مجید سلیمانی

مجید سلیمانی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
۱.

الگوی روابط ساختاری هویت تحصیلی موفق بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی با میانجی گری ذهن آگاهی و خودکارآمدی تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیازهای بنیادین روان شناختی ذهن آگاهی خودکارآمدی تحصیلی هویت تحصیلی موفق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 492
هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی روابط ساختاری هویت تحصیلی موفق است که بر اساس آن نیازهای بنیادین روان شناختی به عنوان متغیر درون داد، ذهن آگاهی و خودکارآمدی تحصیلی به عنوان متغیر میانجی و هویت تحصیلی موفق به عنوان متغیر برون داد وارد پژوهش شده اند. این پژوهش به روش توصیفی، از نوع مطالعات همبستگی و با شیوه مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. از بین همه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان قم در سال تحصیلی 1401-1400 به عنوان جامعه مورد پژوهش، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعداد 355 دانش آموز وارد نمونه شدند. در گردآوری اطلاعات از مقیاس نیازهای بنیادین روان شناختی لاگاردیا و همکاران (2000)، مقیاس چندوجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (2006)، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی جینکس و مورگان (1999) و مقیاس هویت تحصیلی موفق واس و ایساکسون (2008) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار AMOS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، نیازهای بنیادین روان شناختی به طور مستقیم و غیر مستقیم با میانجی گری ذهن آگاهی بر هویت تحصیلی موفق، تاثیر مثبت و معناداری دارد. اما خودکارآمدی تحصیلی نقش میانجی گر معناداری در تاثیر نیازهای بنیادین روان شناختی بر هویت تحصیلی موفق ندارد (05/0>P). بر اساس نتایج و با توجه به نقش نیازهای بنیادین روان شناختی و ذهن آگاهی در هویت تحصیلی موفق، توجه به نیازهای اساسی هر دانش آموز از سوی خانواده ها و معلمان با برگزاری کارگاه های آموزش خانواده و ضمن خدمت و افزایش ذهن آگاهی دانش آموزان با بهره گیری از روان شناس ها و مشاوران مدارس و برگزاری کلاس های آموزشی، ضروری به نظر می رسد.
۲.

تأثیر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران در چابکی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی هوش سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مهارت های مدیریت مدیریت کوانتومی هوش سازمانی چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 156
این پژوهش باهدف بررسی اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران در چابکی سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با روش تحلیل معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان، در سال 1398 می باشند که 279 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران وزارت ورزش و جوانان، به صورت مستقیم و هم به طور غیرمستقیم، از طریق متغیر میانجی هوش سازمانی می تواند بر قابلیت چابکی سازمانی تأثیرگذار باشد. بر این اساس، مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران به میزان 70/0 بر چابکی سازمانی و هوش سازمانی به میزان 21/0 بر چابکی سازمانی تأثیرگذار می باشد. همچنین نقش میانجی هوش سازمانی در اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران بر چابکی سازمانی 15/0 تأیید گردید؛ بنابراین مدیران ورزش کشور با به کارگیری مهارت های کوانتومی در سازمان و استفاده از راه حل هوش سازمانی می تواند قدرت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها را متمایز نماید و با به کارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره برداری نموده تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را حس کنند که این امر قابلیت چابکی وزارت ورزش و جوانان را ارتقا می بخشد.
۳.

بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس درس و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه ای پیوند با مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک از محیط کلاس درس سرزندگی تحصیلی پیوند با مدرسه دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 617
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس درس و سرزندگی تحصیلی با واسطه گری پیوند با مدرسه بود. این پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر سنندج در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 9321 نفر بود که از میان آنها 369 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان پرسشنامه های ادراک از محیط کلاس درس (فراسر و همکاران، 1996)، سرزندگی تحصیلی (دهقانی زاده و حسین چاری، 1391) و پیوند با مدرسه (اسپرینگر و همکاران، 2009) را تکمیل کردند و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، ادراک از محیط کلاس درس با سرزندگی تحصیلی رابطه علی مستقیم دارد (0/01>p) و پیوند با مدرسه، ارتباط میان ادراک از محیط کلاس درس و سرزندگی تحصیلی را واسطه گری می کند (0/001>p). با توجه به اینکه ادراک از محیط کلاس درس و سرزندگی تحصیلی با یکدیگر رابطه علی دارند و پیوند با مدرسه نیز در رابطه میان این دو متغیر تأثیرگذار است، پیشنهاد می شود که برای سازگاری هرچه بهتر دانش آموزان با چالشها و تکالیف تحصیلی، تدابیری اتخاذ شود تا محیط یادگیری برای دانش آموزان مطلوب باشد و دانش آموزان احساس تعهد بیشتری نسبت به مدرسه داشته باشند. برای اثربخشی بهتر، مدیران نواحی و مناطق آموزش و پرورش با برگزاری دوره های ضمن خدمت و کارگاههای آموزشی، می توانند اهمیت و چگونگی شکل گیری ذهنیت درباره مدرسه، احساس تعلق پذیری و تعهد نسبت به مدرسه در دانش آموزان را برای کارکنان آموزشی و اجرایی مدارس تبیین کنند.
۴.

اعتباریابی و شناسایی عوامل مؤثر بر جریان سازی رسانه ای در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جریان سازی رسانه های ورزشی اعتباریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 920
پژوهش حاضر به شناسایی و اعتباریابی عوامل مؤثر بر جریان سازی رسانه ای در ورزش پرداخته است. روش پژوهش با توجه به هدف ، آمیخته یا به عبارتی، ترکیبی بوده است. جامعه آماری نیز متشکل از دو بخش کیفی، شامل متخصصان رسانه دارای سابقه تدریس دانشگاهی یا فعالان حوزه ورزش و رسانه، متخصصان ترویج ورزش در رسانه ، صاحبنظران و صاحب منصبان ورزش، برنامه سازان ورزشی، سیاستگذاران و مشاوران ورزشی سازمان صدا و سیما (16نفر) و بخش کمی، شامل کارشناسان حوزه رسانه و دانشجویان رشته تربیت بدنی و بینندگان برنامه های ورزشی (370 نفر) بوده است. ابزار اندازه گیری در مرحله کیفی، مصاحبه باز بوده و تحلیل با نرم افزار Maxqda صورت گرفته است. در بخش کمی، ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از کدهای بخش کیفی بود که با نرم افزار AMOS تجزیه و تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده ها 86 مفهوم اولیه، 19 کد محوری و 5 کد گزینشی عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، عوامل راهبردی و پیامدها شناسایی شدند. نتایج قسمت کمی بیانگر تأیید گویه ها و عوامل در آزمون های تحلیل عاملی تأییدی بود به این معنی بارهای عاملی گویه ها و عوامل بالاتر از 0.4 بودند. در نهایت می توان گفت که الگوی ارائه شده با توجه به نظر کارشناسان و افراد صاحبنظر تدوین شده است و اجرای آن می تواند باعث بهبود وضعیت جریان سازی های رسانه ای جامعه در خصوص رسانه های ورزشی شود و در نهایت، میزان استقبال از این رسانه ها را در تمام حوزه ها افزایش دهد.
۵.

آزمون مدل مفهومی عملکرد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارتباطات سازمانی صلاحیت های حرفه ای کارآفرینی عملکرد سازمانی وزارت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 331
هدف از تحقیق حاضر آزمون مدل مفهومی عملکرد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان  جمهوری اسلامی ایران با تعداد 901 نفر  بودند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 269 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ابزار جمع آوری داده ها،چهار پرسشنامه ی استاندارد ارتباطات سازمانی تسلیمی (1394) با 24 گویه، صلاحیت حرفه ای احمدی بالادهی (1396) با 30 گویه، ارزیابی عملکرد زارعی رباط(1393) با 17 گویه و پرسشنامه کارآفرینی علیپور شیرسوار (1392)  با 22 سوال در مقیاس پنج ارزشی لیکرت استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط 6 نفراز اساتید دانشگاهی تایید شد. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است. روایی سازه پرسشنامه ارتباطات سازمانی با ضریب آلفای کرونباخ 849/0 و ضریب پایایی 765/0 ، پرسشنامه صلاحیت حرفه ای با ضریب آلفای کرونباخ 702/0 و ضریب پایایی ترکیبی 834/0 ، کارآفرینی سازمانی 867/0 و ضریب پایایی ترکیبی 818/0 و پرسشنامه عملکرد کارکنان با ضریب آلفای کرونباخ 865/0 و ضریب پایایی ترکیبی 756/0 تایید شد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباطات سازمانی با ضریب مسیر 547/0  و صلاحیت های حرفه ای با ضریب مسیر 7/0 و کارآفرینی با ضریب مسیر 577/0 بر عملکرد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان اثر معناداری دارد. به مسئولین سازمان ورزش و جوانان پیشنهاد می شود جهت تقویت و توسعه ارتباطات سازمانی از سیستم باز ارتباطات سازمانی و برای تقویت و توسعه کارآفرینی و صلاحیت های حرفه ای خود، مهارت های عملکردی و رفتاری و همچنین توانایی های تخصصی و بین فردی خود را بهبود بخشند تا به تبع آن مدیریت مؤثر و کارآمد حاصل شود.
۶.

ارائه مدل نقش بهزیستی روان شناختی و ارزش های فرهنگی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری بهزیستی روانشناختی ارزش های فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 552
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل نقش بهزیستی روان شناختی و ارزش های فرهنگی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری شامل ورزشکاران رشته کاراته در شهر اصفهان بودند که برحسب انتخاب در دسترس تعداد 365 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه های پژوهش، تعداد 341 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که ارزش های فرهنگی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته دارای تأثیری به میزان 323/0 دارد که با توجه به میزان تی که 896/5 می باشد، مشخص گردید که ارزش های فرهنگی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته تأثیرگذار می باشد. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که بهزیستی روان شناختی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته دارای تأثیری به میزان 682/0 دارد که با توجه به میزان تی که 854/11 می باشد، مشخص گردید که بهزیستی روان شناختی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته تأثیرگذار می باشد.
۷.

اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حافظه سازمانی مدیریت عملکرد چابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 24 تعداد دانلود : 228
هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد و کارکنان ادارات تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور می باشدکه به صورت تمام شما کل جامعه آماری به تعداد 216 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه حافظه سازمانی آنت، پرسشنامه استاتدارد مدیریت عملکرد بالدریج و پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی ژانگ بود. به منظور تجریه و تحلیل یافته های پژوهش از تحلیل مسیر و معادلات ساختاری و نرم افزار 20 PLS و SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که حافظه سازمانی و ابعاد آن با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی بر مدیریت عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور اثر معنی دار دارد. لذا در مدیریت عملکرد نوین، اهداف کارکنان و اهداف سازمان باید در یک راستا قرار گرفته و با ایجاد هماهنگی و ارائه راهنمایی های لازم توسط سرپرستان، افراد هرچه بیش تر به سازمان احساس تعلق خاطر می نمایند.
۸.

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال با میانجی گری هویت فردی از طریق نقش رسانه های جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های جمعی رفتار تماشاگران مسئولیت پذیری اجتماعی هویت فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 641 تعداد دانلود : 104
مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور با میانجی گری هویت فردی از طریق نقش رسانه های جمعی بود. نوع پژوهش، توصیفی-  همبستگی و از نظر هدف، کاربردی ب وده ک ه به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 98-97 تشکیل می داد که از بین آنها تعداد 460 نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه های استاندارد هویت تیمی (وان دیک و همکاران ،2008)، رفتار تماشاگران ساخته یو 2010، پرسشنامه هویت فردی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته جهت استفاده از رسانه های جمعی این رویدادها بود که اعتبار آنها در یک مطالعه مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 به دست آمد. از دو روش توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که هویت فردی از طریق نقش رسانه های جمعی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین باتوجه به قابلیت و ظرفیت رسانه های جمعی در برجسته سازی اطلاعات و پیام ها و بخصوص نمایش این مسابقات ورزشی ، با میانجی گری هویت فردی می توانند  شدت این تأثیر را بیشتر نمایند.
۹.

بررسی مسائل روانشناختی ورزشکاران حرفه ای در همه گیری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کووید- 19 استرس اضطراب سلامت روان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 691
هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای روان شناختی بحران های سلامتی در سبک زندگی ورزشکاران (موردمطالعه: همه گیری ویروس کرونا) است. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته (کیفی- کمی) است. برای استخراج متغیرها، با استفاده از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو، پیامدها شناسایی شدند و در بخش بعدی، با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته (به صورت مقایسه دوبه دویی)، با نظرسنجی از خبرگان (13 نفر) و تحلیل در نرم افزار میک مک، داده ها تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که مهم ترین پیامد روان شناختی بحران های سلامتی مؤثر در سبک زندگی ورزشکاران در این پژوهش، به ترتیب مربوط به افسردگی، اضطراب، خشم، وسواس، بی-خوابی، استرس، بی حوصلگی، محدودیت در ارتباط با خانواده، هم تیمی ها و مربیان و ترس از سرایت بیماری به دیگران می باشد.
۱۰.

طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسابقات برون مرزی موانع اجتماعی موانع فرهنگی ورزش زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 800
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ورزش حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون مرزی بود. روش پژوهش: روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی – کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزشی (استادان مدیریت ورزشی) و مدیران و دست اندرکاران ورزش قهرمانی زنان بود. با بهره گیری از روش نمونه گیری گلوله برفی و تکنیک اشباع نظری به نمونه گیری در بخش کیفی اقدام شد (24 نفر). برای تحلیل داده های مربوط به مصاحبه از روش کدگذاری استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش شامل بانوان ورزشکاری که سابقه حضور در رویدادهای بین المللی را داشته اند، نایب رئیسان بانوان فدراسیون های ورزشی و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی بین المللی است (384 نفر). برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی استفاده شد که به دو بخش کلی ویژگی های جمعیت شناختی و سؤال های آن تقسیم شد. این پرسشنامه شامل 69 گویه و در قالب شش مؤلفه اصلی به صورت پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد، 5 امتیاز تا خیلی کم، 1 امتیاز) است. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart- PLS برای تحلیل مدل استفاده شد. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش مشخص شد که مقوله ها در قالب 69 کد مفهومی و در دل ابعاد شش گانه مدل پارادایمی جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص شد که هر شش مؤلفه اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: به مدیران ورزش کشور پیشنهاد می شود به منظور رفع موانع و دستیابی به پیامدهای مثبت حضور زنان در مسابقات برون مرزی، از رسانه ها، فرهنگ سازی، جذب هوادار، مربیان مناسب و قوانین حمایتی استفاده کنند.
۱۱.

اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران در عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های مدیریت کوانتومی هوش سازمانی عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 776 تعداد دانلود : 934
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران در عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با روش تحلیل معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان، در سال 1398 می باشند که 279 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران وزارت ورزش و جوانان، به صورت مستقیم و هم به طور غیر مستقیم، از طریق متغیر میانجی هوش سازمانی می تواند بر قابلیت عملکرد سازمانی تاثیرگذار باشد. بر این اساس، مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران به میزان 80/0 بر عملکرد سازمانی و هوش سازمانی به میزان 70/0 بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار می باشد. همچنین نقش میانجی هوش سازمانی در اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران بر عملکرد سازمانی 13/0 تایید گردید. بنابراین مدیران ورزش کشور با بکارگیری مهارت های کوانتومی در سازمان و استفاده از راه حل هوش سازمانی می تواند قدرت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها را متمایز نماید و با بکارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره برداری نموده تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را حس کنند، که این امر قابلیت عملکرد وزارت ورزش و جوانان را ارتقا می بخشد.
۱۲.

طراحی الگوی مدیریت عملکرد دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش ورزش دانش آموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 529
هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت عملکرد در دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی و از نظر داده ها به صورت آمیخته ( از نوع اکتشافی متوالی) بود. برای انجام تحقیق سه گام اساسی صورت پذیرفت:1- انجام مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان برای احصای عوامل و معیارهای ارزیابی عملکرد؛ 2- سطح بندی عوامل با استفاده از الگوی ISM (مدلسازی ساختاری تفسیری) و 3- وزن دهی به عامل ها با استفاده از روش AHP در گروه کانونی. نتایج این پژوهش نشان داد توسعه نظام مالی ( 150امتیاز) ،استانداردسازی و توسعه فضا و تجهیزات ورزشی (200امتیاز)، نیروی انسانی ( 160امتیاز)، مشارکت و تعاملات درون و برون سازمانی (50امتیاز)، توسعه تحقیق و توسعه (40امتیاز) و توسعه نظام داوطلبی (40امتیاز) دروندادهای نظام مدیریت عملکرد را تشکیل می دهند. همچنین توسعه برنامه درسی تربیت بدنی (140 امتیاز) و اشاعه فعالیت های مکمل (120 امتیاز) به عنوان فرایندها و رشد و توسعه تربیت بدنی (40 امتیاز) و توسعه و ترویج سبک زندگی فعال (60امتیاز) بروندادهای الگوی پژوهش را نشان می دهند. در الگوی ارائه شده 31معیار ارزیابی نیز ارائه شده که می تواند برنامه عملیاتی نظام مدیریت عملکرد دفتر تربیت بدنی را تسهیل کند.
۱۳.

تأثیر مجازی سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با میانجی هم افزایی سرمایه انسانی و خرد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجازی سازی ساختاری خرد سازمانی پایداری سازمانی هم افزایی نیروی انسانی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 95
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مجازی سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با نقش میانجی هم افزایی نیروی انسانی و خِرد سازمانی می باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران (480=N) تشکیل دادند و همچنین نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و به صورت تصادفی طبقه ای از سازمان ورزش شهرداری تهران (215=n) انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از یک پرسشنامه اطلاعات فردی و چهار پرسشنامه مجازی سازی سازمان (ویلیامیل استرید، 2007)، پرسشنامه خِرد سازمانی (براون و گرین، 2006) و پرسشنامه سینرژی سرمایه انسانی (احمدی و همکاران، 1396) و پرسشنامه پایداری سازمانی (دیک و همکاران، 2012) استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها به تایید هفت نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان رسید و همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0.92، 0.87، 0.94 و 0.89 به دست آمد. در این تحقیق نیز برای برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف سوالات پرسشنامه پرداخته می شود و سپس در سطح استنباطی برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها و روابط بین متغیر های تحقیق از تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده شده است. مهمترین نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از این بوده که مجازی سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با نقش میانجی هم افزایی نیروی انسانی و خِرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.
۱۴.

تعیین رابطه بین انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)

کلید واژه ها: مؤلفه های انسان دوستی سازمانی احساس تعلق خاطر کاری اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 196
پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین رابطه بین انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1398 به تعداد 140 نفر بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها تعداد 117 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند انسان دوستی سازمان با پرسشنامه کارول (2015) و احساس تعلق خاطر کاری با پرسشنامه شیمازو و همکاران (2015) مورد سنجش قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه های احساس تعلق خاطر کاری و انسان دوستی سازمانی با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95 درصد، 94 درصد و 97 درصد محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری و T مستقل با نرم افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که بین انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان رابطه معنی داری وجود داشت. مولفه های اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان دارای رابطه مثبت و معنی داری بودند. از سوی دیگر مولفه های اخلاقی و اقتصادی انسان دوستی سازمانی توانستند احساس تعلق خاطر کاری را پیش بینی نمایند.
۱۵.

تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دارای افت تحصیلی

کلید واژه ها: آموزش پذیر خودکنترلی دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی مشکلات رفتاری مهارت های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 948
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دارای افت تحصیلی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی بوده و طرح آن پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه دوازدهم دارای افت تحصیلی شهر سنندج به تعداد 837 نفر تشکیل می دادند که در سال تحصیلی 1398-1397 تحصیل می کردند. 32 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای در دو گروه آزمایش و کنترل وارد نمونه شدند. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان به کار گرفته شد. برنامه آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی طی هشت جلسه به افراد حاضر در گروه آزمایش ارائه شد، در حالی که گروه گواه تحت هیچ آموزشی قرار نگرفتند. یافته ها نشان داد میانگین نمرات خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون و پیگیری دارای تفاوت معناداری است و آموزش ها باعث افزایش خودکارآمدی تحصیلی (186/9 F= و 005/0 P=) و کاهش اضطراب امتحان (335/0 F= و 567/0 P=) در گروه آزمایش شده است. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت، به کارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی موجب بهبود عملکرد تحصیلی، از طریق افزایش کیفیت راهبردهای شناختی و فراشناختی به منظور رسیدن به اهداف می شود. در این صورت، دانش آموز احساس خودکارآمدی بیشتری کرده و در موقعیت امتحان اضطراب کمتری را تجربه خواهد کرد.
۱۶.

تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری بر خودناتوان سازی تحصیلی و یادگیری خودراهبر دانش آموزان کنکوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری خودناتوان سازی تحصیلی یادگیری خودراهبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 947
هدف از پژوهش حاضر تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری بر خودناتوان سازی تحصیلی و یادگیری خودراهبر دانش آموزان کنکوری بود. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر خرم آباد تشکیل می دادند که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 30 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای وارد نمونه شد و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. دانش آموزان گروه آزمایش، آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی را طی هشت جلسه دریافت کردند ولی دانش آموزان گروه نمونه هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. قبل و بعد از آموزش هر دو گروه نمونه به منظور پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری پرسشنامه های خودناتوان سازی تحصیلی و یادگیری خودراهبر را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از بسته نرم افزار آماری در علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری باعث کاهش معنادار خودناتوان سازی تحصیلی (001/0p=) و افزایش معنادار یادگیری خودراهبر (001/0p=) در دانش آموزان نمونه شده است. با توجه به یافته ها، می توان با آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری به معلمان و آموزش این راهبردها به دانش آموزان توسط معلمان، به صورت غیرمستقیم و مستقیم خودناتوان سازی تحصیلی را در دانش آموزان کاهش داده و یادگیری خودراهبر را افزایش داد.
۱۷.

رابطه مدیریت منابع انسانی با پاسخگویی اخلاقی و هوش معنوی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی پاسخگویی اخلاقی هوش معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 273
پژوهش حاضر به بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی با پاسخگویی اخلاقی و هوش معنوی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان پرداخت. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ زمانی، مقطعی و از لحاظ روش توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1400 به تعداد 160 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش در دسترس به تعداد 113 نفر برآورد شد. سطح مدیریت منابع انسانی 6/64 %، پاسخگویی اخلاقی 8/65 % و هوش معنوی 70 % بود. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با نرم افزار SPSS نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی با پاسخگویی اخلاقی و هوش معنوی رابطه معنی داری وجود داشت. از طرفی مولفه های مدیریت منابع انسانی از جمله انتخاب و استخدام، آموزش و توسعه، نظام پاداش مبتنی بر عملکرد، توانمندسازی کارکنان و امنیت شغلی با پاسخگویی اخلاقی و نیز هوش معنوی دارای رابطه معنی داری بودند. همچنین مشخص شد که مؤلفه های مدیریت منابع انسانی از جمله آموزش و توسعه و امنیت شغلیتوانایی پیش بینی پاسخگویی اخلاقی را داشتند. همچنین مؤلفه های اموزش و توسعه توانایی پیش بینی هوش معنوی را داشتند.
۱۸.

پیش بینی اثربخشی کارکنان و فرسودگی شغلی بر اساس مؤلفه های سلامت سازمانی (مورد مطالعه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)

کلید واژه ها: مولفه های سلامت سازمانی اثربخشی کارکنان فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 962
پژوهش حاضر به بررسی پیش بینی اثربخشی کارکنان و فرسودگی شغلی بر اساس مؤلفه های سلامت سازمانی (مورد مطالعه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان) پرداخت. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی و همبستگی و از لحاظ جمع آوری داده ها تحقیقی میدانی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1399 به تعداد 152 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی در دسترس به تعداد 103 نفر برآورد شد. برای سنجش سلامت سازمانی از پرسشنامه 19 سوالی هوی و همکاران (2016)، اثربخشی کارکنان از پرسشنامه 37 سوالی لاری و همکاران (2004) و فرسودگی شغلی کارکنان از تست مسلچ (2005) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که سطح سلامت سازمانی 2/66%، اثربخشی کارکنان 4/80% و فرسودگی شغلی کارکنان 8/33% بود. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با نرم افزار SPSS نشان داد که مؤلفه های سلامت سازمانی از جمله یگانگی نهادی، ساخت دهی و تاکید علمی توانایی پیش بینی اثربخشی کارکنان را داشتند. همچنین مؤلفه های نفوذ مدیر، ساخت دهی و تاکید علمی توانایی پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان را داشتند.
۱۹.

طراحی الگوی توسعه پایدار ورزش زنان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل توسعه توسعه پایدار توسعه ورزش سیستم ورزش ورزش زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 208
هدف از پژوهش حاضر ارائه طراحی الگوی توسعه پایدار در ورزش زنان بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، اساتید، مربیان، و ...) و جامعه اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (24 نفر و 76 نسخه). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی چارچوب دار بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده در مدل شامل چهار سطح کلی و متوالی؛ اکوسیستم (2 منظر، 5 بُعد و 20 مولفه)، راهبرد (3 منظر، 10 بُعد و 29 مولفه)، عملکرد (3 منظر، 11 بُعد و 43 مولفه) و پیامد (2 منظر و 8 مولفه) بود. ماهیت ارتباط بین متغیرها در مدل براساس روابط علی- معلولی و تحلیل سیستمی مشخص شده است. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که توسعه پایدار ورزش زنان از تعامل نظامند و برآیند مولفه های در منظرهای شش گانه شکل می گیرد و هدف نهایی دستیابی به توسعه پایدار ورزش زنان جهت ارتقای کارکردهای آن است.
۲۰.

مدل سازی رفتار خرید مشتریان فروشگاه های ورزشی در زمان شیوع ویروس کرونا (پیش آیندها و پس آیند ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویروس کرونا رفتار خرید مشتری فروشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 589 تعداد دانلود : 933
پژوهش حاضر با هدف مدل سازی رفتار خرید مشتریان فروشگاه های ورزشی  در زمان شیوع ویروس کرونا (پیش آیندها و پس آیند ها) انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام شدن مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در بازاریابی ورزشی و صاحبان برجسته کسب و کارهای ورزشی بودند که این افراد در دو مرحله اولیه و ثانویه به ترتیب به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های کیفی درباره موضوع پژوهش انتخاب شدند. در بخش دوم (کمّی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، به ساخت پرسشنامه اقدام شد و این پرسشنامه ( 44 گویه در قالب دو مؤلفه کلی پیش آیندها و پس آیندهای رفتار خرید مشتریان   فروشگاه های ورزشی  در زمان شیوع ویروس کرونا) در بین مشتریان فروشگاه های آنلاین ورزشی  (384 نفر) توزیع شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های اثرگذار بر رفتار خرید (پیش آیندها) به ترتیب عبارت بودند از: علاقه به ورزش، عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی، عوامل جمعیت شناختی، عوامل روان شناختی، شبکه های اجتماعی، عوامل محیطی، عوامل دانشی، ویژگی های شخصیتی و عوامل موقعیتی. همچنین پس آیندهای مثبت اولویت بیشتری در مقایسه با پس آیندهای منفی داشتند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان