محمد نوروزی

محمد نوروزی

مدرک تحصیلی: مربی گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
۱.

تأثیر حضور زنان در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر بی نظمی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی نظمی حسابداری حضور زنان در کمیته حسابرسی زنان در هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 575
براساس نظریه جامعه پذیری جنسیتی، زنان و مردان در مواجهه با رشد اخلاقی گوناگون، ارزش های متفاوتی از خود نشان می دهند؛ بنابراین حضور زنان در ترکیب کمیته حسابرسی و هیئت مدیره موجب اثربخشی بیشتر سازمان می شود و این امر نیز با رفتار فرصت طلبانه مدیران موجب کاهش بی نظمی های مالی در شرکت ها می شود. در این راستا هدف از این پژوهش، تأثیر حضور زنان در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر تخلفات حسابداری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش گردآوری داده ها نیمه تجربی پس رویدادی در زمینه تحقیقات اثباتی حسابداری است. داده های پژوهش از لوح های فشرده، آرشیو آماری، تصویری و سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار راهورد نوین جمع آوری شده است. درنهایت با توجه به حجم نمونه ها، از نسخه سیزدهم نرم افزار EViews و Stata برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حضور زنان در کمیته حسابرسی سبب کاهش تخلفات مالی در شرکت ها می شود. همچنین یافته ها نشان می دهد حضور زنان در هیئت مدیره با نظارت بر رفتار فرصت طلبانه مدیران می تواند تأثیر منفی و معناداری بر تخلفات مالی داشته باشد. با توجه به اینکه تنوع جنسیتی بیانگر تفاوت ویژگی های اخلاقی و شخصیتی زن و مرد است و اعمال افراد بازتابی از افکار و احساسات درونی آن ها است، حضور زنان در ترکیب کمیته حسابرسی و هیئت مدیره سبب کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ها و درنتیجه افزایش اثربخشی سازمان می شود.
۲.

Developing the Stock Pricing Model based on Bounded Rationality Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: bounded rationality Behavioral finance Stock Pricing Model Investors Sentiment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 903
The occurrence of unexpected phenomena in recent decades in financial markets around the world,led to the development of theories,beyond the defined principles and criteria of classic finance.These theories are based on financial psychology and they are explaining the role of psychology in financial sciences as an influential factor and became irreplaceable in financial markets and investor decisions.One of the important theories in this field is the bounded-rationality-theory,which can explain the behavior of decision-makers about financial and economical issues based on defined theoretical frameworks and assumptions.This study developed the stock pricing model by comparing the predicted stock price based on the bounded-rationality-theory and the real stock price through collecting the data of 122 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2011to 2019.The results of this study show the effectiveness of the bounded-rationality-theory based on the separation of stock return components and measuring the irrationality coefficient and emotional reactions of investors' decisions in stock prices.Accordingly,the limitations of investors 'ability to process information seem to affect the level of use of reasoning and rationality in decision-making and the effect of bounded-rationality through the irrationality and limited attention on stock pricing.Therefore,it is expected that knowledge about the process of bounded-rationality based on the rational-bounded of investors and the behavioral biases resulting from the irrational part of their thinking,will provide a good explanation for the process of changes in financial markets.This can provide both profit opportunities and costs in investment management so that it can be used in modeling,analysis and investment strategies.
۳.

بررسی نقش رفتار بشردوستانه و مدیریت سرمایه در گردش بر روابط بین فاکتورهای راهبری شرکتی و رشد فروش

تعداد بازدید : 893 تعداد دانلود : 963
هدف این تحقیق بررسی نقش رفتار بشردوستانه و مدیریت سرمایه در گردش بر روابط بین فاکتورهای راهبری شرکتی و رشد فروش بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1393 تا 1399 بوده است. در این تحقیق، فاکتورهای راهبری شرکتی متغیرهای مستقل و رشد فروش متغیر وابسته در نظر گرفته شد.تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد رفتار بشردوستانه و مدیریت سرمایه در گردش بر روابط بین فاکتورهای راهبری شرکتی شامل ساختار مالکیت؛ اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره با رشد فروش تاثیر گذار است؛ نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
۴.

ویژگی های صنعتِ گردشگری هدف جهت توسعه گردشگری صنعتی با روش تحلیل اهمیت-عملکرد (مورد مطالعه: صنعت عرقیجات کاشان)

کلید واژه ها: توسعه گردشگری گردشگری صنعتی عرقیجات گلاب کاشان تحلیل اهمیت - عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 619
توسعه یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران و مجریان بسیاری از کشورهاست و تاکنون ایده ها و سیاست های متعددی در این زمینه طرح، اجرا و ارزیابی شده است. یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، فرهنگی و معیشتی در شهرها و روستاها از طریق توسعه گردشگری صورت می گیرد که طی سالیان اخیر سرعت و تنوع بیشتری یافته است. از سوی دیگر تلاش در جهت ارتقای ظرفیت و قابلیت های صنعتی از مهم ترین روش های توسعه ای مطرح در حوزه توسعه شهری و روستایی است. پیوند گردشگری با امر صنعت که در عنوان گردشگری صنعتی متجلی می شود می تواند زمینه های دوگانه ارتقای صنعتی و توسعه آن را نیز تشویق نماید. پژوهش حاضر که با رویکرد ترکیبی کیفی و کمّی انجام شده است، علاوه بر شناسایی ویژگی های صنعتِ گردشگری هدف جهت توسعه گردشگری صنعتی، به تحلیل اهمیت-عملکرد آن ها با محوریت توسعه صنعت عرقیجات در شهر کاشان پرداخته است. به منظور شناسایی این ویژگی ها علاوه بر مطالعات کتابخانه ای از امر مشاهده و مصاحبه نیز استفاده شد و در نهایت 9 ویژگی استخراج شد. سپس این ویژگی ها با روش تحلیل اهمیت عملکرد توسط 16 نفر از خبرگان این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس یافته های این پژوهش ویژگی های «درجه نوآوری و تفاوت صنعت هدف با سایر صنایع» و «ظرفیت توسعه صنعت هدف (گردشگرپذیری)» که دارای اهمیت بالا و عملکرد پایین در صنعت عرقیجات کاشان هستند، در اولویت اول توجه و بهبود قرار دارند.  
۵.

بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه کاری حسابداری

کلید واژه ها: تصدی کوتاه مدت حسابرس تصدی بلندمدت حسابرس محافظه کاری حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 342
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه کاری حسابداری است. با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، نمونه ای متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دوره تصدی بلند مدت حسابرس منجر به کاهش محافظه کاری حسابداری می گردد. همچنین فرضیه دوم حاکی از آن است که شرکت هایی که دارای دوره تصدی بلند مدت حسابرس هستند دارای گزارش های محافظه کارانه تری خواهند بود و در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم حاکی از آن است شرکت هایی که دارای دوره تصدی کوتاه مدت حسابرس هستند دارای گزارش های محافظه کارانه تری خواهند بود
۶.

ویژگی های کمیته حسابرسی و اعلان سود

کلید واژه ها: اندازه کمیته حسابرسی استقلال کمیته حسابرسی تخصص کمیته حسابرسی اعلان سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 323
مطالعات صورت گرفته در خصوص واکنش سرمایه گذاران به اعلامیه های سود نشان داده است که وضعیت سازمانی به طور قابل توجهی بر محتوای اطلاعات این اعلامیه تأثیرگذار است. در کشورهای پیشرو، کمیته حسابرسی در شرکت ها تبدیل به ابزار مهمی شده است تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت کند. کمیته حسابرسی به عنوان عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی عمل می کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی است. ازنظر روش تحلیل داده ها نیز پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. داده های پژوهش از لوح های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد، سپس تجزیه وتحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آماری ایویوز نسخه یازدهم انجام شد؛ و نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی بر اعلان سود شرکت تاثیرگذار است.
۷.

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر خرید ناگهانی

کلید واژه ها: استراتژی بازاریابی رفتار مصرف کننده خرید ناگهانی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 183
شرکت ها همواره به دنبال سود هستند و برای تحصیل سود باید نیازهای مشتری را مورد توجه قرار دهند، بنابراین موضوع رفتار مصرف کننده مطرح می شود که یکی از مباحث مهم بازار یابی است. در حوزه رفتار مصرف کننده انواع خریدها مطرح می شود که یکی از طبقه بندی های آن شامل خرید های ناگهانی است. تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه های رفتار مصرف کننده را تحت تأثیر قرار دهد. به کارگیری دانش رفتار مصرف کننده در جهت توسعه ی استراتژی بازاریابی، نوعی هنر است. برای همین تحلیل تأثیرهای رفتار مصرف کننده بر استراتژیهای بازاریابی، گامی فراتر از یک علم است و نوعی هنر به شمار می آید. رفتار مصرف کننده شامل فرآیندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد فعالیت های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. در ورای هر عمل خرید یک فرآیند مهم تصمیم گیری نهفته است که باید بررسی شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر خرید ناگهانی بوده است. این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های علی قرار داد
۸.

تاثیر جریان نقدی عملیاتی بر بازده سهام و پایداری سود

کلید واژه ها: جریان نقدی عملیاتی بازده سهام پایداری سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 366
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان نقدی عملیاتی بر بازده سهام و پایداری سود با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی سال های 1394 تا 1399 است. این پژوهش از نوع تحقیقات شبه تجربی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است و از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع استقرایی و پس رویدادی و روش آماری آن الگوی رگرسیون خطی چندگانه است؛ و نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین سود و جریان نقدی عملیاتی با بازده غیرعادی سهام تاثیر معنی داری دارد.
۹.

نقش حاکمیت شرکتی و اثرات منفی کووید 19

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی کووید- 19 کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142 تعداد دانلود : 599
شیوع بیماری کووید-19 تقریباً تمامی کشورهای جهان را در برگرفته است و علاوه بر این در پی شیوع ویروس کرونا، بورس های جهانی بی سابقه ترین سقوط های سالیان اخیر خود را تجربه کرده اند. با این وجود پیامدهای این بیماری برای اقتصاد ایران که با تحریم های ظالمانه آمریکا نیز مواجه است، شدیدتر و پیچیده تر است. لذا وجود یک سازوکارهای اساسی حاکمیت شرکتی در شرکت ها بسیار نقش بااهمیتی در این دوره از بحران کرونا دارد. هرچه شرکت ها از سازوکارهای قوی تری برخوردار باشند، نیز در برابر این بحران مستحکم تر خواهند بود. بنابراین در پژوهش حاضر سعی گردید به مروری بر مبانی نظری حاکمیت شرکتی و نقش های آن در یک سیستم مالی و سپس به بحران کووید-19 در سطح جهان و ایران و تاثیر آن بر ابعاد مختلف نیز پرداخته شود.
۱۰.

بررسی وضعیت چسبندگی هزینه های اداری و عمومی در چرخه حیات

کلید واژه ها: چسبندگی هزینه چرخه حیات تصمیمات سنجیده بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 763
شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه ها، هزینه های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر؛ اما نظریه ی جدید در مورد رفتار هزینه ها حاکی از آن است که میزان درصد افزایش هزینه ها با افزایش حجم فعالیت، بیشتر از میزان درصد کاهش هزینه ها درنتیجه ی کاهش همان حجم فعالیت است. این نوع رفتار هزینه به «چسبندگی هزینه ها» معروف شده است. عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه ها مؤثر است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت چسبندگی هزینه های اداری و عمومی در چرخه حیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور فرضیه هایی در این پژوهش ارائه شده است که به آزمون و بررسی تحلیلی وضعیت چسبندگی هزینه های اداری و عمومی در چرخه حیات شرکت ها می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 9 ساله از 1391 تا 1399 است. از بین کل جامعه، با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 167 شرکت انتخاب شده و موردبررسی قرارگرفته است. جهت بررسی فرضیه ها از تحلیل رگرسیون به روش داده های پنلی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در سال های موردبررسی بین چسبندگی هزینه ها و چرخه حیات شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، چرخه حیات شرکت باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت ها می شود. ازاین رو، فعالیت هایی که در جهت شناخت عوامل تعیین کننده ی ساختار هزینه ی شرکت ها انجام می شود، باید با توجه به انگیزه های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه ها و منابع این شرکت ها، خصوصاً انگیزه های ناشی از نمایندگی باشد.
۱۱.

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و قابل اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی قابل اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 208
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و قابل اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش به منظور برآورد اطلاعات حسابداری با استفاده از میانگین سه عامل مختلف، تغییر سالانه در حساب های دریافتنی، کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه در گردش و جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چک لیست امتیازبندی شده استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش از اطلاعات تعداد 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393-1399 استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیونی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مسئولیت اجتماعی و قابل اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
۱۲.

بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه

کلید واژه ها: هموارسازی سود هزینه های های عمومی اداری و فروش ساختار مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 885
پژوهش های اخیر در ارتباط با این است که هزینه ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه معروف شده است. ازاین رو؛ پژوهش حاضر به بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش ابتدا اثر سهامداران نهادی به عنوان ساختار مالکیت را بر چسبندگی هزینه و سپس اثر متقابل هموارسازی سود و راهبری شرکتی را با چسبندگی هزینه موردبررسی قرار خواهیم داد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل داده است و شامل 85 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1388 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن است که ساختار مالکیت باعث کاهش چسبندگی هزینه می گردد؛ گرچه به عنوان یک عاملی قوی برای کاهش هموارسازی سود نیست. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین هموارسازی سود و چسبندگی هزینه رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
۱۳.

تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش های تأمین مالی

کلید واژه ها: بیش اعتمادی مدیران مالکیت نهادی اهرم مالی تأمین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 189
در این تحقیق سعی داریم تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1399 می باشد . برای این منظور ابتدا شرکت هایی که یکی از اهداف افزایش سرمایه شان مشخص نموده و سپس یکسری فاکتورهایی که در هر شرکت بررسی نماییم. این فاکتورها می تواند موارد زیر باشد: اهرم مالی ، افزایش سرمایه ، بیش اطمینانی ، مالکیت نهادی . ابتدا مراجعه به سایت سازمان بورس اوراق بهادار و در آنجا با بررسی شرکت هایی که یکی از اهداف افزایش سرمایه شان، اصلاح ساختار مالی بوده، شرکت هایی را واجد شرایط بودند انتخاب گردید. و بعد در میان شرکت های انتخاب شده، شرکت هایی که دارای شرایط تعدیلی جامعه آماری بود بررسی شد، درنهایت 167 شرکت برگزیده گردید. بعد از انتخاب شرکت ها، برای محاسبه متغیرها، اطلاعات را از سه صورت مالی اصلی: ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت استخراج گردید. با توجه به آزمون فرضیه ها مشخص گردید اهرم مالی و افزایش سرمایه بعد از اصلاح ساختار سرمایه (بافت مالی) تفاوت معناداری دارد و در بقیه متغیر ها چنین رابطه معناداری مشاهده نگردید.
۱۴.

عوامل موثر بر خطر کاهش ناگهانی ارزش سهام با در نظر گرفتن نقش میانجی ساختار قدرت در شرکت

کلید واژه ها: بازده سهام سقوط قیمت سهام سهامدار عمده ساختار قدرت بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 93
بر اساس تئوری نمایندگی همواره این احتمال وجود دارد که مدیران شرکت لزوما به نفع سهامداران تصمیم نگیرند و به امید بدست آوردن خبرهای خوب در آینده، زمینه های ایجاد محیط گزارشگری غیر شفاف و به تبع آن احتمال سقوط قیمت سهام را فراهم آوردند. در مقابل مفاهیم حاکمیت شرکتی با تأکید بر سهامداران نهادی از آن ها به عنوان سازوکار کنترلی جهت مقابل با رویکرد فرصت طلبانه و انعقاد قراردادهای کارا، بر نقش سرمایه گذاران نهادی در مکانیسم راهبری شرکت و توانایی بالقوه ای آن ها در تأثیرگذاری بر رویه ها و سیاست های اتخاذشده از سوی مدیران تأکید می کنند. لذا این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر خطر کاهش ناگهانی ارزش سهام با در نظر گرفتن نقش میانجی ساختار قدرت در شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 79 شرکت منتخب به روش حذف سیستماتیک پرداخته است. برای آزمون فرضیه ها ، دو معیار چولگی منفی بازده سهام و معیار نوسان بازده هفتگی خاص به عنوان متغیر خطر سقوط قیمت سهام اندازه گیری شد. لذا برای هر فرضیه دو الگو به تفکیک این معیارها تدوین و به روش GMM برآورد شد. نتایج برآورد الگوها نشان داد که بازدهی سهام شرکت بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر ندارد. کیفیت حسابرسی بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر مثبت دارد. سودآوری بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس دارد. ساختار قدرت بر رابطه بین بازدهی سهام شرکت با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار نیست. ساختار قدرت بر رابطه بین کیفیت حسابرسی با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار است. ساختار قدرت بر رابطه بین سودآوری با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار نیست.
۱۵.

تاثیر خطای پیش بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی

کلید واژه ها: مدیریت سود بازده غیرعادی سهام خطای پیش بینی سود سود واقعی سود پیش بینی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 448
در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارائه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می بایست بتواند اطلاعات باارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده و موجب بروز ارزش گذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش ازحد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده، 167 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم معنی داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر رابطه معنادار مثبت میان خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدیدالورود به بورس است که درنهایت بی انگر محت وای اطلاع اتی متغی ر سود دارد. به عبارت دیگر اعلام سود پیش بینی شده باعث انح راف در می انگین ن رخ ب ازده غیرعادی سهام می شود. به طورکلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدیدنظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده موردنظر خود نمی رسند یا به طور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.
۱۶.

Surveying the relationship between internet with competitiveness and customer loyalty in insurance industry base on Porter competitive forces

کلید واژه ها: Surveying Internet Competitiveness Customer loyalty

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 791
This study was conducted to evaluate the competitiveness and loyalty between the Internets and has been in the insurance industry. The questionnaire was used to collect data. The questionnaires were distributed among 93 Iranian insurance company clients. In order to analyze the data and present the results of SPSS software and structural equation is utilized. The results of this study indicate that the Internet and the Competitiveness and loyalty based on statistical correlation have been made accordingly, all the assumptions in the research that indicates a significant relationship between the Internet and the loyalty and competitiveness component is approved.
۱۷.

اثرات نامتقارن درجه عبور نرخ ارز بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: درجه عبور نرخ ارز مدیریت سود GMM اقلام تعهدی اقلام اختیاری اقلام درآمدی و اقلام واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 551
به طور کلی، متغیرهای کلان پولی و مالی از جمله عواملی هستند که می توانند بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار باشد. نرخ ارز از جمله این عوامل است که روابط تجاری بنگاه های اقتصادی با دنیای خارج را تحت تاثیر قرار می دهد. ریسک نرخ ارز ناشی از تغییر در بازده سهام در نتیجه نوسانات ارزهای خارجی است. از سویی، مدیریت سود همواره محل چالش مدیران و سرمایه گذاران است و در این بین، عمده مطالعات صورت گرفته به عوامل درون شرکتی مدیریت سود و کمتر به متغیرهای برون شرکتی به ویژه تاثیر متغیر مهمی همچون نرخ ارز پرداخته شده است. در این مطالعه، اثرات نامتقارت درجه عبور نرخ ارز بر مدیریت سود 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1399-1387 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. بر اساس نتایج، شوک های مثبت ارزی بر SEM1 و SEM2 تاثیر منفی بر SEM4 تاثیر مثبت و معناداری از نظر آماری دارد و شوک های منفی تاثیر مثبت و معناداری بر SEM3 دارد. ضمن آن که درجه عبور شوک مثبت نرخ ارز صرفا بر SEM4 و عبور شوک مثبت نرخ ارز نیز بر SEM3 بزرگتر از واحد است اما در ارتباط با سایر موارد درجه گذر نرخ ارز ناقص است. بر مبنای نتایج درجه عبور نرخ ارز بسته به نوع شوک ارزی و متغیر مدیریت سود اثرات نامتقارن بر مدیریت سود دارد.
۱۸.

بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوانایی گزارشگری مالی هزینه نمایندگی حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 407 تعداد دانلود : 130
با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان اداره آنها را به مدیران تفویض کرده اند و از سازوکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان عاملی برای نظارت و کنترل در شرکت های سهامی استفاده می شود. زیرا، طبق تئوری نمایندگی، بین سهامداران و مدیر شرکت تضاد منافع وجود دارد. در این بین، افزایش خوانایی گزارش های مالی می تواند کیفیت افشای اطلاعات را افزایش و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد و در نهایت به کاهش هزینه های نمایندگی منجر شود. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی با هزینه نمایندگی شرکت با توجه به نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی پرداخته است. بدین منظور، از سه شاخص فلش، گانینگ فوگ و طول متن برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 است. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد خوانایی گزارشگری مالی موجب کاهش هزینه نمایندگی در شرکت می گردد. علاوه بر این، حاکمیت شرکتی رابطه منفی خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی را تشدید می کند.
۱۹.

بررسی ظرفیت نمایشگاه های ملی در حمایت از تولید ملی (مورد مطالعه: نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نمایشگاه نمایشگاه های ملی تولید ملی روستا عشایر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 970
حمایت از تولید ملی یکی از ارکان اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است، لذا شناسایی راهکارها و ایده هایی که زمینه تقویت تولید ملی را فراهم آورد را میتوان در راستای تحقق این سیاستها دانست. نمایشگاه های ملی دارای ظرفیت های ویژه ای برای توسعه و ترویج امر تولید در عمده کشورها هستند در پژوهش حاضر که با رویکرد کتابخانه ای- پیمایشی انجام شده، ظرفیت های مختلفی که در یک نمایشگاه ملی برای حمایت از تولید داخل فراهم می شود، شناسایی شده است. سپس با پیمایش صورت گرفته در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر که با رویکرد و شعار محوری تبیین نقش روستائیان و عشایر در تحقق سیاست های رونق تولید در تابستان 1398 برگزار شد، این ظرفیت ها به طور دقیق و موردی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای انجام این پژوهش، 194 پرسشنامه توسط غرفه داران نمایشگاه مذکور تکمیل گردید و در گام پایانی، تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از روش تاپسیس، انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که متاسفانه حدود نیمی از کارکردها در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر، نمره ای کمتر از 50 درصد را کسب کرده اند. بخش پایانی پژوهش حاضر به علت کاوی چرایی عدم استفاده مناسب از ظرفیت این نمایشگاه ها پرداخته شده است که پس از شناسایی این عوامل (در 19 مورد) به رتبه بندی آنها اقدام گردید.
۲۰.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک درک شده بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی فرهنگ مشتریان (مطالعه موردی: بانک سپه استان خراسان شمالی)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات ارزش ادراک شده ارزش ویژه برند فرهنگ مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 881
امروزه سرمایه گذاری در کیفیت خدمات به عنوان یک مزیت استراتژیک مطرح است و بر نقش آن در ارتقای ارزش ویژه برند و درنهایت افزایش قصد خرید مشتریان به خصوص در صنایع خدماتی نظیر صنعت بانکداری تأکید می شود. از سویی دیگر، تغییرات سریع در تکنولوژی، تحولات سریع در بازار و نیازهای مشتری از عواملی هستند که نقش برند را بسیار برجسته نموده و توجه ویژه به آن را اجتناب ناپذیر می نماید چراکه یک برند قوی کمک خواهد کرد که شرکت ها با توجه به محیط و نیازهای مشتریان، خود را در بازارها متمایز کرده و به حفظ عملکرد مالی و کسب وکار خود بپردازند. امروزه فرهنگ به عنوان سرچشمه همه توانایی های سازمان درآمده است به گونه ای که برخی بر این گمان اند که کامیابی و شکست سازمان ها را باید در فرهنگ آن ها یافت. بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی گر فرهنگ مشتریان بر رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک درک شده و ارزش ویژه برند صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جهت تحقق اهداف پژوهش، نمونه 292 نفری از مشتریان 45 شعب بانک سپه منتخب استان خراسان شمالی انتخاب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز آزمون های مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) و تحلیل عاملی (CFA) از نرم افزار آموس نسخه 22 به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر معنی دار نقش میانجی گر فرهنگ مشتریان بر رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک درک شده باارزش ویژه برند است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان