محمدرضا عبدلی

محمدرضا عبدلی

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.
۱.

Auditors’ Wise Tactfulness in Professional Judgments by Total Interpretive Structural Modeling (TISM)

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۵
Since the auditing profession is a process engaged in judgment activities, knowing the reasoning concepts to achieve a level of rationale in audit judgment is the theoretical and fundamental concept in this profession. In this regard, tactfulness is one of the decision-making components in an auditor's judgment that assigns a level of reasoning for making an intellectual decision and promotes the level of judgment quality in auditing. Accordingly, the purpose of this research is Auditors’ Wise Tactfulness in Professional Judgments by Total Interpretive Structural Modeling (TISM). The mixed-methods approach was used for the research in which, in the qualitative part, two experts population as panel members, and, in the quantitative part, 30 independent auditors as the statistical population participated. In the qualitative part, the meta-analysis approach was used to identify the themes related to wise tactfulness in professional judgment, and then, the basic themes selected were examined based on two criteria, concordance coefficient and average, in three rounds reciprocally until theoretical saturation was met. At this point, 14 themes were accepted among 20 basic themes. In the quantitative part, the themes accepted were coded first and then were distributed among the respective population, based on a matrix questionnaire, to identify the most effective trait of auditor's wise tactfulness in professional judgment using the Total Interpretive Structural Modeling approach. According to the results, the theme adherence to the principles of professional ethics as a basic theme of professional thinking was selected as the most influential trait of wise tactfulness.
۲.

قابلیت های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۱
هدف:باگسترده تر شدن فضای رقابتی در سطح بازارهای مالی، شرکت هایی در این عرصه موفق تر هستند که به واسطه خلق ارزش ها و منابع غیرقابل تقلید، قابلیت های پویای خود را افزایش دهند و بر اساس آن بتوانند سهم بیشتری از بازار را به اختیار خود در آورند. توسعه این قابلیت ها ضمن دارا بودن بازده های احتمالی آتی از منظر رقابتی، در عین حال نیز می تواند به ارتقای سطح تعامل ارتباط شرکت با ذینفعان منجر شود و باعث گردد تا کارکردهای رقابتی شرکت تقویت شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت های رقابتی پویا بر کیفیت گزارشگری مالی است.  روش: در این پژوهش تعداد ۷۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از توانمندی تکنولوژیک بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای سنجش قابلیت رقابتی پویا استفاده شد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون استفاده گردید.  یافته ها: نتیجه بررسی های آماری و آزمون فرضیه پژوهش نشان داد، قابلیت های تکنولوژی بر اساس رویکرد منبع محور بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.  نتیجه گیری: این نتیجه نشان می دهد با توسعه ظرفیت های رقابتی باعث می گردد تا قابلیت های خلق منابع پایدار به عنوان یک مزیت رقابتی منجر به افشای با کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها شود.
۳.

بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۸
امروزه موفقیت در عملکردهای بازاریابی نه به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک ارزش در جهت پیشبرد اهداف شرکت ها محسوب می شود که نیازمند شناخت محیط داخلی و عملکردی شرکت ها و اصلاح ساختارهای دارای مشکل می باشد. در واقع هدف این پژوهش بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد بود. دوره ی زمانی پژوهشی 1392 تا 1397 بود و در این بازه زمانی تعداد 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد، ارتباط رتبه کنترل های داخلی بر نام تجاری در سطح خطای 1 درصد و بر عملکرد در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و باعث می گردد توانمندی های نام تجاری شرکت ها چه از نظر ارزش آفرینی و چه از منظر عملکردی همچون افزایش سهم بازار شرکت ها تقویت شود
۴.

طراحی مدل علل زمینه ای ایجاد کننده بلوغ حرفهای حسابرسان مبتنی بر رویکرد نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
ساختار هر حرفه ای برای شاغلین همچون چرخه ی از تولد تا افول است که وابسته به کارراهه ی شغلی افراد، باعث ارائه ی با کیفیت تر خدمات و وظایف شغلی فرد می گردد. بلوغ در حرفه ی حسابرس در بهبه ی ویژگی های ساختاری و الزاما آور تا حد زیادی مغفول مانده است، چرا که بسیاری از ایدولوژیست های این حرفه، بیشتر تمرکز خود را بر تدوین قوانین و مقررات نموده اند، و کمتر به روح فرد شاغل در این حرفه توجه شده است. هدف این پژوهش طراحی مدل علل زمینه ای ایجاد کننده بلوغ حرفه ای حسابرسان بر اساس تحلیل داده بنیاد می باشد. روش شناسی این تحقیق از حیث نتیجه، جزء تحقیقات توسعه ای، از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش اجرای کار کیفی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند و بر اساس روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه ای (تحلیل داده بنیاد) و با انجام مصاحبه داده های لازم جمع آوری گردید و کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شد. نتایج پژوهش یک سازه از علل زمینه ای ایجاد کننده بلوغ حرفه ای حسابرسان معرفی نمود که در آن بلوغ حرفه ای به عنوان یک فرآیند منسجم مبتنی بر ویژگی های شناختی که شامل 3 نوع بلوغ روانشناختی، بلوغ ادراکی و بلوغ مهارتی، ویژگی چندبعدی شامل 2 نوع بلوغ ساختاری و جایگاه شغلی و در نهایت ویژگی فراشغلی شامل بلوغ فرهنگی و بلوغ اجتماعی می باشد، در مسیر حرفه ای می تواند به اثربخشی بیشتر حسابرس کمک نماید. نتایج این تحقیق می تواند به شناخت و توسعه توانمندی های رفتاری و تخصصی یک حسابرس کمک نماید و کیفیت عملکردی آنان را نسبت به سایر حسابرسان افزایش بخشد.
۵.

شناخت رویکردهای تفکر انتقادی حسابرسان و بازنمایی آن در قالب تحلیل های پیوندی(تحلیل کیفی/تعاملی (IQA)

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۵
حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی از قضاوت حرفه ای استفاده می کنند. درصورتی که تفکر فلسفی حسابرس از جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد، قضاوت حرفه ای صحیح تری را به دنبال می آورد. همچنین، به واسطه توجه و اهمیت زیادی که مؤسسات حسابرسی برای دستیابی به بودجه های زمانی، به عنوان معیاری برای کارایی، قائل هستند، دشواری های آنان برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، تضاد بالقوه بین هزینه های کنترل و دستیابی به حسابرسی هایی با کیفیت بالا را تشدید نموده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی حسابرس بر قضاوت حرفه ای حسابرس و نیز تأثیر فشار بودجه زمانی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ذهنیت فلسفی حسابرس و قضاوت حرفه ای حسابرس است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که در بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین سه بعد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد. متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی احتمال بروز رفتارهای غیرحرفه ای نیز بیشتر می گردد. بدین صورت که ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر به دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان را از بکار بردن ذهنیت فلسفی بهینه دور می سازد؛ و این می تواند موجب شود حسابرس به صورت سطحی قضاوت نماید.
۶.

بررسی ارتباط بین محافظه کاری با کیفیت سود و شرایط تورمی اقتصادی در شرکتها

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین محافظه کاری با کیفیت سود و شرایط تورمی اقتصادی در شرکتها طی سال های 1392 تا 1397 می باشد. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق، از لوح های فشرده حاوی گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت هایی می باشد که حداقل از ابتدای سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1397 در آن حضور داشته اند و حجم نمونه آماری نیز بر اساس روش حذفی سیستماتیک 120 شرکت می باشد.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 120 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد اندازه(میزان) محافظه کاری حسابداری در طول دوره های رکود تجاری بیشتر از اندازه (میزان) محافظه کاری حسابداری در طول دوره های رونق تجاری می باشد.
۷.

بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها با نام تجاری و عملکرد

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۵
امروزه موفقیت در عملکردهای بازاریابی نه به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک ارزش در جهت پیشبرد اهداف شرکت ها محسوب می شود که نیازمند شناخت محیط داخلی و عملکردی شرکت ها و اصلاح ساختارهای دارای مشکل می باشد. در واقع هدف این پژوهش بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد بود. دوره ی زمانی پژوهشی 1392 تا 1397 بود و در این بازه زمانی تعداد 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد، ارتباط رتبه کنترل های داخلی بر نام تجاری در سطح خطای 1 درصد و بر عملکرد در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و باعث می گردد توانمندی های نام تجاری شرکت ها چه از نظر ارزش آفرینی و چه از منظر عملکردی همچون افزایش سهم بازار شرکت ها تقویت شود.
۸.

بررسی تأثیر دستکاری تعهدی سود بر رابطه فرااعتمادی و عملکرد شرکت

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۷
این پژوهش به بررسی تاثیر دستکاری تعهدی سود بررابطه فرااعتمادی و عملکرد شرکت پرداخته است. نمونه آماری شامل 104 شرکت در بازده سال های 1393 تا 1398 انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی یا تلفیقی حسب مورداستفاده شد. این داده های ترکیبی از داده های مربوط به شرکت های مختلف در سال های مختلف است و به صورت مشاهده ای شرکت-سال در نظر گرفته شدند. برای تحلیل و آزمون فرضیه ها از نرم افزار ایویوز استفاده می شود. در هر کدام از مدل های برازش شده، آزمون های مختلفی نیز انجام شدند. در خصوص آماره های مختلف مطرح شده در این آزمون ها، تصمیم گیری بر اساس مقایسه آماره های بدست آمده با مقادیر بحرانی و همچنین از طریق مقایسه احتمال بدست آمده از آماره مورد نظر با سطح خطای 5 درصد (سطح اطمینان 95 درصد) انجام گردید. نتایج بررسی های پژوهشی نشان داد در فرضیه اول، فرااعتمادی مدیران بر عملکرد شرکت ها تاثیر معنادار و مثبتی دارد؛ زیرا ضمن منفی بودن علامت ضریب رگرسیونی (0.064-)؛ احتمال آماره تی آن (0.0000) کمتر از سطح خطای 5% می باشد. لذا فرضیه اول در سطح اطمینان 95% تأیید می گردد. در فرضیه دوم: با انجام دستکاری تعهدی سود واقعی رابطه فرااعتمادی با عملکرد شرکت تعدیل می شود؛ زیرا ضمن منفی بودن علامت ضریب رگرسیونی (0.016-)؛ احتمال آماره تی آن (0.2921) بیشتر از سطح خطای 5% می باشد. لذا فرضیه دوم در سطح اطمینان 95% رد می گردد.
۹.

بررسی تأثیر ثبات در سودها با نقد شوندگی عملکرد شرکتها

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۷۱
این پژوهش به بررسی تاثیر ثبات در سودها با نقد شوندگی عملکرد شرکتها پرداخته است. نمونه آماری شامل 142 شرکت در بازده سال های 1393 تا 1398 انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج بررسی های پژوهشی نشان داد ثبات در سودها با مازاد نقدینگی پایدار، نقدینگی به روش اپلر و با نسبت نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
۱۰.

بررسی تأثیر عملکرد ارکان کنترلی بر دقت و زمانبندی ارائه اطلاعات مالی در شرکتها

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۶۲
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عملکرد ارکان کنترلی بر دقت و زمانبندی ارائه اطلاعات مالی در شرکتها طی سالهای 1393 تا 1398 می باشد. در این تحقیق ترکیب هیات مدیره (درصدهیات مدیره غیر موظف و درصد تغییرات هیات مدیره غیر موظف) به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند تا تاثیر آنها بر دقت و زمانبدی ارائه اطلاعات مالی مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق برای بررسی دقت زمانبدی ارائه اطلاعات مالی (قابلیت اتکاء و به موقع بودن افشاء) از گزارشات امتیاز شرکتی منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار استفاده می شود. امتیاز اطلاع رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع رسانی آن ها از نظر قابلیت اتکا و به موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری برابر با 138 شرکت می باشد
۱۱.

بررسی تأثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۳۲
در این پژوهش به بررسی تأثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه ی آماری متشکل از 110 شرکت، در بازه ی زمانی 1390- 1395 با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره با الگوی اقتصاد پنل دیتا می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، شرکت هایی که معاملات با اشخاص وابسته دارند نسبت به شرکت هایی معاملات با اشخاص وابسته ندارند، مدیریت سود بیشتری دارند و هرچه حجم ریالی معاملات با اشخاص وابسته افزایش یابد، مدیریت سود افزایش پیدا خواهد کرد. از طرفی ترکیب هیئت مدیره و سهامداران نهادی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود به ترتیب اثر منفی و مثبت دارد بدین معنی که هرچه ترکیب هیئت مدیره کاهش یابد، منجر به افزایش مدیریت سود می گردد و هرچقدر درصد سهامداران نهادی در شرکتی افزایش یابد، اثر مدیریت سود شرکت نیز افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به نتایج متغیرهای کنترلی، اهرم مالی و عمر شرکت رابطه منفی (معکوس) و متغیر اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود دارند اما بین فرصت های رشد با مدیریت سود رابطه ای وجود ندارد.
۱۲.

بررسی ارتباط بین مدیریت مخاطرات و منفعت حاصله در شرکتهای بورسی

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۶
هدف از سرمایه گذاری در سهام، کسب منفعت مناسب شارپ استفاده گردید. نمونه ی آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1393 است. عمدتا تصمیم گیری سرمایه گذاران بر پایه ریسک و بازده سهام است. از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران، سرمایه گذاری ها به سمت و سوی صنایعی هدایت خواهد شد که از بازده بیشتر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت مخاطرات و منفعت حاصله در شرکتهای بورسی است. برای سنجش مدیریت مخاطرات از سه معیار ضریب بتا، ریسک غیرسیستماتیک و نسبتتا 1398 که حجم آن 128 شرکت می باشد، انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. پژوهش انجام شده از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع همبستگی می باشد. نتایج حاصل از فرضیه ها معنادار و منفی بودن رابطه مخاطرات غیرسیستماتیک و نسبت شارپ را با بازده سهام نشان می دهد، اما رابطه ی معنی داری بین مخاطرات سیستماتیک و بازده سهام یافت نشد.
۱۳.

Developing a Measurement Model for the Sensitivity Analysis of Asset Returns with Regard to Beta Index of Exchange Rate in the Context of the Modified Capital Asset Pricing Model

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۷
With increasing trade among different countries The exchange rate fluctuations, consumption, inflation, and market portfolios are considered as major risk factors in financial markets. Hence this study aimed to examine the relationship between the exchange rate fluctuations and asset returns within a theoretical and empirical model, i.e. Consumption-based Capital Asset Pricing Model (CCAPM). To this end, a basic CCAPM was extended and imported consumables were included in Epstein and Zin’s recursive utility function. The research sample encompassed eight portfolios and monthly data from 2003 to 2014. The pricing model parameters were estimated using Euler's equations and Hansen and Singleton’s generalized method of moments (GMM). An estimation of the parameters of Euler's equations indicates the risk aversion and tolerance of economic factors, low elasticity of substitution for domestic consumables and imported consumables, and high elasticity of intertemporal substitution. In the next step, using Euler’s linearized equations as asset pricing model and Fama and Macbeth's two-step regression method, the effects of exchange rate risk premium, inflation, market efficiency, and consumption growth on return premium on assets were investigated. The results indicated the positive impact of the exchange rate risk premium, inflation, and market returns on the return premium on assets.
۱۴.

بررسی تأثیر حجم سرمایه گذاری، توانمندی سود آوری و حجم دارائیهای شرکتها بر به موقع بودن گزارشات توسط حسابرس مستقل

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۸
تأمین موقتی از اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران مهم است، زیرا بر روی آنها تأثیر می گذاردتصمیمات سرمایه گذاری اسناد تحقیق قبلی، انتشار های اواخر درآمد، بازار را منفی می دانند زیرا می توانند ارزش افشای عمومی را در ارتباط با قیمت اوراق بهادار کاهش دهند و نابرابری را در میان شرکت کنندگان در بازار که دسترسی مشابه به اطلاعات خصوصی را به اشتراک نمی گذارند، کاهش دهد. بررسی رابطه بین بازخور گزارش های حسابرسی و حجم سرمایه گذاری مهم است، زیرا یافته های این مطالعه به شرکت های مدیریتی یکی از عواقب ایجاد یک شرکت را به اطلاع می رساند به طوری که ممکن است اقدامات مناسب را برای کاهش هر گونه عواقب ناخواسته انجام دهد. تاخیر در گزارش درآمد که به کیفیت ضعیف گزارشگری مالی به بازار نشان می دهد. این تحقیق بررسی تاثیر حجم سرمایه گذاری، توانمندی سود آوری و حجم دارائیهای شرکتها بر به موقع بودن گزارشات توسط حسابر س مستقل بررسی می کند. به طور خاص، ما بررسی رابطه بین حجم سرمایه گذاری، سودآوری و حجم دارائیهای شرکت با تجزیه و تحلیل عامل تجزیه و تحلیل گزارش حسابرسی و سه پراکندگی برای حجم سرمایه گذاری برای توسعه یک عامل فرصت سرمایه گذاری بررسی. سه پروکسی برای حجم سرمایه گذاری عبارتند از: دارایی به بازار (FIRMASS)؛ حقوق صاحبان سهام (MKTBEQ)؛ و اموال ناخالص، تجهیزات بوته و تجهیزات (PPEGT). از دست دادن، تغییر حسابرس و صنایع دستی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده می شود. با نمونه ای از 100 از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1395، ارتباط مثبتی بین اندازه اندازه و عقب ماندگی گزارش حسابرسی پیدا می کنیم. بین سودآوری با گزارش دهی گزارش حسابرسی منفی پیدا می کنیم. بین حجم سرمایه گذاری و گزارش حسابرسی رابطه وجود ندارد.
۱۵.

استقلال حسابرس داخلی؛ رویکرد فرایندهای کاهنده سکوت و شجاعت حسابرسان داخلی

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۱
این مقاله به بررسی تأثیر فرآیندهای کاهنده سکوت سازمانی شرکت ها بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی می پردازد. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی- همبستگی است، همچنین بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری از 183 نفر حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و برای تحلیل یافته ها در قالب 5 فرضیه، از روش تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شد. در این پژوهش چگونه حالات مثبت همراه استقلال وظایف حسابرسی داخلی و حمایت ادراک شده سرپرست بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که خودکارآمدی، میزان امید، تاب آوری، حمایت ادراک شده سرپرست و استقلال حسابرس داخلی به عنوان معیارهای کاهنده سکوت سازمانی شرکت ها بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در نتیجه اگر نظارت های حمایتی نسبت به رفتار حسابرسان داخلی افزایش یابد، می توان انتظار داشت سطح جسارت رفتاری حسابرسان در افشای واقع گرایانه تر عملکردهای مالی شرکت های محل فعالیت خود افزایش یابد. This study examines the effect of reducing processes in organizational silence of companies on the ethical courage of internal auditors. It is conducted based on a survey-correlation method. Furthermore, it also focused on the responses of 183 accepted internal auditors on the stock exchange. Then, partial least squares analysis method was used for the findings in 5 frameworks. Moreover, items like positive statesalong with being independent in doing internal auditing responsibilities and perceived support of the supervisor on courage of internal auditors were carefully considered. Findings show that self-efficacy, level of hope, resilience and perceived support of the supervisor on courage of internal auditors have positive and significant effect as the reducing processes in organizational silence of companies on the ethical courage of internal auditors. Finally, it was concluded that more perceived support of the supervisor will end up to more courage on the behavior of such auditors in their performances.
۱۶.

بررسی ارتباط بین مؤلفه های نظام راهبری شرکتی برون سازمانی با شاخص پایداری سود شرکتها

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۸۶
رسوایی های حسابداری و سقوط شرکت هایی نظیر انرون و ولد کام در آمریکا و شرکت تل وان در استرالیا، نگرانی های جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که گزارش ها را تهیه و حسابرسی می کنند، بوجود آورد. سازمان های قانون گذار در کشورهای آمریکا و استرالیا به شکست شرکت ها و افشاء تقلب ها از طریق بهبود اصول راهبری شرکت پاسخ گفتند؛ بنابراین می توان انتظار داشت که پایداری سود و اصول راهبری شرکت به میزان زیادی با هم ارتباط داشته باشند. هدف از این تحقیق نیز بررسی وجود یا عدم وجود این رابطه است. در این پژوهش رابطه بین شاخص پایداری سود و سازو کارهای برخی از مولفه های نظام راهبری (هیات مدیره غیرموظف و عدم تمرکز مالکیت و درصد تغییرات هیات مدیره) در شرکت ها بررسی شده است. برخی از عملیات شرکت ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می شود. در واقع، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی بر عملیات شرکت ممکن است به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بوجود آید. اصول راهبری شرکتی برون سازمانی یکی از سازو کارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. سازو کارهای اصول راهبری شرکت می تواند فرصت های مدیریت سود را کاهش و در نتیجه پایداری سود را افزایش دهد.
۱۷.

بررسی تأثیر افشا نقاط ضعف داخلی بر ارزش برند و عملکرد برند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۴
امروزه موفقیت در عملکردهای بازاریابی نه به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک ارزش در جهت پیشبرد اهداف شرکت ها محسوب می شود که نیازمند شناخت محیط داخلی و عملکردی شرکت ها و اصلاح ساختارهای دارای مشکل می باشد. در واقع هدف این پژوهش بررسی تاثیر افشا نقاط ضعف داخلی بر ارزش برند و عملکرد برند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. دوره ی زمانی پژوهشی 1391 تا 1395 بود و در این بازه زمانی تعداد 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد، افشای نقاظ ضعف کنترل های داخلی بر ارزش برند در سطح خطای 1 درصد و بر عملکرد برند در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و باعث می گردد توانمندی های برند شرکت ها چه از نظر ارزش آفرینی و چه از منظر عملکردی همچون افزایش سهم بازار شرکت ها تقویت شود.
۱۸.

بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی با سود پرداخت شده و ترکیب مالکان در شرکتها

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۳
این تحقیق رابطه محتوای اطلاعاتی با سود پرداخت شده و ترکیب مالکان در شرکتها مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های بورس اوراق و بهادار تهران می باشند که تعداد 113 شرکت با دارا بودن شرایط لازم انتخاب شدند. در این پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان – کوک و ویسبرگ استفاده شده است. بنابر نتایج حاصل از این آزمون ، در مدل های اول و دوم پژوهش مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد بنابراین تخمین نهایی این مدل ها با استفاده از آزمون GLS صورت می گیرد تا فرض همسانی واریانس ها در تحلیل رگرسیون برقرار بماند و مشکل ناهمسانی واریانس ها به این ترتیب حل شود. نتایج نشان داد بین محتوای اطلاعاتی و سود پرداخت شده در سطح اطمینان 95% رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین در سطح اطمینان 95% مالکیت دولتی رابطه بین محتوای اطلاعاتی و سود پرداخت شده را تعدیل می کند.
۱۹.

طراحی تفسیرگرایانه ی و ساختارمندانه کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت های بازار سرمایه

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۲
هدف این پژوهش طراحی تفسیرگرایانه ی و ساختارمندانه کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت های بازار سرمایه می باشد. این پژوهش از حیث نتیجه، جزء پژوهش های توسعه ای، از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی-کاربردی و از حیث روش اجرای کار ترکیبی (کیفی و کمی) می باشد. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند، معیار انتخاب مصاحبه شوندگان، داشتن تجربه حرفه ای حسابرسی چه از منظر تحصیلات دانشگاهی و چه از منظر بررسی صورت های مالی و احاطه به پژوهش های کیفی و آشنایی با روند مصاحبه گری آن بود حال آنکه در بخش کمی تعداد ۲۱ نفر از حسابرسانِ داخلی شرکت های بازار سرمایه، براساس تجربه و دانش فنی برحسب روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به منظور پرنمودن پرسشنامه های ماتریسی مشارکت داشتند. نحوه جمع آوری داده برحسب روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه ای (تحلیل داده بنیاد) بود که با انجام مصاحبه داده های لازم جمع آوری گردید و بعد از کدگذاری مدل پژوهش براساس چارچوب تئوریک طراحی شد. سپس به منظور ارزیابی سطح پایایی از تحلیل دلفی با هدف رسیدن به کفایت نظری مولفه های اصلی پژوهش استفاده شد تا در نهایت در بخش کمی با مقایسه زوجی و قطری بین مولفه های قابلیت اینرسی در چندین مرحله، تاثیرگذارترین مولفه ی ارتقای کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت های بازار سرمایه مشخص شود. نتایج پژوهش نشان داد، مولفه منبع کنترل درونی و تعهد حرفه ای تاثیرگذارترین مولفه ی ارتقای کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت های بازار سرمایه می باشد.
۲۰.

تحلیل و شناسایی عوامل سلامت فکری، معنویت، تعهد پذیری افراد و ارتباط بین آنها (مورد مطالعه: دانشجویان و فارغ التحصیلان شاغل رشته حسابداری واحد شاهرود)

تعداد بازدید : ۳۶
ورود مفاهیمی همچون اخلاق ، حقیقت، باور به خداوند با نیروی برتر، معنا جویی در کار و در نهایت روح و معنویت همه حکایت از ظهور پارادایمی جدید در عرصه سازمانی دارد در این تحقیق تاثیر و ارتباط سلامت رفتاری افراد از جنبه ساختاری، اقتصادی و اجتماعی با معنویت در حوزه های پایبندی به ارزشهای اخلاقی، معنویت ذهنی و فرهنگی وهمینطور با میزان تعهد پذیری در افراد در حوزه های عاطفی و اجتماعی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته شده است در ابتدا به کمک روش ارزیابی انتقادی و مرور63 پژوهش مربو به موضوع و نیز خبرگان دانشگاهی و باتجربه، فاکتورها و عوامل موثر بر هر یک از متغیرهای تحقیق شناسایی و امتیازدهی و اولیت بندی شدند سپس با اتکا به تحلیل های فراترکیب و تحلیل دلفی مورد تحلیل قرار گرفتند جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حسابداری دانشگاه آزاد شاهرود به تعداد 143نفربودندکه در قالب پرسشنامه کتبی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند نتایج دریافتی از دیدگاه آنها شناسایی عوامل موثر مولفه های اصلی سلامت فکری، معنویت و تعهدپذیری بود بعلاوه مشخص گردید بین معنویت و میزان تعهد پذیری در افراد رابطه قوی و مستقیمی وجود دارد و سلامت فکری به میزان زیادی می تواند متاثر از معنویت فردی و درونی افراد باشد بعلاوه سلامت فکری نقش زیادی در تعهد پذیری افراد در مسئولیت های مختلف ایفا می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان