حسین بخشی

حسین بخشی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

بررسی تأثیر مؤلفه جنسیت بر حجم سود انباشته تقسیم شده در شرکتها

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۹
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مولفه جنسیت بر حجم سود انباشته تقسیم شده در شرکتها می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی و با استفاده از داده های پس رویدادی و با روش استقرایی بوده است. جامعه ی آماری این تحقیق را تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دادند. نمونه تحقیق شامل بخشی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 84 شرکت که داده های مالی سالهای 1392 الی 1397 استخراج شده بودند؛ تشکیل می دادند. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار ایویوز 7 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که؛ تعداد زنان عضو هیئت مدیره و نسبت مدیران زن مستقل بر حجم سود انباشته تقسیم شده تاثیر معناداری دارد. نسبت مدیران مرد مستقل و نسبت مدیران داخلی زن بر حجم سود انباشته تقسیم شده تاثیر معناداری دارد؛ اما نسبت وزنی مدیران داخلی زن به مدیران زن هیئت مدیره بر حجم سود انباشته تقسیم شده تاثیر معناداری ندارد.
۲.

بررسی تأثیر حسابرسی شرکتها بر اقلام تعهدی در شرایط بحران مالی

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۶۲
اقتصاد به هم پیوسته جهانی، پارادایم جدیدی در مفهوم ارزش بنگاه از منظر سهامداران پدید آورده است. دیگر داراییهای مشهود و نقدینگی، منشاء اولیه و اصلی ارزش بنگاه را تشکیل نمی دهند و عواملی همانند داراییهای نامشهود و الگوی نوین سازمانی مبتنی بر استراتژی مداری و ارزشآفرینی است که مورد توجه سهامداران برای ارزشگذاری واحد تجاری است. یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورت های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت پرداخته و سپس با برقرار کردن ارتباط منطقی بین سودآوری و جریان های نقدی آتی، ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس این پیش بینی ها تصمیم می گیرند. پژوهش حاضر بدنبال بررسی تاثیر حسابرسی شرکتها بر اقلام تعهدی در شرایط بحران مالی می باشد. از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی است توصیفی (غیرآزمایشی). تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews8 صورت پذیرفت. برای دستیابی به این هدف، تعداد 110 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سال های 1397 تا 1392 و با استفاده از روش نمونه گیری حدفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند و داده های مرتبط جمع آوری شد. به این ترتیب، 550 سال-شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد در دوران بحران اقتصادی، شرکت های دارای بحران مالی که توسط یکی از شرکت های بزرگ حسابرسی (سازمان حسابرسی)، مورد حسابرسی قرار می گیرند، اقلام تعهدی اختیاری و ارتباط ارزشی بالاتری را نشان می دهند. در ادامه به تشریح هر یک از فرضیه های پژوهش پرداخته شده است.
۳.

Challenges of Conducting Qualitative Inquiry in the Iranian ELT Higher Education Context: Ph.D. Students’ and Faculty Members’ Voices

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۶
This study aims at investigating the challenges of conducting qualitative research (QLR) from Iranian ELT (English Language Teaching) Ph.D. students’ and ELT faculty members’ viewpoints in the Iranian higher education context. The participants of the study consisted of 100 Ph.D. students majoring in ELT and 50 ELT faculty members. The study followed a mixed-methods approach with the exploratory design. The instruments utilized for collecting the data were a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. To analyze the qualitative data, a grounded theory approach was employed (Charmaz, 2006), and to analyze quantitative data, both descriptive and inferential statistics were utilized. The results of the study indicated that from the ELT Ph.D. students' perspectives, the Iranian educational system, professors, and lack of time, respectively, are factors affecting the possible weaknesses in undertaking QLR. While from the ELT faculty members' points of view, lack of time is the only reason for weaknesses in undertaking QLR. The results also demonstrated that from the viewpoint of ELT Ph.D. students, data interpretation, data analysis, data collection, data coding, and determining the validity of research, respectively, are the most challenging parts of conducting QLR. Moreover, from the perspective of ELT faculty members, data analysis, data collection, data interpretation, and data coding, respectively, are the most challenging parts of undertaking QLR. The implications of the present study for the universities in the context under investigation are discussed. At the end of the paper, some suggestions for further research are presented. 
۴.

«سانت» (sonnet) در شعر فارسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۷۸
برخی از شاعران و نظریه پردازان تجدّد ادبی در ایران اواخر عصر قاجار برای نخستین بار از قالب هایی برای سرودن شعر استفاده کردند که ریشه در ادبیات اروپا داشت. یکی از این قالب ها که از قالب های بسیار مهم و رایج در تقریباً سراسر اروپا در طول چندین قرن به شمار می آمد، قالب سانت (Sonnet) بود. این قالب شعری که در فارسی به «غزل» و «غزلواره» ترجمه شده است، از جهت تعداد مصرع ها اندازه مشخصی داشت و در اصل برای سرودن اشعار عاشقانه به کار می رفت. بسیاری از شاعران بزرگ اروپا همچون شکسپیر، اسپنسر، بودلر و مالارمه شاهکارهایی در این قالب سروده اند. سانت از قرن سیزدهم در ایتالیا شروع شد و سپس تقریباً در تمام اروپا مورد استقبال گسترده قرار گرفت، اما شاعران هر سرزمینی تغییراتی در آن ایجاد کردند که همین امر باعث شکل گیری انواع مختلفی از این قالب شعری شد. با این حال سه نوع آن بیشترین اهمیت را دارند؛ این سه نوع با عناوین: سانت ایتالیایی یا پترارکی، سانت فرانسوی و سانت انگلیسی یا شکسپیری شناخته می شوند. شاعران مکتب تجدّد در تبریز، همچون تقی رفعت و جعفر خامنه ای، مهم ترین شاعران تجدّدخواه دهه نود قرن سیزدهم شمسی بودند که به دلیل آشنایی با ادبیات اروپا برای نخستین بار شعرهایی به زبان فارسی منتشر کردند که در این قالب اروپایی سروده شده بود. هدف از جستار حاضر معرفی و بررسی این قالب شعری و نمونه های فارسی آن است.
۵.

چیدمان گرافیک: بررسی نقش گرافیک در فرهنگ عمومی

کلید واژه ها: ارتباطات گرافیک فرهنگ عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۵ تعداد دانلود : ۴۰۳۰
گرافیک به عنوان یکی از ابزارهای تأثیرگذار در انتقال مفاهیم، می تواند فرهنگ های مختلف را تحت تأثیر قرار دهد و می تواند بسیار اثرگذار بر فرهنگ باشد. انتقال مفاهیم به واسطه ابزاری مانند گرافیک، فرهنگ ها را تحت تأثیر قرار می دهد، مرزها را کنار زده و معنا و مفهوم را به مخاطب انتقال می دهد. هدف از نگارش این مقاله بررسی نقش گرافیک در فرهنگ عمومی در عصر ارتباطات است. این پژوهش با طرح یک سؤال اساسی در پی دستیابی به علل تأثیرگذاری هنر گرافیک در فرهنگ عمومی است. - آیا هنر گرافیک می تواند به عنوان ابزاری جهت ارتقاء فرهنگ عمومی در عرصه ملی مورد استفاده قرارگیرد؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد؛ کارکرد گرافیک در فرهنگ عمومی به عنوان حامل پیام و گاه به عنوان خود پیام نقش اساسی در فرایند ارتباطی جامعه بازی می کند. نگرش حاکم بر این کارکرد، برگرفته از کارکرد بصری و نگرش زیبایی شناسانه است. روش نگارش این مقاله تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای می باشد.
۶.

بررسی سه نوعِ جدید قافیه در شعر مشروطه

نویسنده:

کلید واژه ها: تجدد شعر مشروطه قافیه زنجیری قافیه چلیپایی قافیه حلزونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی موسیقی شعر قافیه
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات سبکها و جریانهای ادبی معاصر شعر
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۷۸۴
شعر فارسی در نتیجه آشنایی با ادبیات غرب، هم از لحاظ مضمون و محتوا، و هم از لحاظ فرم متحول شد. از گونه های تحول در شعر فارسیِ عصر مشروطه به کارگیری تعدادی قافیه جدید است که به شعر غرب تعلق داشت و در ادبیات کلاسیک ما بی سابقه بود. شعرای مشروطه از رهگذر شعر ترک، که پیش از ادبیات ایران به سبب ارتباط با دنیای غرب وارد عصر تجدد شده بود، با این نوع قوافی آشنا شدند و آن ها را در شعر خود به کار بردند. دل زدگی از یک نواختی ادبیات قدیم از یک سو، و شور تجدد و نوخواهی در این عصر و نیاز به ورود به ساحت های نوین شعری از سوی دیگر، از عوامل مهم دگرگونی هایی از این نوع بوده است. این گونه تحولات در شعر مشروطه سرآغاز تجدد در شعر فارسی بود که به همراه دیگر عوامل، شعر نوین فارسی را شکل داد. ما در این مقاله که به روش مطالعه کتاب خانه ای انجام گرفته است، به بررسی سه نوع قافیه شعر غربی در شعر مشروطه پرداخته ایم که عبارت اند از: قافیه چلیپا، قافیه حلزونی، و قافیه زنجیری. از میان سه نوع قافیه مذکور قافیه چلیپایی محبوبیت زیادی در میان شاعران عصر مشروطه داشت و بسیاری از شاعران پیش رو عصر، حتی سنت گرایان ، اشعار خود را بدان قافیه بستند. اما نوع دوم و سوم به نسبت کم تری به کار گرفته شد. شاعران ایرانی در این عصر انواع گوناگون قوافی مذکور و حتی دیگر انواع قافیه های بومی را در یک شعر واحد به کار بردند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان