فرزین  خوشکار

فرزین خوشکار

مدرک تحصیلی: مدرس گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
این پژوهش در زمینه نسبت های مالی سودآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی تداوم فعالیت بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی شرکت های بورسی با استفاده از شاخص Q توبین است. این تحقیق بر اساس هدف تحقیق کاربردی محسوب می گردد و بر اساس ماهیت داده کمی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی است. نمونه های تحت بررسی در این تحقیق شامل 43 شرکت ورشکسته و 43 شرکت غیر ورشکسته، طی دوره مالی 5 ساله 91-95 می باشد. جهت آزمون فرضیات مدنظر در این تحقیق، از دو روش آزمون آماری تحلیل تشخیصی (با استفاده از داده های مقطعی) و رگرسیون لوجستیک (با استفاده از دیتا پنل) استفاده شده است. نتایج هردو روش آماری فوق، وجود رابطه معنی دار بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی را در سطح خطا 5% تایید می کند.
۲.

بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۴
با توجه به اینکه شرکت های خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهد، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد 106 شرکت در طی دوره زمانی 1395- 1390 از طریق روش هدفمند(سیستماتیک) بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید.برای تخمین مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی رابطه uشکل معکوس وجود دارد و بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانودگی رابطه u – شکل معکوس وجود ندارد و رابطه مستقیم مطرح است.
۳.

تاثیر سیاست سرمایه در گردش میانه رو بر انعطاف پذیری مالی با توجه به ساختار مالکیت

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
افزایش ارزش شرکت یا افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مناسب و مطلوب حاصل می شود و حداکثر کردن ارزش شرکت زمانی تحقق می یابد که شرکت از سلامت مالی برخوردار باشد. در این تحقیق اطلاعات 110 شرکت که در طی سال های 1390 الی 1396 در بورس حضور داشتند مورد آزمون قرارگرفت. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزار 16 Spss و 19 Eviews انجام شده است. این پژوهش از جنبه روش استنتاج توصیفی تحلیلی و از نوع رگرسیون و همبستگی می باشد و از نظر زمانی و نوع طرح پژوهش، پسرویدادی است. همچنین داده ها در این پژوهش مبتنی بر داده های کمی و درچارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی می باشد در این تحقیق 3 فرضیه تدوین شده است که با توجه به تجزیه وتحلیل داده ها این تحقیق نشان می دهد که تاثیر سیاست سرمایه درگردش میانه رو بر انعطاف-پذیری مالی در شرکت ها با مالکیت های مدیریتی، خصوصی و نهادی، رابطه معناداری وجود ندارد.
۴.

شناسایی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری باتاکید برنقش تعدیلگر سهامداران کنترلی

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
هدف این تحقیق بررسی شناسایی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری با تاکید بر نقش تعدیلگر سهامداران کنترلی می باشد. برای رسیدن به هدف می بایستی مبانی نظری و پژوهش های انجام شده در مورد نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار می گرفت تا اطلاعات مورد نیاز را به دست دهد. در این راستای مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، چهارچوب ها و رویکردهای مختلفی برای سنجش مولفه محافظه کاری حسابداری و تطبیق آنها با مباحث موجود در شرکت های مورد مطالعه جهت سنجش سهامداران کنترلی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که تعداد 121 نمونه شرکت در طی سالهای 1392-1396 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر داردو سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
۵.

بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
راهبری شرکتی عاملی مؤثر بر نوع واکنش شرکت نسبت به تغییرات نرخ مالیات شرکت ها است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی می باشد. به منظور سنجش اعتماد به نفس بیش ازحد مدیریت دو شاخص متفاوت بر اساس پژوهش های گذشته تعریف شد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 120 سال- شرکت در بازه زمانی 1396-1391 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیریت رابطه میان حاکمیت شرکتی و اجتناب از مالیات را تحت تأثیر قرار می دهد.
۶.

بررسی عوامل مرتبط با اندازه عملکرد حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۷
هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیرات عوامل مرتبط با میزان عملکرد حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 1391 لغایت 1396 در بورس فعال بوده اند که از میان آنها تعداد 82 شرکت به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش مورد گزینش قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از الگوی رگرسیونی معرفی شده با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مالکیت توزیع شده شرکت بر میزان عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر ندارد. همچنین ، اندازه شرکت بر میزان عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر ندارد. نتایج نشان داد، نسبت دارایی های شرکت بر میزان عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر ندارد. نتایج نشان داد ، نوع صنعت بر میزان عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر دارد. نتایج نشان می دهد که اگر تعداد اعضای کمیته حسابرسی افزایش یابد؛ به احتمال زیاد عملکرد حسابرسی داخلی افزایش می یابد و به همین دلیل می توانند زمان مورد نیاز برای صدور گزارش حسابرسی را به شدت کاهش دهند. نتایج نشان داد، مدیریت ریسک بر میزان عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر دارد.
۷.

ارتباط بین قدرت مدیرعامل، ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ایران

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می شود. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که از سال 1391 شرکت های بورس اوراق بهادار ملزم به تشکیل این کمیته شده اند. علاوه بر این تفکیک مالکیت از مدیریت نیز سبب شده تا به قدرت مدیرعامل جهت افزایش منافع شخصی افزوده شود. درنتیجه این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی داخلی را موردبررسی قرار داده و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط آن ها را موردمطالعه قرار دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ طرح پژوهشی از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و از نظر استدلال، از نوع پژوهش های استقرایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و با در نظر گرفتن محدودیت هایی، 162 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین قدرت مدیرعامل اثر تعدیل کننده در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان