حمید رستمی جاز

حمید رستمی جاز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و شبکه سازی مدیران مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی عملکرد مالی سازمان های بهداشت و درمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه سازی مدیران مالی کیفیت اطلاعات مالی بهداشت و درمان گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۲
موضوع و هدف مقاله: یکی از نیازهای مدیریتی سازمان های بهداشت و درمان کشور برای تصمیم گیری بهینه و به موقع، اطلاعات مالی با کیفیت است. بر همین اساس، این پژوهش به دنبال مطالعه آثار شبکه سازی مدیران مالی بیمارستان ها بر کیفیت گزارشگری مالی آنها با در نظر گرفتن نقش عملکرد مالی است. روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی و با به کارگیری پرسش نامه اجرا شده است. مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی کشور جامعه آماری را تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 311 نفر از مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی است. فرضیه های پژوهش به روش تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 آزمون شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (357/0 = β) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، متغیر عملکرد مالی دارای نقش تعدیل کننده منفی بر رابطه بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (178/0- = β) است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به مسئولان حوزه مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پیشنهاد می شود که با برگزاری جلساتی برای مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه ها (مانند همایش های علمی برای مدیران مالی بیمارستان ها) در سراسر کشور به صورت دوره ای زمینه لازم برای برقراری ارتباطات آنها را فراهم کند و یا این که آنها را تشویق به عضویت و شرکت در جلسات انجمن های حرفه ای حسابداری و مالی نماید.
۲.

بررسی رابطه بین ابعاد نوآورانه مدیریت کیفیت جامع و کاهش ریسک بانکی با توجه به شاخص های کلان اقتصادی

کلید واژه ها: ابعاد نوآورانه مدیریت کیفیت جامع ریسک بانکی ریسک اعتباری آموزش کارکنان مهارت نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۰
هدف از انجام این مطالعه تعیین رابطه بین ابعاد نوآورانه مدیریت کیفیت جامع و کاهش ریسک بانکی با توجه به شاخص های کلان اقتصادی می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی بوده است و داده های پژوهش که به صورت مقطعی و در نیمه دوم سال 1402، از طریق پرسشنامه که بین اعضای نمونه تکثیر و در مدت زمان مشخصی جمع آوری گردید و روایی به صورت اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل رگرسیونی آن پرداخته شد. در همین راستا جامعه آماری، بانکهای تجاری استان فارس به تعداد 270 نفر می باشد و نمونه آماری نیز شامل 155 نفر از کلیه کارکنان و سرپرستان در این بانکها می باشند که با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین ابعاد نوآورانه مدیریت کیفیت جامع و کاهش ریسک بانکی با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، آموزش کارکنان، مهارت نرم و ساعت آموزشی مدیریتی میتواند بر کاهش ریسک بانکی تأثیر داشته باشد.
۳.

مطالعات ادبیات نظری تاثیرات بحران بر عملکرد الگوهای پیش بینی ورشکستگی و ساختار سرمایه در اقتصاد ایران و جهان

کلید واژه ها: بحران های اقتصادی و مالی ورشکستگی ساختارسرمایه الگوهای پیش بینی سطح سرمایه گذاری و راهکارهای مدیریت بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۵
نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که بحران های اقتصادی و سیاسی می توانند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد الگوهای پیش بینی ورشکستگی و ساختار سرمایه در اقتصاد ایران و جهان داشته باشند. بحران های اقتصادی می توانند منجر به کاهش تقاضا، افزایش نرخ بهره، کاهش قیمت سهام و تغییرات در نرخ ارز شوند که همگی تأثیر مستقیم بر ساختار سرمایه و ورشکستگی شرکت ها دارند. علاوه بر این، پژوهش ها نشان دادند که عوامل مؤثر در ساختار سرمایه و ورشکستگی شرکت ها می توانند در شرایط بحرانی تغییر کنند. برای مثال، شرکت ها ممکن است به دنبال افزایش نقدینگی باشند و در نتیجه ساختار سرمایه خود را تغییر دهند. همچنین، بحران ها می توانند منجر به افزایش ریسک ورشکستگی شرکت ها شوند و در نتیجه الگوهای پیش بینی ورشکستگی نیاز به تغییر داشته باشند؛ بنابراین، نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که برای پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ساختار سرمایه در شرایط بحرانی، لازم است الگوهای پیش بینی و الگوهای ساختار سرمایه با توجه به شرایط بحرانی تغییر کنند. همچنین، برای پیش بینی دقیق تر و مدیریت بهتر ورشکستگی شرکت ها در شرایط بحرانی، لازم است عوامل مؤثر در ساختار سرمایه و ورشکستگی در این شرایط مورد بررسی قرار گیرند.
۴.

ارزیابی کارکردهای بلوغ حرفه ای حسابرسان براساس مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ حرفه ای حسابرسان کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی ماتریس فازی شهودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
استقلال در حسابرسی به عنوان یک اصل رفتاری و عملکردی، مبنایی برای شکل گیری بلوغ حرفه ای حسابرسان تلقی می گردد که در افزایش اثربخشی کارکردهای حسابرسان نقش مهمی را ایفا می کند. در واقع بلوغ به عنوان بخشی از فرآیندهای تجربی و دانش افزایی در این حرفه، می تواند زمینه ی انجام وظایف اثربخش را در حسابرسان توسعه بخشد. هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای بلوغ حرفه ای حسابرسان براساس مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی می باشد. این پژوهش بنا به ماهیت جمع آوری داده، ترکیبی است، به این دلیل که در بخش کیفی ابتدا از طریق مصاحبه نسبت به شناسایی ویژگی های کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی و از طریق تمرکز بر پژوهش دایبئواد (۲۰۰۸) ابعاد بلوغ حرفه ای شناسایی شد و سپس در بخش کمی از طریق تحلیل ماتریس فازی شهودی، نسبت به تعیین اثرپذیرترین بُعد کارکرد بلوغ حرفه ای حسابرسان براساس ابعاد کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی اقدام گردید. براین اساس در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از تحلیل دلفی و فرآیندِ ماتریس فازی شهودی برمبنای ویکور استفاده شد. جامعه ی آماری در بخش کیفی ۱۲ نفر از متخصصان حرفه حسابرسی بودند که به لحاظ دانش نظری، از قابلیت های لازم برای توسعه مفهوم مورد بررسی در این پژوهش برخوردار بودند که از طریق نمونه گیری نظری و براساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه ی آماری در بخش کمی نیز ۲۴ نفر از حسابرسانِ دارایِ تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی بودند که از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله، ۸ مولفه و ۳۵ کد مفهومی حکایت دارد که ویژگی های کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی را در قالبِ الگوی پکپارچه ۸ بُعدی بسترسازی نموده است. از طرف دیگر نتایج در بخش کمی بر اساس دو هدف تعیین اثرگذارترین بعد کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی و تأثیرپذیرترین کارکرد بلوغ حسابرسان از کنش در برابر فشار بیرونی پیگیری شد. لذا نتایج نشان داد اولاً اثربخشی تعقل گرایی در ادراک حسابرس، مهمترین فرآیند مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی است که می تواند به افزایش استقلال در این حوزه کمک نماید. ثانیاً مهمترین مولفه ی تأثیرپذیر بلوغ حرفه ای حسابرسان از اثربخشی تعقل گرایی در ادراک حسابرس به عنوان مضمون مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در این حرفه، اعتمادزائی حسابرسان در انعکاس واقعیت های عملکردی صاحبکاران می باشد.
۵.

بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد با بازده مورد انتظار سهام، بازده واقعی، ریسک سیستماتیک

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۳
نگهداری پول نقد مزایا و هزینه های خود را دارد. هدف اصلی از نگهداشت وجه نقد کاهش شوک های مالی، به حداقل رساندن هزینه های سرمایه،اجازه دادن به پروژه های سرمایه گذاری برای انجام کارآمد در صورت وجود محدودیت های مالی است. نگهداری وجه نقد در ذخایر یک شرکت به عنوان محافظی در برابر شوک های مالی آتی عمل می کند و شرکت ها تمایل به انباشت نقدینگی برای مقابله با بحران مالی احتمالی در سال های آینده دارند. نگهداری وجه نقد همچنین هزینه سرمایه و هزینه های مرتبط با تأمین مالی خارجی را به حداقل می رساند،انتظارات سرمایه گذاران از بازده سرمایه را افزایش می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و بازده مورد انتظار سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و 134 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 به روش حذف سامانمند انتخاب شده اند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین نگهداشت وجه نقد و بازده مورد انتظار سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین نگهداشت وجه نقد و ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد. بین نگهداشت وجه نقد و بازده واقعی سهام شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۶.

الگوی رفتارِ حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران: جامعیتِ ویژگی های رفتاری اینرسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۳
افزایش شدید رسوایی های مالی باعث افزایش اهمیت استقلال حسابرسان مستقل در حرفه حسابرسی شده است. در این خصوص، ارائه ی الگوی رفتارِ حسابرس مستقل در جهت حفظ استقلال و ارتقاء سطح پایبندی به اصول اخلاقی می تواند در ایجاد اعتماد به استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی کمک نماید. از این رو، هدف این پژوهش، الگوی رفتارِ حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران می باشد. این پژوهش، به لحاظ روش شناسی آمیخته است، زیرا در بخش کیفی از تحلیل گرنددِ تئوری و در بخش کمی از تحلیل تفسیری ساختاری فازی استفاده گردید. در بخش کیفی، ابتدا چارچوبِ نظری ارائه و در بخش کمی پژوهش اثرگذارترین مولفه ی رفتارِ اینرسیکِ حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۲ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که به لحاظ علمی و تجربی، خبره تلقی می شدند. فرآیندِ انتخاب افراد شیوه ی نمونه گیری نظری براساس شیوه گلوله برفی است. جامعه هدف در بخش کمی ۱۹ نفر از حسابرسانِ مستقل دارایِ تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. باتوجه به ماهیت تجزیه و تحلیلِ ماتریس تفسیری فازی که بر تعداد مشارکت کنندگان محدود در انجام پژوهش تاکید دارد، این تعداد از مشارکت کنندگان مورد تایید بود. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله، ۸ مولفه و 39 کد مفهومی حکایت دارد که ابعادِ رفتارِ اینرسیک حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران را در قالبِ الگوی پکپارچه ۸ بُعدی بسترسازی نموده است. همچنین نتایج در بخش کمی شامل اولویت بندیِ مولفه هایِ رفتارِ اینرسیک حسابرس مستقل در سه سطح از مدل ماتریسی است که سطح سوم تاثیرگذارترین و در سطح اول کم اثرگذارترین مولفه های مرتبط با هریک از مقوله های پژوهش هستند. مولفه ی تمرکز بر کانون کنترل، تاثیرگذارترینِ معیار رفتاری در رفتار اینرسی حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران می باشد.
۷.

ارائه الگوی افزایش اثربخشی کیفیت حسابرسی داخلی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی از دیدگاه افراد بیرون حرفه حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۹
برداشت از کیفیت حسابرسی داخلی در میان ذینفعان متفاوت است. این در حالی است که پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی تاکنون صرفا شاخص های زنجیره تامین بر مبنای زنجیره تامین گزارشگری مالی را از دیدگاه افراد درون حرفه شناسایی کرده اند و در خصوص درک سایر ذینفعان از کیفیت خدمات حسابرسی داخلی و قضاوت آنها در این خصوص بینش محدودی ارائه گردیده است؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی راهبردهای ارتقا و افزایش اثربخشی کیفیت حسابرسی داخلی بر مبنای چشم اندازها و مسیر چرخه زنجیره تأمین گزارشگری مالی از دیدگاه افراد بیرون حرفه حسابرسی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و اکتشافی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی بر اساس ذینفعان حوزه های زنجیره تأمین گزارشگری مالی و در بخش کمی 256 نفر از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش از معادلات ساختاری استفاده شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 12 عامل اس تقلال، ص لاحیت، تجربه، پاسخگویی، محیط کسب و کار، معیارهای مرتبط با اجرای عملیات حسابرسی داخلی، برنامه ریزی و روش شناسی، فناوری اطلاعات و دانش کنترل ها، دسترسی به منابع، دانش حسابداری و مهارت های حسابرسی و زیر مولفه های مربوط به هر عامل به عنوان عوامل اصلی در کیفیت خدمات حسابرسی داخلی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی شناسایی شده است. در ادامه با توجه به شاخص های شناسایی شده و تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل، به تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری پرداخته شده است. نتایج نشان داد متغیرهای صلاحیت حسابرس، دانش حسابداری و مهارت های حسابرسی و برنامه ریزی و روش شناسی به ترتیب دارای بالاترین ضریب اهمیت اثرگذاری بر کیفیت خدمات حسابرس ی داخلی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی را دارند.
۸.

بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت با توجه به تصدی و سواد مالی مدیریت

کلید واژه ها: رفتار سرمایه گذار تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت سواد مالی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
در این تحقیق تأثیر ویژگی مدیران بر رابطه بین رفتار سرمایه گذار و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 130 شرکت طی بازه زمانی 1390 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفت. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت های مالی و نرم افزارهای مالی استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی شده و محاسبه و در نهایت از طریق نرم افزار Eviews با بهره گیری از رگرسیون چند متغیر تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان داد که بین رفتار سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت رابطه معناداری وجود دارد. تصدی و سواد مالی مدیریت بر رابطه بین رفتار سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت تأثیرگذار نیستند.
۹.

نقش ویژگی های سازمانی در رابطه بین شیوه های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت

کلید واژه ها: پایداری شرکت شیوه های حسابداری مدیریت ویژگی های سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۸۸
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نقش ویژگی های سازمانی در رابطه بین شیوه های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت است. ویژگی های سازمانی در این پژوهش شامل اندازه، سن، وجود مهارت های تخصصی و ساختار مالکیت می باشد. اطلاعات لازم در این پژوهش توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 384 نفر از کارکنان حسابداری/ مالی شرکت های استان فارس است که در سال 1400 تحت بررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات به روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین تمامی شیوه های حسابداری مدیریت (یعنی، اندازه، سن، وجود مهارت های تخصصی و ساختار مالکیت) و پایداری شرکت رابطه معنادار مثبت وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی های سازمانی در رابطه بین شیوه های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت نقش دارند. این پژوهش از وجود یک واحد/ بخش حسابداری مدیریت مستقل برای بهبود تحقق مزایای اجرای روش حسابداری مدیریت معاصر حمایت می کند.
۱۰.

Interpretive Ranking of Inertia Characteristics in the Auditing Profession to Enhance the Auditors’ Independence in Petrochemical Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Auditing Profession Inertia Auditors Independence Petrochemical Industry Interpretive Ranking Process

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۰
As a significant consequence of internal and external characteristics in auditors, independence plays a vital role in promoting professional judgment in auditing. This dimension of individual audit functions has always been considered one of the areas studied in this profession due to its integration with the perceptual and often intangible features of auditors’ behavior. Therefore, this study, understanding the importance of independence functions in the auditing profession, seeks to identify the characteristics of inertia as a stimulus for independence in auditing in the petrochemical industry to act on its interpretive ranking. This research is a mixed method due to the nature of data collection. It first uses interviews to identify the characteristics of inertia in the auditing profession and then employs the checklists of the pair scale to determine the interpretive ranking. Accordingly, the grounded theory and the quantitative part are used in the qualitative part, and Delphi analysis and the interpretive ranking process are used. The statistical population in the qualitative section were 12 auditing professionals who, in terms of theoretical knowledge, had the necessary capabilities to develop the concept studied in this study. They were selected through theoretical sampling based on the snowball technique. The statistical population in the quantitative part were 19 auditors with work experience in the petrochemical industry and a level of technical and specialized knowledge; they were selected using homogeneous sampling. The research results in the qualitative part indicate the existence of 3 categories, 8 components, and 35 concept codes that have laid the inertial features in the auditing profession in the form of an 8-dimensional integrated model. On the other hand, the results in the quantitative part show that the percentage of influence of the locus of control feature is higher than other inertial features in the audit profession in the petrochemical industry, implying that the auditor’s encirclement on individual control in success and failure can avoid a set of external factors such as chance and lead fate in audit functions. In other words, an auditor with the characteristics of an internal locus of control tries to use his/her ability to express independent behavior in professional comments and judgments, regardless of external reasons
۱۱.

نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم گیری مدیران شرکت ها

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت درک استفاده از تکنیک حسابداری استراتژی تصمیم گیری مدیران شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۶
در این تحقیق نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم گیری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان بخش حسابداری شرکت های استان فارس می باشد. با توجه به اینکه جامعه آماری محدود می باشد، کل جامعه آماری که برابر با نامحدود است و بر اساس نمونه گیری کوکران 384 نفر بوده به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند، برای تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزارهای PLS صورت گرفته است. یافته ها نشان داد نقش آگاهی (آگاهی از اطلاعات رقبا، مشتریان و بازار) و همچنین بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت موجب بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت ها می شود. همچنین یافته ها نشان داد بین درک استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری مدیران شرکت ها ارتباط معناداری وجود ندارد.
۱۲.

تأثیر معاملات ارز دیجیتال بر ایجاد سویه های روانشناسی شناختی و ارائه ی راهکارهای محافظتی

کلید واژه ها: معاملات ارز دیجیتال سویه های شناختی تحلیل محتوا راهکارهای محافظتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف از این پژوهش، شناسایی ویژگی های ساختاری معاملات ارز دیجیتال و تعیین ماهیت عوامل روانشناسی شناختی سویه دار، در انجام مکرر این نوع معاملات است. مطالعات پیشین نشان می دهد، سویه های رفتاری همچون مصرف گرایی و وسواس اجباری و اثرات برجستگی و توهم در صحت وسقم پدیده ها، از دستاوردهای معاملات ارز دیجیتال برای افراد جامعه است که متأثر از تشابهات معاملات کریپتو و عمل قمار و شرط بندی در فضای رسانه ای اجتماعی است، در این پژوهش با مرور مطالعات پیشین به شیوه ی تحلیل مروری، تورش رفتاری معاملات کریپتو شناسایی شده است. پس از مقوله بندی عوامل و پیامدهای احتمالی سویه ها بر تصمیم گیری معامله گران بازار ارز دیجیتال، راه کارهای محافظتی استخراج گردید. یافته های این پژوهش توصیفی- تطبیقی، نشان می دهد که ویژگی متمایزکننده ی ساختار معاملات ارز دیجیتال از سایر معاملات ازجمله معاملات سهام، شامل مواردی چون: دسترسی مداوم و امکان معاملات 24 ساعته، ماهیت جهانی بازار ارز دیجیتال و نقش و نفوذ قوی رسانه های اجتماعی در تصمیم گیری معامله گران و رویدادهای غیر مرتبط با ترازنامه، به عنوان عامل تعیین کننده روند حرکتی قیمت است. سپس سویه ی رفتار معامله گران کریپتو کراسی تحت عناوین: توهم کنترل، مشغله ذهنی، ترس از دست دادن (FOMO)، پشیمانی پیش بینی نشده، یادگیری در فضای اجتماعی مجازی، تحلیل گردید و عوامل مؤثر در حفاظت از معامله گران در مقابل سویه های ایجادشده، شناسایی شد، به طور خلاصه راهکارها شامل آموزش مناسب، اخذ مالیات، افزایش ذهن آگاهی، تقویت فرهنگ رسانه های اجتماعی است، شناسایی عوامل محافظتی برای معامله گران و ذینفعان بازار جهت آگاه ساختن افراد جامعه، حفظ منافع عمومی و کمک به قانون گذاران در تبیین مسئولیت پذیری اجتماعی مؤثر است.
۱۳.

بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: پاندمی کووید- 19 مدیریت سرمایه در گردش سرمایه گذاری بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
در این مقاله برای شناخت تاثیر پاندمی کووید-19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار، روش تحلیلی با استفاده از سناریو نویسی به کار گرفته شده است. به منظور برآورد مدل از داده های ماهیانه 98 شرکت بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1400-1395 که اطلاعات 6 ماه اول سال 1400 با استفاده از مدل های سری زمانی پیش بینی شده و روش رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) بهره برده شده است. نتایج نشان داد، نقش اندک شاخص مالکیت سهام در شرایط عادی باعث تغییر در رشد سرمایه در گردش شده است، که در حالت وقوع بحران کووید-19 این اثر به صورت پررنگ تر ظاهر شده است. این بدان معنی است که نرخ رشد از حد معمول در مواجهه با بحران بیشتر است. در واقع آسیب هایی که پاندمی کووید-19 بر اقتصاد وارد می کند، از مجاری کاهش نرخ سرمایه گذاری منجر به کاهش تولید و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. چنانچه، با افزایش روند سرمایه گذاری و مدیریت کارای سرمایه در گردش، روند تولید افزایش یافته است تا زیرساخت های جدید جوابگوی حجم تولید باشد. از این رو، استفاده از حمایت های دولت در کوتاه مدت به خصوص برای پاسخگویی به سرمایه گذاری های زودبازده پیشنهاد می شود. حمایت دولت از بخش های آسیب دیده در بازه زمانی شیوع بیماری امری لازم است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، پیشنهاد می گردد که به تاثیر بحران های غیرقابل پیش بینی بر رشد بازار سرمایه توجه بیشتری مبذول گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان