رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1399 شماره 31 (جلد اول)

مقالات

۱.

ارائه مدلی مبتنی بر بحران مالی، فرصت های سرمایه گذاری و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی

کلید واژه ها: بحران مالی فرصت سرمایه گذاری کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 149
وجود حداقل یک مشتری با اظهار نادرست درآمد خالص، به عنوان نشانه ای از کیفیت حسابرسی پایین یک شرکت حسابرسی تلقی -می شود. هنگامی که مشکلات کیفیت حسابرسی در یک شرکت حسابرسی رخ می دهد، بحران مالی و فرصت های سرمایه گذاری این مشکلات را تقویت می کند. هدف این پژوهش ارائه مدل مبتنی بر بحران مالی، فرصت سرمایه گذاری و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی می باشد. به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که نمونه پژوهش تعداد 55 شرکت طی سال های 1395-1391 انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. تجزیه و تحلیل داده-ها با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه شده در پژوهش به کمک نرم افزار Eviews-9 انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که بحران مالی بر کیفیت حسابرسی تاثیر منفی و معنی دار دارد. همچنین بین فرصت سرمایه گذاری و کیفیت حسابرسی تاثیر منفی و معنی دار وجود دارد.
۲.

تحلیل گری مالی در تبیین نقش حسابداری مدیریت

کلید واژه ها: حسابداری مالی ارزش فعلی خالص هزینه فرصت ارزش افزوده اقتصادی مدیریت هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 982 تعداد دانلود : 333
هدف از گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران در مورد جریان های نقدی آینده و تبیین نقش های حسابداری مدیریت شرکت است. این پژوهش با هدف بررسی نقش تحلیل گری مالی در تبیین نقش حسابداری مدیریت انجام گرفت. در این تحقیق رابطه بین حسابداری مالی بر ابعاد حسابداری مدیریت (ارزش فعلی خالص، هزینه فرصت، ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت هزینه) مورد بررسی قرار گرفت. جامعه تحقیق حاضر را شاغلین حوزه مالی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می-دهد. به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات توصیفی - پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که بین 80 نفر از افراد جامعه آماری توزیع گردید و جهت تأیید روایی از تحلیل محتوا و جهت تأیید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون به کمک نرم افزار spss22 انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین حسابداری مالی با ابعاد حسابداری مدیریت (متغیرهای ارزش فعلی خالص، هزینه فرصت، ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت هزینه) رابطه معنی دار وجود دارد که رابطه حسابداری مالی و ارزش فعلی خالص دارای بیشترین سطح معناداری و رابطه حسابداری مالی و ارزش افزوده اقتصادی دارای کمترین سطح معناداری می باشد.
۳.

رابطه حسابداری قضایی با سلامت اقتصاد (پولشویی)

کلید واژه ها: حسابداری قضایی پول‎شویی بنیان اقتصادی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 837 تعداد دانلود : 977
حسابداری قضایی به عنوان یک شاخص منحصر به فرد در جهت کشف واقعیات و کشف تقلب جهت روشن شدن حقایق می-تواند نقش ویژه ای داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف رابطه حسابداری قضایی با سلامت اقتصاد (پولشویی) انجام گرفته است. به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات توصیفی - پیمایشی می باشد. بدین منظور جامعه آماری 100 نفر از قضات مشغول به فعالیت مسائل مالی در دادگاه های حقوقی در نظر گرفته شده است که با استفاده از روش نمونه گیری مورگان 80 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. جهت بررسی هدف پژوهش و تجزیه و تحلیل داده-ها از نرم افزار Spss22 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این است که بین متغیرهای سلامت اقتصاد (پولشویی)، کاهش اختلال در روند سرمایه گذاری و افزایش بنیان اقتصادی با حسابداری قضایی رابطه معناداری و مستقیم وجود دارد.
۴.

تاثیر جبران خدمات کمیته حسابرسی بر هزینه های حسابرسی (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: کمیته حسابرسی نوع جبران خدمات کمیته حسابرسی هزینه های حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 329 تعداد دانلود : 587
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوع جبران خدمات کمیته حسابرسی بر هزینه های حسابرسی (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل شرکت هایی بود که از سال 1388 تا 1397 سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه کردند. نمونه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس معیارهای تعیین شده برای ورود به پژوهش، تعداد شرکت منتشر کننده سهام عرضه اولیه در طی دوره مذکور به روش در دسترس به تعداد 102 شرکت انتخاب شد. هزینه های حسابرسی از یادداشت های همراه صورت های مالی و از بخش هزینه های عمومی و اداری شرکت ها اقتباس شد و متغیر جبران خدمات کمیته حسابرسی و ابعاد آن از جمله کمک های مالی و اعطای پاداش سهام به کمیته حسابرسی با استفاده از صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت های مورد مطالعه اندازه گیری گردید. نتایج پژوهش با نرم افزار Eviews10 نشان داد که متغیرهای کل جبران خدمات کمیته حسابرسی، تعداد اعضای کمیته حسابرسی، تعداد متخصصین کمیته حسابرسی و استقلال اعضای کمیته حسابرسی توانستند هزینه های حسابرسی را پیش بینی نمایند. به طوری که با افزایش کل جبران خدمات کمیته حسابرسی، سطح هزینه های حسابرسی کاهش یافت. همچنین کل جبران خدمات کمیته حسابرسی بیشترین تاثیر را بر هزینه های حسابرسی داشت و بعد از آن به ترتیب متغیرهای تعداد اعضای کمیته حسابرسی، تعداد متخصصین کمیته حسابرسی و استقلال اعضای کمیته حسابرسی قرار داشتند.
۵.

ارزیابی تأثیر استراتژی های منابع انسانی در ایجاد و توسعه مدیریت منابع انسانی سبز

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبز منابع انسانی سبز استراتژی های منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 781
مدیریت منابع انسانی سبز به تمام فعالیت هایی که در زمینه ی توسعه، اجرا و حفاظت مستمر یک سیستم که سعی دارد کارکنان یک سازمان را در خصوص محیط و عوامل محیطی آگاه سازد اشاره دارد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر استراتژی های منابع انسانی در ایجاد و توسعه مدیریت منابع انسانی سبزاست. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای تحقیق، در زمره تحقیقات توصیفی – تحلیلی و از حیث زمانی از نوع تحقیقات مقطعی به شمار می آید جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارکنان شعب بانک سپه در شهر شیراز می باشد که تعداد آنان مطابق بررسی ها انجام شده شامل 500 نفر می باشند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات و داده های پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه ساختاریافته مدیریت منابع انسانی سبز و پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی است. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SMART PLS نسخه2 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که از میان ابعاد استراتژی های منابع انسانی، استراتژی پاداش با ضریب مسیر 51/0 بیشترین تأثیر را بر مدیریت منابع انسانی سبز دارد و استراتژی مدیریت عملکرد با ضریب مسیر 28/0 کمترین تأثیر را بر مدیریت منابع انسانی سبز دارد. با توجه به تأیید تمامی فرضیه های موجود در این مطالعه، الگوی مفهومی پژوهش حاضر مدل مناسبی برای ایجاد و توسعه مدیریت منابع انسانی سبز می باشد.
۶.

رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک با یادگیری سازمانی بر اساس نقش واسطه ای مدیریت دانش

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی مدیریت دانش مدیریت منابع انسانی استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 216
یادگیری به عنوان یک عنصر فعال کننده حیاتی شرکت ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و در حال تغییر امروزی به شمار می آید. لذا پژوهش حاضر رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک با یادگیری سازمانی بر اساس نقش واسطه ای مدیریت دانش انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی است و از منظر شیوه گرد آوری داده ها روش تحقیق پژوهش مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شعب بانک شهر در استان فارس در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 217 نفر تعیین گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق، از پرسش نامه استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار (Lisrel8.8)، (SPSS 22) استفاده شد. یافته های استنباطی تحقیق نشان داد که تمامی متغیر ها بر اساس آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، نرمال می باشند و پژوهشگر می تواند جهت تحلیل داده ها از آمار پارامتریک استفاده کند. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر مدیریت دانش بالاترین ارتباط را با متغیر یادگیری سازمانی دارد.
۷.

بررسی تأثیر نوآوری در فناوری و مدیریت بازار بر عملکرد تجارت بین المللی (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

کلید واژه ها: نوآوری فناورانه مدیریت بازار عملکرد تجارت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 124
شرکت ها با بهره گیری از توانمندی های نوآوری فناورانه خود می توانند میزان مطلوب بودن عملکرد و توانایی تجاری سازی را افزایش دهند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نوآوری در فناوری و مدیریت بازار بر عملکرد تجارت بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط استان تهران می باشد. مطالعه به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش از نوع مطالعات پیمایشی می باشد. داده های مورد نیاز برای تحلیل با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد (برگرفته از مقاله سیلوا و همکاران (2017)) جمع آوری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قبل از توزیع در بین نمونه آماری به ترتیب از طریق شیوه روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ (بالای 7/0) مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران شرکت های صادراتی و مدیران کنترل کیفی شرکت های کوچک و متوسط در تهران تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش به طور هدفمند شامل 10 شرکت صادرکننده کوچک و 10 شرکت صادرکننده متوسط در شهر تهران می باشند. به طور متوسط در هر شرکت کوچک 6 مدیر و در هر شرکت متوسط 12 مدیر حضور دارند، لذا نمونه تحقیق 180 مدیردر نظر گرفته شد. بمنظور تحلیل نتایج ابتدا براساس تحلیل عاملی تاییدی به بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش پرداخته شده است. سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart-PLS فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت است. نتایج نشان داد همه فرضیه های تحقیق مورد تائید قرار گرفت. برای ایجاد ارزش، صادرکنندگان نیاز به توسعه راه حل های مشترک با واردکنندگان دارند. به طور کلی می توان گفت ایجاد ارزش از نظر فناوری نوآوری و نوآوری در بازار نیاز به واردکنندگان برای دستیابی به آن دارد.
۸.

بررسی رابطه بین فرصت های ارتقاء تحصیلات و تعهد سازمانی؛ پرسنل مشاغل آزمایشگاهی بهداشت و درمان

کلید واژه ها: تعهد سازمانی ارتقاء تحصیلات مشاغل آزمایشگاهی بهداشت و درمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 775
سازمان ها نظام های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهمترین عامل برای اثربخشی و کارآمدی آنها است. سازمانها بدون تلاش و تعهد کارکنانشان موفق نمی شوند. رضایت کارکنان از شغل شان و تعهد نسبت به سازمان شان به عنوان تعیین کننده های عمده اثر بخشی سازمانی نگریسته می شوند. باتوجه به اهمیت موضوع، این تحقیق با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مشاغل آزمایشگاهی بهداشت و درمان در سال 1398 به انجام رسیده است. نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشد که با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر کارکنان بهداشت و درمان شهرستان زاهدان است، که از این تعداد 150 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای، پورتر و استیرز و پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) بوده است. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در بخش استنباط های آماری از آزمون رگرسیون چندگانه و آزمون ضریب همبستگی بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین رضایت شغلی و ابعاد آن و تعهد سازمانی وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹