مهسا اکبری

مهسا اکبری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

تاثیر جنبه های بازی وارسازی بر تعامل مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی کاری درگیری مشتری درگیری احساسی درگیری شناختی درگیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۴
بازی کاری یا بازی آفرینی مفهوم جدیدی است که کاربری آن در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است. بازی کاری به بکارگیری عناصر یک بازی در محیط غیر بازی به منظور ایجاد تجربه بازی در ارتباط با یک محصول یا خدمت اطلاق می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر جنبه های مختلف بازی کاری (غوطه وری، دستاوردی، اجتماعی) بر جنبه های مشارکت مشتریان (احساسی، شناختی، اجتماعی) در فروشگاه آنلاین دیجی کالا میباشد. جامعه آماری این تحقیق مصرف کنندگان و کاربران سایت دیجی کالا می باشد که حداقل یکبار از این سایت خرید کرده باشند. در این راستا ۲۲۲ پرسشنامه حاصل از داده های کاربران سایت دیجی کالا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل تحقیق با بهره گیری از ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق و پژوهش های پیشین طراحی گردید و با کمک مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت مشخص گردید که جنبه های بازی کاری بر مشارکت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد. جنبه های غوطه ورسازی بازی کاری بر جنبه های احساسی مشارکت مشتریان، جنبه های دستاوردی بر جنبه های شناختی مشارکت مشتریان و جنبه های اجتماعی بازی کاری نیز بر جنبه های اجتماعی مشارکت مشتری تاثیری مثبت وقوی تر دارد.
۲.

Investigating the Role of Social Media in Digital Supply Chain Resilience with a Hybrid Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Resilient Supply Chain social media Hybrid method crisis management

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۰
Uncertainty and critical conditions have become one of the most important challenges in the world today. In order to achieve superiority in economic competition, the supply chain must be designed in such a way that it has the necessary resilience in critical situations. One of the things that can be considered in this regard is the role of social media in the resilience of the supply chain. Considering the impact that social media has on business processes and considering the rapid and significant advances in information and communication technology, the use of social media in risk situations can be very effective. This research examines the role of social media in the resilience of the digital supply chain with a hybrid approach. The results of this research include 118 open codes, 43 core codes, and 13 main categories. The 13 selected codes of this research are placed in the form of five general categories of causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies, and consequences. Causal conditions include 2 selective codes, 8 concepts, and 21 open codes. The contextual conditions include 3 selected codes, 10 concepts, and 25 open codes. Intervening conditions include 2 optional codes, 7 concepts, and 21 open codes. The strategies include 2 selected codes, 7 concepts, and 19 open codes. The results include 4 selected codes, 11 concepts, and 32 open codes.
۳.

Identifying the Challenges of the Business Model of Small and Medium Enterprises (SME) in the Path of Digital Transformation during the COVID-19 Epidemic(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Digital Transformation Business Model Small and medium enterprises (SME) COVID-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۶۴
The aim of this study was to identify the challenges of the business model of small and medium enterprises in the path of digital transformation during the Covid 19 epidemic. The research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. For this purpose, first, using the literature review, the challenges of the business model in the path of digital evolution during the Covet 19 epidemic have been identified, then in order to sift and consensus of the components extracted from the literature, the Delphi method was used in two rounds. The Delphi panel consisted of 30 experts in the field of research who were selected by purposive sampling. In the next step, in order to ensure the factor structure and validity of the structures, and to fit the model using the field method and distribution of questionnaires, a survey of senior managers of small and medium companies in Tehran was conducted. The sample size was determined using the sample size method required for modeling structural equations, 200 people, and finally 162 questionnaires were selected using a simple random method. Smart PLS software was used to analyze the data. Findings indicate 23 sub-components in 6 main components of change challenges, market challenges, financial, organizational, individual and environmental. The results also showed that the factor of "lack of necessary infrastructure" has the highest priority,"lack of government support during the Pandemic" and "lack of intangible resources(experience,knowledge,flexible manpower) for digital transformation" are in the next ranks.
۴.

تاثیر استفاده از فناوری واقعیت مجازی بر قصد رفتاری مصرفکننده در صنعت مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت جامع یادگیری سازمانی نوآوری سازمانی شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۸
امروزه فناوری واقعیت مجازی به عنوان ابزاری نوین، توسط سازمانهای مختلف به کار گرفته شده و تحقیقات فراوانی نیز در خصوص چگونگی تاثیر آن بر رفتار مصرفکنندگان، انجام شده است. اما علیرغم مطالعات گسترده، در ایران و به ویژه در صنعت مسکن، تاکنون پژوهشی در این حوزه مشاهده نشده است و شکاف تحقیقاتی و عملی وجود دارد. از طرفی، با توجه به اپیدمی جهانی کرونا که تکرارشدنی هم به نظر میرسد، نیاز به توسعه بسترهای آنلاین و ابزارهایی در این حوزه، بیش از پیش احساس میشود. لذا با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر برای اولین بار به بررسی تاثیر استفاده از فناوری واقعیت مجازی بر قصد رفتاری مصرفکننده پرداخته است. هدف پژوهش، تعیین رابطه عوامل اثرگذار بر حس حضور هنگام استفاده از فناوری واقعیت مجازی با قصد تبلیغات و قصد حمایت مصرفکننده، با نقش میانجی تجربه خرید و تغییر در ارزش درک شده در صنعت مسکن است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی خریداران مسکن در شهر تهران است که از سایت و اپلیکیشن مسکن مجازی استفاده کردهاند. برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری دردسترس استفاده شد و گردآوری دادهها توسط پرسشنامه انجام گرفت. جهت تجزیهوتحلیل دادهها، از روش مدل معادلات ساختاری با نرمافزار Amos استفاده شد. یافتهها نشان داد بین احساسات و حس حضور با واقعیت مجازی، و بین حس حضور و تجربه خرید، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تجربه خرید بر تغییر در ارزش درک شده، و همچنین ارزش درک شده با قصد تبلیغات شفاهی و قصد حمایت، تاثیر مثبت و معنادار دارد. نقش میانجی تجربه خرید، در رابطه بین حس حضور و تغییر در ارزش درک شده و نیز نقش میانجی تغییر در ارزش درک شده در رابطه بین تجربه خرید با قصد تبلیغات شفاهی و قصد حمایت تایید شد. با توجه به جدید بودن فناوری واقعیت مجازی در ایران و به ویژه در زمینه بازار مسکن، نتایج حاصل از این پژوهش میتواند راهگشایی در زمینه استفاده از این فناوری نوین در حوزه بازاریابی باشد.
۵.

بررسی تأثیر تحول دیجیتال بر روی سهم بازار با نقش میانجیگرانه ی ارزش برند (مطالعه ی موردی شرکت بیمه البرز)

کلید واژه ها: تحول دیجیتال سهم بازار ارزش برند شرکت بیمه البرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
با وجود اهمیت بالای تحول دیجیتال در ارزش برند شرکت ها و همچنین ایجاد مزیت رقابتی برای آن ها، این نقش تا حد زیادی در ادبیات موضوع تحقیق و همچنین در فضای کسب و کار کشور مغفول مانده است. به نظر می رسد که هنوز، میزان تاثیر تحول دیجیتال بر روی ابعاد مختلف کسب و کار شرکت های تولیدی و خدماتی روشن نشده است. از این رو، در این تحقیق به بررسی تاثیر تحول دیجیتال بر روی سهم بازار با در نظر گرفتن نقش میانجیگرانه ی ارزش برند پرداخته شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی - همبستگی بوده و از لحاظ هدف، در زمره ی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. همچنین از منظر روش جمع آوری داده ها، تحقیق حاضر از رویکرد پیمایشی بهره برده است و داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارکنان در شرکت بیمه البرز در شهر تهران بودند و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران جامعه ی محدود استفاده شد. در نهایت نرمال بودن متغیرها با آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بررسی شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مجذورات جزئی و نرم افزار SMART – PLS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ارزش برند میتواند نقش میانجی در تاثیر تحول دیجیتال بر روی سهم بازار در صنعت بیمه کشور ایفا نماید.
۶.

مروری بر بازاریابی عصبی و کاربردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی تصمیم گیری خرید بازاریابی عصبی علم عصب شناسی تکنیک های تصویر برداری عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۰ تعداد دانلود : ۷۶۷
یکی از مباحث پر اهمیت تحقیقات مصرف کننده که همواره مورد توجه محققان، بازاریان و مدیران صنعتی بوده است، بررسی نحوه تصمیم گیری مصرف کنندگان است. ناامیدی محققان از اثربخشی روش های سنتی در تشخیص تصمیم گیری خرید مشتریان سبب ایجاد روش های نوین و ترکیبی در حوزه بازاریابی شده، که بازاریابی عصبی یکی از این رویکردهای جدید می باشد. بازاریابی عصبی ترکیبی از علم عصب شناسی، روانشناسی و بازاریابی و حاصل ادغام دو رشته علمی علوم اعصاب و مدیریت کسب و کار می باشد. به عبارتی دیگر بازاریابی عصبی شاخه جدیدی از تحقیقات بازاریابی است که به مطالعه و بررسی پاسخ موثر حسی، شناختی و عاطفی محرک های بازاریابی مصرف کنندگان می پردازد. در این روش محققان با استفاده از فن آوری هایی مانند تصویربرداری با تشدید مغناطیسی به اندازه گیری تغییرات در بخش های متفاوتی از مغز می پردازند، برای درک این نکته که مصرف کنندگان چگونه تصمیم گیری می نمایند، و چه بخشی از مغز در تصمیم گیری آن ها دخالت دارد. هدف نهایی بازاریابی عصبی انتقال بهتر پیام های بازاریابی و افزایش احتمال خرید توسط مصرف کنندگان می باشد. علی رغم سودمندی های متصور برای بازاریابی عصبی، برخی از محققان بازاریابی تمایل چندانی به به کارگیری روش های علم عصب شناسی نداشته و با بی اعتمادی به آن می نگرند. به همین علت هدف این پژوهش آن است که ضمن ارائه تصویری کلی و روشن از بازاریابی عصبی با تأکید بر جنبه های کاربردی آن به شرح و توصیف بازاریابی عصبی و ابزارهای آن بپردازد تا با درک بهتر مفاهیم بازاریابی عصبی بتوان گامی در جهت ارتقای تکنیک های بازاریابی در زمینه رفتار مصرف کننده و تحقیقات بازاریابی و اجرای موثر آن ها برداشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان