عباس پورحسین گیلاکجانی

عباس پورحسین گیلاکجانی

رتبه علمی: استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
لینک رزومه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

A Comparative Study of Effects of Computer-Assisted Language Learning (CALL) and Conventional Methods of Instruction on Intermediate EFL Learners’ Vocabulary Learning

کلید واژه ها: Vocabulary Vocabulary Learning EFL CALL traditional teaching method

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۷
The present study aimed at investigating the effect of CALL on intermediate EFL learners’ vocabulary learning and comparing it with traditional teaching method. To this end, a quasi-experimental design was used in which 80 students were chosen based on their performance in an Oxford Placement Test (OPT), and were randomly assigned to the experimental and control groups. Six reading comprehension passages consisting of 72 new words were selected from the book “504 essential words” and used as the pretest of the study. Then, the experimental group received twelve sessions of treatment which was teaching vocabulary through different tools in the computer such as related pictures, video, textual highlights, PowerPoint slides, or Narsis software while the control group received the traditional way of teaching such as providing oral pronunciation of words, explaining their parts of speech, and offering a direct translation of words in Persian. Afterward, both groups attended the post-test of vocabulary at the end of the study. The scores of learners in pretest and posttest were analyzed statistically via running independent T-test. The findings revealed that CALL instruction was more effective in enhancing learners’ vocabulary learning in comparison to the traditional vocabulary instruction. The findings indicated that the experimental group had a better performance than that of the control group, and the learners in the CALL group learned more vocabulary than the learners in the traditional group. The findings of this research have implications for teachers and learners as teachers can use CALL in EFL classes to help them be independent learners, and make vocabulary learning more attractive and enjoyable to learners. The findings can help material developers and syllabus designers to consider the importance of CALL while planning textbooks and materials.
۲.

The Effect of Unit-of-Translation on Iranian Upper-Intermediate EFL Learners’ Achievement in Bizarre News Translation

کلید واژه ها: Unit-of-Translation Bizarre news translation EFL Learners

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
The current study was an attempt to investigate whether the Unit-of-Translation has any effect on Iranian upper-intermediate EFL learners’ achievement in Bizarre News translation. In addition, it investigated whether there was any difference across gender regarding the effect of Unit-of-Translation on Iranian upper-intermediate EFL learners’ achievement in Bizarre News translation. To this end, 45 out of 88 EFL learners from three upper-intermediate language learners at two Language Institutes in Boumehen, Iran were selected based on Oxford Placement Test. Then, they were divided randomly into three groups; one control group (N=15) and two experimental groups (N=30). The first experimental group was male. The second experimental was female, and the third group was administered as the control group. The experimental groups received the instruction for unit of translation. The instruction was given in five sequential sessions about 50 minutes. In contrast, the control group received no special instruction. At the end of the course, a post-test was administered. To analyze the data, one-way ANOVA and independent samples t-test were run. The findings revealed that the Unit-of-Translation had a positively significant effect on Iranian upper-intermediate EFL learners’ achievement in Bizarre News translation. The results also indicated that concerning the effect of Unit-of-Translation on Iranian male upper-intermediate EFL learners had a better achievement in Bizarre News translation compared to their counterparts in the female group.
۳.

آموزش الکترونیکی: پارادایمی نوین در کشورهای درحال توسعه دردوران پاندمی کرونا

کلید واژه ها: یادگیری الکترونیک آموزش عالی کشورهای در حال توسعه کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
بحران کرونا، کلیه نهادهای جامعه جهانی را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. در طول تاریخ، بشر کوشیده راه حل مناسبی برای بحران های پیش آمده پیدا کند. آموزش الکترونیکی به عنوان پارادیمی نوین با هدف ادامه آموزش در طول همه گیری کرونا تعریف شده است. به نظر می رسد کشورهای توسعه یافته زیرساخت های فناوری لازم برای گذار از آموزش حضوری به دیجیتال را دارا هستند. ولی در مقابل، کشورهای درحال توسعه به طور کامل برای این انتقال آماده نیستند. هدف این پژوهش واکاوی پدیده آموزش الکترونیکی و بررسی چالش های راه اندازی و اجراء آن در بخش های مختلف دانشگاه در دوران کرونا با تمرکز بر کشورهای درحال توسعه است. مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل محتوای اسناد انجام شد. ابتدا با استفاده از کلمات کلیدی اختصاصی جستجوی جامع در بانک های اطلاعاتی معتبر انجام گردید. با مرور منابع الکترونیک، تمامی اسناد و مقالات موجود مرتبط با آموزش الکترونیک و بیماری کرونا، در بازه زمانی 2019 تا 2021 جستجو و جمع آوری شد. پس از غربالگری چندمرحله ای نهایتاً 40 سند انتخاب و سپس تجزیه وتحلیل نهایی انجام گردید. درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد که باوجوداینکه آموزش الکترونیک در شرایط پاندمی کمک شایانی در دستیابی به اهداف آموزشی نموده است ولی در جوامع درحال توسعه این روش آموزش با چالش های اساسی مواجه است و کاربران همچنان به آموزش حضوری تمایل دارند.
۴.

آموزش الکترونیک در دوران کرونا: بکارگیری استراتژی های هوش هیجانی برای مقابله با استرس تحصیلی در دانشجویان

کلید واژه ها: آموزش الکترونیک کرونا استراتژی های هوش هیجانی استرس تحصیلی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
بحران پاندمی کرونا، کلیه نهادهای جامعه را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. از تدابیر در نظر گرفته شده برای مهار و کنترل کرونا ایجاد قرنطینه خانگی، فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی مدارس و دانشگاهها بود. آموزش الکترونیکی به عنوان پارادیمی نوین با هدف ادامه آموزش در طول همه گیری کرونا تعریف شده است. با وجود اینکه آموزش الکترونیکی به عنوان ایمن ترین نوع آموزش از مزیت های زیادی برخوردار است ولی با چالش های زیادی هم مواجه است. این تغییر غیرمنتظره از کلاس های آفلاین به یادگیری آنلاین، منجر به افزایش استرس و اضطراب و تحمیل فشار روانی زیادی بر فراگیران در این نوع آموزش شود. هدف این مطالعه بررسی بکارگیری تکنیک های هوش هیجانی (EI) برای مقابله استرس دانشجویان درآموزش الکترونیکی در دوران کرونا است. مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل محتوای اسناد انجام شد. این مطالعه با بررسی مقالات منتشر شده مرتبط با آموزش الکترونیک در دوران کرونا، چالش های آموزش الکترونیکی وتکنیک های هوش هیجانی انجام شد. برای این منظور سه مرحله متوالی به شرح زیر انجام شد. ابتدا با استفاده از کلمات کلیدی اختصاصی جستجوی جامع در بانک های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی انجام گردید. اسناد و مقالات الکترونیکی مرتبط با آموزش الکترونیک و بیماری کروونا، در بازه زمانی 2000 تا 2021 جستجو و جمع آوری شد. پس از غربالگری چندمرحله ای نهایتاً 49 سند انتخاب و سپس تجزیه و تحلیل نهایی انجام گردید. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که گنجاندن یک برنامه آموزشی هیجانی در مؤسسات آموزشی و کلاس های آنلاین برای بهبود فرآیند یادگیری می توانند باعث کاهش استرس دانشجویان شده و عملکرد دانش آموزان را بهبود ببخشد همچنین مطالعه هوش هیجانی به دانش آموزان اجازه می دهد تا از پتانسیل خود برای سازگاری با موقعیت های نامشخص و بحران های مختلف برای دستیابی به موفقیت تحصیلی استفاده کنند.
۵.

Short-Block Instruction Versus Long-Block Instruction: Impact on Reading Motivation and Reading Attitude(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Short-block instruction Long-block instruction Reading Comprehension reading motivation reading attitude

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۸
The purpose of this study was to explore the effects of 2 modes of instruction (Short-block versus Long-block) on Iranian EFL learners' reading motivation and reading attitude. For this study, 60 pre-intermediate level students who were studying in an English language institute in Ahvaz were selected. They took part in a homogeneity test (OQPT) to determine their homogeneity level. Then they were randomly divided into two groups, 30 learners each included, namely short-block instruction group and long-block instruction group. Then the two groups were given a reading motivation questionnaire and reading attitude survey as the pre-test before treatment to determine the participants’ reading motivation and reading attitude. During the eleven-session treatment, the long-block group was taught the reading comprehension in an intensive 75-minute session, while the short-block group was taught in three short sessions (twenty-five- minute session). After the treatment sessions, the participants were given a reading motivation questionnaire and reading attitude survey as a posttest. Data were analyzed through descriptive statistics and one-samples t-tests and the findings showed a significant difference between the groups. The short-block group outperformed the other groups in both reading motivation and reading attitude post-test. Implications of this study could be a hint for both EFL teachers and learners that teaching through short-block instruction is more effective than long-block instruction in teaching reading comprehension.
۶.

A Survey Study of Factors Influencing Iranian EFL Learners’ English Pronunciation Learning

کلید واژه ها: pronunciation pronunciation learning factors EFL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۲
English pronunciation is one of the most important and complicated parts of foreign language teaching and learning. Due to its complexity, pronunciation has been overlooked in English language teaching. Understandable pronunciation is an important part of communicative competence. Individuals who have acceptable pronunciation can easily improve their language skills better than those who have weak pronunciation. Thus, English pronunciation is very significant for successful communication. This study investigated the factors influenced Iranian EFL learners’ English pronunciation learning. To this end, fifty Iranian EFL learners participated voluntarily in this study. A quantitative method was used as the design of this study. The researchers used a survey questionnaire as the instrument of this study. The collected data were analyzed via using frequency and percentage. The findings of this research indicated that factors such as pronunciation instruction, attitude, motivation, and error correction respectively were the most important factors that had the greatest effects on Iranian learners’ pronunciation improvement. It was also concluded that when teaching pronunciation into their classes, EFL teachers and learners should be equipped with these factors that can considerably increase their success in the correct teaching and learning of English pronunciation.
۷.

The Impact of Collocation Activities on Iranian Intermediate EFL Learners’ Knowledge of Vocabulary

کلید واژه ها: collocation Vocabulary knowledge of vocabulary EFL Learners

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۳۶
The primary aim of this study was to open up new ways with which teachers could help learners improve their knowledge of vocabulary via collocation activities. This study investigated the effect of collocation activities on Iranian intermediate EFL learners’ vocabulary knowledge in order to solve their vocabulary problems. To this end, 60 female students from Pardis Institute in Lahijan, Iran participated in this study. They were divided into two groups of 30, one as an experimental group that received collocation activities as the treatment and a control group which received traditional method of vocabulary instruction. The researchers used a quasi-experimental, pre-test/post-test control group design. The data were analyzed using an Independent Samples T-test and a series of paired Samples T-tests. The findings of this study showed that collocation activities improved significantly participant learners’ vocabulary knowledge. The findings from paired-sample t-test indicated that the learners in the experimental group outperformed the control group in vocabulary knowledge.
۸.

Teaching Pronunciation of English with Computer Technology: A Qualitative Study

کلید واژه ها: Keywords: teaching pronunciation computer technology teachers’ views

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۶۳۹
This study investigated teachers’ views toward computer technology in teaching English pronunciation. In order to select teachers for the semi-structured interview, the researcher used a questionnaire and distributed it to 25 teachers from two Islamic Azad Universities of Guilan, Iran. The researcher chose 15 of them based on their answers to the questionnaire. Then a qualitative method design was used. It consisted of semi-structured interview questions with a sample of 15 teachers chosen from two Azad Universities. Data were collected and analyzed. Qualitative data were analyzed according to the process of reducing data, constructing theme, and drawing conclusions from the data. The findings showed teachers’ interest in using computer technology because it provided them with enjoyable and interactive environment, helped them obtain accurate pronunciation, and improved the quality of their pronunciation instruction. The findings also revealed that using computer technology raised teachers’ confidence and motivation toward it because it had a high potential that changed their instruction. Moreover, the findings indicated that teachers had enough knowledge of computer technology that helped them teach pronunciation effectively. In addition, the findings represented that using computer technology was not a threat to the traditional methods but it brought about better results than these methods.
۹.

Advantages of Using Computer in Teaching English Pronunciation

کلید واژه ها: language teaching advantages computer pronunciation instruction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۵۸۸
Pronunciation continues to grow in importance because of its key roles in speech recognition, speech perception, and speaker identty. Computer is being increasingly used in teaching English pronunciation to enhance its quality. The purpose of this paper is to discuss the advantages of using computer in English pronunciation instruction. Understanding the advantages of computer is an important step in the successful use of computer into English language teaching in general and pronunciation instruction in particular. Findings from empirical research, teachers’ roles in using computer, and implications for language teachers and learners are also discussed.
۱۰.

English Pronunciation Instruction: A Literature Review

کلید واژه ها: pronunciation goal importance role suggestions

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی زبان شناسی نظری آواشناسی
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۸۳۱
English Pronunciation instruction is difficult for some reasons. Teachers are left without clear guidelines and are faced with contradictory practices for pronunciation instruction. There is no well-established systematic method of deciding what to teach, when, and how to do it. As a result of these problems, pronunciation instruction is less important and teachers are not very comfortable in teaching pronunciation in their classes. This paper reviews some of the important issues of English pronunciation instruction. The aims of this paper are to define the term pronunciation, discuss the goal of pronunciation instruction, explain the importance of pronunciation instruction, elaborate the role of teachers in teaching pronunciation, and finally mention some suggestions in helping teachers to improve learners’ pronunciation. The review of literature shows that if teachers want to teach pronunciation accurately they should be trained in pronunciation instruction.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان