محسن حمیدیان

محسن حمیدیان

مدرک تحصیلی: استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

مقایسه دقت مدل های منتخب یادگیری ماشین جهت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار پیش بینی قیمت سهام الگوریتم یادگیری ماشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۸
رشد بازار سرمایه با سرعت چشمگیری در حال افزایش است. همین امر باعث تقاضای بالاتر برای اطلاعات، تلاش بیشتر برای پیش بینی و ابداع مدل های جدید پیش بینی آینده بازار شده است. مدلهای پیش بینی در سه دسته قابل طبقه بندی هستند. دسته اول از تحلیل تکنیکی، دسته دوم از تحلیل بنیادین و دسته سوم از داده کاوی و یادگیری ماشین استفاده می کنند. در پژوهش پیش رو با تمرکز بر روش داده کاوی به مقایسه دقت مدل های منتخب یادگیری ماشین شامل شبکه عصبی، رگرسیون لجستیک، نزدیک ترین همسایه k، ماشین بردار پشیبان و اعتبارسنجی ضربدری جهت پیش بینی قیمت سهام برای 12 شرکت منتخب بورس اوراق بهادار تهران که از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند در قالب مدلهای یادگیری ماشین پرداخته و نتایج این مقاله نشان داد از بین الگوریتمهای یادگیری ماشین، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی در قیمت سهام را به خود اختصاص داده است. کلمات کلیدی: بورس اوراق بهادار، پیش بینی؛ قیمت سهام، الگوریتم، یادگیری ماشینکد طبقه بندی JEL: C8،G1
۲.

نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی

کلید واژه ها: تنوع جنسیتی هیئت مدیره افشای اطلاعات زیست محیطی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات 115 شرکت طی بازه زمانی 1394 تا 1400 استفاده شده است. آزمون آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. به منظور اندازه گیری عملکرد مالی از دو معیار بازده دارایی و نسبت کیوتوبین استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین افشای اطلاعات زیست محیطی و معیارهای عملکرد مالی شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تنوع جنسیتی در اعضای هیات مدیره شدت رابطه مثبت بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی را تشدید می کند.
۳.

مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد مدل بلوغ قابلیت یکپارچه بخش عمومی روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
امروزه پایین بودن بازدهی و کارایی، عدم رعایت صرفه های اقتصادی و معضلات زیست محیطی از چالش های مهم بخش عمومی ایران به شمار می روند. برای حل این چالش ها می توان با ارائه مدل تحولی مناسب حسابرسی عملکرد به بهبود تدریجی فرآیندهای بخش عمومی ایران پرداخت. از این رو، هدف پژوهش حاضر واکاوی ادبیات موضوع برای استخراج عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد با دو رویکرد فرایندی و محتوایی جهت ارائه الگویی مناسب با استفاده از مدل بلوغ قابلیت یکپارچه برای بخش عمومی ایران است. این پژوهش با روش آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوایی مبتنی بر روش دلفی و مدل سازی انجام شد. 100 نفر از ﺧﺒﺮگان و متخصصین حسابرسی عملکرد و عملیاتی با روش گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای (با تکنیک های ترکیبی بررسی منابع) و میدانی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و طرح تحقیق محقق ساخته است. برای واکاوی داده ها، از تحلیل های ترکیبی با استفاده از تکنیک های کدگذاری و تبدیل داده هاو نرم افزارهای کاربردی استفاده شد. بر اساس یافته ها ابتدا، (7)عامل و (127)بُعد ﻛﻠیدی به عنوان عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد به روش اکتشافی استخراج و به تایید خبرگان رسید. سپس، مدل قابلیت حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران به شکل ماتریس چند صفحه ای طراحی و اعتبارسنجی شد. نتیجه اینکه این مدل یک نقشه راه و مسیر تکاملی را توصیف می کند و هدف آن توسعه حسابرسی عملکرد تا حد اعلای حرفه ای شدن برای بهبود فرآیندها است.
۴.

بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۱
عدم اطمینان محیطی به عنوان درصد تغییرپذیری در محیط بیرون از واحدهای تجاری که می تواند شامل: مشتریان ویژه، مقررات مربوط به امورات دولتی، اصناف مربوط به کارگرها و غیره تعریف شده که این عوامل می تواند در نوسانات ریسک تخمین دقیق سودهای آینده منوط به صاحبان سهام نیز اثر داشته باشد. یک محیط دارای عدم اطمینان بالا، می تواند در تشخیص میزان تأمین منابع از اهرم مالی و یا میزان سطح ذخیره در وجه نقد مشکلاتی برای مدیران نیز رقم بزند. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان محیطی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت120 شرکت؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1391 تا 1400 است با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر عدم اطمینان محیطی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با گزارشگری پایداری شرکت دارد
۵.

منشاء و پیامدهای مرتبط با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیر عادی بانکهای بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۷
ریسک اعتباری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت سیستم بانکی می باشد در همین راستا منشاء و پیامدهای مرتبط با این مهم میتواند منجر به آسیب پذیری بانک ها شود. لذا این پژوهش به بررسی منشاء و پیامدهای مرتبط با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی بانکهای بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی تاثیر منفی و معناداری دارد همچنین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی نیز بر اجزای ریسک تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۶.

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز به عنوان شاخص ارزیابی ثبات اقتصادی بر شاخصهای پایداری ارزش داراییها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی ثبات اقتصادی پایداری ارزش داراییها نوسانات نرخ ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نرخ ارز به عنوان شاخص ارزیابی ثبات اقتصادی بر شاخثهای پایداری ارزش داراییها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی از نظر هدف، در زمره پژوهشهای کاربردی جای می گیرد. همچنین طرح این پژوهش با استفاده از رویکرد پس رویدادیمیباشد. همچنین در پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین متغیرها از الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوسان نرخ ارز بر شاخص اول پایداری ارزش دارایی ها یعنی ارزش دفتری دارایی ها تأثیر معنادری در سطح 95% دارد و این تأثیر به صورت معکوس می باشد. تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص دوم پایداری ارزش دارایی ها که ارزش بازاری دارایی ها میباشد در سطح 95% معنیدار میباشد. همچنین تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص سوم پایداری ارزش دارایی ها یعنی ارزش فعلی دارایی ها نیز به صورت منفی و معنیدار در سطح 95% بود.با توجه به تأثیرگذاری نرخ ارز بر شاخص های پایداری ارزش دارایی ها پیشنهاد می شود اتکا به تولیدات داخلی و استفاده از مواد اولیه موجود در داخل کشور یکی از راهکارهای کاهش ضررهای ناشی از نوسانات نرخ ارز می باشد.
۷.

رابطه متنوع سازی محصول با اشتباهات حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: خطر حسابرسی تنوع سازی محصول اشتباهات حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۹
خطر حسابرسی زمانی به وجود می آید که حسابرسان نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامناسبی ارائه کنند. این خطر ترکیبی از خطر وقوع اشتباهات و یا تحریف های با اهمیت در فرایند تهیه صورت های مالی (خطر ذاتی و کنترل) و خطر کشف نشدن آن از طریق رسیدگی های حسابرس (خطر عدم کشف) می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین رابطه تنوع سازی محصول با اشتباهات حسابرسی می باشد. این پژوهش طی دوره 1395 تا 1399 مورد مشاهده قرارگرفته و با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شد. نتایج این تجزیه وتحلیل رو نمونه آماری به تعداد 143 شرکت که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند بیانگر این است که بین تنوع سازی محصول با اشتباهات حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. به این معناست که، زمانی که تنوع سازی محصول افزایش می یابد شرکت با پیچیدگی اطلاعات همراه می شود که این پیچیدگی اطلاعات طبق نظریه نمایندگی منجر به افزایش در عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که این امر خطای حسابرسی را به دنبال خواهد داشت.
۸.

بررسی تاثیر تخصص مالی هیات مدیره بر تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۰
اهمیت بانک ها برای حفظ نسبت های سرمایه بالا و اجتناب از دوره های طولانی کم سرمایه سازی نیاز به وجود مدیران مستقل در هیئت مدیره بانک ها با تخصص مالی به منظور افزایش درک هیئت مدیره از تجارت بانکی دارد. از این رو هدف این تحقیق بررسی تأثیر تخصص مالی هیئت مدیره بر تأمین مالی داخلی و بیرونی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 با نمونه مشتمل بر 120 شرکت و با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول مشاهده شد که در فرضیه اول تخصص مالی هیئت مدیره بر تأمین مالی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه مشاهده گردید که تخصص مالی هیئت مدیره بر تأمین مالی بیرونی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد .
۹.

تأثیر ویژگی ریسک پذیری مدیرعامل، بیش اعتمادی مدیرعامل و شدت سرمایه بر اجتناب مالیاتی

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۷
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی ریسک پذیری مدیرعامل، بیش اعتمادی مدیرعامل و شدت سرمایه بر اجتناب مالیاتی می باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و  از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد. قلمرو تحقیق بازه زمانی 10 ساله از 1390 تا 1400 را در بر گرفته و مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که ریسک پذیری مدیرعامل، تاثیر معنادار و مثبتی بر اجتناب مالیاتی شرکت دارد. بیش اعتمادی مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی تاثیر معنادار و مثبتی دارد. شدت سرمایه بر اجتناب مالیاتی تاثیر معنادار و منفی دارد. ترجیحات ریسک پذیری مدیر با بازده مثبت ارزش پولی رابطه مثبت دارد. ارزش مثبت به این معنی است که مدیرعاملی که ریسک پذیر است، مایل است برای کسب سود بیشتر نسبت به هزینه های مالیاتی متهورانه تر عمل کرده و بیشتر در فرآیند های فرار و اجتناب مالیاتی درگیر شود. بر مبنای نظریه پلکان بالاتر ویژگی های مدیریت ارشد بر نتایج سازمانی تأثیر می گذارد. یک مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد بر اساس توانایی و تجربه خود برای رهبری یک شرکت عمل می کند. هر چه شدت سرمایه بیشتر باشد، اجتناب مالیاتی بیشتر است. از سوی دیگر، هر چه شدت سرمایه کمتر باشد، اجتناب مالیاتی کمتر می شود.
۱۰.

ارائه مدل گزارش هشدار دهی در حرفه حسابرسی مبتنی بر عوامل سازمانی مؤسسات حسابرسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حرفه حسابرسی گزارش هشدار دهی عوامل سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۸۷
هدف اصلی مقاله حاضر ارایه مدل گزارش هشداردهی در حرفه حسابرسی مبتنی بر عوامل سازمانی مؤسسات حسابرسی در ایران می باشد. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت، از نوع پژوهش های کاربردی و ازنظر روش نیز در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است. چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از نوع رویکرد استقرایی و جمع آوری داده ها انجام می شود. ازآنجایی که این پژوهش در یک محیط واقعی یعنی مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی انجام شد، جزو پژوهش های میدانی نیز به شمار می رود. به منظور اجرای مراحل اصلی پژوهش و گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. سپس، در گام دوم برای اعتبارسنجی، تحلیل و سنجش روابط بین متغیرهای مدل اولیه پژوهش، از دو روش تجزیه وتحلیل داده ها، یعنی آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار آماری مناسب استفاده گردید. نتایچ پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی موسسات حسابرسی درایران برگزارش هشداردهی درحرفه حسایرسی تاثیرداشته و همچنین به نوبه خودموجب گزارش هشداردهی به موقع در بین حسابرسان مطابق با اصول، رویه و معیارهای قانونی به عنوان یک عمل داوطلبانه می شود.
۱۱.

Evaluation of Intelligent and Statistical Prediction Models for Overconfidence of Managers in the Iranian Capital Market Companies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: managerial overconfidence Machine learning Adaboost algorithm Probit Regression

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
The purpose of the present study was to validate the Adaboost machine learning and probit regression in the prediction of Management's overconfidence at present and in the future. It also compares the predicted models obtained during the years 2012 to 2017. The samples of the research were the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, (financial data of 1292 companies/year in total). Data collection in the theoretical part of the study benefitted from the content analysis international research paper in library method and for calculating the data's Excel software was used, and in order to test the research hypotheses, Matlab 2017 and Eviews10.0 were used. The empirical findings demonstrate that The Adaboost's algorithm nonlinear prediction model represents the highest power in learning and prediction (performance of this model) the managerial over-confidence for this year and the following year, proved to be better than the probit regression prediction model.
۱۲.

ارائه مدل بهینه برای انتخاب سهام مبتنی بر استراتژی های معاملاتی مومنتوم، معکوس و هیبریدی با استفاده از الگوریتم GWO(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده سهام مومنتوم معکوس کنتراتوم مومنتریان گرگ خاکستری پانل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۹
هدف: استراتژی های کنتراتوم، استراتژی های ترکیبی ای هستند که رتبه بندی پرتفوی در آن ها، بر افق زمانی طولانی مدت و نگهداری آن ها میان مدت است. استراتژی های مومنتریان یا لحظه ای نیز استراتژی های ترکیبی ای هستند که رتبه بندی پرتفو و انتخاب سهام آن ها بر افق زمانی میان مدت مبتنی است؛ اما در بلند مدت نگهداری می شوند. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از الگوریتم GWO و پانل پویا، مدل بهینه ای برای انتخاب سهام مبتنی بر استراتژی های معاملاتی مومنتوم، معکوس و هیبریدی ارائه شود. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. برای برآورد مدل، از اطلاعات 175 شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1390 تا 1399 و همچنین، از نرم افزارهای ایویوز 12 و متلب 2021 بهره برده شده است. بر اساس نتایج 8 بازه زمانی 3، 6، 9، 12، 24، 36، 48 و 60 ماهه بر اساس استراتژی های مختلف مومنتوم و معکوس و ترکیبی در موقعیت های بازنده، برنده و بازنده برنده، برنده بازنده تجزیه وتحلیل شد. گفتنی است، برای برآورد استراتژی ها نیز از دو روش پانل پویا و گرگ های خاکستری استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، رویکرد گرگ خاکستری در مقایسه با روش پانل پویا دقت بیشتری دارد و استراتژی های ترکیبی نسبت به استراتژی مومنتوم ساده، بازده اضافی بیشتری را در بازه بلند مدت نصیب سرمایه گذاران می کند. نتیجه گیری: به فعالان و سرمایه گذاران بازارهای مالی توصیه می شود که برای بهبود تصمیم های خریدوفروش خود، از استراتژی های ترکیبی بهره بگیرند و با توجه به بهبود نتایج روش گرگ خاکستری نسبت به روش پانل ساده، در محاسبات و تشکیل پرتفوی بهینه نیز از روش های هوش مصنوعی به جایگزینی روش های رگرسیونی استفاده کنند.
۱۳.

بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر ساختار سرمایه با نقش تعدیلی ریسک و سود آوری شرکت

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۹
اهمیت فزاینده سرمایه فکری در فرآیندهای خلق ارزش شرکتی به طور قابل توجهی بر بازارهای سرمایه، افشای شرکت ها و مدیریت مالی شرکت ها تأثیر گذاشته است، زیرا سرمایه فکری به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران کمک کرده است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا کارایی سرمایه فکری بر ساختار سرمایه تاثیر دارد و همچنین ریسک و سودآوری شرکت رابطه بین کارایی سرمایه فکری و ساختار سرمایه را تعدیل می کند یا خیر. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره، فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، کارایی سرمایه فکری تأثیر مستقیم و معناداری بر ساختار سرمایه دارد و نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که ریسک شرکت بر رابطه بین کارایی فکری تأثیر معناداری دارد. سرمایه و ساختار سرمایه و نتایج فرضیه سوم تحقیق نشان می دهد که سودآوری شرکت بر رابطه بین کارایی سرمایه فکری و ساختار سرمایه تأثیر معناداری دارد.
۱۴.

تأثیر ارتباط سیاسی شرکت ها بر شاخص های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و کارایی عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی کارایی عملیاتی ارزش آفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۵۳۴
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارتباط سیاسی شرکت ها بر شاخص های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و کارایی عملیاتی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1387 الی 1396 برای 113 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی و داده های ترکیبی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز 5/9 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های دولتی ارتباط مثبت و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های با مالکیت نهادی وابسته به دولت ارتباط منفی و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین رابطه بین شرکت های دولتی و کارایی عملیاتی در شاخص بهره وری نیروی انسانی مثبت و معنادار و برخلاف آن، بر شاخص کارایی سرمایه گذاری منفی و معنادار می باشد. علاوه بر این نتایج فرضیه دوم در خصوص ارتباط بین شرکت های شبه دولتی و کارایی عملیاتی نشان از وجود رابطه منفی و معنادار بین شرکت های شبه دولتی و هر دو شاخص کارایی عملیاتی دارد. به طورکلی، در خصوص ارتباط بین شرکت های شبه دولتی و ارزش آفرینی و کارایی عملیاتی می توان ادعا کرد که وجود ارتباط سیاسی نه تنها رفتار مدیران را در ارتباط با انجام وظیفه مباشرتی آن ها را اصلاح نمی کند، بلکه موجب افزایش هزینه نمایندگی نیز می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد یکی از سازوکارهایی که می تواند در کاهش تأثیر نهادهای شبه دولتی در محیط اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی نقش داشته باشد، اجرای درست اصل 44 قانون اساسی  و حمایت و ترغیب بخش خصوصی واقعی جهت سرمایه گذاری در این حوزه ها می باشد.
۱۵.

تأثیر ویژگی های هیئت مدیره، شاخصه های قدرت مدیرعامل و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ویژگی های هیئت مدیره قدرت مدیرعامل بحران مالی ریسک پذیری بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف پژوهش: بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره، شاخصه های قدرت مدیرعامل و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش از میان 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1393 تا 1399 می باشد. در این تحقیق از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج فرضیه اول تا ششم به ترتیب نشان داد که اندازه هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تاثیر معنادار و منفی دارد. استقلال هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی دارد؛ تخصص هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی ندارد. حقوق مدیر عامل بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری) تاثیر معنادار و منفی ندارد؛ اما این تاثیرگذاری بر ریسک نقدینگی مثبت می باشد؛ دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی دارد و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و مثبتی دارد. بحث و نتیجه گیری: هیئت مدیره های بزرگتر به دلیل در دسترس بودن سرمایه انسانی بیشتر و نظم و تعادل بیشتر در فرآیند تصمیم گیری، ریسک پذیری را کاهش می دهند. مطابق با مفروضات تئوری نمایندگی، تعداد مدیرانی که در هیئت مدیره شرکتی فعالیت می کنند با نتیجه تصمیمات هیئت مدیره مرتبط هستند.
۱۶.

شناسایی عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران (مبتنی بر مدل های فرآیند و قابلیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابرسی عملکرد روش دلفی بخش عمومی عوامل و ابعاد کلیدی حسابرسی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
مرور ادبیات حسابرسی عملکرد و تجربیات محققان نشان می دهد ارائه ﭼﺎرﭼﻮب جامعی از عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران نادیده گرفته شده است. بنابراین هدف تحقیق شناسایی عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران (مبتنی بر مدل های فرآیند و قابلیت حسابرسی عملکرد) است. این تحقیق با رویکرد آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوائی مبتنی بر روش تحقیق دلفی انجام شده است. در این تحقیق 100 نفر از ﺧﺒﺮﮔ ﺎن حوزه سیاست گزاری و مدیریت حسابرسی های عملکرد و عملیاتی (ارشد ، میانی و عملیاتی) از دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی مفید راهبر، موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان تهران به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. از روش نمونه برداری زنجیره ای (گلوله برفی) جهت شناسایی و انتخاب خبرگان استفاده گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش مطالعات اسنادی (کتابخانه ای) استفاده گردید. با نگاه ﻓﺮایﻨﺪی و ﻣﺤﺘﻮایﯽ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ بنیانی حسابرسی عملکرد در دو ﺳﻄﺢ ﻋﻮاﻣ ﻞ و ابعادکﻠی ﺪی شناسایی و ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨ ﺪی ﺷ ﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤیﻨﺎن از ﺗﺄییﺪ عناصر بنیانی شناسایی شده از روش تحقیق دﻟﻔی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪ. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مبتنی بر اهداف تحقیق استفاده شد. از نرم افزارهای اکسل و SPSS 24 جهت کدگذاری و تحلیل داده های گردآوری شده استفاده گردید. ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺑﻪ ارائه فهرستی از 7 عاملکﻠیﺪی شامل برنامه ریزی سالانه حسابرسی عملکرد، برنامه ریزی رسیدگی حسابرسی عملکرد، اجرای حسابرسی عملکرد (آزمون)، گزارشگری حسابرسی عملکرد، پیگیری اجرای توصیه های حسابرسی عملکرد، بهبود و تضمین کیفیت حسابرسی عملکرد، و حل و فصل اختلاف نظرها در حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎﻣی ﺪ. همچنین 127 بُعد شامل 15 بُعد ذیل عامل اول، 44 بُعد ذیل عامل دوم، 23 بُعد ذیل عامل سوم، 24 بُعد ذیل عامل چهارم، 5 بُعد ذیل عامل پنجم، 9 بُعد ذیل عامل ششم و 7 بُعد ذیل عامل هفتم شناسایی گردید. ایﻦ ﭼ ﺎرﭼﻮب ﻣ ی ﺗﻮاﻧ ﺪ در جهت ارائه مدل جدید فرآیند حسابرسی عملکرد و مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران و همچنین ﺗﻌﺮی ﻒ ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎییکﻪ در ﺗﺤﻘیﻘﺎت آتی در زمینه حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎم می ﺷﻮﻧﺪ،کﻤﻚکﻨﺪ.
۱۷.

Investigating the financial crisis of the Tehran Stock Exchange using the entropy method of transfer and comparing it with the US financial market(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: financial crisis Tehran Stock Exchange Transfer Entropy Dow Jones

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
This work aims to analyze the relationship between stocks in the financial market of the Tehran Stock Exchange embedded in their transfer entropy. In this regard, the behavior of the transfer entropy between indices of 180 corporations of the Tehran Stock Exchange has been studied. Then the footprint of crises of the market has been searched in the trends of the transfer entropy. The result has been compared with the result of the analysis imposed on the stocks included in the Dow Jones industrial index in the stock exchanges of the United States. In order to investigate the financial crisis of the Tehran Stock Exchange, the stock price data of 180 companies in this market that were active in the period from 2008 to 2018 are analyzed. It is observed that the average pairwise transfer entropy of indices in the Dow Jones group declines over the financial crises in the United States. In Iran, despite the United States, the financial crises have not left a footprint in the pairwise transfer entropy over the studied period. Such an observation suggests future studies on the pairwise and possibly collective behaviors of indices in Iran and the United States.
۱۸.

ارتقای سطح کارایی سرمایه گذاری براساس کاهش تورش رفتاری مدیرعامل: رویکرد تحلیل ویکور خاکستری و تحلیل راف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارایی سرمایه گذاری تورش های رفتاری ادراک مدیرعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
رشد و توسعه پایدار بازارسرمایه همواره به عنوان یکی استراتژی های کشورها به منظور ایجاد ثبات اقتصادی مدنظر بوده است. اما وجود تورش های رفتاری در تصمیم گیری ها در بازارسرمایه باعث شده است این بازار به خصوص در کشورهای در حال توسعه دچار بازده کمتر و مشکلاتی همچون عدم کارایی سرمایه گذاری در سطح کلان و وجود محدودیت های مالی در سطح خرد در بازار رقابتی باشد. هدف این پژوهش ارتقای سطح کارایی سرمایه گذاری براساس شناخت سوگیری های رفتاری مدیران از طریق تحلیل تئوری راف می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی بوده است که در گام اول به منظور شناسایی مولفه ها کارایی سرمایه گذاری و سوگیری های رفتاری مدیران از تحلیل فراترکیب با مشارکت ۱۸ نفر از متخصصان دانشگاهی صورت پذیرفت. سپس از طریق تحلیل دلفی شاخص های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند که از مجموع ۳۸ شاخص شناسایی شده، ۲۱ شاخص مورد تایید نهایی قرار گرفت. در تحلیل راف مولفه های شناسایی شده در مورد سوگیری های رفتاری مدیرعامل بر شاخص های کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد، کاهش سوگیری های رفتاری منفعت طلبانه مدیرعامل می تواند به افزایش اثربخشی کارایی سرمایه گذاری منجر شود.
۱۹.

پایش نقش اعتماد به نفس کاذب مدیریتی و شاخص اطمینان و کارایی اطلاعاتی در پیش بینی سود مبتنی بر مالیه رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد به نفس کاذب مدیریتی شاخص اطمینان و کارایی اطلاعاتی پیش بینی سود مبتنی بر مالیه رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اعتماد به نفس کاذب مدیریتی و شاخص اطمینان و کارایی اطلاعاتی در پیش بینی سود مبتنی بر مالیه رفتاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر نوع پژوهش از نوع پژوهش های تجربی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بودند که طی بازه زمانی موردنظر سهام آن ها در تالار اصلی یا بازار اول مبادله شود که طبق فرمول کوکران اورکات تعداد 385 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها از مدل پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیر بر سود شرکت ها تأثیر معنی داری در سطح 95 درصد دارد و این تأثیر به صورت معکوس است. با حضور اطمینان اطلاعاتی در رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر و سود شرکت ها، میزان تأثیرگذاری منفی اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر سود شرکت از مقدار 416/0- به مقدار 234/0- کاهش می یابد و این کاهش نیز در سطح 95 درصد تأثیرگذار است. بدین ترتیب متغیر اطمینان اطلاعاتی می تواند میزان تأثیر منفی اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر سود شرکت ها را کاهش دهد
۲۰.

An Investigation into the Effect of CEO’s Perceptual Biases on Investment Efficiency and Financing Constraints of the Iranian Listed Firms(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: CEO’s Perceptual Biases Financial Accounting Investment efficiency Financing Constraints

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۹
Efficient market hypothesis predicts that capital markets are beset with cer-tain biases which result from wrong estimation, and negatively influence shareholders’ expectations for higher returns, which in turn affects invest-ment efficiency, financial constraints and corporate performance efficacy in competitive markets, and eventually mitigates firm value. The present study aims at examining the impact of CEOs’ perceptual biases on investment efficiency and financing constraints of the firms listed on the Tehran Stock Exchange over the period 2013-2017. Earnings forecast error and CEOs’ overconfidence biases serve as the measure of CEO’s perceptual biases, the model developed by Biddle et al (2009) is employed to proxy for investment efficiency, and KZ model is also adopted to calculate financing constraints. The results reveal that both earnings forecast error and overconfidence biases negatively affect investment efficiency, while they positively influence cor-porate financing constraints.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان