محمدرضا عبدلی

محمدرضا عبدلی

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

سنخ شناسی الگوهای تفکر حسابرسان در قضاوت های حرفه ای بر اساس روش تحلیل کیو (Q)

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۳
هدف این پژوهش سنخ شناسی الگوهای تفکر حسابرسان در قضاوت های حرفه ای بر اساس روش تحلیل کیو ( ) می باشد. این پژوهش در بازه زمانی یکساله ۱۳۹۶-۱۳۹۷ با مشارکت دو جامعه هدف از طریق روش تحلیل کیو انجام گرفت. در بخش اول که شناسایی گزاره های کیو یا گفتمان معیارهای قضاوت حسابرسان بود تعداد ۱۲ نفر از متخصصان رشته حسابداری مشارکت داشتند که براساس واکاویی محتوایی به واسطه تحلیل فراترکیب تعداد ۱۸ گزاره کیو از میان ۲۴ مقاله مرتبط و ارزیابی شده انتخاب شد. سپس به منظور تحلیل کیو و شناخت الگوهای ذهنی حسابرسان در مورد قضاوت حرفه ای، تعداد ۱۸ نفر از شرکای حسابرسی که اعلام آمادگی کرده بودند، مشارکت نمودند، اما بدلیل عدم تفهیم در امتیاز دادن و اولویت بندی گزاره های کیو، ۴ پاسخ از دور تحلیل ها حذف شدند و تنها ۱۴ نفر از شرکا به از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند در این بخش همکاری کردند. نتایج از طریق تحلیل عاملی و روش واریماکس انجام گرفت و نتایج نشان داد، براساس ۱۸ گزاره کیو، ۳ الگوی ذهنی در مورد قضاوت های حرفه ای حسابرسان وجود دارد. در واقع براساس امتیاز اولویت ها به گزاره ها سه الگوی ذهنی قضاوت حرفه ای مبتنی بر ویژگی های شواهد و مدارک ارائه شده، الگوی ذهنی قضاوت حرفه ای مبتنی بر رفتارهای حرفه ای و الگوی ذهنی قضاوت حرفه ای مبتنی بر تحلیل شهودی شناسایی شدند و مورد تأیید قرار گرفتند. این نتایج می تواند به عنوان مکانیزم هایی جهت تدوین رویه ها و شناخت معیارهای قضاوتی حسابرسان کمک کند و باعث گردد درک بهتر نسبت به محتوای تصمیم های حسابرسان گردد.
۲.

بررسی تأثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
با تغییر قوانین و پشت سرگذاشتن بحران های مالی طی سال های اخیر، سهامداران و سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات بهتر، نیاز مند گسترده تر شدن ابعاد و کیفیت اطلاعات قابل اتکاتر هستند. یکی از این منابع مهم در بازارهای سرمایه، وجود و تصمیم های مدیران به عنوان سکان داران شرکت ها هستند، که عملکرد آنها در تصمیم گیریشان می تواند تا حدی به تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک نماید. بر پایه این استدال، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1395 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ثبات مدیریتی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی و معناداری دارد. همچنین مشخص گردید، ثبات مدیریتی ارتباط انگیزه های فرصت طلبانه مدیریت سود با ارزش شرکت را در جهت منفی تقویت می نماید. به بیان دیگر، ثبات مدیریتی باعث می شود مدیران بجای دستکاری در سود و پیگیری اهداف کوتاه مدت، از طریق سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های سودآور، به دنبال اهداف بلند مدت تر بروند و از این طریق باعث افزایش ارزش شرکت گردند.
۳.

Modeling and Rating Financial Soundness Indicators of Commercial Banks Using Confirmatory Factor Analysis and TOPSIS method

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۸
Several financial soundness frameworks, such as CAMELS, are currently present in the banking industry, but some evidence suggests that the present frameworks have inefficiencies in an Islamic banking environment. This study is aimed at identifying and prioritizing the adjusted financial soundness indicators in Iranian banks. In this paper, the factors affecting financial soundness in banking industry were investigated and rated based on the viewpoints of 382 banking experts. Data gathering is done by designing a questionnaire. The research method is descriptive-correlation. For data analysis and the testing of the hypotheses, R-test software and confirmatory factor analysis have been used. TOPSIS method is used to rate the indicators from the points of view of senior banking managers. The findings showed capital adequacy, asset quality, profitability, liquidity, management quality, sensitivity to market risk, Islamic banking, corporate governance, and facilities with technical and economic backing affect the financial soundness of banks, while the liquidity and profitability indexes have the most impact.
۴.

طراحی مدل تفسیری- ساختاری (ISM) عوامل موثر بر بهبود کنترل های داخلی شرکت ها مبتنی بر رویکرد فراترکیب

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۳
هدف این پژوهش طراحی مدل تفسیری-ساختاری (ISM) عو امل موثر بر بهبود کنترل های داخلی شرکت ها مبتنی بر رویکرد فراترکیب می باشد. در این پژوهش تعداد 12 نفر از متخصصان رشته حسابداری که همگی عضو هیات علمی دانشگاه بودند، در دو بخش تحلیل فراترکیب و تحلیل ساختاری-تفسیری مشارکت نمودند. این پژوهش در بازه زمانی شهریور ماه 1396 تا مهر 1397 به طول انجامید. روش پژوهش براساس نتیجه جزء پژوهش های کاربردی است و بر مبنای نوع داده جزء پژوهش های کیفی محسوب می شود. نتایج نشان داد در بخش فراترکیب بیش از 69 منبع مورد بررسی قرار گرفتند، که در نهایت 48 مقاله براساس سه معیار عنوان، محتوا و چکیده وارد مرحله ارزیابی انتقادی شدند که نتیجه ی آن شناسایی 3 مولفه اصلی تحت عنوان مکانیزم نظارتی کنترل داخلی، مکانیزم کیفی کنترل داخلی و مکانیزم ارزیابی کنترل داخلی بود که در قالب 16 مولفه فرعی از طریق تحلیل دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. در تحلیل دلفی 6 مولفه فرعی در قالب دو مرحله تحلیلی حذف شدند و در نهایت 10 مولفه فرعی بهبود کیفیت کنترل داخلی براساس تحلیل ساختاری-تفسیری با استفاده از ماتریس دستیابی و خودتعاملی تحلیل شدند و در نهایت الگوی 8 سطحی از مولفه های تاثیرگذار بر بهبود کیفیت کنترل داخلی شرکت های بورسی ارائه شده، که براساس نتایج این بخش مشخص گردید، مولفه استقلال هیات مدیره به عنوان مولفه فرعی مکانیزم های نظارتی کنترل داخلی، با اهمیت ترین معیار در این رابطه می باشد و در سطح دوم معیار منشور اخلاقی حسابرسی داخلی قرار گرفت. در واقع نتایج نشان داد، وجود معیارهای نظارتی و کیفی در لایه های اولیه می تواند به معیارهای ارزیابی کنترل داخلی در لایه های و سطوح بالاتر به منظور افشای بهتر اطلاعات و عملکردهای داخلی کمک نماید.
۵.

طراحی الگوی تعاملی تاثیرگذاری همزمان مولفه های بیش اعتمادی مدیران ، عدم قطعیّت تورم و شیوه ی تأمین مالی بر بیش سرمایه گذاری شرکتی با در نظرگرفتن شرایط اقتصاد کلان ایران

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
بررسی همزمان اعتماد بیش از حد مدیران اجرایی در کنار مولفه هایی مانند شرایط عدم قطعیت تورم و یا شرایط نا اطمینان اقتصاد کلان مسئله تاثیر گذاری بر افزایش بیش سرمایه گذاری در شرکت ها را به طور جامع نگر مشخص می سازد. از آنجایی که ادبیات قبلی اشاره به تاثیر گذاری هر کدام از مولفه ها به صورت جداگانه داشته، تحلیل اثرات توام می تواند نگرش جدیدی پیرامون موضوع فراهم کند. براین اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1397 انتخاب شده و برای آزمون فرضیات از روش تحلیل الگوهای پروبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط تعاملی مولفه های بیش اعتمادی مدیریت در امور مالی و سرمایه گذاری، عدم قطعیت تورم یا ریسک نرخ تورم و گزینش شیوه ی تامین مالی منابع یا ریسک اهرم در ساختار سرمایه، توسط مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،توام با اعمال متغیرهای میانجی نمایه های اقتصادی در سطح کلان اقتصادی، تأثیر معنی داری بر فزایندگی احتمال وقوع
۶.

The Effects of the CEO’s Perceptual Bias in Economic Decision-Making and Judgment on the Capabilities of the Financial Reporting Quality

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۰
The current research sets out to identify and scrutinize the impact of the CEO’s perceptual biases in judgment and economic decision-making on the reporting quality of the firms listed on the Tehran Stock Exchange. Adopting a mixed method, the present study first seeks to detect the components and indices of CEO’s perceptual biases via critical appraisal and with the special participation of 10 accounting experts. Afterwards, the rec-ognized indices are set to undergo a Delphi analysis given the mean and the coefficient of agreement. The verified indices are then adapted to the ac-counting models and analyzed in the form of research hypotheses. The re-sults of qualitative analysis using Delphi method verify the reliability of 16 indices out of 22 ones. Regarding the quantitative analysis, the association between the indices of the CEO’s perceptual biases in judgment and econom-ic decision-making, and the primary proxies of financial reporting, namely reliability and competitiveness is tested. The findings reveal that the indices of the CEO’s perceptual biases in judgment and economic decision-making exert a significantly negative effect on financial reporting reliability and competitiveness.
۷.

ارائه الگوی شاخص های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۳
بانک ها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین کننده ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخص های سلامت بانکی به ویژه شاخص های سلامت در بانکداری اسلامی می باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 382 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک ها می باشند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه خبرگان بانکی و دانشگاهی شاخص هایسلامت بانکی انتخاب واز طریق طراحی پرسشنامه توسط محقق، بررسی گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی مؤثر می باشد؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویه های بانکداری اسلامی بر سلامت بانکی مؤثر می باشد و در این رابطه پیشنهاد می گردد شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخص ها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.
۸.

ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
نظام بانکی بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود. صحت و سلامت مالی نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، انتخاب و تعیین شاخص های سنجش سلامت بانکی یکی از مراحل مهم و کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص های سنجش سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی است. به این منظور 507 پرسشنامه در سال 1397 در بین خبرگان بانکی شامل بانک های تجاری کشور و همچنین خبرگان دانشگاهی توزیع و تحلیل شد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی، علاوه بر شاخص های کملز شامل مؤلفه های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت و حساسیت نسبت به ریسک بازار، شاخص های دیگری نظیر بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی و الزامات قانونی بر سلامت مالی بانک ها تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان داد مؤلفه های سلامت مالی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. این شواهد لزوم توجه به یک نگاه جامع شامل شاخص های پیشنهادی را برای بهبود سنجش سلامت مالی مطرح می سازد.
۹.

انگیزه های رقابتی و تجدید ارائه صورت های مالی: آزمون نظریه محرک-پاسخ

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۶
بر طبق نظریه ی نمایندگی، برای کاهش مشکلات و تضادهای نمایندگی بایستی سازوکارهای کنترلی مناسب به گونه ای اتخاذ گردد تا مدیرعامل در جهت منافع سهامداران حرکت نمایند و در ارتقای سطح شفافیت های مالی گزارشگری به سهامداران کمک نمایند. یکی از این راه کارها توجه به انگیزه های رقابتی مدیر عامل در قالب استراتژی هایی برای تقلیل با تعارض ها و هزینه های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه های رقابتی بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تئوری محرک-پاسخ می باشد. در این پژوهش تعداد 72 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1395 مورد توجه قرار گرفتند و از طریق رگرسیون لوجستیک آزمون فرضیه های پژوهش انجام شد. نتایج نشان داد، انگیزه های رقابتی مدیر عامل باعث کاهش تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها می شود. همچنین مشخص گردید دوره تصدی مدیر عامل تاثیر انگیزه های رقابتی مدیر عامل بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها را در جهت منفی تعدیل می کند. در نهایت مشخص گردید، انتصاب مدیر عامل جدید از درون شرکت می تواند به تقویت تاثیر مثبت انگیزه های رقابتی مدیر عامل بر تجدید ارائه صورت های مالی کمک نماید.
۱۰.

Investigating the Relationship between Managerial Entrenchment and Internal Control Weakness (Operant Conditioning Behavior Theory Test)

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
Purpose: In the shadow of separation of the ownership from the control and the problem of representation arising from it in the modern business world, there is a need to pay attention to the CEOs' approaches toward takeover as decision makers in this area. Managerial entrenchment is considered as one of the consequences of separation of ownership from control that explains the difference between the incentives in the corporate management and causes a disturbance in internal control as a communication mechanism between the corporate's performance and the capital market. Paying attention to operant conditioning behavior like tournament incentives as a functional behavioral stimulus in CEOs reduces the profit-seeking attitudes among them and increases the effectiveness of the corporates' performance mechanisms in disclosing financial reporting. The purpose of this research is to study the relationship between the managerial entrenchment and the internal control weakness by operant conditioning behavior theory test. Design/methodology/approach: In this research, 95 companies listed in Tehran Stock Exchange were evaluated between  2013 and 2018. Considering the duality of internal control assessment, logistic regression in SPSS software was used in this research. Findings: Results of the research showed that there is positive and significant relationship between the managerial entrenchment and the internal control weakness. But there is a negative and significant relationship between the tournament incentive and the internal control weakness. Moreover, it was found that the negative relationship between the managerial entrenchment and the corporates' internal control is mediated by the tournament incentive. Originality/value: Considering that little attention has been paid to motivational issues of the CEOs under the representation theory over the past few years, the present research attempts to investigate managerial entrenchment approach with the effectiveness of internal controls through analysis of the operant conditioning behavior theory to provide more reliable experimental results for the investors and the shareholders.
۱۱.

بررسی تاثیر حساسیت تجدید ساختار دارایی ها بر اهرم مالی هدف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۳
دستیابی به یک اهرم مالی بهینه یکی از اهداف و الویت های اصلی مدیران مالی شرکت ها برای دستیابی عایدات بیشتر از محل مدیریت هزینه ها می باشد. چرا که فقدان ساختار سرمایه مناسب در هر شرکتی، زمینه های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند به بروز مسائلی همچون عدم کارایی منجر شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر حساسیت تجدید ارزیابی دارایی ها بر نسبت اهرم مالی هدف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش 5 سال و در بازه زمانی 1390 تا 1394 می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که تعداد 102 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر این مبنا 510 مشاهده بر اساس سال-شرکت صورت پذیرفت. نتایج پژوهش مشخص ساخت، با توجه به ضریب و سطح خطا، متغیر حساسیت تجدید ساختار دارایی ها، ارتباط منفی و معناداری با انحراف اهرم مالی دارد. همچنین مشخص گردید، شرکت های چارک اول (که دارای بیشترین حساسیت تجدید ساختار دارایی ها می باشند)، با سرعت 85 درصد در سال، اهرم واقعی خود را به سمت اهرم هدف تعدیل می نمایند. سرعت تعدیل شرکت های چارک اول 16 درصد نسبت به کل شرکت های مورد بررسی، بیشتر است.
۱۲.

بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان و رابطه آن با بی تفاوتی سازمانی

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۰
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش وپرورش شهر اهواز و تعیین رابطه آن با بی تفاوتی سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 194 نفر از کارکنان است که با بهره گیری از نمونه گیری خوشه ای، تعداد 123 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند؛ سپس با استفاده از پرسشنامه های OCQ و OIQ، داده های موردنیاز گردآوری شد. بررسی و تحلیل نتایج نشان داد که بین مؤلفه های تعهد سازمانی و مؤلفه های بی تفاوتی سازمانی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد؛ همچنین مشخص شد که کمترین همبستگی با متغیر وابسته تعهد سازمانی را بی تفاوتی به مدیر دارد
۱۳.

بررسی ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیران و پیش بینی سود مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
سیستم اطلاعاتی معتبر، صحیح و مربوط یکی از عوامل مؤثر برکارایی و توسعه بازارهای سرمایه است که با ارائه اطلاعات به موقع وقابل اتکا از میزان عدم اطمینان می کاهد و موجب تصمیم گیری بهینه می شود. یکی از اطلاعات مهم در بازار سرمایه، پیش بینی سود توسط مدیریت است و یکی از عواملی که در پیش بینی سود مؤثر است بیش اطمینانی مدیران می باشد نظر به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی ارتباط اطمینان بیش از حد مدیریت و ویژگی های پیش بینی سود پرداخته شد. نمونه آماری 127 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1394- 1388 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیریت و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و این پدیده روانشناسی موجب افزایش در فراوانی پیش بینی سود در شرکت می شود. همچنین نتایج نشان داد که بیش اطمینانی مدیریت باعث افزایش تعدیل مثبت سود پیش بینی شده نسبت به تعدیل منفی سود پیش بینی شده می شود .بدین معنا که مدیرانی که دچار بیش اطمینانی هستند، تعدیل مثبت سود پیش بینی شده بیشتری دارند.
۱۵.

تحقیقی پیرامون ارتباط بین نگه داشت نقدینگی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

۱۷.

زن منشی و تاثیر آن بر حسابرسی (با تاکید بر حسابرسی صورتهای مالی)

نویسنده:

کلید واژه ها: زن منشی رویه های حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳
پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات رفتاری مولفه فرهنگی زن منشی بر اساس مدل هافستد بر حرفه حسابرسی ایران پرداخته است شناسایی وجود چنین تاثیراتی و ابعاد آن می تواند به شناسایی بهتر رفتار حسابرسان و بهبود کیفیت خدمات حرفه ای آنها کمک نماید جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش اعضای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند تعداد حسابرسان آزمون شده 253 نفر می باشند که از 21 موسسه حسابرسی انتخاب شده اند انتخاب آنها بر اساس روش تصافی ساده می باشد. در فرضیه های پژوهش تاثیر شرایط فرهنگی زن منشی بر رشد و ارتقای حرفه ای حسابرسان، میزان رعایت قوانین و مقررات حرفه ای توسط حسابرسان و قواعد و رویه های مورد اعمال حسابرسان در رسیدگیها بررسی و آزمون شده اند نتایج آزمون آماری تایید تاثیر زن منشی بر انتخاب و ارتقای شغلی حسابرسان در موسسات حسابرسی و عدم تایید تاثیر زن منشی بر انتخاب رویه های حسابرسی توسط حسابرسان و عدم تایید تاثیر زن منشی بر میزان رعایت قوانین و مقررات حرفه ای در رسیدگیها می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان