مطالب مرتبط با کلید واژه

بازاریابی


۱.

شناخت و تحلیل سازه های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعاونی های زنان موفقیت محیط توان مندساز محیط انگیزشی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۸ تعداد دانلود : ۸۳۵
تعاونی ها از بخش های مهم اقتصادی کشور به شمار می روند که سهمی چشم گیر در اشتغال دارند. در دو دهه گذشته، تعاونی های زنان در زمینه های گوناگون پایه گذاری شده و گسترش یافته اند. این تعاونی ها برای بهبود کارکرد خود همراه به سازه های موثر بر موفقیت و داد و ستد تجربه توجه داشته اند. بر این اساس، این پژوهش برای شناسایی سازه های موثر بر موفقیت تعاونی های زنان در ایران به شیوه توصیفی - پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 1500 نفر از کارشناسان وزارت تعاون و ظ نفر از اعضای هیات مدیره تعاونی های یاد شده بودند که از این میان 153 نفر از کارشناسان وزارت تعاون و 453 نفر از اعضای هیات مدیره برای نمونه پژوهش گزیده شدند. داده های پژوهش با پرسش نامه گردآوری شد. روایی پرسش نامه را شماری از کارشناسان موضوعی تایید کردند. پایایی آزمون اصلی پژوهش با آلفای کرونباخ برای پرسش نامه کارشناسان 0.84 و برای پرسش نامه اعضای هیات مدیره 0.99 بود که نشان دهنده پایایی بالای این مقیاس ها برای سنجش متغیر اصلی پژوهش یعنی موفقیت است. تحلیل عاملی دیدگاه اعضای هیات مدیره نشان داد که این چهار سازه بر روی هم 66.5 درصد از واریانس موفقیت تعاونی ها را تبیین می کند: 1) بهبود محیط روان شناختی و انگیزش تعاونی ها، ب) برخورداری از محیط توان مندساز و پشتی بان بیرونی، پ) افزایش توان مندی های مدیریتی و سازمانی شرکت ها، و ت) بهبود توان مندی های بازاریابی و بازاررسانی. تحلیل عاملی دیدگاه کارشناسان نیز یافته هایی همانند داشت.
۲.

بررسی حاشیه بازاریابی انگور و کشمش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی انگور کشمش ضریب هزینه بازاریابی سهم عوامل بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۶
با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی کشمش و انگور در اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقاء کمی و کیفی این گروه از محصولات و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی و پتانسیل بالای محصول کشمش برای صادرات ، در این تحقیق جهت بررسی حاشیه های بازاریابی انگور و کشمش در ایران از آمار سری زمانی مربوط به سالهای 80-1360 و جهت شناسایی مسیرهای بازار رسانی دو محصول از اطلاعات پیمایشی استان خراسان استفاده شده است . ...
۳.

چالش ها و تنگناهای صادرات صنعتی در قیمت گذاری:تصویری از شرکت های صادراتی کاشی و سرامیک ایران

کلید واژه ها: بازاریابی صادرات بازاریابی بین الملل صادرات کالاهای غیر نفتی صادرات کالاعای صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۲ تعداد دانلود : ۷۳۷
این مقاله پژوهشی، به لحاظ اهمیت روزافزون صادرات صنعتی در آینده کشور، به تحلیل علل کندی رشد صادرات صنعتی و طراحی الگوی صادرات در صنایع کاشی و سرامیک ایران بر اساس مؤلفه های بالقوه تعیین کننده قیمت گذاری رقابتی با استفاده از روش رگراسیون چندگانه همزمان تک معادله ای خطی می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که علت اصلی بی ثباتی و کندی در صادرات صنعتی ، عوامل پولی در نظام قیمت ها از جمله نرخ های نا مناسب ارزی و قیمت های ارزان صادراتی می باشد. صادر کنندگان فقط بر عامل قیمت ارزان تکه کرده و از سایر عوامل مزیتی مانند کیفیت در محصول و نوع واسطه کانال توزیع در استراتژی بازاریابی بین الملل خود بهره ای نداشته اند. سیاست های دولت نیز در زمینه نرخ ارز،پیمان ارزی و واردات در مقابل صادرات، از اثربخشی در توسعه صادرات در این صنعت برخوردار نبوده و نتوانسته خصلت تضایفی را در مجموعه سیستمی فعالیت ها ایجاد کند. برای دستیابی به هدف های صادراتی افق در سال 1400، تغییر و تحول ساختاری مهمی در شرکت های صنعتی و سایر سطوح مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در جامعه لازم به نظر می رسد و این تغییر و تحول فقط با برقراری وفاق ملی بین دولت و شرکت های صنعتی در راستای تأمین منافع بلند مدت جامعه و راهبرد های پیشرو در شناسایی و به کارگیری تضایفی عوامل تأثیرگذار امکان پذیر است. وجود سازمان ها و نهادهای پیشرفته و در نتیجه خط مشی ها و مدیریت های کارآ مسیر دستیابی به هدف ها را هموار می کند.
۴.

تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت اول)

کلید واژه ها: بازاریابی تحقیقات بازاریابی بازاریابی صنعتی سیستم اطلاعاتی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۴۵
بازاریابی مؤثر بر اطلاعات بازار استوار است که با استفاده از تحقیقات بازاریابی عینی حاصل می گردد. بازارها پویا هستند و لذا اطلاعات باید به صورت به هنگام تهیه گردد. انواع مختلف سازمان ها می توانند با استفاده از تحقیقات بازاریابی منتفع شوند. انجام این فعالیت موجب می شود تا عدم اطمینان یا ریسک مرتبط با تصمیم گیری های مدیریتی کاهش یابد. پنج مرحله متوالی در تحقیقات بازاریابی شناسایی شده است که عبارتند از: بررسی مقدماتی تحقیق، طرح پیشنادی تحقیق، جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی داده ها و آماده نمودن و عرضه گزارش نهایی تحقیق که در کلیه مراحل عینیت گرایی حرفه ای باید حفظ شود. در تحقیقات بازاریابی دو نوع داده، اولیه و ثانویه معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد. قبل از اجرای تحقیقات میدانی پرهزینه(جمع آوری داده های اولیه)، منابع داده های ثانویه باید شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد. طبقه بندی های صنعتی و تجاری در تجزیه و تحلیل رفتار بازار کمک می نماید. فنون تکنیک های تحقیق شامل تحقیقات شخصی، پستی، تلفنی، گروهی و پانل می باشد. طرح تحقیقی که با دقت و به صورت یکپارچه برنامه ریزی شده باشد از اهمیت زیادی برخوردار است.
۵.

تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم)

کلید واژه ها: بازاریابی تحقیقات بازاریابی بازاریابی صنعتی سیستم اطلاعاتی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۶ تعداد دانلود : ۹۳۰
بازاریابی مؤثر بر اطلاعات بازار استوار است که با استفاده از تحقیقات بازاریابی عینی حاصل می گردد.بازارها پویا هستند و لذا اطلاعات باید به صورت به هنگام تهیه گردد.انواع مختلف سازمان ها می توانند با استفاده از تحقیقات بازاریابی منتفع شوند. انجام این فعالیت موجب می شود تا عدم اطمینان یا ریسک مرتبط با تصمیم گیری های مدیریتی کاهش یابد. پنج مرحله متوالی در تحقیقات بازاریابی شناسایی شده است که عبارت اند از : بررسی مقدماتی تحقیق،طرح پیشنهادی تحقیق، جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی داده ها و آماده نمودن و عرضه گزارش نهایی تحقیق که در کلیه مراحل عینیت گرایی حرفه ای باید حفظ شود. در تحقیقات بازاریابی دو نوع داده،اولیه و ثانویه معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد.قبل از اجرای تحقیقات میدانی پر هزینه(جمع آوری داده های اولیه) ، منابع داده های ثانویه باید شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد. طبقه بندی های صنعتی و تجاری در تجزیه و تحلیل رفتار بازار کمک می نماید.فنون تکنیک های تحقیق شامل تحقیقات شخصی، پستی،تلفنی،گروهی و پانل می باشد.طرح تحقیقی که با دقت و به صورت یکپارچه برنامه ریزی شده باشد از اهمیت زیادی برخوردار است.
۶.

بازاریابی برای افزایش صادرات فولاد ایران

کلید واژه ها: بازاریابی صادرات فولاد بازاریابی صنعتی مدل تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۲ تعداد دانلود : ۸۳۵
در این تحقیق با نظرسنجی از خبرگان صنعت فولاد کشور و با استفاده از 4p بازاریابی، که عبارتند از: محصول (Product)، قیمت (Price)، مکان و کانال های توزیع (Place) و فعالیتهای تشویقی و ترغیبی (Promotion) و متغیر های فرعی مربوط به هر یک ازاین 4p ماتریس و مدل تصمیم گیری برای فعالیت بازاریابی صنعتی، جهت پیشرفت توسعه صادرات فولاد کشور طراحی گردیده است. روش تحقیق میدانی است و با استخراج از پرسشنامه ها به توصیف و تجزیه و تحلیل آنها تا رسیدن به مدل تصمیم گیری پرداخته ایم.
۷.

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی و ب بعنوان ابزاری در واحد بازاریابی شرکت های تجاری ایران

کلید واژه ها: اینترنت اثربخشی بازاریابی وب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۶۷۲
با افزایش شهرت و عمومیت یافتن شبکه جهانی وب شرکت های تجاری برای حضور بر روی وب و بهره مندی از مزایای چشمگیر این رسانه به تکاپو افتاده اند توانایی های تعاملی و چند رسانه ای وب همراه با سایر تسهیلات اینترنت نظیر پشتیبانی پست الترونیک برای ارتباطات فردی و جمعی طیف وسیعی از امکانات را در مقایسه با سایر رسانه های سنتی نظیر روزنامه تلویزیون و رادیو و .... در اختیار شرکت ها جهت انجام امور تجاری و بازاریابی کالاها و محصولاتشان قرار داده است اما به رغم همه فواید ذکر شده برای این ابزار بسیاری از شرکت ها حضور و فعالیت خود را بر روی وب با دیده تردید می نگرند برای بررسی اثر بخشی وب به عنوان ابزاری درواحد بازاریابی مجموع عوامل آموزش بخش بازاریابی در ک سهولت استفاده از وب درک فواید وب برای بخش بازاریابی سازگاری وب با استراتزی های واحد بازاریابی سطح دانش و مهارت رایانه ای کارکنان واحد بازاریابی پیچیدگی فنی محصولات و خدمات ارائه شده در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد
۸.

استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها

کلید واژه ها: بازاریابی فرایند توسعه محصول جدید عام گرایان خاص گرایان موضوعات راهبردی موضوعات پروژه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۱ تعداد دانلود : ۱۶۸۰
اهمیت روز افزون توسعه محصول جدید در دنیای کسب و کار و افزایش توجه و اقبال خاص از سوی شرکت ها به انجام تحقیقات در خصوص ماهیت توسعه محصول جدید منجر به ایجاد بدنه گسترده ای از تحقیقات در این حوزه از دانش مدیریت گردیده است پویایی و پیچیدگی مفهوم توسعه محصول جدید از یک طرف و ماهیت میان رشته ای آن از طرف دیگر موجب گردیده است که محققان در تحقیقات خود رویکرد های متفاوتی را به کار گرفته و به یافته های متنعی دست یابند بدین ترتیب ادبیات توسعه محصول جدید را میتوان به چهار قسمت محتوای تحقیقات اصلی توسعه محصول جدید عوامل متمایز کننده تحقیقات توسعه محصول جدید و مطالعات خاص گرایان در تحقیقات توسعه محصول جددی تقسیم بندی نمود د راین مقاله به ترتیب هر یک از این چهار قسمت به تفصیل مورد برسی قرار می گیرد و در خاتمه در یک جمع بندی کلی بدنه ادبیات توسعه محصول جدید به اجمال تدوین می گردد.
۹.

پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پست مدرنیسم بازاریابی بازاریابی پست مدرن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۰
پست مدرنیسم تحولات زیادی را در عرصه فرهنگ، فناوری، اقتصاد، هنر و دیگر حوزه‌ها به ارمغان آورده است. حوزه مدیریت نیز به عنوان یکی از علوم میان رشته‌ای دچار تحولات شگرفی شده است. یکی از زمینه‌های به شدت پویای این حوزه فعالیت‌های بازاریابی است که به دلیل ارتباط با افراد و جامعه متأثر از تحولات فرهنگی و نگرشی است که پست مدرنیسم جلوه‌ای نو از آن قلمداد می‌گردد. بسیاری بر این باورند که با ظهور پست مدرنیسم دوران طلائی بازاریابی مدرن به پایان رسیده است و تئوری‌های بازاریابی نیاز به بازنگری جدّی و اساسی دارند. در این مقاله ضمن بررسی نظریات مختلف در مورد پست مدرنیسم و چالش‌هایی که برای بازاریابی مدرن ایجاد نموده است، مکاتب مختلف بازاریابی پست مدرن، ویژگی‌های این نوع بازاریابی، مفاهیم جدید مطروحه ناشی از این فلسفه و وجوه تمایز این نظریات با دوره قبل تبیین شده است
۱۰.

اخلاقیات و بازاریابی ،بررسی تطبیقی نظرات روحانیون،مدیران شرکت های دولتی و مدیران شرکت های خصوصی

کلید واژه ها: دولت توسعه بازاریابی بازرگانی اخلاقیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۷۳۴
این تحقیق در جهت نشان دادن جلوه گاههای نظام اسلامی در ارتباط با اخلاقیات بازاریابی در سطح ایده آل و عملگرایی انجام شده است . این امر مساله مهمی است ؛ چرا که یکی از ضروریات توسعه و رونق اقتصادی کشورها توجه به اخلاقیات بازاریابی است . در این تحقیق سه نمونه روحانیون،مدیران شرکت های دولتی و مدیران شرکتهای خصوصی انتخاب گردیده،پرسشنامه ها براساس طیف لیکرت در ارتباط با اخلاقیات و بازاریابی طرح شده اند. ابتدا در ارتباط با پاسخ های سه گروه به سوالات تحقیق رویه تحلیل عاملی برای مقاصد شناسایی،چند بعدی بودن سازه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. چهار عامل حاصل گردید که عبارت بودند از :تأثیر اخلاقیات و ارزش های اسلامی بر عملیات بازاریابی و نفع دراز مدت آنها،ارتباط رعایت اصول اخلاقی با موفقیت مالی شرکت ها و پیشرفت جامعه به سطوح جدیدی از عدالت اجتماعی،ارتباط موفقیت مالی شرکت ها ورفتارهای غیراخلاقی و رعایت اصول اخلاق و اشاعه آن به طور تدریجی از سوی شرکتها.در مرحله بعدی تحقیق در ساختار هر عامل،سوالی با بالاترین "بار" به عنوان متغیر شاخص انتخاب گردید و برای آن تست بین میانگین پاسخ های سه گروه انجام پذیرفت . نتیجه نشان میدهد که در ارتباط با برخی عامل ها بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوتها از نقش و جایگاه هر گروه در جامعه نشأت می گیرد.
۱۱.

بررسی مسایل بازاررسانی انار در استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی حاشیه بازاریابی یزد انار صادرات انار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۳۳
با توجه به اهمیت تولید انار در اقتصاد کشاورزی استان یزد و مستعد بودن شرایط اقلیمی استان برای تولید این محصول، در این پژوهش مسایل بازاررسانی انار در استان بررسی شده است. اطلاعات لازم، از راه تهیه پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 70 تولیدکننده، 15 عمده فروش و 15 خرده فروش در سال زراعی 76-1375 به دست آمده است.در این پژوهش 8 مسیر مهم بازاریابی شناسایی شد؛ که 4 مسیر آن منجر به صادرات منجر و باقیمانده به مصرف کننده داخلی ختم می شود. بررسی حاشیه ای بازار مسیرهای ختم شده به مصرف کننده داخلی نشان می دهد، در مسیری که تولیدکننده به طور مستقیم محصول خود را در اختیار خرده فروش قرار می دهد کمترین حاشیه و در مسیری که تولیدکننده محصول خود را در اختیار خرده فروش قرار می دهد کمترین حاشیه و در مسیری که تولید کننده محصول خود را در اختیار عمده فروش قرار می دهد و عمده فروش محصول را به میدان میوه و تره بار و دیگر استانها می فرستد بیشترین حاشیه بازار وجود دارد.همچنین محاسبه سهم تولیدکننده نشان می دهد که بیشترین سهم تولیدکننده در مسیر 7 و کمترین آن در مسیر 8 است. بررسی کارایی مسیرها نیز نشان داده است که مسیرهای 7، 6، 8 و 4 به ترتیب کارایی %263، %257، %233 و %218 دارد.در پایان این مقاله پیشنهادهایی در راستای افزایش سودآوری محصول و در نتیجه افزایش انگیزه تولیدکنندگان ارایه شده است.
۱۲.

بررسی مسائل بازاریابی و صادرات خرمای شاهانی : مطالعه ی موردی استان فارس (شهرستان جهرم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی صادرات خرما ضایعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۵۸
در این تحقیق ضمن ارایه کلیاتی در مورد بازار خرما، خدمات بازاریابی، مقادیر حاشیه بازاریابی، سود عوامل بازاریابی، سهم عوامل در حاشیه بازاریابی و کارایی بازاریابی بررسی شده است. تابع حاشیه بازاریابی با استفاده از الگوی مارک - آپ براورد گردیده و در نهایت وضعیت صادرات و مسائل و مشکلات صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است. آمار و اطلاعات لازم برای انجام این مطالعه از منابع آماری و روش پیمایشی جمع آوری شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که به ازای هر کیلوگرم خرمای شاهانی 570 ریال صرف هزینه های بازاریابی و سود عوامل بازاریابی می گردد. از این مقدار 270 ریال مربوط به حاشیه عمده فروشی و 300 ریال مربوط به حاشیه خرده فروشی می شود. نتایج کارایی بازاریابی نیز نشان می دهد که ناکارایی قیمتی در مسیرهای بازاررسانی خرمای شاهانی بسیار بالاست به طوری که حداکثر ناکارایی قیمتی برابر با یک (مربوط به مسیر تولید کننده، عمده فروش و مصرف کننده) و حداقل آن برابر 0.27 (مربوط به مسیر تولید کننده و مصرف کننده) است. همچنین حداکثر ناکارایی فنی برابر با 0.37 (مربوط به مسیر تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش و مصرف کننده) و حداقل آن برابر با صفر (مربوط به مسیر تولید کننده و مصرف کننده) است. نتایج تخمین تابع حاشیه بازاریابی نشان می دهد که حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی رابطه مستقیم و هزینه های بازار یابی رابطه معکوس دارد. از جمله مشکلات صادرات خرمای شاهانی جهرم می توان به درجه بندی، بسته بندی، عدم امکانات حمل و نقل مناسب، تشریفات دست و پاگیر گمرکی و وثیقه گذاری بابت صدور محصول خرما و برگشت ارز نام برد.لذا بهبود و افزایش کارآیی نظام بازاریابی در گرو دقت بیشتر در ارایه خدمات مربوط به حمل و نقل، فرآوری، انبارداری و انتخاب شیوه صحیح بسته بندی خرماست. همچنین از طریق سرمایه گذاری در تولید محصولات جنبی خرمای شاهانی می توان از ضایعات خرما در مصارف صنعتی جلوگیری کرد و از راه کاهش هزینه برداشت و تبلیغات مناسب برای معرفی این ماده مغذی به بازارهای جهانی زمینه لازم را برای عرضه خرما به طور مطلوب به دست آورد.
۱۳.

بازاریابی توسعه صادرات ( فرصتها - چالشها )

کلید واژه ها: بازاریابی توسعه اقتصادی صادرات غیر نفتی توسعه صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۳ تعداد دانلود : ۹۵۹
بیش از ده سال است که در کشور ما موضوع صادرات بویژه صادرات کالاهای غیر نفتی، مورد توجه خاص قرار دارد. از این نظر می گوییم خاص، چون به آن نیاز داشته ایم و مطرح بودن آن به طور جدی صرفا یک شعار نبوده است، زیرا با توجه به افزایش جمعیت و روند رو به رشد مصرف دیگر نمی توان به درآمد ...
۱۴.

ازاریابی بیمه های مسئولیت و بررسی مهم ترین عوامل در فروش این نوع بیمه ها

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی بیمه افزایش فروش بیمه مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۸۴۰
عاملات هر انسان در طول زندگی خود با میلیون ها انسان دیگر، بالقوه حاوی خطرها و خسارت هایی است که جبران آن، گاه خارج از توان مالی افراد است....
۱۵.

کیفیت خدمات داخلی و ارتباط آنها با قابلیت خدمت رسانی کارکنان شرکت بیمه به مشتریان

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی رضایت مشتری وظایف سازمانی عوامل هشت گانه کیفیت خدمات داخلی قابلیت خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳
در بازاریابی، منظور از خدمت به مشتری این است که برای نیل به درجات بالای رضایت مشتری، سازمان ها و از جمله شرکت های بیمه باید به تعیین سنجش و مدیریت عوامل موثر بر رضایت مشتری بپردازند. در این تحقیق دسته ای از عوامل که بر رضایت مشتری موثر هستند شناسایی شده اند. این عوامل در عوامل هشت گانه کیفیت خدمات داخلی نامیده اند. با سنجش و اندازه گیری این عوامل، مدیران می توانند تعیین کنند که برای رسیدن به رضایت مشتری چه فعالیت هایی باید بهبود یابد..
۱۶.

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های عمر و پس انداز

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی بیمه فروش بیمه گر بیمه گذار مورد بیمه عناصر آمیخته بازاریابی و نماینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۷
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر افزایش فروش بیمه نامه های عمر و پس انداز به منظور تعیین ترکیب بهینه این عوامل و اصلاح شیوه های بازاریابی انجام شده است. ترکیب عناصر بازاریابی، یکی از مفاهیم اساسی در بازاریابی مدرن است. این عناصر شامل مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل می باشند که شرکت ها آنها را در بازار هدف و برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ترکیب می کنند......
۱۷.

بررسی موانع درون سازمانی بازاریابی مؤسسه های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی بازاریابی ورزشی موانع توسعه بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
موانع توسعه بازاریابی مؤسسه های ورزشی به دو دسته موانع درونی و بیرونی تقسیم می شوند. با توجه به تعدد موانع و نیز اهمیت و اولویت موانع درونی، در پژوهش حاضر این دسته از موانع مورد تاکید و بررسی قرار گرفتند تا راهکارهای رفع چنین موانعی برای مؤسسه های ورزشی پیشنهاد شود. موانع درونی مؤسسه های ورزشی در قالب موانع مربوط به مدیریت (5 مؤلفه)، اهداف و راهبرد (3 مؤلفه)، نظام بازاریابی (6 مؤلفه)، فرهنگ سازمانی (3 مؤلفه)، کارکنان (3 مؤلفه) و ساختار سازمانی (3 مؤلفه) شناسایی شدند. پس از شناسایی موانع، در مورد بازدارندگی (وضعیت موجود) موانع توسعه بازاریابی مؤسسه های ورزشی در ایران و نیز اهمیت و اولویت این موانع، از جامعه خبرگان بازاریابی و مدیریت ورزش (شامل استادان و متخصصان بازاریابی و متخصصان و مدیران ورزشی) کشور نظرسنجی شد برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به تعیین وضعیت موجود موانع درونی توسعه بازاریابی مؤسسه های ورزشی ایران از آزمون t و در رابطه با تعیین اولویت این موانع از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که از نظر خبرگان کلیه مؤلـفه ها به عنوان موانع بالقوه توسعه بازاریابی در مؤسسه های ورزشی کشور مورد تایید بوده، اغلب از وضعیت نامساعد و بازدارنده ای در فضای کسب و کار ایران برخوردارند و اولویت زیادی برای رفع سریع این موانع در راستای توسعه ورزش عمومی، تخصصی و قهرمانی در سطح کشور و بین المللی وجود دارد.
۱۸.

بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی تبلیغات بازاریابی ورزشی حامیان مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۸۸
در پژوهش حاضر، با هدف بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران، عوامل مورد مطالعه در بازاریابی شناسایی و کاربرد آنها در توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی به عنوان راهکارهای بازاریابی ورزشی در قالب چهار عامل تبلیغات، حامیان مالی، رسانه های گروهی و گردشگری ورزشی بررسی شد. آزمودنی های تحقیق 40 نفر از مدیران و دست اندرکاران ورزش کشور ایران از سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بودند که به صورت تمام شمار (N=n) انتخاب شدند. با توجه به پیمایشی بودن تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی و پس از روایی و پایایی سنجی، بین آزمودنی ها توزیع شد و با استفاده از نرم افزار SPSS، داده ها استخراج و از طریق آزمون آماری کای اسکوئر و ضریب کرامر وی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین نوع تبلیغات، حمایت مالی و حمایت رسانه های گروهی با میزان توسعه و ترویج رشته های ورزشی در بعد قهرمانی و همگانی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد، درحالی که بین میزان استفاده از گردشگری ورزشی و توسعه وترویج رشته های ورزشی در ایران در هر سه مورد به کار برده شده در تحقیق، رابطه معنی داری مشاهده نشد.
۱۹.

عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی گردشگری ورزشی عوامل مهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۹۹
هدف از این پژوهش آن است که با بررسی نظرات مدیران، ورزشکاران و دست اندرکاران امر گردشگری و ورزش درباره بازاریابی گردشگری ورزشی و نیز مرور یافته های حاصل از پژوهشهای مختلف در زمینه گردشگری ورزشی و تطبیق این یافته ها با شرایط و ویژگیهای ایران عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی شناسایی شود و راهکارهایی در این زمینه مطرح گردد..
۲۰.

بررسی میزان استفاده کتابخانه های عمومی شهرتهران از اصول بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی محصولات و خدمات اطلاعاتی کتابخانه عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم کتابداری مجموعه سازی نیاز سنجی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها(به طور عام) انواع کتابخانه ها عمومی
تعداد بازدید : ۲۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۴۸
بازاریابی، یعنی جستجو برای یافتن مناسب ترین بازار و بخش هایی که سازمان میتواند در آن جا خدماتی مفیدتر و مؤثرتر ارائه داده و نیاز کاربران و مراجعان خود را به بهترین شکل ممکن برطرف سازد. کتابخانه، سازمانی بازارمدار است که کلیه فعالیت های آن با توجه به نیازهای کاربر جهت میگیرد و علاوه بر مرتفع ساختن نیازهای موجود، درصدد ایجاد نیازها و تقاضاهای جدید نیز هست. بازاریابی، کتابخانه ها را هم در جهت شناخت نیازهای کاربران و هم در جهت برآورده ساختن این نیازها توان مند میکند. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان استفاده از اصول بازاریابی در کتابخانه های عمومی شهر تهران اجرا شده است. روش پژوهش «پیمایشی توصیفی» و بر اساس مدل بازاریابی «4P» است. جامعه پژوهش کتابخانه های عمومی شهر تهران بوده اند که 30 کتابخانه زیر نظر هیات امنای کتابخانه های عمومی و 60 کتابخانه زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به صورت تصادفی انتخاب شده و به پرسشنامه پاسخ داده اند. داده ها در تابستان 1387 گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که کتابخانه های عمومی تهران از نظر کاربرد آمیخته های بازاریابی در وضعیت مناسبی نیستند و لازم است در این زمینه برنامه ریزی جامع تری داشته باشند.