آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳

چکیده

این پروژه تحقیقاتی با هدف تعریف، تحلیل و بررسی چالش های کلیدی استفاده از اینترنت اشیاء انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و فرایند اجرا به این شکل است که، بعد از مرورادبیات در حیطه موضوع پژوهش، چالش های مطرح در پیاده سازی اینترنت اشیاء، شناسایی شد و چالش پیشنهادی تحقیق مطرح گردید. انواع مشکلات و چالش ها در زمینه اینترنت اشیاء، از جمله چالش امنیت و حریم خصوصی، چالش قوانین، چالش تکنولوژی، چالش فرهنگ، چالش مدل کسب و کار، چالش مدل نیروی انسانی به طور گسترده مورد بحث قرار می گیرد. برای رسیدن به اهمیت، سطح بندی و ارتباطات بین چالش ها از روش مدلسازی ساختار تفسیری استفاده شد. در این روش ابتدا به شناسایی عناصر مرتبط با موضوع یا مساله، براساس مرور ادبیات یا تکنیک های دیگری مانند مصاحبه و غیره انجام شد و همچنین در این پژوهش برخی چالش های پیاده سازی اینترنت اشیاء، براساس مرور ادبیات مشخص شدند. نتایج نشان داد که چالش نیروی انسانی و تکنولوژی در سطح اول، چالش امنیت و حریم خصوصی، قوانین و فرهنگی در سطح دوم و چالش کسب و کاردر سطح سوم قرار گرفتند.