فرزین خوشکار

فرزین خوشکار

مدرک تحصیلی: مدرس گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
۱.

اثربخشی مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری مالی مدیریت ریسک عملکرد حسابرسی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 789
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 159 شرکت بوده و روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. در این تحقیق مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی به عنوان متغیرهای مستقل؛ کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت اقلام تعهدی، فرصتهای رشد، تقسیم سود، هزینه نمایندگی و جریان نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نتایج تحقیق نشان داد مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان داد اندازه شرکت، فرصتهای رشد و تقسیم سود بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم و معناداری دارند و متغیرهای اهرم مالی، هزینه نمایندگی و نسبت اقلام تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معکوس و معناداری دارند. جریان نقدی عملیاتی نیز تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد.
۲.

رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی

کلید واژه ها: مدیریت سود بازده سهام اثرات مقطعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 362
بازده سهام را می توان محصول مکانیسم کشف قیمت دانست. در مطالعات مربوط به ارتباط بین مدیریت سود و بازده سهام رابطه، جهت و ماهیت درون زای مدیریت سود، یعنی اثرات مقطعی نادیده گرفته شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی بتای بازار، اندازه شرکت و اثر ارزش می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 165 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین مدیریت سود واقعی و بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در شرکت هایی با بتای بالاتر، شرکت های بزرگ و شرکت های با ارزش بازار بالاتر، رابطه میان مدیریت سود واقعی و بازده سهام قوی تر است.
۳.

رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی تقلب شرکت حق الزحمه حسابرسی گردش حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 260
پژوهش حاضر به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 1400 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1394 تا 1400 به عنوان سال آتی انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت رابطه معکوس معناداری وجود دارد. و بین کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با نقش حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با نقش گردش حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
۴.

تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت

کلید واژه ها: عدم قطعیت سیاست اقتصادی سرمایه گذاری شرکت عمر شرکت اهرم مالی و اندازه شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 50 تعداد دانلود : 262
هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت می باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1391- 1400 می باشد، همچنین این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت تاثیر معکوس و معنی داری دارد؛ یعنی افزایش عدم قطعیت سیاست های اقتصادی سبب کاهش ورود جریانات نقدی به سمت سرمایه گذاری می شود .
۵.

رابطه نظارت کارآمد با گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت های با مالکیت خانوادگی

کلید واژه ها: نظارت کارآمد گزارشگری مالی متقلبانه مالکیت خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 391
بیش از نیمی از عاملان تقلب در صورت های مالی مدیریت هستند. نظارت ناکارآمد، فرصتی را برای مدیران فراهم می کند تا رفتار متقلبانه داشته باشند. هدف این تحقیق بررسی رابطه نظارت ناکارآمد با گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت های با مالکیت خانوادگی است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 165 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 10 ساله بین سال های 1391 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین نظارت کارآمد (شاخص کیفیت کنترل داخلی و مالکیت نهادی) و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین بین مالکیت خانوادگی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد؛ اما مالکیت خانوادگی بر رابطه بین نظارت کارآمد و گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر معنی داری ندارد.
۶.

تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام

کلید واژه ها: تنوع جنسیتی اعضای هئیت مدیره رشد پایدار شرکت نقد شوندگی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 572
هدف این پژوهش به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام می پردازد. محدوده موردمطالعه برای این تحقیق شامل هشت سال، یعنی از سال های 1392 تا 1399 است. پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و در تقسیم بندی بر مبنای ماهیت در گروه تحقیقات همبستگی قرار می گیرد که بر اساس شیوه استقرایی به نتیجه گیری می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام شرکت تأثیرگذار نیست.
۷.

رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به خوش بینی مدیران

کلید واژه ها: سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ارزش شرکت خوش بینی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 286
نگهداری وجه نقد داخلی یک گزینه تأمین مالی کم هزینه برای شرکت ها فراهم می کند؛ اما ارزش شرکت با وجود پول نقد تا یک نقطه افزایش می یابد، اما با فراتر رفتن مانده وجه نقد از آستانه تخمینی تجربی که آن را "سطح بهینه" می نامند، کاهش می یابد. هدف این پژوهش بررسی رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به خوش بینی مدیران می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 165 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و خوش بینی مدیران موجب تقویت رابطه منفی بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش می شود.
۸.

اثرات توزیعی و درآمدی مالیات بر ارزش افزوده (نرخ 9 درصد) در بخش تولید

کلید واژه ها: مالیات بر ارزش افزوده اثرات توزیعی اثرات درآمدی بار تنازلی و کارایی وصول مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 449
اهدافی چون افزایش درآمد مالیاتی، تشویق تولید و سرمایه گذاری، کاهش نابرابری و ارتقای رفاه اجتماعی از محورهای اصلی مرتبط با نظام مالیاتی و کارکرد اقتصادی آن است این تحقیق به بررسی اثرات توزیعی و کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 9 درصد بر بخش های تولیدی می پردازد. این مطالعه از لحاظ استفاده، کاربردی است. برای بررسی میزان تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده شده است روش تجزیه وتحلیل بر مبنای روش اقتصادسنجی ب ا استفاده از روش پانل دیتا و استفاده از نرم افزار EVIEWS است و برای ارزیابی کارایی وصول مالیات (نسبت بهره وری) از روش تحلی ل داده- ستانده مربوط به سال 1390 (به عنوان آخرین جدول موجود) استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 9 درصد بر بخش تولیدی بار تنازلی ندارد و تأثیری بر توزیع درآمد نخواهد گذاشت. همچنین میانگین کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده به شیوه تولید و مصرف در سال 94 تا 1397 به بعد ترتیب 5/39 و 32/0 درصد می باشد. این میزان از کارایی وصول و درآمد مالیاتی ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر بخش تولیدی (با توجه به نرخ آن) در سطح تقریباً پایینی قرار دارد.
۹.

بررسی رابطه ی اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اعضای هیئت مدیره کمیته حسابرسی عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 652
این مطالعه به بررسی رابطه ی اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. شرکتهایی که از سال 1394 تا 1400 عضو بورس هستند به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضرانتخاب شدند که از این شرکت ها بر اساس معیارهای غربالگری شده تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری مشخص شده است. نتایج و شواهد تجربی نشان می دهد که بین اندازه هیات مدیره و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین استقلال هیات مدیره و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. بین شکل کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین تاثیر کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
۱۰.

شیوه های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود

کلید واژه ها: مدیریت سود واقعی مدیریت سودِ اقلام تعهدی ترکیب هیئت مدیره پایداری سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 893
پایداری سود بیانگر ثبات و دوام سود است. از دیدگاه سرمایه گذاران، سودهای با دوام و باثبات به دلیل استمرار آنها مطلوب هستند و سهم قابل توجهی در تداوم و پایداری بلندمدت یک شرکت و اثربخشی بازار مالی دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه شیوه های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی و ترکیب هیئت مدیره با پایداری سود می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 142 شرکت در بازه زمانی 1391-1399 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ی پژوهش از شیوه تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد، بین مدیریت سود اقلام تعهدی و پایداری سود رابطه معنی دار و منفی وجود دارد؛ همچنین بین استقلال هیئت مدیره و پایداری سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ اما نتایج بیانگر آن بود که رابطه میان مدیریت سود واقعی و اندازه هیئت مدیره با پایداری سود معنی دار نیست.
۱۱.

تاثیر اهمیت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی با توجه به چرخش اجباری حسابرس

کلید واژه ها: اهمیت صاحبکار کیفیت حسابرسی چرخش اجباری حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 591
اهمیت صاحبکار، میزانی است که صاحبکار برای یک مؤسسه حسابرسی ضروری است. صاحبکارانی که از نظر اندازه بزرگ هستند یا حق الزحمه حسابرسی بالاتری دارند معمولاً از مشتریان کوچک تر اهمیت بیشتری دارند؛ اما چرخش حسابرسی می تواند حسابرسان را از داشتن روابط شخصی با صاحبکار باز دارد، بنابراین استقلال حسابرس را افزایش می دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اهمیت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی با توجه به چرخش اجباری حسابرس می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 146 شرکت در بازه زمانی 1392-1399 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد اهمیت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار منفی و معنی دار دارد؛ چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر تأثیر اهمیت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار نیست.
۱۲.

تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و کیفیت سود

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی اجتناب مالیاتی کیفیت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 408
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و کیفیت سود بوده، روش این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از روش همبستکی تحلیل رگرسیون بوده است. همچنین جامعه آماری این تحقیق در بردارنده کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است و برای انتخاب نمونه، از روش حذف سیستماتیک استفاده شد. در مرحله اول تمام شرکت هایی که صلاحیت شرکت در نمونه گیری را دارند انتخاب شده و در ادامه از بین آن ها شرکت هایی که شرایط مذکور را دارا نیستند، حذف شده و در مرحله آخر شرکت هایی که باقی ماندند، برای آزمون انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سال های 1393 تا 1399 در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز برای آزمون های فرضیه پژوهش در این تحقیق از صورت های مالی سالانه شرکت ها (سایت کدال) و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار، برداشته شد. نتایج نشان داد بین اجتناب مالیاتی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود داشته و همچنین کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کیفیت سود اثر دارد.
۱۳.

رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام

کلید واژه ها: سود کیفیت سود ریسک نوسانات بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 661
معیارهای مختلفی برای کیفیت سود وجود دارد و هر یک از معیارهای کیفیت سود منحصربه فرد است و جنبه خاصی از سود گزارش شده یک شرکت را نشان می دهد؛ بنابراین، هر یک از معیارهای کیفیت سود می تواند به طور متفاوتی بر نوسانات بازده سهام یا ریسک سرمایه گذاری تأثیر بگذارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود، رابطه منفی و معنی دار و محافظه کاری حسابداری و یکنواختی سود، رابطه مثبت و معنی داری با نوسان بازده سهام دارند؛ اما رابطه پیش بینی پذیری سود با نوسان بازده سهام معنی دار نیست.
۱۴.

تاثیر ارتباطات سیاسی بر فرار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی نفوذ سیاسی مالکیت دولتی فرار مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 499 تعداد دانلود : 806
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر فرار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، بر حسب نوع داده ها، یک تحقیق کمی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع کتابخانه ای بود. برای نیل به هدف پژوهش ارتباطات سیاسی به وسیله دو شاخص مالکیت دولتی و نیمه دولتی و حضور صاحب منصبان دولتی در هیأت مدیره شرکت ها اندازه گیری شد و تأثیر این شاخص بر فرار مالیاتی اندازه گیری شد در قالب یک مدل رگرسیون پنل دیتا مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک و در نظر گرفتن شرایطی برای اعضاء نمونه پژوهش در نهایت تعداد 63 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که داده های مربوط به آن ها در بازه سال های 1392 تا 1398 به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری گردید. نتایج نشان داد که دو شاخص مالکیت دولتی و نیمه دولتی و حضور صاحب منصبان دولتی در هیأت مدیره شرکت ها تأثیر معناداری در سطح 95% بر فرار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.
۱۵.

تأثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی

کلید واژه ها: حسابرسی داخلی تغییر اظهارنظر حسابرس کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 826
برخی تغییرات در اظهارنظر حسابرسی را ممکن است بهتر و یا بدتر از سایر اظهارنظرها دانست. مطابق با تغییر جهت این اظهارنظرها، احتمالاً تأثیر آن بر کیفیت گزارش های مالی می تواند متغیر باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1391 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد تغییر اظهارنظر حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معنی داری دارد؛ اما حسابرسی داخلی بر تأثیر تغییر اظهارنظر حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذار است.
۱۶.

تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی

کلید واژه ها: جریان های نقدی بیش اعتمادی مدیران دستکاری جریان نقد عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 332
جریان های نقدی نقش مهمی را تقریبا در تمامی تصمیم گیری های گروه ها؛ مانند تحلیلگران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی می کنند. برخی از ویژگی های مدیریتی مانند بیش اعتمادی میتواند سبب دستکاری وجوه نقد عملیاتی در شرکت ها شود و این امر میتواند موجب شود که مدیران در فعالیتهایی درگیر شوند که منجر به تخصیص نادرست منابع و هدر رفتن ارزش شرکت و ثروت سهامداران در بلندمدت شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۷.

بررسی رابطه درماندگی مالی و محدودیت های مالی با مقررات (مفاد) اعتبار تجاری

کلید واژه ها: درماندگی مالی محدودیت های مالی اعتبار تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 703
هدف از این تحقیق بررسی بررسی رابطه درماندگی مالی و محدودیت های مالی با مقررات (مفاد) اعتبار تجاری می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین درماندگی مالی شرکت و حساب های پرداختنی به کل دارایی ها رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ بین درماندگی مالی شرکت و حساب های دریافتنی به کل دارایی ها رابطه معنادار و منفی وجود دارد؛ بین محدودیت مالی شرکت و حساب های دریافتنی به کل دارایی ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین محدودیت مالی شرکت و حساب های پرداختنی به کل دارایی ها رابطه معناداری وجود ندارد.
۱۸.

شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختیارات سرمایه گذاری مدل چهار عاملی گرولون مدل پنج عاملی فاما و فرنچ بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 198
موفقیت هرگونه مدل قیمت گذاری دارایی باید وابسته به تناسب انتخاب های واقعی در ارزش شرکت هایی باشد که بازده آنها در آزمون مدل مورد بررسی قرار گرفته باشد. هدف این پژوهش بررسی شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 146 شرکت در بازه زمانی 1397-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است و فرضیه های پژوهش با استفاده از رویکرد رگرسیون چند متغیره و روش داده های پانل برآورد شده اند. نتایج نشان داد که اختیارات سرمایه گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولون بر بازدهی سهام تأثیرگذار می باشد. علاوه بر این بین توان توضیحی مدل پنج عاملی فاما فرنچ با مدل اختیارات سرمایه گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولثون در تبیین بازده سهام تفاوت معنی داری وجود داشته و توان توضیحی مدل چهار عاملی گرولون در تبیین بازده سهام بیشتر از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد.
۱۹.

نقش ویژگی های روانشناختی مدیران بر رابطه بین مالکیت شرکت های خانوادگی و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

کلید واژه ها: مالکیت خانوادگی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه بیش اعتمادی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 648
اعتماد بیش ازحد به عنوان یک پدیده روانشناختی، مدیران عامل را وادار به اتخاذ تصمیمات استراتژیک خارق العاده ای می کند که در نهایت بر نتایج سازمانی تأثیر می گذارد. هدف این تحقیق بررسی نقش ویژگی های روانشناختی مدیران بر رابطه بین مالکیت شرکت های خانوادگی و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه هست. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین مالکیت شرکت های خانوادگی و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین ویژگی های روانشناختی مدیران (بیش اعتمادی مدیریت) بر رابطه بین مالکیت شرکت های خانوادگی و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی دار دارد.
۲۰.

بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی هزینه بدهی کیفیت حسابرسی شرکت های بورسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 279 تعداد دانلود : 717
پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 124شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1393 تا 1399 انتخاب گردید. این پژوهش از نوع تصادفی، همبستگی و پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و عملکرد مسئولیت اجتماعی باعث کاهش هزینه بدهی می شود و کیفیت حسابرسی این رابطه را تعدیل می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان