مطالب مرتبط با کلید واژه

امنیت و حریم خصوصی


۱.

واکاوی الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام نور از منظر فنی و تکنولوژی

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۱
پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه(موک) در دانشگاه پیامنور از منظر فنی و تکنولوژی انجام گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی بود. مؤلفه های مورد استفاده بر اساس بررسی اسناد و مدارک و ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند شناسایی شدند. به منظور بررسی اسناد و مدارک و تحلیل یافته های مصاحبه از روش تحلیل محتوای استقرایی در سه سطح باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای شناسایی جامع مؤلفه های اصلی و زیر مؤلفه های الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیامنور از منظر فنی و تکنولوژی، علاوه بر بررسی مطالعه های انجام شده در این زمینه، مصاحبه ای نیمه ساختارمند با 15 نفر از خبرگان حوزه در دوره های برخط آزاد انبوه(موک) صورت گرفت. نتایج نشان داد که الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیامنور از منظر فنی و تکنولوژی شامل پنج مؤلفه اصلی: تشکیل تیم فنی(سخت افزار-نرم افزار)، ویژگی های پلتفرم، امنیت و حریم خصوصی، امکانات فنی پلتفرم و ارائه خدمات پشتیبانی فنی ؛ و 34 زیرمؤلفه است.
۲.

بررسی چالش های کلیدی استفاده از اینترنت اشیاء

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۶
این پروژه تحقیقاتی با هدف تعریف، تحلیل و بررسی چالش های کلیدی استفاده از اینترنت اشیاء انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و فرایند اجرا به این شکل است که، بعد از مرورادبیات در حیطه موضوع پژوهش، چالش های مطرح در پیاده سازی اینترنت اشیاء، شناسایی شد و چالش پیشنهادی تحقیق مطرح گردید. انواع مشکلات و چالش ها در زمینه اینترنت اشیاء، از جمله چالش امنیت و حریم خصوصی، چالش قوانین، چالش تکنولوژی، چالش فرهنگ، چالش مدل کسب و کار، چالش مدل نیروی انسانی به طور گسترده مورد بحث قرار می گیرد. برای رسیدن به اهمیت، سطح بندی و ارتباطات بین چالش ها از روش مدلسازی ساختار تفسیری استفاده شد. در این روش ابتدا به شناسایی عناصر مرتبط با موضوع یا مساله، براساس مرور ادبیات یا تکنیک های دیگری مانند مصاحبه و غیره انجام شد و همچنین در این پژوهش برخی چالش های پیاده سازی اینترنت اشیاء، براساس مرور ادبیات مشخص شدند. نتایج نشان داد که چالش نیروی انسانی و تکنولوژی در سطح اول، چالش امنیت و حریم خصوصی، قوانین و فرهنگی در سطح دوم و چالش کسب و کاردر سطح سوم قرار گرفتند.