رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز 1399 شماره 43 (جلد چهارم)

مقالات

۱.

استراتژی های معامله سهام براساس تحلیل بنیادی ماکرو: با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ داینامیک

کلید واژه ها: سهام ارزشی ورشدی عامل اندازه عامل نسبت ارزش دفتری عامل سودآوری مارکوف سوئیچینگ داینامیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 480
پژوهش حاضر به بررسی استراتژی های معامله سهام براساس تحلیل بنیادی ماکروبا استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ داینامیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۹۷(۱۱۷ شرکت) می پردازد.پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف،از نوع تحقیق کاربردی است؛از نظر روش،پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر تحلیل رگرسیونی )لجستیک ) با استفاده از پنل دیتا است.همچنین در تحقیق حاضربرای آزمون فرضیه هاازاطلاعات تاریخی استفاده می شود،بنابراین طرح این پژوهش از نوع تحقیق شبه آزمایشی(پس رویدادی)است.بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی(رگرسیون لجستیک) مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان داد که عامل صرف ریسک،عامل اندازه،عامل نسبت ارزش دفتری به بازار و عامل سرمایه گذاری،عامل تعیین کننده در پیش بینی بازده سهام ارزشی است. همچنین عامل صرف ریسک، عامل نسبت ارزش دفتری به بازار و عامل سرمایه گذاری،عامل تعیین کننده در پیش بینی بازده سهام رشدی است. همچنین براساس تحلیل بنیادی مدل مارکوف سوئیچینگ داینامیک نتایج حاصل شده را از لحاظ اقتصادی به اثبات رساندیم.
۲.

نقش بافتار یادگیری پالا در نوآوری سازمانی شعب بانک سپه استان فارس

کلید واژه ها: بافتار یادگیری پالا نوآوری سازمانی نوآوری در تولید نوآوری در فرایند نوآوری مدیریتی - اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 923
امروزه سازمان ها برای دوام و بقا و در جهت حفظ مزیت رقابتی خود لازم است روش ها و دانش منسوخ خود را کنار گذاشته و از دانش و تکنولوژی های نوین استفاده نمایند. در این راستا بافتار یادگیری پالا نقش مهمی را در بروز نوآوری در ارائه خدمات در سازمان های خدماتی از جمله بانک ها ایفا می کند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. هدف پژوهش بررسی نقش بافتار یادگیری پالا در نوآوری سازمانی شعب بانک سپه استان فارس می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 1182 نفر می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از آزمون تی تک نمونه ای، روش ماتریس ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بافتار یادگیری پالا در شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد. میزان نوآوری سازمانی در هر سه بعد نوآوری سازمانی اعم از بعد تولید، فرایند و مدیریتی - اداری پایین تر از حد مطلوب است؛ که بافتار یادگیری پالا در بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار بعد تولید از ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد.
۳.

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس

کلید واژه ها: تسهیم دانش نوآوری سازمانی نوآوری در تولید نوآوری در فرایند نوآوری مدیریتی - اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 860
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس تعداد 1182 نفر می باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای ساده به تعداد 216 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش (دیکسون،2001) و نوآوری سازمانی (خیمنز-خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپالاردو،2008) بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که هر پنج بعد تسهیم دانش اعم از دانش ترتیبی، دانش پنهان، دانش آشکار، دانش استراتژیک و دانش کارشناسانه در شعب بانک سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب است. از طرفی در شعب بانک سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی – اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. در نهایت نتایج تحقیق حاکی از این بود که تسهیم دانش در شعب بانک سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس می باشد؛ بنابراین با افزایش تسهیم دانش در شعب بانک سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز افزایش می یابد.
۴.

حسابداری علمی اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاق اخلاق حرفه ای اخلاق مدرن اخلاق اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 980 تعداد دانلود : 866
از زمان های قدیم تا به امروز فلسفه اخلاق به ویژه اخلاق حرفه ای نقش بسیار پررنگی در جوامع به ویژه جامعه اسلامی داشته است به طوری که می توان یکی از راه های تداوم هر حرفه و فعالیت را لزوم رعایت اخلاق حرفه ای در کسب و کار دانست. رعایت اخلاق حرفه ای صرفا به رشته حسابداری محدود نشده و در بسیاری از رشته ها مانند مدیریت، روانشناسی، حسابرسی، پزشکی و... نیز می توان مشاهده نمود. با نگاهی گذرا به رویکرد های حسابداری نیز به صراحت می توان دریافت که تاریخچه اخلاق ورعایت اصول اخلاقی در رشته حسابداری تقریبا به زمان های دور برمی گردد. زمانی که رویکرد سنتی (تئوریک) برای تدوین تئوری حسابداری به رویه های عمل توجه داشته و منطق در آن توجه کمتری داشت. بااین حال اخلاق در رویکرد سنتی نیز، هم تاکید بسیاری بر مفاهیم انصاف، حقیقت و عدالت دارد. باید توجه داشت رعایت ارزش های اخلاقی به ویژه در رشته حسابداری سبب حفظ اطلاعات، گزارش ها و صورت های مالی از غرض ورزی های ممکن در آن میشود. در این مقاله سعی شده ضمن تعاریف کلی اخلاق وتاثیر آن بر رفتار به دلایل با اهمیتی از ارائه راهکاری مناسب، اهمیت رعایت آن در حسابداری و تاثیر آن بر حسابرسی به صورت مختصر اشاره شود.
۵.

فنآوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عاملی کلیدی و اثرگذار بر استقرار کار آفرینی الکترونیک

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات کارآفرینی کارآفرین انواع کارآفرینی ویژگی شخصیتی افراد کارآفرین ویژگی های مؤثر فناوری اطلاعات در کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 780 تعداد دانلود : 295
در اثر این تحولات، قرن جاری بنام فن آوری اطلاعات و ارتباطات ثبت شده است. در این عصر سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته و کلیه فعالیتهای جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این فن آوری، در قالب شبکه های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است. در این عصر دنیا بصورت دهکده ای متصل است که افراد در آن هر لحظه که بخواهند می توانند از جدیدترین اخبار روز مطلع شوند. فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیتهای اجتماعی از جمله کارآفرینی تأثیر گذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فراهم شده توسط فن آوری اطلاعات و ارتباطات وابسته بوده و از آن بهره زیادی می گیرد، در واقع فعالیتهای کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده ها و تولد فناوریها می شوند و کارآفرینی موتور توسعه فن آوری اطلاعات و خلق فن آوری های جدید است. فعالیتها، مشاغل، فرهنگ ها و همه و همه تحت تأثیر فن آوری اطلاعات قرار گرفته و متحول شده اند. بدون شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه ای در توسعه فن آوری اطلاعات دارد، این فن آوری نیز خود بر روی کارآفرینی تأثیر گذار بوده و بعبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده است. در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگیهای عصر ارتباطات و اطلاعات معرفی کارآفرینی و سپس به بررسی روابط متقابل بین کارآفرینی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته شده است.
۶.

پارادایم اعتمادسازمانی به عنوان شاخصی نو در بهبود رفتار شهروندی سازمانی

کلید واژه ها: اعتماد سازی اعتماد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی مدیر فرهنگ سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 577
در دنیای پر رقابت کنونی، سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. یکی از مسائل و مشکلات سازمان های امروزی، کمبود اعتماد بین کارکنان و مدیران است. در سازمان های ما به خصوص، سازمان های دولتی، شکاف قابل توجهی بین کارکنان و مدیریت و خواسته های این دو وجود دارد. افول اعتماد در سازمان های دولتی، یکی از مسائلی است که باعث ایجاد کارکنانی بی انگیزه و بی تفاوت می شود و اجرای کند برنامه ها را سبب می گردد. حال با توجه به بی تفاوتی کارکنان و عدم اعتماد در سازمان ها و نظر به این که نقش اعتماد می تواند بر رفتار مناسب شهروندی و همچنین حس عدالت سازمان تاثیر گذار باشد، هدف از انجام این تحقیق بررسی اعتمادسازی و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی می باشد.
۷.

مدیریت ایمنی و بحران شهری در شهرداری ها

کلید واژه ها: مدیریت ایمنی بحران شهری محیط زیست شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 155
پیوستن شهرها به مجموعه شهرهای پایدار، از اساسی ترین فعالیت هایی است که در صدر اهداف کلان شهرداری های جهان قرار دارد. یکی از ابزارهای تحقق توسعه پایدار شهری، سیستم مدیریت ایمنی و بحران شهری است. سیستم مدیریت ایمنی، جز جدایی ناپذیر مدیریت سازمان ها بویژه شهرداری ها و دخیل در تمام برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها است. این سیستم منسجم ضمن حفاظت از محیط زیست باعث جلوگیری از تاثیرات منفی فعالیت های خدمات شهری روی شهروندان و محیط شهری می شود. بخشی از منافع حاصل از پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بحران شهری در شهرداری ها شامل موارد: شناسایی، کنترل و کاهش آلاینده های ورودی به هوای مناطق شهری، شناسایی، کنترل و کاهش آلاینده های صوتی و کنترل و کاهش آلودگی و فرسایش خاک، کاهش تولید و تصفیه فاضلاب، کاهش و مدیریت مواد زائد جامع در مناطق تحت پوشش، صیانت از شهروندان و نیروی کار شاغل در شهرداری، پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از فعالیت های شهرداری و پیمانکاران تحت پوشش و ایجاد بستری مناسب جهت توسعه پایدار می گردد.
۸.

ارائه الگوی توسعه صادرات فرش ایران در دوره پسابرجام

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه صادرات فرش دستباف عوامل درونی عوامل بیرونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 214 تعداد دانلود : 769
صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. ازاین رو، در دنیای پرتلاطم و سرشار از رقابت کنونی، وجود رهیافتی مطمئن برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در شرکت ها، می تواند شرکت را در مسیر تکامل و رشد همراهی کند و آن را به جایگاه مطلوب خود نزد مدیران و کارکنان آن برساند؛ بنابراین شناسایی عوامل درونی و بیرونی موثر بر صادرات بالاخص صادرات فرش ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به این مهم هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی توسعه صادرات فرش ایران در دوره پسابرجام می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق، صادرکنندگان فرش دستباف ایران که تعداد آن ها برابر با 110 نفر می باشند لذا از روش سرشماری به منظور توزیع پرسشنامه استفاده گردید که از این تعداد تنها 86 پرسشنامه جمع آوری و به منظور تجزبه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری، با استفاده ازنظرات اساتید مدیریت و روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و نیز پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج حاکی از تأثیر عوامل درونی (تمایز، توانمندسازی، عوامل هزینه ای، حمایت از مصرف کننده و فرهنگ سازمانی) و بیرونی (تمایل مشتری، دستیابی به کانال ها، عوامل رقابتی، رفتار مصرف کننده خارجی و تحریم ها) بر توسعه صادرات می باشد.
۹.

بررسی رابطه اعتبارتجاری و ریسک سقوط قیمت سهام

کلید واژه ها: اعتبارتجاری ریسک سقوط قیمت سهام مبتنی بر معیار ضریب منفی چولگی ریسک سقوط قیمت سهام معیار نوسان بازده هفتگی خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 555
هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کسب سود میباشد که این امر از طریق شناسایی قیمت صحیحی از بازار سهام به دست می آید. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه اعتبارتجاری و ریسک سقوط قیمت سهام انجام شد. برای گردآوری داده ها، اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1396 (565 سال - شرکت) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، متغیرهای مستقل؛ اعتبارتجاری متغیرهای وابسته؛ ریسک سقوط قیمت سهام مبتنی بر معیار ضریب منفی چولگی و ریسک سقوط قیمت سهام معیار نوسان بازده هفتگی خاص است. داده ها پس از استخراج از بانک های اطلاعاتی، ابتدا توسط نرم افزار اکسل پردازش شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، بیانگر آن است که بین اعتبار تجاری با ریسک سقوط سهام و ریسک سقوط قیمت سهام معیار نوسان بازده هفتگی خاص رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد.
۱۰.

بررسی تأثیر استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر گزارشگری مالی متقلبانه

کلید واژه ها: کمیته حسابرسی دوگانگی وظیفه مدیرعامل و گزارشگری مالی متقلبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 734
هدف این پژوهش مطالعه بررسی تأثیر استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر گزارشگری مالی متقلبانه می باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1390- 1397 می باشد، همچنین این پژوهش دارای دو فرضیه می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر گزارشگری مالی متقلبانه یعنی تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از انگیزه های متقلبانه مدیریت تأثیر معنادار و معکوسی دارد؛ اما تاثیر استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل (جدایی نقش) بر گزارشگری مالی متقلبانه بدون انگیزه های مدیریت معنی دار نیست.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵