ایرج مولایی قولنجی

ایرج مولایی قولنجی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بررسی تاثیر هزینه های بهداشت و درمان بر امید به زندگی در ایران

کلید واژه ها: امید به زندگی رشد اقتصادی مخارج بهداشتی و روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۲
امید به زندگی یکی از مهم ترین شاخص های سلامت افراد و توسعه اقتصادی در کشور است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج بهداشتی بر امید به زندگی در ایران می باشد. بدین منظور از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) طی دوره زمانی 1398-1362 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای مخارج بهداشت و درمان، رشد اقتصادی و تعداد پزشکان تاثیر مثبت و معنی داری بر امید به زندگی دارند. نتایج حاکی از این است که در بلندمدت یک درصد افزایش در مخارج بهداشت و درمان به 32/0 درصد افزایش در امید به زندگی منجر خواهد شد. ضریب تصحیح خطا برابر 11/0- بوده و بیانگر این است که در هر سال 11 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، افزایش هزینه های بهداشتی باعث افزایش امید به زندگی در ایران می شود و تدوین سیاست های مناسب در این راستا ضروری می باشد
۲.

رابطه اعتبار تجاری و سلامت مالی با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اعتبار تجاری سلامت مالی کارایی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۷۵
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتبار تجاری و سلامت مالی با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربرد بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، چهار فرضیه تدوین و 110 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1391 تا 1397 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد: بین اعتبار تجاری و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه معکوس وجود دارد و بین اعتبار تجاری و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین سلامت مالی و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه مستقیم وجود دارد و بین سلامت مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه معکوس وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان