عزیزالله مرادی

عزیزالله مرادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

نقش تعدیل گری کیفیت گزارش مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک نقد شوندگی سهام

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۴
پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل گری کیفیت گزارش مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به 98 شرکت نمونه طی دوره زمانی 6 ساله (1390 تا 1395) می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت از نوع پژوهش های توصیفی می باشد. روش نمونه گیری پژوهش حذفی سیستماتیک می باشد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، داده های خام مربوط به صورت های مالی با استفاده از نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین با مراجعه به سایت های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و استفاده از شبکه جامع اطلاع رسانی (کدال) بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید و استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین در برآورد مدل از نرم افزار ایویوز استاتا، نسخه 12 استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه پژوهش حاکی از وجود بین حاکمیت شرکتی و ریسک نقد شوندگی سهام بود. همچنین مشخص شد کیفیت گزارش مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک نقد شوندگی سهام تاثیرگذار است.
۲.

تاثیر حسابداری ابری بر سیستمهای اطلاعات حسابداری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۲
رایانش ابر، پارادایم جدیدی از فناوری اطلاعات میباشد که هدف آن ایجاد تحول در فناوری های اطلاعات سنتی از طریق کاهش هزینه، انعطافپذیری بالا و دسترسی همه جانبه میباشد. ظاهراً، اگر شرکتی بخواهد رایانش ابری را پذیرفته و به کار گیرد با همان مسائلی روبرو خواهد شد که در موقع پذیرش هر نوع فناوری اطلاعات دیگری روبرو خواهد شد. فناوری ابر یکی از روشهای نوآورانه پردازش داده و ذخیره آن است و استفاده از آن یکی از روشهای اصلی تضمین کارایی و اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سیستم های اطلاعات حسابداری ابر میباشد و بدین منظور با استفاده از روش مطالعات کتابخانهای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مرور ادبیات نظری تحقیق در مورد محاسبات ابری، فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات حسابداری مشخص شده است که فناوری اطلاعات و محاسبات ابری اثرات متعددی بر عناصر حسابداری شامل نهاد حسابداری، معاملات مالی، اسناد مالی و گزارشگری مالی دارد.
۳.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۵
این مطالعه به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از معیار دوره تصدی حسابرس بعنوان مبنایی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده شده است. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1386 با نرم افزار اکسل 2010 محاسبه و داده های 152 شرکت طی سال های 1398-1388 با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و روش برآورد پنل دیتا در مدل های رگرسیونی لجیت لجستیک تجزیه و تحلیل شده است. نتایج علمی پژوهشی نشان می دهد که بین مالکیت نهادی، مالکیت ممتمرکز، اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه معنی دار مشاهده نگردید. همچنین کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مالکیت نهادی و تجدید ارائه صورتهای مالی، مالکیت متمرکز و تجدید ارائه صورتهای مالی، اندازه هیات مدیره و تجدید ارائه صورتهای مالی، استقلال هیات مدیره و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه معنی دار مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان