فرزین رضایی

فرزین رضایی

مدرک تحصیلی: دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۱.

تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ویژگی های رفتاری مدیران و قابلیت مقایسه صورت های مالی

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ویژگی های رفتاری مدیران و قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور داده های مورد نیاز از 79 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1391 تا 1395 جمع آوری گردیده است. از آنجایی که رفتار مداخله گرایانه ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشاء شده و مفید بودن آن ها برای تصمیم های سرمایه گذاری اثر داشته باشد، باید سازوکارهای با کیفیتی برای حمایت از منافع سرمایه گذاران و کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران فراهم کرد. یکی از سازوکارها برای کاهش مسأله نمایندگی، نظام حاکمیت شرکتی است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی، می توانند رفتار فرصت طلبانه مدیران را کاهش و در نتیجه کیفیت اطلاعات ارائه شده را افزایش دهد. نتایج پژوهش حاکی است، که از میان ساز و کارهای انتخاب شده حاکمیت شرکتی؛ استقلال هیئت مدیره، نقش دوگانه مدیر عامل، تمرکز مالکیت و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین کوته بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر هستند، اما مالکیت نهادی بر رابطه بین کوته بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر نیست. همچنین از میان ساز و کارهای انتخاب شده حاکمیت شرکتی؛ استقلال هیئت مدیره، نقش دوگانه مدیر عامل، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی بر رابطه بین خوش بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر هستند، اما رقابت در بازار محصول بر رابطه بین خوش بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر نیست.
۲.

ارتباط توانایی مدیریتی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری، با تاکید بر نقش درماندگی مالی در شرکت

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۳
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط توانایی مدیریتی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری، با تاکید بر نقش درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از بعد نوع، از نوع پژوهش های توصیفی بوده که به شیوه همبستگی صورت گرفته و از بعد هدف استفاده از پژوهش، از نوع پژوهش های کاربردی و از بعد روش گردآوری داده ها، نوع غیرتعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. بر اساس شرایط در نظر گرفته برای انتخاب نمونه، 155 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سالهای 1388 تا 1395، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردیده است در این پژوهش محافظه کاری غیرشرطی نیز براساس معیار گیولی و هاین اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه معناداری بین محافظه کاری غیرشرطی و توانایی مدیریت است. همچنین با با هر یک از مدل هادرسه دسته شرکت های ورشکسته، شرکت های منطقه تردید و شرکت های سالم مورد آزمون قرار گرفت، که نتایج نشان داد رابطه متفاوت توانایی مدیریتی با محافظه کاری غیرشرطی درشرکت های با سطح درماندگی مالی متفاوت است.
۳.

بررسی رابطه بین فشار جو روانی بازار با بازده غیرعادی سهام و بازده غیرعادی انباشته شده شرکت ها

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۹
از جمله عواملی که می تواند بر بازده سهام تأثیرگذار باشد، فشار جو روانی مالی است که می تواند به عنوان یک وقفه در عملکرد طبیعی بازارهای مالی تعریف شود. مطالعات انجام شده در بررسی تأثیر فشار جو روانی بر بازده، تنها بر احتمالات شرطی و تکانه های بعدی تمرکز داشتند و اولین تکانه ها را نادیده گرفتند. از طرف دیگر، معیارهای ارائه شده تنها ریسک بازار را ارزیابی کردند و نشان ندادند که آیا ریسک می تواند با میانگین بازده رابطه داشته باشد یا خیر؟ بنابراین، در این پژوهش یک معیار جدید برای ارزیابی ریسک بازار استفاده می شود که رابطه بین ریسک و زیرمؤلفه های بازده را در نظر می گیرد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 می باشد. تعداد اولیه شرکت های استخراج شده از صورت های مالی برابر 77 شرکت بود و شرکت هایی که مقدار اهرم مالی آنها از 9/0 بالاتر بود حذف شدند و جمعا 61 شرکت برای برازش مدل استفاده شدند. برای بررسی روابط از مدل رگرسیونی مقطعی استفاده گردید. نتایج گویای این مطلب می باشد که فشار جو روانی بازار تأثیر مثبت و معناداری بر بازده غیرعادی سهام و بازده غیرعادی تجمعی سهام دارد.
۴.

تأثیر ارتباط ارزشی اطلاعات سود بر رابطه ریسک اطلاعات با هزینه حقوق مالکانه

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۰
کاهش هزینه حقوق مالکانه از اهداف مهم مدیران در بنگاه های اقتصادی می باشد. دستیابی به این هدف با دو رویکرد درون سازمانی و برون سازمانی امکان پذیر می باشد. این پژوهش به دنبال کاهش هزینه حقوق مالکانه با رویکرد برون سازمانی می باشد و معیار مورد استفاده در این رویکرد، ارتباط ارزشی سود است. ارتباط ارزشی اطلاعات سود با افزایش قدرت توضیح دهندگی سود، ریسک اطلاعات ناشی از کیفیت پایین اقلام تعهدی را کاهش می دهد. در نتیجه با کاهش ریسک اطلاعات سهامداران نرخ بازده پایین تری را طلب می کنند. بدین منظور داده های 76 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال های 1385 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، با استفاده از مدل های رگرسیون بر مبنای پانل نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین ریسک اطلاعات و هزینه حقوق مالکانه را کاهش می دهد. اما ارتباط ارزشی اطلاعات سود بر رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و هزینه حقوق مالکانه تأثیر معناداری ندارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری و هزینه حقوق مالکانه را کاهش نمی دهد.
۵.

Impact of Managers’ Optimism on the Relationship between Patience of Major Shareholders and Information Influence Management

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۸
Behavioral financial knowledge deals with the behavior of investors and other users in the capital market. According to the financial knowledge, it is no longer expected that only factors such as accounting information and macroeconomic variables will affect decision-making but also a variety of behavioral variables including manager’s optimism, information influence management, patience of major shareholders and other investors' biases can have an impact on the prices and stock returns. The purpose of this study was to investigate the impact of managers' optimism on the relationship between the patience of major shareholder and information influence management. This study attempts to investigate the relationship between these behaviors and information influence management by measuring the degree of major shareholders patience and managers’ optimism. This is a descriptive post-event research. The study population consisted of the companies listed on Tehran Stock Exchange (n = 87) between the years 2008 and 2017. Multivariate regression was used to test the hypotheses. The findings showed no significant relationship between the major shareholders patience and the information influence management (high, low, balanced). Further, it was found that managers’ optimism has a significant effect on the relationship between the major shareholders' patience and the information influence management (balanced level) and no significant relationship was observed between two other levels.
۶.

تأثیر کوته بینی مدیریت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک تصمیمات عملیاتی مدیریت

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۵
کوته بینی یک گرایش رفتاری در مدیران تلقی می شود که مدیران در قالب این سو گیری ها تمایل بیشتری به برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی عملکرد در دوره های جاری دارند و توجه کمتری به دوره های بلند مدت شرکت دارند. رقابت، ریسک ورود به بازار را به دلیل وجود شرایط غیر قابل پیش بینی و بی ثبات افزایش می دهد. همچنین اتخاذ تصمیمات عملیاتی در برگیرنده تحمل هزینه های مختلف می باشد که در صورت چرخش شرایط اقتصادی، اجتناب ناپذیر بودن آن ها موجب ریسک می گردد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی وروش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشدکه به بررسی تاثیرکوته بینی مدیریت در رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک تصمیمات عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور داده های مورد نیاز از 82 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1396جمع آوری و به کمک الگوهای رگرسیونی تحلیل گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که کوته بینی مدیریت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک تصمیمات عملیاتی مدیریت تأثیر منفی و معناداری دارد.
۷.

تأثیر تمرکز مالکیت و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۸
با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسهپذیری صورت های مالی در بازار سرمایه، این پژوهش در پی بررسی تأثیر تمرکز مالکیت و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکت ها صورت گرفته است. در این راستا برای رسیدن به اهداف پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده، ارتباط معناداری بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود دارد. بر اساس یافته ها، تأثیر چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار می باشد، همچنین تأثیر چرخه های عملیاتی و تمرکز مالکیت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار می باشد.
۹.

ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف این پژوهش بررسی ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر می رسد که ارائه صورت های مالی به شکل سنتی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای استفاده کنندگان باشد. در این راستا، مبحث نوینی در سطح جهانی با عنوان گزارشگری مالی یکپارچه مطرح شده است که در این پژوهش به بررسی ارائه اطلاعاتی در خصوص ویژگی های گزارشگری مالی یکپارچه، به لزوم گسترش چنین نوعی از گزارشگری مالی پرداخته شود. بدین منظور داده های موردنیاز از 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 تا 1395 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد.
۱۰.

ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده با استفاده از الگورتیم تجمع ذرات مطالعه موردی"بورس اوراق بهادار تهران"

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۵
در دنیای امروز، اطلاعات دانش ارتباطات است. شناسایی و مدیریت این اطلاعات، جهت تولید اطلاعات با کیفیت، با توجه به زندگی ما در یک اقتصاد و اجتماع اطلاعاتی امری بسزاست؛ به طوری که در دسترس بودن اطلاعات به تنهایی و بدون در نظر گرفتن کیفیت آن، دیگر یک راهبرد مفید نیست. بنابراین؛ اطلاعات به عنوان محصول حسابداری که منجر به افزایش نظریه های جدید، تکنیک های جدید و دیدگاه های سرمایه گذاری جدید می گردد، میبایست با کیفیت باشد. پژوهش حاضر در تلاش است کیفیت اطلاعات حسابداری را با بکارگیری الگوریتم (PSO) بهینه سازی نماید. هدف، ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بازه زمانی پژوهش 8 ساله (1388-1395) و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تطابق هزینه با درآمد، به موقع بودن سود، محافظه کاری شرطی و غیرشرطی، کیفیت افشاء، انتخاب خاصه، ارزش تائید کنندگی، ارزش پیش بینی کنندگی، بیان صادقانه، احتیاط، کامل بودن و قابلیت مقایسه می باشد.
۱۱.

رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با فرصت های رشد و بازده غیرعادی شرکت ها

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۳
هدف اصلی این پژوهش، رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با فرصت های رشد و بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای 73 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1388 لغایت 1395 و با استفاده از الگوی رگرسیونی چندمتغیره، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، این ارتباط غیرخطی می باشد. علاوه بر این، بین حق الزحمه حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسه مفید راهبر و فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، این ارتباط نیز غیرخطی می باشد. در نهایت، نتایج نشان داد که بین حق الزحمه حسابرسی و بازده غیرعادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. به منظور بررسی بیشتر نتایج، یکبار نیز الگوهای اصلی پژوهش با ورود متغیر مجازی نوع حسابرس به الگوها برآورد شدند که یافته ها غیر از "تأیید ارتباط غیرخطی بین حق الزحمه حسابرسی و بازده غیرعادی شرکت ها"، نتایج مشابهی را نشان داد. نتایج بیانگر این است که اعتبار دادن به گزارش های مالی شرکت های دارای فرصت های رشد، نیازمند حسابرسی است که دارای اعتبار بالایی از منظر استفاده کنندگان صورت های مالی باشد.
۱۲.

تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه ترکیب موجودی مواد و کالا با سیاستهای اعتبار تجاری در شرکتها

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۸
شرکتها همواره از طرف محیطشان تحت تاثیر عدم اطمینان های تحمیل شده قرار می گیرند. این عدم اطمینان ها، فعالیت های عملیاتی و گزارشگری آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه ترکیب موجودی مواد و کالا با سیاستهای اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 80 شرکت عضو در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 تا 1396 جمع آوری گردیده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های تابلویی، رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته می باشد. عدم اطمینان در بازار محصول و کار مدیریت رابطه ترکیب موجودی کالا با اعتبار تجاری اعطایی را تضعیف می کند با توجه به اینکه سیستم اطلاعاتی باز است یعنی هم از محیط تاثیر می پذیرد و هم بر محیط تاثیر می گذارد عدم اطمینان محیطی نقش اساسی در ترکیب موجودی شرکت ها دارد.
۱۳.

تأثیر چرخه های اقتصادی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و محدودیت های مالی شرکت ها

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۷۶
شرکت ها برای تامین مالی خود به راحتی نمی توانند این کار را انجام دهند چرا که دارای محدودیت مالی می باشند. محدودیت مالی شامل عوامل بیرونی ناشی از کلان اقتصاد و همچنین عوامل داخلی ناشی از مدیریت شرکت می باشد. شرکت هایی که محتاطانه تر گزارش خود را ارائه می دهند بیشتر مورد اطمینان بانک ها و سایر موسسات تامین سرمایه می باشند؛ لذا این پژوهش به بررسی تأثیر چرخه های اقتصادی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و محدودیت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش نمونه ای متشکل از 80 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1387 تا 1396 با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. با توجه به متغیر ها و مبانی نظری پژوهش سه فرضیه برای پژوهش مطرح و برای آزمون فرضیه ها از روش های اقتصادسنجی پیشرفته استفاده شده است. برای تحلیل داده جهت سنجش میزان ارتباط میان متغیر وابسته با متغیرهای مستقل و کنترلی از روش داده های تابلویی (panel) شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که چرخه های اقتصادی بر محدودیت مالی و همچنین بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
۱۴.

تبیین الگوی ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وتأثیرآن بر کیفیت سود

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۶
هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و تبیین الگوی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تأثیر ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر کیفیت سود است. برای دستیابی به این هدف، با بکارگیری ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کارول، شاخص هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی، محیطی و اجتماعی در نظرگرفته شد و با بکارگیری روش تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های مناسب هر یک از ابعاد مذکور انتخاب گردید. با نمونه آماری مشتمل بر 87 شرکت طی دوره ی زمانی 1384 تا 1393 بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها، میزان ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها محاسبه شد. سپس جهت مطالعه تأثیر ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر کیفیت سود با بکارگیری روش داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره، نتایج بدست آمده نشان دادکه ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها با کیفیت سود رابطه معنادار و مثبت دارد.
۱۵.

رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۸
با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت سود در بین متغیرهای مالی و حسابداری و اثری که این متغیر می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری آنها داشته باشد، در پژوهش حاضر به بررسی این متغیر پرداخته شد است. در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها می باشد. برای این منظور، دوره های اقتصادی با استفاده از شاخص رشد تولید ناخالص داخلی به دو دوره رونق و رکود تفکیک شده و رابطه بین این دوره های اقتصادی با میزان مدیریت سود شرکت ها که با استفاده از مدل دی آنجلو اندازه گیری شد، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 9 ساله بین سال های 1387 الی 1395 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 82 شرکت و در مجموع 738 سال-شرکت مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی – پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار8 Eviews و روش داده های تلفیقی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان می دهد که بین دوران رونق و رکود چرخه کسب و کار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت شرکت ها فارغ از دوره های اقتصادی مختلف، تمایل به دستکاری سود صورت های مالی دارند.
۱۶.

مدیریت تاثیر اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت ها

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
در این مقاله به کاربردهای مدیریت تاثیر اطلاعات در حوزه عملکرد آتی، جاری، حسابداری، درماندگی مالی و راهبری شرکتی پرداخته شد. به کمک مدیریت تاثیر اطلاعات توضیح بهتری از چرایی و چگونگی انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیران که در حوزه تحقیقات اثباتی قابل طرح بوده است، ارائه می گردد. ضمنا به کمک مدیریت تاثیر اطلاعات تصویری بهتر برای تعامل با حوزه تحقیقات رفتاری فراهم می گردد. زیرا در حوزه تحقیقات رفتاری بحث اصلی ویژگی های روان شناسانه مخاطب است که مدیریت تاثیر اطلاعات بدنبال هدف گیری و تاثیرگذاری بر روان استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع پژوهش های توصیفی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، مکانیزم های مختلف راهبری شرکتی که برای هدایت و کنترل شرکت ها به صورت درون و برون سازمانی وجود دارد سبب کاهش رفتارهای مدیریت تاثیر اطلاعات می شود. سازوکارهای راهبری شرکتی کاراتر باعث کاهش دستکاری اطلاعات و افزایش دقت اطلاعات می شوند و و تعصبات کمتری در ارائه اطلاعات شرکت دارند و امکان تصمیم گیری اشتباه توسط افراد خارج از شرکت را کاهش می دهند.
۱۸.

رابطه بین مدیریت دارایی ها و بدهی ها با عملکرد مالی و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها

تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
یکی از چالش های اساسی در نظام بانکی، افزایش کارایی است. اکنون بانک ها ناگزیرند تا میزان کارایی فعالیت-های خود را به منظور رقابت پذیری بیشتر در عرصه ی داخلی و بین المللی افزایش دهند. از نظر اقتصادی کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع ، حداکثر استفاده از منابع و تحمل حداقل هزینه با فناوری موجود است. بنابراین محاسبه کارایی بانک ها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو در این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت دارایی ها و بدهی ها با عملکرد مالی و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها طی سال-های 1387-1394 پرداخته شد و نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین مدیریت دارایی ها و بدهی ها با نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین مدیریت دارایی ها و بدهی ها با کیفیت گزارشگری مالی و ارزش بانک رابطه معناداری یافت نشد.
۱۹.

تاثیر ریسک اطلاعات مالی بر رابطه نمایندگی با ساختار سرمایه شرکت ها

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۷
این پژوهش، تأثیر ریسک اطلاعات مالی را در ساختار سرمایه با رویکرد نمایندگی در بازه زمانی 1383-1392 در 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. ساختار سرمایه، مهم ترین پارامتر مؤثر در ارزش شرکت ها است. تضاد منافع بین مدیران و مالکان که به دلیل نابرابری در توزیع اطلاعات پدیدار می شود، ریسک اطلاعات مالی را افزایش می دهد و در ساختار سرمایه مؤثر است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده های تلفیقی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تضاد منافع بین مدیران، کسری مالی و به تبع آن، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد؛ بنابراین بین کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تأثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه نیز منفی و معنادار است. تأثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی اول تأیید شد؛ اما با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی دوم تأیید نشد.
۲۰.

بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۷۹
اهداف گزارشگری مالی، از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص خارجی و برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. گزارشگری مالی باکیفیت بالا از طریق ارائه ی اطلاعات بیشتر، پیرامون ارزش پروژه های سرمایه گذاری شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، بنابراین تصمیمات تأمین مالی به درستی صورت می پذیرد. این تحقیق، چگونگی اثر محدود کننده ی سیاست تقسیم سود شرکت ها بر تصمیمات سرمایه گذاری را از طریق کیفیت گزارشگری مالی بررسی می نماید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 82 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1383 تا 1392 جمع آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد و کیفیت گزارشگری مالی این رابطه را به طور معناداری کاهش می دهد. دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی رابطه ی بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای را در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین، کاهش می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان