: اطلاعات حسابداری مدیریت عملکرد مالی عملکرد غیرمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 362
مقدمه : حسابداری مدیریت استراتژیک از جمله سامانه هایی است که در عصر حاضر با تغییرات به وجود آمده در محیط کسب وکار کنونی، می تواند با استفاده از مشارکت شرکت ها در سیستم حسابداری مدیریت، به تصمیم گیری مدیران مالی در عملکرد مالی و غیر مالی کمک رساند. ولی متأسفانه علی رغم گذرزمان، هنوز تکنیک های حسابداری مدیریت استراتزیک توسط مدیران مالی به طور صحیح، استفاده نگردیده و منجر شده تا مشارکت شرکت ها در تصمیم گیری های استراتژیک کاهش یابد. سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت یک سیستم اطلاعات انعطاف پذیر است که برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت در راستای اهداف مدیریتی در نظر گرفته شده است هدف از تحقیق حاضر، بررسی استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت توسط هیئت مدیره برعملکرد مالی و غیر مالی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات رگرسیونی بوده و از نظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی به حساب می آید. همچنین این پژوهش به لحاظ گردآوری داده ها از نوع پژوهشهای میدانی و به لحاظ انجام پژوهش در یک بازه زمانی خاص از نوع پژوهشهای مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و حسابداران مدیریت که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداراست. یافته ها: برای نمونه گیری از جدول مورگان استفاده شده است که تعداد نمونه مورد نظر تعداد 384 نفر بدست آمد. روش نمونه گیری نیز در تحقیق حاضر از نوع نمونه گیری غیرتصادفی و ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه های استاندارد است؛ اما به منظور اطمینان بیشتر از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج تحلیل ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری نشان داد که اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکردمالی اثر معناداری دارد. همچنین اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکردغیرمالی اثر معناداری دارد.
۹.

بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: بانک ملت شعب تهران)

کلید واژه ها: سرمایه انسانی کارآفرینی سازمانی قابلیت رضایتمندی پایداری کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 24
با توجه به نقش و اهمیت صنعت بانکداری در این تحقیق از ظرفیت های سرمایه انسانی برای بهبود کارآفرینی سازمانی در این صنعت استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر از کارکنان بانک ملت شعب تهران است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. شیوه گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد طالبی و همکاران (1391) برای سنجش سرمایه انسانی و سخدری (2016) برای سنجش کارآفرینی سازمانی است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS انجام گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سرمایه انسانی با مولفه هایی از قبیل قابلیت کارکنان، رضایتمندی کارکنان و پایداری کارکنان بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
۱۰.

بررسی تأثیر کارایی مدیران بر رابطه بین انعطاف پذیری و عملکرد مالی در مراحل مختلف چرخه عمر

کلید واژه ها: مرحله ی ظهور مرحله ی رشد کارایی مدیران انعطاف پذیری و عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 745
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر کارایی مدیران بر رابطه بین انعطاف پذیری و عملکرد مالی در مراحل مختلف چرخه عمر است. در این پژوهش، داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی شده و متغیرها محاسبه و در نهایت از طریق نرم افزار Eviews و Stata با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل 142 شرکت بورسی است که در بازه زمانی 1389 الی 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است کارایی مدیران بر رابطه بین انعطاف پذیری و عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. بعلاوه در سطح اطمینان 90% درصد یافته نشان داد که در مرحله ی ظهور و رشد کارایی مدیریت بر رابطه بین انعطاف پذیری مالی و عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، شواهد قابل اتکایی مبنی بر تأثیرگذاری کارایی مدیریت در مرحله ی بلوغ و افول بر رابطه بین انعطاف پذیری مالی و عملکرد مالی شرکت ها یافت نشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹