محمدرضا عبدلی

محمدرضا عبدلی

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
۱.

بسط نظریه ماتریس تفسیری شهروند شرکتی جهت ارزیابی اثربخشی کارکردهای سبز حسابرسان داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابرسی داخلی رویکرد شهروند شرکتی فرآیند رتبه بندی تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 847
یکی از جنبه های توسعه در بازارهای مالی، کارکردهای حسابرسی داخلی است که می تواند زمینه پایداری سبز شرکت ها را تقویت نماید و از این طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در برابر انتظارات ذینفعان توسعه بخشد. هدف این پژوهش بسط نظریه ماتریس تفسیری شهروند شرکتی جهت ارزیابی اثربخشی کارکردهای سبز حسابرسان داخلی می باشد. این پژوهش به لحاظ روش شناسی توسعه ای و از طریق ماهیت ترکیبی نسبت به جمع آوری داده های پژوهش اقدام نموده است. لذا ابتدا نسبت به جمع آوری داده های پژوهش به صورت فراترکیب اقدام می شود تا سپس از طریق تحلیل دلفی پایایی ابعاد شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت در بخش کمی تلاش می گردد تا از طریق فرآیند رتبه بندی تفسیری نسبت به ارزیابی اثربخشی کارکردهای سبز حسابرسی داخلی از طریق بسط نظریه شهروند شرکتی اقدام لازم صورت گیرد. نتایج در بخش کیفی، از وجود ۱۵ پژوهش تأیید شده و تعیین ۸ بعد کارکرد سبز حسابرسی داخلی برمبنای رویکرد شهروند شرکتی حکایت دارد که طی دو مرحله تحلیل دلفی سطح پایایی مؤلفه ها با مفهوم حسابرسی داخلی شهروند شرکتی مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج بخش کمی مشخص شد، درصد تأثیرگذاری بعد افشاء رعایت حدود الزامات محیط زیست نسبت به سایر ابعاد کارکردهای سبز حسابرسی داخلی شهروند شرکتی در سطح بازار سرمایه بیشتر است که نشان دهنده ی این موضوع است که، رعایت حدود الزمات محیط زیست به عنوان یک عملکرد حسابرسی داخلی مبنای قابل اتکاء تری برای توسعه پایدار شرکت ها تلقی می گردد. در تحلیل نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، نقش حسابرسان داخلی در راستای نظریه شهروند شرکتی در برابر ذینفعان رعایت الزامات و اختیاراتی است که نهادهای بالادستی در بازار سرمایه و استانداردهای گزارشگری مالی تدوین نموده اند و پایبندی به آن می تواند ضمن افزایش سطح شفافیت های گزارشگری مالی در حوزه های مختلف به ویژه محیط زیست، به ارتقای سطح هنجارهای زیست محیطی و فرهنگ گزارشگری سبز در شرکت کمک نماید.
۲.

الگوی تفسیری تاثیر پذیرترین اختلال سایکودینامیک در حسابرسان براساس وجودِ سیطره ی مدیریت شریک حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیطره ی مدیریت شریک حسابرسی اختلال سایکودینامیک اولویت بندی تفسیرگرایانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 123
هدف: هدف این پژوهش، ارائه الگوی تفسیری تاثیرپذیرترین اختلال سایکودینامیک در حسابرسان براساس وجودِ لایه های سیطره مدیریت شرکای حسابرسی می باشد. روش: این پژوهش از نظر نتیجه، جزء پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد و از نظر نوع داده، جزء پژوهش های پژوهش ترکیبی است، زیرا در بخش کیفی از طریق غربالگری نظری براساس روش تحلیل فراترکیب، این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه های اختلال سایکودینامیک در حسابرسان و مضامینِ سیطره ی مدیریت شریک حسابرسی می باشد و سپس در بخش کمی از طریق تحلیل ماتریس قطبی براساس روش تصمیم گیری چندمعیاره، الگویی از تعیین مهمترین عللِ اختلال سایکودینامیک در حسابرسان را مورد بررسی قرار دهد. جامعه هدف در بخش کیفی  ۱۲ نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی بودند و جامعه هدف در بخش کمی ۱۸ نفر از حسابرسان دارای تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی بودند که براساس نمونه گیری همگن و هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۵ مولفه  زمینه ای اختلال سایکودینامیک در حسابرسان و  ۶ مضمون لایه های سیطره ی مدیریت شریک حسابرسی حکایت دارد. نتیجه گیری:  نتایج نشان داد، مهمترین سیطره ی مدیریت شریک حسابرسی، سیطره ی قدرت رفتار آمرانه شریک حسابرسی بود که سببِ تحریک علل انگیزشی در تقویت اختلال سایکودینامیک می گردد. در واقع نتایج کسب شده گویایی این موضوع است که حسابرسان باتوجه به فشارهایی که در محیط کاری خود همچون انحصارطلبی شریک حسابرسی متحمل می شوند، انگیزه های شغلی خود را به مرور از دست می دهند و این موضوع باعث می گردد تا زمینه بروز اختلال از نوعی روان پویایی برای حسابرسان ایجاد گردد.
۳.

جستاری بر فرآیند پدیدار شناسی حسابداری سایه در بستر شرکت های صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری سایه پدیدار شناسی ساختارگرایی سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 915
هدف این مطالعه جستاری بر فرآیند پدیدار شناسی حسابداری سایه در بستر شرکت های صنعت پتروشیمی می باشد. روش شناسی این مطالعه ترکیبی است به طوریکه در بخش کیفی از طریق فرآیند پدیدار شناسی تفسیری، مطالعه به دنبال شناسایی مضامین و خوشه های پدیدآمده حسابداری سایه در بستر شرکت های پتروشیمی می باشد و در بخش کمی از طریق جایگاه یابی شرکت های این صنعت بروی ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، به دنبال تبیین خوشه ها و مضامین پدیدآمده این مفهوم در واقعیت می باشد. مشارکت کنندگان همسو با فرآیند پدیدار شناسی، تجربه گرانی هستند که همزیستی متناسبی به لحاظ سوابق شغلی با کارکردهای حرفه ی حسابداری داشته اند. لذا در بخش کیفی 12 نفر به عنوان مصاحبه شونده مشارکت داشتند. اما در بخش کمی، بدلیل اینکه مطالعه به دنبال تبیین خوشه و مضامین در بستر شرکت های صنعت پتروشیمی بود، از گروه کانونی برای ارزیابی های ماتریسی استفاده نمود، به این ترتیب که 17 شرکت پایلوت در این صنعت انتخاب شدند که 5 نفر از حسابداران با تجربه هر شرکت، نسبت به ارزیابی قرار گرفتن شرکت در ماتریس نقاط مرجع استراتژیک مشارکت داشتند. نتایج در بخش کیفی طی 12 مصاحبه از وجود 4 مضمون و 26 خوشه حکایت داشت که با حذف 6 خوشه در مرحله اعتباریابی، مجموعاً 20 خوشه در 4 مضمون وارد ماتریس نقاط مرجع استراتژیک گردیدند. نتایج بخش کمی نشان داد، از 17 شرکت مورد بررسی در صنعت پتروشیمی، بالاترین مضمون، رعایت حقوق ذینفعان در کارکردهای حسابداری سایه می باشد که مهمترین خوشه ها، افشاء کربن و آلایندگی های مضمن؛ افشاء میزان سرمایه گذاری ها در انرژی های تجدیدپذیر؛ ارزیابی چرخه عمر محصولات و برآورد هزینه های زیست محیطی می باشد.
۴.

Decline of Auditor's Financial Bias in Decision making by Professionalism in Auditing: Rough Set Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Perceptions Bias Financial Bias Professional Audit Decision Making

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 42
The purpose of the research Decline of Auditors' Financial Bias in Decision making by Professionalism in Auditing: Rough Set Analysis. The research approach is of inductive-deductive type in terms of the data collection meth-od, because it was first determined based on the content analysis of the com-ponents and propositions related to the professional characteristics, then it was tried to confirm or delete the propositions based on the Delphi analysis. This research by participating 14 individuals of the audit partners with the academic degrees over a one-year period, 2018-2019. The results According to the formation of decision making matrix, the results showed that both propositions, the perceptual error of failure to separate the context from con-tent as the Halo bias and the perceptual error of the experience of fraud de-tection in the financial statement as memory bias were determined as the most influential perceptual errors in the audit profession in Iran. In addition, according to gray vikor theory analysis, it was found that the component of the audit's professional maturity was selected as the most important priority and the most effective feature for reducing the audit perceptual bias.
۵.

Investor Protection Evaluation based on Themes of Corporate Governance Civilization(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Corporate Governance Civilization Investor protection Internal Control Effectiveness Sociocracy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 637
Protecting the interests of shareholders is considered one of the main pillars of any capital market, which, while increasing the level of financial transparency, prevents the loss of their interests to those in power in companies. Consistency of laws and regulations on the one hand and the effectiveness of the corporate governance system in supervising the financial and legal operations of the company is considered important factor in respecting contracts and supporting the investments of minority and majority shareholders of companies, which makes investors confident in protecting their investments. Governance structural keywords in the corporate governance system can lead to Investor Protection by arranging effective board oversight mechanisms and motivating investors to have confidence in the structures of capital market companies. The purpose of this study is to interpret Investor Protection under the existence of a Governance Civilization based on interpretive prioritization analysis. In this study, theoretical screening based on similar studies was used to identify the components (Investor Protection) and research propositions (themes of corporate governance civilization). Then, in order to determine the reliability of research components and propositions through the participation of 14 experts and experts in the field of accounting and financial management, Delphi analysis was used. In the quantitative part, the components and propositions identified in the form of matrix questionnaires were evaluated by interpretive analysis by 20 managers of the top 50 companies of the Tehran Stock Exchange in 2009. The results showed that the proposition of sociocracy is considered the most influential theme of corporate governance civilization in capital market companies, which strengthens the effectiveness of internal control as a component of protecting the interests of shareholders. This result shows that the theme of sociocracy enables corporate governance mechanisms by promoting the level of sharing and participatory discourses to increase the effectiveness of board oversight, strengthen the weaknesses of internal controls to enhance the effectiveness of control over financial performance, and enrich the capacity to build trust and confidence in the performance of companies.
۶.

بسط نظریه اتوپایسیس در تأثیر ابعاد محتوایی ساختار شرکت ها بر توسعه پارادایم گزارشگری یکپارچگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه اتوپایسیس پارادایم یکپارچگی گزارشگری ابعاد محتوایی ساختار شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 145
هدف : امروزه گزارشگری فقط برای اطلاع رسانی نیست، بلکه با گسترش مفاهیمِ مدیریتی و کسب وکار، نگاه شرکت ها به سوی تمام ذینفعان معطوف شده و تغییرات عمده ای در روش های کسب وکار، شیوه تولید سرمایه و حیطه تعامل با ذینفعان است که برای رفع این نیاز، روی آوردن به گزارشگری یکپارچه به عنوان مبنایی مبتنی بر توسعه ارزش های تعامل با ذینفعان می تواند بسیار مهم و اثربخش باشد. اما فقدان یک هماهنگی و توازن بین ساختار با سیستم هایی همچون سیستم گزارشگری مالی، سبب می گردد کارکردهای شیوه گزارشگری یکپارچه از ظرفیت های ایجادِ ارزش فراگیر برخوردار نباشد. لذا، این پژوهش با بسط نظریه اتوپایسیس به دنبال بررسی تأثیر ابعاد محتوایی ساختار شرکت ها بر توسعه پارادایم یکپارچگی گزارشگری مالی است.   روش: پژوهشِ حاضر از رویکرد نتیجه، جزء پژوهش های کاربردی محسوب و از نظر هدف در دسته پژوهش توصیفی/ همبستگی قرار می گیرد، زیرا اقدام به مطالعه داده های مربوط به یک مقطعِ زمانی یعنی 1399 - 1398 براساس روش تحلیل داده های مقطعی، مبتنی بر تحلیل مسیر و چارچوب مدلِ سازی ساختاری حداقل مربعات جزئی ( PLS ) می نماید. داده مربوط به متغیرِ یکپارچگی گزارشگری از طریق چک لیست امتیازی افشای اطلاعات شرکت ها براساس گزارش های صورت های مالی استخراج گردید و و داده ی مربوط ابعاد محتوایی از طریق توزیع پرسشنامه بینِ مدیران عاملِ شرکت های مورد بررسی، گردآوری شد.   یافته ها : نتایج نشان داد، ابعاد محتوایی بر توسعه پارادایم یکپارچگی گزارشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد.   نتیجه گیری : در واقع این نتیجه نشان داد، برمبنای بسط نظریه اتوپایسیس که بیان کننده سطح همراستایی ساختار با سیستم است، ابعاد محتوایی به عنوان مبنای ساختاری یک شرکت می تواند سببِ افزایش اثرمثبت در پارادایم یکپارچگی گزارشگری شود.
۷.

ارزیابی کارکردهای حسابرسی داخلی شهروندِ شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه شهروند شرکتی حسابرسی داخلی بازنمایی اثرگذاری سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 26
هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای حسابرسی داخلی شهروند شرکتی جهت پایداری محیط زیست در سطح شرکت های بازار سرمایه است.   روش: این پژوهش از نظر روش شناسی در دسته پژوهش های توسعه ای و ترکیبی قرار می گیرد. در این پژوهش از دو تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی و تحلیل بازنمایی سیستمی جهت تعیین روابط سیستماتیک مولفه های حسابرسی داخلی شهروند شرکتی در راستای تقویت پایداری محیط زیست استفاده شد.   یافته ها : نتایج در بخش کیفی، از وجود ۱۴ پژوهش تایید شده و تعیین ۸ مولفه اصلی حسابرسی داخلی شهروند شرکتی با تمرکز بر پایداری محیط زیست حکایت دارد که طی دو مرحله تحلیل دلفی سطح پایایی مولفه ها با مفهوم حسابرسی داخلی شهروند شرکتی در راستای پایداری محیط زیست مورد تایید قرار گرفت. براساس نتایج بخش کمی یعنی الگوی بازنمایی سیستمی، مشخص شد، آموزش های محیط زیستی به منابع انسانی محرک اولیه ی بازنمایی سیستمی حسابرسی داخلی شهروند شرکتی جهت نظارت بر کارکردهای عملکرد مالی شرکت برای رسیدن به پایداری محیط زیست تلقی می شود.   نتیجه گیری: این نخستین پژوهشی است که به طور مصداقی با تمرکز بر مفهوم حسابرسی داخلی شهروند شرکتی، به دنبال ارزیابی پایداری محیط زیست است. حوزه ای که اگرچه دارای اهمیت پژوهشی از نظر توسعه ادبیات تئوریک و مبنای کاربردی در کاهش شکاف گزارشگری مالی با گزارش حسابرس مستقل است، اما کمتر پژوهشی اقدام به بررسی این موضوع نموده است و انجام این پژوهش و بسط آن در سطح حرفه حسابرسی داخلی می تواند ظرفیت های نهادی و آموزشی بر آن را در سطح بین اللملی ارتقاء بخشد و به ایجاد یکپارچگی توسعه ی ادبیات نظری کمک نماید.
۸.

CEO Overconfidence and Over investment: Role of Exchange Rate(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: CEO overconfidence Over investment Exchange Rate

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 152 تعداد دانلود : 461
The financial anomalies, which have brought about challenges for the nature of efficient-market hypothesis, provide ample experimental evidence on the deviation of market from rationality. According to the efficient-market hy-pothesis, investors avail themselves of all the information available in the market, and then attempt a thorough and painstaking interpretation of it. The empirical evidence, however, reveals that most investors fail to imple-ment rigorous information processing, thereby rendering to a number of behavioral theories concerning market inefficiency and biased information processing. The current research sets out to identify and scrutinize the im-pact of the CEO’s perceptual biases in judgment and economic decision-making on the reporting quality of the firms listed on the Tehran Stock Ex-change. The Purpose of this study CEO Overconfidence and Overinvestment by Role of Economic moderators Tehran Stock Exchange (TSE). One hun-dred five companies were selected as the sample size by systematic removal sampling reviewed in 2012-2019. Due to its dichotomous dependent variable, this study uses probit regression to test the research hypotheses. The results indicated the significant positive effect of CEO overconfidence on overin-vestment. It was also noted that Exchange Rate strengthens the positive effect of CEO overconfidence on overinvestment. Based on these results, the CEO's decisions as a decision-maker in charge of any company, especially under inflationary conditions, can play a substantial role in future corporate investment levels. The findings reveal that the indices of the CEO’s percep-tual biases in judgment and economic decision-making exert a significantly negative effect on financial reporting reliability and competitiveness.
۹.

Predicting Optimal Portfolio by Algorithm Analysis Systems(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Predicting Optimal Portfolio Growth and value stocks Optimization Algorithms

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 261 تعداد دانلود : 986
Choosing the proper investment mechanism is one of the main tasks of any investor that requires careful analysis and research on all available information. Since no investor exactly knows whether his or her expectations for a particular stock return will be met, they need to build their strategy in such a way as to eliminate as much damage as possible in the event of an adverse outcome. This study aims to predict the optimal portfolio using Algorithm Analysis Systems. In this regard, 98 firms listed on the Tehran Stock Exchange were examined in 2015-2019. Then, random portfolios were selected to test the research hypotheses by separating value stocks and growth stocks. For analysis, two algorithms of Support Vector Machines and an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System were used to select the most desirable portfolio. According to the support vector machine algorithm analysis, the results confirm the difference between the Sortino and Marquitz portfolios. To build their portfolios, decision-makers often rely on growth stocks which can boost their expected returns. Therefore, recognizing the analytical nature of portfolio formation in specialized areas can help improve investment analysis and pave the way for higher returns.
۱۰.

Practical Development of Forensic Accounting Paradigm Based on the Risks of Oil Companies Investors: Interpretive Ranking Process Matrix Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Capital market oil companies Forensic accounting paradigm Interpretive Ranking Process Matrix Investor risks

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 794 تعداد دانلود : 551
Forensic accounting, as a process of legal inspection of corporate accounting practices, has become an important strategy to prevent fraud and financial misconduct, creating information transparency for investors to make financial decisions. Among the capital market companies, oil companies can strengthen the forensic accounting paradigm to provide documentation and transparency of decision-making to prevent market distrust caused by investor risks and contribute to the sustainable development of its presence in advancing competitive strategies. This study aims to develop an effective forensic accounting paradigm based on the risks of investors in oil companies. In this study, the components (dimensions of forensic accounting) and research propositions (investor risk themes) were used to from a combined analysis with 15 accounting experts at the university level. In the quantitative part, the components and propositions identified in the form of matrix questionnaires were evaluated by the interpretive ranking process (IRP) by 20 financial managers of oil companies in the capital market. The results showed that the statements of inflation and credit risk as the most influential themes threaten investors in oil companies, strengthening the focus on legal mechanisms as a component of the forensic accounting paradigm. This result shows that, in the presence of inflationary and credit risks for oil companies’ investors, the importance of legal mechanisms in judicial accounting can lead to increased information transparency to protect the interests of oil companies’ investors
۱۱.

بررسی رابطه مخاطره پذیری بانکها، کفایت سرمایه و ترکیب مالکیت

کلید واژه ها: کفایت سرمایه مخاطره پذیری بانک ها ترکیب مالکیت بر رفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 388
در این پژوهش هدف کلی بررسی رابطه مخاطره پذیری بانکها، کفایت سرمایه و ترکیب مالکیت می باشد. میزان مخاطره پذیری مدیران عامل با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد طراحی شده بر مبنای مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. عملکرد مالی شرکت ها نیز با استفاده از شاخص های بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و رشد سود خالص اندازه گیری شده است. تمایل به مخاطره پذیری و نحوه نگرش مدیران ارشد به ریسک به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی خاص، تعیین کننده رفتار ریسک پذیرانه و یا گریزانه ایشان به هنگام تصمیم گیری است؛ در چنین موقعیتی به منظور حفظ منافع سپرده گذاران ضوابطی از قبیل نسبت کفایت سرمایه در قانون لحاظ شده است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کفایت سرمایه بر مخاطره پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1397 و بر اساس داده های مربوط به 13 بانک خصوصی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، از دو شاخص ریسک پذیری شامل شاخص Z-score و شاخص Merton DD استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که بین اندازه و ریسک پذیری بانک ها بر اساس شاخص Merton DD رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج تحقیق مبین این موضوع است که بین کفایت سرمایه و ریسک پذیری بانک ها بر اساس شاخص Z-score رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
۱۲.

بررسی چگونگی نظارت راهبری بر شاخص های اقتصادی عملیات شرکتها

کلید واژه ها: نظارت راهبردی شاخص های اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده بازار ارزش ایجاد شده برای سهامداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 662
این پژوهش به بررسی چگونگی نظارت راهبری بر شاخص های اقتصادی عملیات شرکتها می پردازد. در این پژوهش نظارت راهبردی شامل تمرکز مالکیت، سهامدار نهادی، مالکیت سهامدار عمده و سهام آزاد شناور می باشد و همپنین جهت شاخص های اقتصادی از معیار های ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش ایجاد شده برای سهامداران و معیار کیو توبین استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1394-1399 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر شاخص های اقتصادی تاثیر می گذارد؛ بنابراین تاثیر متغیرها به صورت جداگانه بررسی شد و نتایج یکسانی در خصوص تاثیر مثبت متغییر های مستقل تمرکز مالکیت، سهامدار نهادی، مالکیت سهامدار عمده بدست آمد ولی در خصوص متغیر مستقل سهام آزاد شناور این نتایج از این قرار نبود و رابطه منفی و معناداری بین این متغیر و معیار های ارزیابی عملکرد اقتصادی بدست آمد.
۱۳.

Presenting a Behavioral Alienation Role Model in Career Path Development of Stock Exchange Organization Certified Auditors(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Professional intuition career path Stock Exchange Organization Certified Auditors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 697 تعداد دانلود : 817
Presenting an audit report is the basis for developing competitive strategies that, in the form of operational transparency, are able to guide stakeholders in financial decisions and inform them of operational information and facts. Because auditors have a crucial role to play in reporting these reports, they need to be more balanced, both professionally and on the basis of psychological functions, in finding performance gaps with the functional realities of companies. Therefore, knowing the individual characteristics in this area can help to develop the functions of the audit report. This is because auditors, like any person in charge of a profession, may face disruptions and negative performance characteristics that make it difficult for them to disclose corporate performance facts. Hence this study was to analyze the causes of alienation of conduct in a professional career path for a more comprehensive understanding of the auditor's job is frustration. This research is a mix of methods because through the analysis of grounded theory and with the participation of 17 auditing experts, it seeks to identify the components and statements related to the causes of behavioral alienation in the professional career path of trusted auditors of the Stock Exchange Organization. Then, through the link analysis method and with the participation of trusted auditors of the stock exchange organization, it tries to examine the stimuli and consequences of behavioral alienation in the professional career path of auditors in the form of a systematic representation model. The results obtained from the qualitative part of the existence of three cultural; Social and structural dimensions in the form of 7 categories. The results in the quantitative part also showed that the lack of symbols of professional behavior in the auditors of the stock exchange organization under the component of cultural dimension is the most important functional stimulus in auditors' professional frustrations as causes of professional behavior alienation that can result from this cultural disorder. Cause social conflicts in the professional work of certified auditors of the stock exchange organization.
۱۴.

بررسی تاثیر مطلوبیت فردی بر چگونگی قضاوت توسط حسابرسان

کلید واژه ها: رفاه فردی قضاوت حرفه ای قضاوت عمومی قضاوت تخصصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 769 تعداد دانلود : 66
بازار سرمایه محل تعامل دو گروه عمده سرمایه گذار و سرمایه پذیر است و حسابداری به عنوان رکن سوم و پیوند دهنده این دو گروه می باشد. برای برقراری پیوند مناسب بین این دو گروه و به لحاظ لزوم رعایت انصاف، لازم بود گزارش های شفاف حسابرسی توسط حسابرسان تهیه و به تایید حسابرسان مستقل برسد. حسابرسان در بررسی گزارش های مالی به کرات از قضاوت های ارزشی و حرفه ای استفاده می کنند که این قضاوت ها تابع عوامل متعددی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مطلوبیت فردی بر چگونگی قضاوت توسط حسابرسان آنهاست، بنابراین با استفاده از متغیرهای رفاه فردی به عنوان متغیر مستقل و قضاوت حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس به عنوان متغیرهای وابسته، مدل تحقیق شکل گرفت. در این تحقیق 3 فرضیه مطرح شد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش اجرا همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل حسابرسان بخش خصوصی می باشد که با استفاده از نمونه تصادفی ساده، 90 نمونه جمع آوری شده است و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. نرم افزارهای SPSS21 و EXCEL برای دسته بندی و طبقه بندی داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رفاه فردی بر قضاوت های حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس اثرگذار است.
۱۵.

بررسی آثار جابجایی دستوری حسابرسان بر کیفیت کار آنها در شرکتهای معتمد بورس و اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: جابجایی دستوری کیفیت کار شریک حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 101
در پژوهش حاضر، بررسی آثار جابجایی دستوری حسابرسان بر کیفیت کار آنها در شرکتهای معتمد بورس و اوراق بهادار تهران بررسی می شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1394 تا 1399 را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای معتمد بورس و اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده های ترکیبی و مقطعی استفاده می گردد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی داده ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین از نرم افزارهای 6 EViews و 19 SPSS برای تحلیل توصیفی داده ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می شود. براساس نتایج پژوهش بین آثار جابجایی دستوری حسابرسان بر کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد؛ و بین آثار جابجایی دستوری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.
۱۶.

بررسی سیکل تناوبیِ بیوریتمیکِ شناختی در کیفیت قضاوت حرفه ای حسابرسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیکل تناوبی بیوریتمی کیفیت قضاوت حرفه ای حسابرسان عصب شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 114
در دهه های اخیز علم از مرزهای سنتی خود عبور کرده و موضوعات و حوزه های پژوهشی میان رشته ای متعددی، همچون علم عصب شناسی پا را فراتر از روانشناسی نهاده و وارد علوم دیگر همچون مالی و حسابرسی شده است. یکی از مشتقات این علم، چرخه تناوبی بیوریتمیک در عملکردهای تصمیم گیرندگان در عرصه های مالی و حسابرسی، همچون حسابرسان می باشد، حوزه ای که از جانب پژوهشگران کمتر مورد توجه واقع شده است. لذا هدف این پژوهش بررسی سیکل تناوبیِ بیوریتمیکِ شناختی در کیفیت قضاوت حرفه ای حسابرسان می باشد. در این پژوهش که در بازه زمانی ۶ ماه به طور منفصل و ۲ ماه در قالب ۴ بازه زمانی ۱۵ روزه به منظور بررسی سیکل تناوبی بیوریتمی شناختی حسابرسان انجام شد، تعداد ۶۰ نفر از حسابرسان مستقل که در قالب ۴ گروه ۱۵ نفر به منظور قرار گرفتن در ۴ سیکل بیوریتمی جسمی، عاطفی، ذهنی و شهودی انتخاب و از طریق آزمون های مانوا چند متغیره، تحلیل واریانس اندازه های مکرر و همچنین آزمون های تعقیبی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش برای سنجش کیفیت قضاوت های حرفه ای حسابرسان پرسشنامه بود و برای سنجش قرار گرفتن سیکل تناوبی براساس نرم افزار بیوریتم (Biorhythm-365) در سیستم عامل اندروید و ای او اس (IOS) استفاده شد. نتایج نشان داد، حسابرسانی که در سیکل های ذهنی، عاطفی و شهودی در منطقه مثبت قرار دارند، نسبت به حسابرسانی که در سیکل های ذهنی، عاطفی و شهودی در منقطه منفی و بحرانی قرار دارند، کیفیت قضاوت حرفه ای حسابرسی بالاتری دارند.
۱۷.

تاثیر توهم بصری و حالات عاطفی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و تصمیم گیری مغرضانه

کلید واژه ها: احساسات توهم بصری اطلاعات تصمیم گیری مغرضانه حالات عاطفی اطلاعات مالی حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 34
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توهّم بصری و حالات مختلف عاطفی در تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و تصمیم گیری مغرضانه است. روش: این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی و نیمه تجربی است. جامعه آماری آن دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری می باشند تعداد 198 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل واریانس و برای تفسیر تفاوت میانگین گروه ها از آزمون تعقیبی LSD (روش کمترین تفاوت معنادار) استفاده شده است. یافته ها: اطلاعات مالی نمایش داده شده به صورت گرافیک سه بُعدی، بدون خطوط شبکه، ایجاد توهّم بصری می نماید و منجر به کاهش دقت تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط خوانندگان اطلاعات مالی می گردد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که حالت های مختلف عاطفی (خوشحال/ ناراحت)، در تصمیم گیری دانشجویان تاثیر معناداری دارد. تصمیم گیری دانشجویان حسابداری که حالت عاطفی معمولی داشته اند، نسبت به دانشجویانی که حالت عاطفی غیرمعمول (خوشحال/ ناراحت) داشته اند، کمتر مغرضانه بوده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که اطلاعات مالی نمایش داده شده در گرافیک سه بعدی، بدون خطوط شبکه ایجاد توهّم بصری می نماید و منجر به کاهش دقت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شده و می تواند منجر به سوگیری در تصمیم گیری شود. اما با قرار دادن خطوط شبکه روی نمودار می توان این سوگیری را کاهش داد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد وقتی افراد حالات عاطفی طبیعی و پایدار را تجربه می کنند، می توانند به درستی تصمیم بگیرند، اما وقتی حالتشان غیرمعمول است، قادر به تصمیم گیری صحیح نیستند.
۱۸.

بررسی تاثیر حالات مختلف عاطفی (احساسات) بر تصمیم گیری مغرضانه در حسابداری

کلید واژه ها: احساسات تصمیم گیری مغرضانه حالات عاطفی قضاوت اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 193
قضاوت و تصمیم گیری انسان، بر تمام مراحل ایجاد اطلاعات حسابداری، از شروع تا تفسیر اطلاعات، تأثیر می گذارد. روند تصمیم گیری را می توان با احساسات شکل داد، احساسات می تواند سیگنال های ارزیابی، درک ریسک و جهت گیری استراتژیک را تغییر دهد. بنابراین جنبه ای از رفتار انسان در روند قضاوت و تصمیم گیری وجود دارد که در اطلاعات حسابداری افشا شده در صورت های مالی منعکس می شود. از این رو در تحقیق حاضر، تاثیر حالات مختلف عاطفی (احساسات) بر تصمیم گیری های مغرضانه در حسابداری بررسی شده است. این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی و نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری در محیط شبیه سازی شده با ارائه یک سناریو به عنوان مدیر مالی می باشند. تعداد نمونه با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه از طریق فرمول جامعه نامعلوم 198 نفر تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد حالت های مختلف عاطفی (خوشحال/ ناراحت) در تصمیم گیری دانشجویان در نقش مدیران مالی تاثیر معناداری دارد. تصمیم گیری مدیران مالی (دانشجویان حسابداری) که حالت عاطفی معمولی داشته اند نسبت به مدیران مالی که حالت عاطفی غیرمعمول (خوشحال/ ناراحت) داشته اند، کمتر مغرضانه بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد وقتی افراد حالات عاطفی طبیعی و پایدار را تجربه می کنند، می توانند به درستی تصمیم بگیرند. اما وقتی حالتشان غیر معمول است، قادر به تصمیم گیری صحیح نیستند.
۱۹.

ارزیابی بلوغ سرمایه فکری براساس مضامین پیوندِ یادگیری دوجانبه در شرکت های دانش بنیان حوزه نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیوند یادگیری دوجانبه بلوغ سرمایه فکری اولویت بندی تفسیرگرایانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 75
به دلیل تلاطم محیطی، بسیاری از شرکت های امروزی، چاره ای جز پیوند سطوح یادگیری های سازمانی با سرمایه های فکری خود ندارند، زیرا پیامدهای احتمالی چنین استراتژی هایی، شرکت ها را قادر می سازد تا با تحریک سطح انگیزه ها در چارچوب تغییرات محیطی، سطحی از بلوغ در سرمایه فکری را محقق نمایند، که زمینه سازی پایداری در فرآیندهای رقابتی شرکت ها گردد. هدف این پژوهش ارزیابی بلوغ سرمایه فکری براساس مضامین پیوندِ یادگیری دوجانبه می باشد. در این پژوهش به منظور شناسایی مؤلفه ها (بلوغ سرمایه فکری) و گزاره های پژوهش (مضامین پیوندِ یادگیری دوجانبه) از غربالگری نظری براساس پژوهش های مشابه استفاده شد. سپس به منظور تعیین پایایی مؤلفه ها و گزاره های پژوهش از طریقِ مشارکتِ ۱۶ نفر از متخصصان و خبرگان رشته مدیریت، از تحلیل دلفی استفاده شد. در بخش کمی مؤلفه ها و گزاره های شناسایی شده در قالب پرسشنامه های ماتریسی، توسط ۲۲ نفر از مدیران، مسئولان و کارشناسان صاحب نظر در سطح مختلف شرکت های دانش بنیان مورد ارزیابی تحلیل تفسیری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، گزاره گرایش های استراتژیک در یادگیری به عنوان تأثیرگذارترین مضامینِ پیوندِ یادگیری دوجانبه در شرکت های مورد بررسی محسوب می شود که باعث تقویتِ پایداری خلق دانس به عنوان مؤلفه ی موثر در بلوغ سرمایه فکری می شود. این نتیجه نشان می دهد گرایش های استراتژیک از طریق پایداری و اثربخشی شناساییِ ظرفیت های محیطی، شرکت را قادر می سازد تا دانش را برمبنای تغییرات محیطی کسب نماید و با ترکیب آن ها سببِ تقویت بهره وری گردد و ظرفیت های جذب و خلق دانش را به عنوان یک ارزش در خود نهادینه نماید.
۲۰.

Intellectual Capital Maturity Assessment Based on Ambidextrous Learning Themes: Evidence from Iranian oil and gas knowledge-based companies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Ambidextrous Learning Intellectual Capital Maturity Intuitive Fuzzy Sets (IFSs)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 551
The purpose of this study is to analyze the most effective basis for assessing the intellectual capital maturity based on the themes of the ambidextrous learning link. In terms of purpose, this research is part of developmental research. Because of the lack of a basis for assessing the intellectual capital maturity under ambidextrous learning in previous research, based on meta-synthesis in the first step, an attempt was made to identify components as the analytical basis of the research and propositions as reference variables. Then, in order to explain the identified components and propositions, in a small part, intuitive fuzzy sets (IFSs) was used to determine the most effective basis for evaluating the intellectual capital maturity based on the themes of the ambidextrous learning link. In this study, the target population consisted of two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative section, with the help of 16 management specialists and experts, an attempt was made at the university level to identify research components and propositions in the form of score forms. In the small section, 50 managers, officials and experts at various levels of knowledge-based companies participated. The results showed that the proposition of strategic tendencies in learning is considered as the most influential themes of the ambidextrous learning link in the studied companies, which strengthens the sustainability of knowledge creation as an effective component in the intellectual capital maturity.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان