مجید زنجیردار

مجید زنجیردار

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

Sociological Analysis of Accounting Measurement Theories(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Accounting Measure Theories Sociological Paradigms positivism interpretive thematic analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 570 تعداد دانلود : 541
Due to the existence of various paradigms and theories in accounting and various methods introduced to measure accounting values, as well as the lack of a complete and well-defined framework of these theories in terms of sociological paradigms, we decided to analyze sociology from theories. To achieve this goal, we used the content analysis method. In this way, first by examining the schools and theories of sociology and the main paradigm of positivism, interpretiveness, identification and components that were the characteristics of these paradigms were extracted and categorized from the themes and then the outputs were approved by sociology professors. And then accounting measurement theories and various theories using the method of taking notes from books and texts and articles extracted and sociological components in the context of accounting theories are searched and analyzed and at the end of accounting theories according to The extracted themes and their analytical codes are classified and analyzed and interpreted based on the obtained results. The results of the analysis of themes, new theories of accounting measurement tend to interpretism in which the role of the accountant is more prominent and historical cost theory is classified as a positivist sociological theory.
۲.

Meta-analysis of auditor characteristics and profit quality (Considering auditor characteristics indicators)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: meta-analysis auditor characteristics profit quality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 136
The purpose of this study is to perform a meta-analysis of the relationship between auditor characteristics and profit quality. In order to integrate the results of different researches and identify the factors that modulate the relationships between auditor characteristics and profit quality, in this research we will use meta-analysis methodology which is one of the quantitative statistical methods. In order to implement the meta-analysis method, they were identified and collected from the websites of foreign journals (articles published in the period 2005 to 2020) and the Internet site of domestic scientific research journals (articles published during the years 2006 to 2021) as a statistical population of the research. Systematic removal has finally analyzed 50 studies; The results of studies conducted in the period and around this relationship indicate that most of these studies are heterogeneous. In order to identify the cause of this heterogeneity, by dividing the research based on different criteria for measuring profit quality and auditor characteristics and calculating intra-group chi-square statistics, we found that these different measurement criteria used in research are one of the factors of contradiction in the results. There have been researches. In the following study, it was observed that there is no significant relationship between auditor characteristics with profit smoothing and timely profit and also between non-audit services provided by the auditor and profit quality, while in contrast, there is no significant relationship between auditor characteristics and quality of accruals; Profit stability; There is the ability to predict profit and conservatism.
۳.

Investigating the Effect of FinTech Implementation Components in the Banking Industry of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Financial Technology Block Chain Open Banking Structural Equations Smart Economy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 712
FinTech is the solution that strengthens the way of financial communication and if we apply this technology, it will provide us with new methods of performing smarter, more agile and wider financial services. The purpose of this study is to investigate and analyze the factors affecting the implementation of FinTech in Iran's banking industry using structural equation modeling to provide comprehensive solutions of removing barriers and development of this industry in the Iranian banking industry by fully understanding the current situation. The present article is of descriptive-analytical type and data collection has been done through library studies and questionnaires. The statistical sample of the study was 12147 personnel working in Iran's banks in 1400. Due to the size of the population, Cochran’s method and random sampling method were used to determine the sample size. To analyze and classify the extracted data, a questionnaire and a test of the main hypothesis and sub-hypotheses and structural equation modeling were used using smart PLS statistical software. The obtained results confirm the main hypothesis and the sub-hypotheses of the research. The results indicated that in the banking sector, there is a need for legalization and harmonization with upstream laws, as well as the need for infrastructure and tools that are very important in adopting strategies to implement FinTech in Iran's banking industry, in order to make transparency, reduce costs, provide high-speed services, and move towards a smart economy.
۴.

تحلیل جامعه شناختی تئوری های حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تئوری های حسابداری پارادایم های جامعه شناسی اثباتگرایی تفسیرگرایی انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 377 تعداد دانلود : 812
با توجه به وجود پارادایم ها و تئوری های متنوع در حسابداری و فقدان دسته بندی مشخص نظریه های حسابداری و از آنجایی که حسابداری دانش اجتماعی است، بر آن شدیم تا نظریه های حسابداری را به بافت وسیع تر جامعه شناختی آنها ارتباط دهیم. جهت نیل به این هدف از روش تحلیل مضمون استفاده کردیم. به این گونه که ابتدا با بررسی مکاتب و نظریه های جامعه شناسی سه پارادایم اصلی اثباتگرایی، تفسیرگرایی و انتقادی، شناسایی و مؤلفه هایی که معرف و شاخصه های این پارادایم ها بود از مضامین استخراج و دسته بندی شده سپس خروجی ها به تأیید اساتید جامعه شناسی رسانده و پس از آن تئوری های مختلف حسابداری با استفاده از روش فیش برداری از کتب و متون و مقالات استخراج و مؤلفه های جامعه شناسی در مضامین تئوری های حسابداری جستجو و تجزیه و تحلیل شده و در پایان تئوری های حسابداری با توجه به مضامین استخراج شده و کدهای تحلیلی آن دسته بندی و بر اساس نتایج بدست آمده تحلیل و تفسیر شده است. نتایج تجزیه و تحلیل مضامین، تئوری های حسابداری را در سه دسته پارادایم های اصلی جامعه شناسی، اثبات گرا، تفسیرگرا و انتقادی قرار داد و با توجه به نتایج بدست آمده تحقیق، اکثر تئوری های حسابداری در دسته تئوری های تفسیرگرایی قرار گرفته اند که این نشان دهنده نقش مؤثر افراد مرتبط با این تئوری ها از جمله حسابداران، مدیران و سرمایه گذاران و ... می باشد و همچنین موضوع اختلاط پارادایمی در بین برخی تئوری های حسابداری به چشم می خورد
۵.

ارائه مدل ترکیبی نوین برای کیفیت حسابرسی و تحلیل حساسیت مؤلفه های مؤثر بر آن

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی تحلیل حساسیت رتبه بندی فریدمن مدل ترکیبی تحلیل حساسیت حسابرسی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 929 تعداد دانلود : 918
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل و اعتبارسنجی آن جهت سنجش کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش اول خبرگانی هستند که با مبانی نظری کیفیت حسابرسی آشنایی کامل دارند و در این خصوص صاحب نظر هستند. جامعه آماری دوم شامل کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در بخش کیفی 15 نفر خبره با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمّی با روش حذف سیستماتیک تعداد 147 شرکت فعال طی سال های 1393 تا 1399 انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، پرسشنامه ای براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت به منظور شناسایی مؤلفه های مؤثر پژوهش طراحی شد. سپس با استفاده از روش رتبه بندی فریدمن، مؤثرترین مؤلفه و وزن هر یک مشخص گردید. در نهایت به منظور اعتبارسنجی و تحلیل حساسیت، مدل پیشنهادی با استفاده از داده های بدست آمده در بخش کمّی پژوهش از روش محاسبه سهم هر مولفه در نوسان شاخص کل استفاده شد، نتایج نشان داد عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی را می توان به طور کلی در 2 بُعد اصلی، 4 مؤلفه اصلی و 20 نماگر منفرد دسته بندی نمود که جنبه های اصلی تبیین کننده کیفیت حسابرسی شامل ویژگی های مؤسسه و تیم حسابرسی ، اثربخشی کمیته حسابرسی، ویژگی های صاحب کار، عوامل کلان و حرفه و عوامل محیطی می باشد. همچنین نماگرها و مؤلفه های اصلی از اولویت یکسانی در تعیین کیفیت حسابرسی برخوردار نیستند و هرچه میانگین رتبه های هر بُعد بیشتر باشد، اهمیت آن در تعیین کیفیت حسابرسی بیشتر است. از بین 10 نماگر موجود در شاخص ترکیبی کیفیت حسابرسی، تنها نماگری که هم جزء مهم ترین نماگرها در بی ثبات کردن شاخص ترکیبی و هم جزء نماگرهای مهم در کاهش متوسط شاخص ترکیبی است، نماگر حق الزحمه حسابرسی می باشد که یکی از شاخص های اصلی ویژگی های مؤسسه و تیم حسابرسی است.
۶.

بررسی تأثیر ساختار بازار و اطلاعات نامتقارن بر عملکرد شرکت های فعالِ بورس اوراق بهادار تهران در یک مدل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدم تقارن اطلاعات ساختار بازار عملکرد شرکت بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 800
در بازار سهام، اطلاعات نقش مهمی دارد و در صورت وجود عدم تقارن اطلاعات در بازار ممکن است با گذشت زمان، بازار به سمت مدل های رقابت ناقص سوق پیدا کند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگ ترین و منسجم ترین بخش بازار سرمایه ایران، سابقه زیادی ندارد و از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. لذا در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های مذکور بررسی می شود. نمونه آماری 40 شرکت فعال است که داده های آن، از سایت بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین و ترازنامه شرکت های مذکور طی دوره 96-1387 گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار STATA 14 متغیرها محاسبه و مدل ها تخمین زده شده اند. متغیر عملکرد در این مطالعه دارای سه پراکسی شامل شاخص های ROA، ROE و سود قبل از کسر مالیات (EBT) است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش پانل پویا انجام شده است. دو متغیر اطلاعات نامتقارن و ساختار بازار، به عنوان متغیرهای اصلی مؤثر بر عملکرد شرکت ها در مدل ها وارد شده اند. نتایج نشان می دهد اطلاعات نامتقارن رابطه معکوس و ساختار بازار رابطه مستقیم با عملکرد شرکت ها دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که روند عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران افزایشی است و رقابت انحصاری بهترین توصیف از میزان رقابت در میان شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران است.
۷.

نقش ناقرینگی اطلاعاتی بر روابط بین هزینه های انحصاری افشای عمومی، کارایی اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت های مالی

کلید واژه ها: ناقرینگی اطلاعاتی هزینه های انحصاری افشای عمومی کارایی اطلاعاتی قابلیت مقایسه صورتهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 339
هدف این تحقیق بررسی نقش ناقرینگی اطلاعاتی بر روابط بین هزینه های انحصاری افشای عمومی، کارایی اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1393 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، هزینه های انحصاری افشای عمومی متغیرمستقل و فاکتورهای کیفی اطلاعات متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 120شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تاثیر منفی هزینه های انحصاری افشای عمومی بر فاکتورهای کیفی اطلاعات مشتمل بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی؛ کارایی اطلاعاتی، لحن مثبت مدیریت و کیفیت اطلاعات محیط در شرایط ناقرینگی اطلاعاتی قوی تر است.
۸.

The effect of information disclosure on market reaction with meta-analysis approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: meta-analysis Financial Information Non-financial information company size company cycle effect size

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 264 تعداد دانلود : 513
The present research aims to conduct meta-analysis of the effect of information disclosure on market reaction. In order to integrate the results of different researches and identify the determinants of relations between information disclosure and market reaction, we used meta-analysis methodology as a quantitative statistical method. To perform the meta-analysis method, the scientific magazines all over the world (the published papers relating the research variables from 1990 to 2020) were identified and gathered as statistical population and. As a result, 86 studies were analyzed using systematic removal. The results of the relating studies published during this period indicate that most of these studies are heterogeneous. By classifying these studies based on different measurement criteria of information disclosure and market reaction and also by calculating the intragroup statistics along with identifying the factor of this heterogeneity, we found that these diverse measurement criteria used in the mentioned studies are considered as contradiction factors in research results. We also found that there is no meaningful relation between Non-financial information component, company cycle, type of industry and company size with market reaction whereas there is a meaningful relation between financial information and market reaction.
۹.

The Effect of Peer Performance, Future Competitive Performance, and Factors of Correlation with Peer Companies on Manipulation of Abnormal Real Operations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Manipulation of Abnormal Real Operations Peer Performance Future Competitive Performance Factors of Correlation with Peer Companies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 192
This study aimed to evaluate the effect of peer performance, future competitive performance and factors of correlation with peer companies on the manipulation of abnormal real operations. The research subjects included listed companies in Tehran Stock Exchange during 2013-2017. In total, 128 companies were selected as the statistical sample using systematic elimination approach. Peer performance, future competitive performance, and factors of correlation with peer companies were independent variables of the research, whereas the manipulation of abnormal real operations was the dependent variable. This was an applied research in terms of use and a correlational study regarding methodology. Data were collected using the library method, and explanatory notes, financial statements, and monthly journal of stock exchange were considered in the data section. Moreover, descrip-tive and inferential statistics were exploited to describe and summarize the col-lected data. Furthermore, data analysis was performed using variance heterogene-ity tests, F-Limer, Hausman, and Jarque and Bera tests, followed by the applica-tion of the multiple regression test for confirming or rejecting the research hy-potheses (Eviews Software). According to the results of the study, peer perform-ance, future competitive performance, and factors of correlation with peer compa-nies affected the manipulation of abnormal real operations.
۱۰.

تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی بر هم حرکتی سهام؛ عامل های ریسک تأخیر حسابداری و غیرحسابداری و کارایی قیمت گذاری سهام در میان سهامداران بزرگ و کوچک

کلید واژه ها: پیچیدگی گزارشگری مالی کارایی قیمت گذاری سهام هم حرکتی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 781
هدف این تحقیق بررسی تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی بر هم حرکتی سهام؛ عامل های ریسک تأخیر حسابداری و غیرحسابداری و کارایی قیمت گذاری سهام در میان سهامداران کوچک و بزرگ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال ۱۳۹۷ بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد؛ و از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش نمونه گیری کوکران تعداد ۱۰۲ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن، آزمون رگرسیون چندمتغیره برای تائید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز ۸) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد میزان هم حرکتی سهام در بین شرکت های دارای پیچیدگی گزارشگری مالی بالا، بیشتر از شرکت های با پیچیدگی های گزارشگری پایین می باشد و این نتیجه در راستای تئوری انتخاب اطلاعات و پژوهش سرهنگی و همکاران (۱۳۹۳) می باشد. به علاوه تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی بر هم حرکتی سهام، عامل های ریسک تأخیر حسابداری و غیر حسابداری قیمت سهام و کارایی قیمت گذاری سهام در میان سهامداران کوچک نسبت به سهامداران بزرگ، بیشتر است و این نتایج در راستای تئوری اقتصاد اطلاعات و نتایج پژوهش ابراهیمی (۱۳۹۱) می باشد.
۱۱.

Overview of Portfolio Optimization Models(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Portfolio Optimization Models Mathematical Models Meta-Heuristic Models

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 330
Finding the best way to optimize the portfolio after Markowitz's 1952 article has always been and will continue to be one of the concerns of activists in the investment management industry. Researchers have come up with different solutions to overcome this problem. The introduction of mathematical models and meta-heuristic models is one of the activities that has influenced portfolio optimization in recent decades. Along with the growing use of portfolios and despite its rich literature, there are still many unanswered issues and questions in this area. Also, Iranian capital markets, as emerging markets, require native research to answer these questions and issues. The purpose of this study is to provide a useful and effective tool to assist professionals and researchers in portfolio selection theory. This study, while comprehensively reviewing the literature on the subject and the developments and expansions made in the area of portfolio selection and optimization, reviews the types of problems and optimization methods.
۱۲.

تاثیر فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود بر تعصب در پیش بینی جریان های نقدی

کلید واژه ها: بازده تحقق یافته مرکب پیش بینی جریان های نقدی پیش بینی سود فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 403
هدف این پژوهش بررسی تاثیر فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود بر تعصب در پیش بینی جریان های نقدی و پاسخ بازار به آنها می باشد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1395 بوده است. در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطلاعات، از روش کتابخانهای استفاده شده است. در بخش دادههای پژوهش از طریق جمعآوری دادههای شرکتهای نمونه با مراجعه به صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران تعداد 121 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص دادههای جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل دادهها ابتدا پیش آزمونهای ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیههای پژوهش استفاده گردیده است. نتایج نشان داد فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود، بر تعصب در پیش بینی جریان های نقدی تأثیر گذار است که همراستا با تئوری نمایندگی می باشد و به علاوه بازار به تعصب در پیش بینی جریان های نقدی و تجدید نظر در پیش بینی سود پاسخ می دهد که همراستا با نظریه بازار کارا می باشد.در نهایت نتایج نشان داد که بین فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود و بازده تحقق یافته مرکب رابطه معناداری وجود دارد.
۱۳.

بررسی مقایسه ای تاثیر مولفه های تکانه سود بر بازده اضافی سهام در دو مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و q عاملی HXZ

کلید واژه ها: بازده اضافی سهام تکانه سود مدل پنج عاملی فاما و فرنچ مدل q عاملی HXZ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 505 تعداد دانلود : 816
پیش بینی نرخ بازده سهام همواره به عنوان یکی از مسائل مهم بازارهای مالی مطرح بوده، هدف این پژوهش تحلیل مقایسه ای تاثیر مولفه های تکانه سود بر بازده اضافی سهام در دو مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و qعاملی (HXZ) است. نوع پژوهش حاضر، کاربردی و روش تحقیق توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد که در این پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های پژوهش استفاده گردیده است، نتایج پژوهش حاضر باتوجه به اطلاعات به دست آمده از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای بین 1391 تا 1395 نشان دهنده تاثیر گذار بودن مؤلفه های اختصاصی گزارش های مالی مبتنی بر تکانه سود بر بازده اضافی در دو مدل، قیمت گذاری پنج عامله فاما فرنچ و مدل قیمت گذاری q عاملی HXZ و همچنین اثر مولفه های اختصاصی گزارش های مالی مبتنی بر تکانه سود بر قدرت پیش بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده اضافی سهام بیش از اثر آن بر مدل q عاملی HXZ می باشد.
۱۴.

تأثیر تمایلات سرمایه گذار و محدودیت آربیتراژ بر بازده پرتفوی در سطوح مختلف وجه نقد مازاد

کلید واژه ها: تمایلات سرمایه گذار محدودیت آربیتراژ بازده پرتفوی وجه نقد مازاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 352
افزایش روز افزون شرکت های مختلف در بازار سهام ایران، سرمایه گذاران را با گزینه های متفاوتی برای سرمایه گذاری مواجه می سازد و ناهنجاری قیمت ناشی از معامله گران غیرمنطقی و احساسی می تواند به طور قابل توجهی بر بازده سهام تأثیر گذارد. لذا اهداف اصلی این تحقیق ارزیابی و شناخت محتوای اطلاعاتی نگهداشت وجه نقد در میان سهام با نوسانات ویژه بالا و نیز تأثیر تمایلات سرمایه گذاران و محدودیت آربیتراژ بر بازده پرتفوی در سطوح مختلف وجه نقد مازاد می باشد. این تحقیق کاربردی توصیفی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در سال های بین 1391 تا 1395 مورد بررسی قرار داده و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات ، ازروش کتابخانه ای استفاده شده است. داده های پژوهش با جمع آوری داده های شرکت های نمونه از طریق مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار تعیین و برای نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. همچنین از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه-های تحقیق با نرم افزار Eviews8 استفاده گردیده است. نگهداشت وجه نقد در میان سهام با نوسانات ویژه بالا دارای محتوای اطلاعاتی است. به علاوه تمایلات سرمایه گذاران بر بازده پرتفوی در سطوح مختلف وجه نقد مازاد تأثیرگذار است. نتایج نشان داد محدودیت آربیتراژ نیز بر بازده پرتفوی در سطوح مختلف وجه نقد مازاد تأثیرگذار است. یافته های پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مانند تئوری های مبادله ای و سلسله مراتبی و مفاهیم مالی رفتاری مطابقت دارد .
۱۵.

تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محافظه کاری شرطی محافظه کاری غیر شرطی ریسک سقوط قیمت سهام چرخه عمر شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 601
این مقاله به بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1392 پرداخته است. تحقیقات گذشته اگرچه به بررسی رابطه محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته اند، ولیکن اولا تاثیر انواع محافظه کاری شرطی (سود و زیانی) و غیر شرطی (ترازنامه ای) هر دوبا هم، بر ریسک سقوط قیمت سهام تا به حال مورد بررسی قرارنگرفته است. ثانیا رابطه چرخه عمر شرکت به عنوان یکی از ویژگی های اقتصادی شرکت در رابطه ی بین محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام بررسی نگردیده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 94 شرکت انتخاب گردید که در مجموع 564 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که 52 عدد- سال در شرکتهای در مرحله رشد 470 عدد- سال در شرکتهای در مرحله بلوغ و 42 عدد- سال در شرکتهای در مرحله افول می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه بین محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی با ریسک سقوط قیمت سهام در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت ها متفاوت است.
۱۶.

تأثیر ضریب واکنش سود بر روابط اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه کاری مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد بیش از حد مدیریت محافظه کاری مشروط ضریب واکنش سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 719
مدیران با اعتماد بیش از حد به بازده های آینده، سرمایه گذاری های شرکت را بیشتر برآورد می کنند. لذا انتظار می رود این مدیران شناسایی زیان را به تأخیر انداخته و تمایل کمتری به استفاده از حسابداری محافظه کارانه داشته باشند. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری مشروط با توجه به ضریب واکنش سود در شرکت ها 1392 بوده است که تعداد 103 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش آماری برای هر فرضیه رگرسیون چند متغیره  نشان دهنده این مطلب می باشد که بین اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه کاری مشروط در شرکت های با ضریب واکنش سود بالا و پایین ارتباط معناداری به صورت مستقیم وجود دارد. به طوری که با افزایش اعتماد بیش از حد مدیریت شرکت به توانایی های خود محافظه کاری مشروط در شرکت ها نیز افزایش و یا کاهش می یابد و این موضوع از نظر تفسیر حسابداری یعنی میزان ضریب واکنش سود تاثیری بر روابط بین اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه کاری مشروط ندارد.
۱۷.

رابطه بین مدیریت سود و عملکرد شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت سود اقلام تعهدی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 634
یافته های بسیاری از تحقیقات موید آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری، سود هموار و کم نوسان را ترجیح می دهند. در این راستا مدیران تلاش می کنند سود و نرخ رشد آن را مدیریت نمایند. مدیران یا به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و یا به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه ی خود درباره ی سودهای آتی اقدام به دستکاری و مدیریت سود می نمایند. این تحقیق بر آن است به بررسی تاثیر مدیریت سود بر عملکرد در جامعه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در این تحقیق مدیریت سود با استفاده از همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود از قبل پیش بینی شده برآورد می شود. همچنین شاخص های اساسی بخش عملکرد شامل گردش وجوه نقد، سود هرسهم، اقلام تعهدی و بازده سهام در نظرگرفته شده و این مولفه ها به عنوان شاخص های کارایی در این تحقیق مدنظر است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1392-1384 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 89 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان داد که بین مدیریت سود و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری برقرار می باشد. همچنین مدیریت سود در پیش بینی گردش وجوه نقد آتی، تقویت همبستگی بین سودهای جاری و آتی و همچنین پیش بینی اقلام تعهدی آتی موثر است.
۱۸.

تاثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اهرم مالی سرمایه در گردش هموارسازی ریسک سقوط قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 453 تعداد دانلود : 835
مقدمه: مدیریت سرمایه در گردش به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه نشود. هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام در فاصله زمانی 1388 تا 1392 می باشد. روش پژوهش: برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار EVIEWS استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مدیریت شرکت می تواند با به کارگیری استراتژی های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و این استراتژی ها می تواند بر میزان ریسک و بازده شرکت ها و در نتیجه احتمال سقوط سهام تأثیر گذار باشد؛ لذا وجود دانش و تجربه سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران موجب می گردد که آن ها ارتباط میان ریسک و بازده را بهتر درک کرده و تصمیمات درست تری اخذ نمایند.
۱۹.

رابطه ی بین افشای اختیاری و مکانیزم های حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی افشای اختیاری ساختار مالکیت اعضای غیرموظف هیات مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 318
افشای اختیاری و حاکمیت شرکتی به عنوان مساله قابل توجه در عرصه جهانی، نیازمند توجه بیشتر در جوامع علمی و پژوهشی کشورمان است. بر همین اساس این مطالعه تلاش می کند رابطه بین این دو را مورد بررسی و آزمون قرار دهد. در مدل مورد بررسی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی شامل؛ ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره است. ساختار مالکیت توسط مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی مشخص شدهاست. ترکیب هیات مدیره از نسبت مدیران غیرموظف اندازه گیری شده است. شاخص افشای داوطلبانه بر اساس تحقیقات پیشین جمع بندی شده است. طبق نتایج تحقیق کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده با افزایش در سطح افشای داوطلبانه رابطه دارد. این در حالی است که رابطه ای معنی داری بین مالکیت دولتی با افشای اختیاری یافت نشد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان