مجتبی مالکی

مجتبی مالکی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

نقش ابزارهای هوش کسب و کار در فرآیند تصمیم سازی در شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی شهر تهران

کلید واژه ها: فرآیند تصمیم گیری هوش تجاری داده کاوی انبار داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 52
از جمله عواملی که می تواند نقش مهمی در فرایند تصمیم گیری ایفا کند استفاده از ابزارهای هوش تجاری می باشد و مشاوران بازاریابی جهانی به استفاده از ابزارهای جدید هوش تجاری و تمرکز بر اهمیت این ابزارها تاکید داشته اند. در همین راستا در این پژوهش نقش ابزارهای هوش تجاری بر فرایند تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش نمونه آماری شامل مدیران و روسای بخش های مختلف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی می باشد. داده های مورد نیاز برای این پژوهش، بوسیله یک پرسشنامه استاندارد که پایایی و روایی آن مجددا مورد بررسی و تائید قرار گرفت، جمع آوری شد. همچنین برای نگارش ادبیات نظری لازم در حوزه مورد بررسی از مطالعات کتابخانه ای نیز بهره گرفته شد. در این پژوهش از دو روش مختلف برای ارزیابی استفاده شد. در مرحله اول از روش دیمتل برای ارزیابی اولیه متغییرها و شاخص ها و ارزیابی و استخراج متغییرها و شاخص های تاثیرگذار و تاثیر پذیر استفاده شد که ابزار گرداوری داده های آن از طریق مصاحبه انجام پذیرفت و در مرحله دوم از روش تحلیل آماری استفاده گردید که برای انجام آن از آمار استنباطی و توصیفی استفاده می شود. در بخش آمار استنباطی ازضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. به طور کلی، نتایج این پژوهش حاکی از نقش استفاده از ابزارهای هوش تجاری بر فرایند تصمیم گیری بود و نشان داد که سیستم هوش تجاری و این ابزارها رابطه نزدیکی با فرایند تصمیم گیری دارند. در تبیین این نقش می توان گفت که اتخاذ تصمیم با پشتیبانی سیستم های هوش تجاری، زمان، هزینه و خطای انسانی را کاهش می دهد. به عبارتی، سیستم های هوش تجاری یک جهانی سازی فنی در جهان بازار است که با استفاده از آن، فرایندی تصمیم گیری در سازمان اثربخش شده و با کاهش اتلاف وقت و خطرات و ابهام در کار، توانایی مقابله با تغییرات گسترده در سطح جهانی را به سازمان می دهد.
۲.

تأثیر قابلیت های سازمانی بر مزیت رقابتی در بانک ملی ایران با توجه به نقش پویایی بازار و ایجاد ارتباط با مشتری

کلید واژه ها: قابلیت سازمانی مزیت رقابتی پویایی بازار ایجاد ارتباط با مشتری و شعب ملی پلاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 725
امروزه توسعه قابلیت های سازمانی سهم بسزایی برای کسب مزیت رقابتی در سازمان ها بر عهده دارد و سازمان های پیشرو می کوشند تا با ایجاد نوآوری روابط خود با مشتریان را استحکام بخشند. تحقیق حاضر با هدف شناخت تأثیر قابلیت های سازمانی بر مزیت رقابتی در شعب ملی پلاس بانک ملی ایران با توجه به نقش پویایی بازار و ایجاد ارتباط با مشتری انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را تمام کارکنان شعب ملی پلاس بانک به خود اختصاص داده اند و با استفاده از روش سرشماری 120 پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رومینا و همکاران (2021) استفاده شد که روایی سازه آن به کمک روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قابلیت های سازمانی بر مزیت رقابتی در شعب ملی پلاس بانک ملی ایران با توجه به نقش میانجی ایجاد ارتباط با مشتری تأثیر مثبت دارد؛ لیکن تعدیل گر پویایی بازار بر آن تأثیرگذار نیست. قابلیت های سازمانی بر ایجاد ارتباط با مشتری در بانک ملی ایران تأثیر مثبت دارد. ایجاد ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی در بانک ملی ایران تأثیر مثبت دارد. ایجاد ارتباط با مشتری بر تأثیر قابلیت های سازمانی بر مزیت رقابتی در بانک ملی ایران تأثیر مثبت دارد.
۳.

تأثیر مؤلفه های برنامه ریزی استراتژیک شرکت بر قابلیت های بازاریابی با میانجی کارآفرینی

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک قابلیت های بازاریابی کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 882
مساله اصلی تحقیق حاضر به دلیل اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در قابلیت های بازاریابی، بررسی تأثیر مؤلفه های برنامه ریزی استراتژیک شرکت بر قابلیت های بازاریابی با میانجی کارآفرینی است. روش تحقیق حاضر توصیفی است و از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت تولیدی لوازم آشپزخانه درسا است که تعداد آنها 270 نفر است. نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 159 نفر انتخاب شده است. همچنین روش نمونه گیری ساده در دسترس می باشد. در تحقیق حاضر از دو نوع روش گرداوری کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود که ابزار اصلی پرسشنامه است. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی می باشد که با استفاده از نرم افزار Smart PLS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در نهایت نتایج نشان می دهد که شاخص های برنامه ریزی استراتژیک همچون تفکر استراتژیک، بازاندیشی، بازسازی، بازآفرینی و قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها بر قابلیت های بازاریابی با نقش میانجی کارآفرینی تاثیرگذار است. پس شرکت ها باید برنامه ریزی استرتژیک خود را به گونه ای ارائه کنند که قابلیت های بازاریابی و کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد.
۴.

بررسی تاثیر ابعاد بازار نوظهور بر فروش نام تجاری لوکس با نقش میانجی تلاش بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت پرشیا خودرو)

کلید واژه ها: ابعاد بازار نوظهور فروش نام تجاری لوکس تلاش بازاریابی شرکت پرشیا خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 407 تعداد دانلود : 341
سازمان ها به طور فزاینده ای محدوده پیگیری هایشان را در اقتصادهای نوظهور گسترش می دهند. تقریباً ۴۰ درصد شرکت های مورد مطالعه ما عملیات تجاری را علاوه بر اقدامات تولیدی شان ایجاد کرده اند که علاوه بر بازارهای جهانی، بازارهای محلی را هم تأمین کنند. خدمات پس از فروش، تهیه منابع و فروش و بازاریابی، از طرف تازه واردان در مرکزهایی با هزینه پایین، به شکل فزاینده ای در حال گسترش هستند. در تحقیق حاضر به ابعاد بازار نوظهور بر فروش نام تجاری لوکس با نقش میانجی تلاش بازاریابی در شرکت پرشیا خودرو پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی واز منظر روش، توصیفی-پیمایشی میباشد. تعداد نمونه،132 نفر از کلیه کارکنان شرکت پرشیا خودرو در منطقه 1 شهر تهران که به صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شد که با استفاده از آزمون کلومروف اسمیرینوف، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری لیزرل به بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد.نتایج تحقیقات نشان می دهد که با توجه به جدول ضرایب غیراستاندارد می توان گفت که تمامی فرضیات در سطح 99% اطمینان مورد تایید قرار میگیرند. چرا که مقدار sig یا همان سطح معناداری در این فرضیه ها از عدد 01/0 کوچکتر شده و همچنین اعداد مربوط به ستون t-value خارج از بازه (58/2 و 58/2-) بدست آمده است. با توجه به مقادیر سطح معنی داری و مقدار تی مربوط به فرضیه های رد شده، می توان عنوان نمود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده بزرگتر از 05/0 می باشد و تمامی فرضیه ها به اثبات رسید

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان