غلامرضا زارعی

غلامرضا زارعی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

Validation of Spiritual and Emotional Intelligence questionnaire and Predictability Power of the Former for EFL Learners’ Performance(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Spiritual Intelligence Emotional Intelligence Exploratory Factor Analysis multiple regression analysis confirmatory factor analysis EFL Learners

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۹۶
While the bulk of literature repletes with studies on emotional intelligence and its effect on teachers' performance and students' academic achievement, few have been released as to the potency of the factors that can foster emotional intelligence inside classrooms. Accordingly, the present study aimed to investigate the extent to which spiritual intelligence could be a predictor of emotional intelligence. The data were collected through a merger of the Brief Emotional Intelligence Scale (BEIS-10) and Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI).  The evolved 34-item questionnaire was translated into Persian to ensure maximum comprehension of participants. The sample of this study consisted of 847 undergraduate Iranian EFL learners from two provinces in Iran. Three phases were in this study. First, an exploratory factor analysis of SISRI-24 was performed. Second, confirmatory factor analysis of both inventories, individually, was done by IBM SPSS AMOS. This was followed by CFA of the 34-item questionnaire. Last, multiple regression analysis was modeled to find the predictive relationships. The results of PCA revealed a three-factor model of SISRI (18 statements). CFA also verified both inventories under investigation. The model fit estimated of the 34-item questionnaire was sufficiently adequate to approve the model. Multiple regression analysis also indicated that critical existential thinking could predict both appraisal and regulation of own emotions as well as utilization of emotions. Likewise, conscious state expansion could predict the utilization of emotions. It was also found that personal meaning production could predict the appraisal of other emotions. 
۲.

A Social Quest for Language and Cultural Capital: Exploring Iranian English Language Majors’ Habitus(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: language education foreign language learning Cultural Capital Social capital Habitus

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۵۱
This research study was conducted to investigate the most representative characteristics of the habitus developed by academically successful Iranian English majors. Learning a second or foreign language, like many sociocultural practices, from a Bourdieusian perspective, is informed by the interrelation between habitus, field, and cultural capital (CC). Within an exploratory qualitative design, utilizing the Biographical Narrative Interpretive Method of both semi-structured and unstructured one-on-one interviews, seven academically successful BA students majoring in English language studies were studied in an attempt to explore their CC and habitus. Each participant was interviewed in 3 separate sessions. The constructivist grounded theory method was adopted to analyze the collected data. Constructed on 75 initial codes, 22 focused codes, 10 categories, and 4 themes, two major themes were most relevantly indicative of theoretical associations with the research problem. The findings suggest that the habitus developed by the English majors in this study was representative of their accumulation of certain forms of CC. Their habitus seemed to have been developed under the influence of their interaction with the mediatory field of learning and majoring in a foreign language. In an exigency-driven social quest for certain forms of cultural capital, the participants’ habitus were majorly characterized and influenced by their strategic accumulation of institutional and social capital, their field-oriented social identities, and their strategic administration of CC in the field. The knowledge developed by the findings of this study can provide useful sociocultural insights into academic achievements of English language majors.
۳.

بررسی نقش نیات رفتاری در قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه در بانک صادرات استان بوشهر

نویسنده:

کلید واژه ها: بانک صادرات قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه نیات رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۶
تحولات فناوری به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر در بخش بانکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. امروزه بانکداری تلفن همراه برای حذف خدمات فیزیکی بانکی و ارائه خدمات با سرعت و کیفیت بالاتر رو به گسترش است. بر اساس این پژوهش با هدف بررسی نقش نیات رفتاری در قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه در بانک صادرات استان استان بوشهربه انجام رسید. نمونه آماری تحقیق 384 نفر از مشتریان بانک صادرات استان استان بوشهر بودند که به همین تعداد پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده های آماری و بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS24 و Smart PLS3 با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سازگاری، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، قابلیت انعطاف پذیری و ریسک ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش به پذیرش بانکداری تلفن همراه دارد. خودکارآمدی و شرایط تسهیل کننده تاثیر مثبت و معناداری بر کنترل رفتاری ادراک شده دارد. نوآوری در فناوری جدید تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بانکداری تلفن همراه و قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه دارد. هنجارهای ذهنی تاثیر مثبت و معناداری بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه دارد. نگرش به پذیرش بانکداری تلفن همراه و کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه دارد.
۴.

Adaptivity of Learning Transfer from Theory to Practice: A Case Study of Second Language Writers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Adaptive Transfer Disciplinary Writing learning transfer L2 writing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
This case study examined the adaptivity of learning transfer from an English for general academic purposes course to different disciplinary writing contexts. Data were collected at the end of one academic semester from 7 students of engineering disciplines enrolled in the writing course. Their EGAP writing course lasted for 16 weeks over which they were taught The St. Martin's Handbook, 6th Edition. The participants’ disciplinary writings together with interview transcripts served as the data sources for the extraction of adaptive transfers and also the processes of realizing the transfers. Adaptive transfers were identified by participants. Findings indicated that learning outcomes can transfer adaptively through a variety of processes to accommodate to the new writing demands. The results showed that the participants could adapt their learning along two broad dimensions of transfer, ‘idea generation’ (IG) and ‘text construction’ (TC) with the former involving ‘explication’ and ‘integration’ of knowledge and the latter achieved at macro and micro level. Within these adaptive transfers, we found a range of writing issues pursued including ‘goals, topics, logics, propositions, integrity, disciplinarity, linearity, paragraphing and linguistic resources’. Furthermore, the findings displayed two broad categories of ‘higher order’ and ‘lower order’ processes employed for the realization of adaptive transfers. While higher order processes operated through ‘transformative and evaluative’ mechanisms, the lower order processes involved two categories of ‘avoidance and affordance’, with the former as an attempt to refrain from going wrong and the latter as an effort to generate adaptivity. The findings for L2 writing are theoretically discussed.
۵.

جهت داری فرهنگی زبان انگلیسی در فرایند جهانی شدن: بررسی و تحلیل محتوای کتب آموزشی اینترچنج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگلیسی به عنوان زبان بین المللی تراکم فرهنگی جهانی شدن چیرگی فرهنگی زبان انگلیسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
امروزه، زبان انگلیسی به عنوان یک وسیله ارتباطی گسترده، جزئی جدایی ناپذیر از جریانِ جهانی شدن است. حساسیت های موجود پیرامونِ گسترشِ نامتقارن و تسلطِ این زبان بر سراسر جهان، پژوهشگران را به سمتِ ارائه مدل های بی طرفانه آموزش زبان انگلیسی کشانده است. الگوهای ارائه شده، بر ماهیت چندفرهنگه بودن و یا تهی بودنِ زبان انگلیسی از ارزش های فرهنگی تأکید دارند. در حالی که وضعیت کنونیِ زبان انگلیسی و سیر تحولات در مسیر جهانی شدن نشان می دهد که این زبان هم چنان گسترشِ نگرش ها و عقیده های ویژه ای را به صورت یک جانبه دنبال می کند. بر این مبنا، پژوهش حاضر دو هدف اصلی را پیگیری می نماید؛ نخست، موضوع جهانی شدن و نقش زبان انگلیسی در این جریان و نامناسب بودن جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی تحلیل خواهد شد. برای تبیین این موضوع، تأثیرات چیرگیِ فرهنگیِ ناشی از زبان انگلیسی مطرح شده و راه کارهایی برای تقلیل تأثیر سلطه فرهنگی زبان انگلیسی ارائه می گردد. دوم، میزان تراکم و یا حجم مؤلفه های فرهنگی در مجموعه کتاب های اینترچنج -که کاربرد گسترده بین المللی در حوزه آموزش زبان انگلیسی به غیرِ انگلیسی زبان ها دارند، به صورت تحلیل محتوا بررسی خواهد شد. یافته های این تحلیل، نشان دهنده وجود تمایل ها، فرضیه ها و تعصب های یک سویه ای است که همگی ریشه در فرهنگ غرب دارند این امر، خود، موضوع بین المللی بودن زبان انگلیسی در قالبی غیرِ جهت دار و بی طرفانه را به چالش می کشد. در نهایت، یافته های پژوهشِ حاضر، می تواند مبنایی برای بررسی کیفی بیشتر موضوع هایی از این قبیل باشد و حتی به عنوان چارچوبی برای ایجاد حساسیت لازم برای فرگیران و دست اندرکاران در آموزش زبان انگلیسی به کار گرفته شود.
۶.

بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) و GIS -مطالعه موردی تهران بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب پذیری تهاجم هوایی پدافند غیرعامل IHWP AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۸
امروزه در شهرها به جهت اینکه سلسله مراتب شبکه های ارتباطی رعایت نشده، عرض راه ها کم و از مراکز خدماتی و درمانی دور بوده بنابراین آسیبپذیری شهرها بالا میباشد. از این رو دفاع غیرعامل بهعنوان یکی از موثرترین روش های مقابله با تهدیدات شناخته می شود. تهران، بزرگترین شهر ایران که قطب اقتصاد، جمعیت، فرهنگ و نیز منشاء بزرگ ترین فعالیت های اجتماعی، مذهبی، سیاسی و ملی و دارای یک نظام متمرکز است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی می باشد. در این مسیر از روش های اسنادی (کتابخانه ای)، پرسش نامه (کمی)، جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. روش تحقیق پایان نامه حاضر توصیفی تحلیلی و جهت تجزیه و تحلیل آسیب پذیری نیز از منطق IHWP در نرم افزار GIS استفاده شده و جهت استخراج تهدید انسان ساخت پایه شهر تهران نیز از روش AHP استفاده گردید. دراین پژوهش با استفاده از 16 شاخص ، آسیب پذیری شهر، مدلسازی گردید که تهدید پایه شهر تهران، تهاجم هوایی شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که 29,83 درصد قطعات شهر در برابر تهاجم هوایی از آسیب پذیری خیلی پایین، 24,54 درصد پایین، 42,86 درصد متوسط، 15,96 درصد بالا و 8,97 درصد قطعات از آسیب پذیری خیلی بالا برخوردار هستند.
۷.

Patterns of Pair Interaction in EFL Dyadic Talk: A Study of Peer Responses(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Peer Response Patterns of interaction collaborative learning proficiency level writing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۲۱
This classroom-based study sets out to study the relationships that EFL learners would form in peer responses in an EFL writing class. It examines Storch’s (2002a) patterns of peer interaction when intermediate learners are paired with partners of different L2 proficiency levels. To discover the factors that could affect the nature of peer interactions, at first a proficiency test of TOEFL was administered and thus the participants were distinguished based on their scores, into the beginner, intermediate, and advanced levels. Further, the participants were asked to choose a partner and review each other’s writing in pair while being audio recorded. To examine learners’ behaviors from the perspective of participants involved, they were interviewed individually after the recording session. As the focus was on intermediate partnership, the data of 12 intermediate students (i.e. 6 pairs) interacting with an advanced, intermediate or beginner partner were analyzed. The findings showed that although proficiency levels narrowly affected the participants’ performances in peer responses, they did not determine them. The study revealed that it is not just the actual proficiency levels but the relationships that learners form, the roles that they adopt, and their partner’s behaviors as the factors which shape the dyadic talk. It was further found that the partners’ roles are shaped by their positioning in relation to their peers and the issues on which learners focus during their engagement in the task. چکیده: این تحقیق بر آن بود تا چگونگی ایجاد رابطه بین افراد در پاسخگویی توسط  فراگیران خارجی زبان انگلیسی  را مورد بررسی قرار دهد. در واقع، این تحقیق بر اساس الگوی تعاملی استرچ (2002الف)، روابط فی مابین فراگیران سطح متوسط با طرفهای دارای توانش متفاوت زبانی را تحلیل می نماید. برای این منظور، ابتدا شرکت کنندگان در تحقیق، بر اساس آزمون توانش زبان به سه دسته مقدماتی، متوسط و پیشرفته تقسیم شدند. سپس از هرکدام از انها خواسته شد که با تعیین یک نفر نگارش های همدیگر را بررسی نمایند که در این مورد تعامل بین انها ضبط گردید.  پس از این مرحله، برای استخراج الگوهای تعاملی آنها، افراد شرکت کننده مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل اطلاعات گردآوری شده نشان داد که توانش زبان تاثیر جزیی و غیر تعیین کننده بر روی نوع تعاملات افراد دارد. به عبارت دیگر، عواملی دیگری به جر توانش زبان مثل رابطه شکل گرفته، نقش افراد، و رفتارهای افراد بر روی گفتار دو گانه تاثیر گذار      می باشد. از طرف دیگر، نتایج نشان داد نقش افراد تابع چگونگی رابطه بین افراد و موضوعات مورد توجه در بحث می باشد.  کلمات کلیدی: پاسخگویی هم گروهیان، الگوهای تعاملی، یادگیری مشارکتی، سطح توانش زبان، نگارش
۸.

ACADEMIC WRITING REVISITED: A PHRASEOLOGICAL ANALYSIS OF APPLIED LINGUISTICS HIGH-STAKE GENRES FROM THE PERSPECTIVE OF LEXICAL BUNDLES (تحلیل عبارت شناسی گونه های مهم زبان شناسی کاربردی از منظر بافه های واژگانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایان نامه زبان شناسی کاربردی بافه های واژگانی مقالات تحقیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۳
بافه های واژگانی ترکیبات چند کلمه ای رایجی هستند که در سیاق های مختلف به کار می روند. در دهه اخیر این ترکیبات چند کلمه ای مورد توجه محققان در زبان شناسی پیکره ای قرار گرفته است. در حالیکه بیشتر تحقیقات گذشته به تنوع و گوناگونی در استفاده از این ترکیبات در سیاق های مختلف پرداخته است مطالعات محدود و معدودی بر روی بافه های صورت پذیرفته است. به منظور بررسی گونگونی های مربوط به نظام علمی در استفاده از اینگونه ترکیبات در سیاق نوشتاری دانشگاهی این مطالعه کمی و کیفی به بررسی و تطبیق محدوده تواتر و کارکرد این مجموعه کلمات در مقالات تحقیقی زبان شنلسی کاربردی پرداخته است. نتایج این بررسی نشان داد که در کل بافه های واژگانی را می توان از خصوصیت های خاص این نظام علمی در همه گونه ها دانست. در عین حال هر گونه ای مجموعه خاصی از بافه ها در تکوین گفتمان خود بهره می برد. همچنین این بافه ها کارکرد های مختلفی در همه گونه ها داشتند. یافته های تحقیق توجه آموزشی خاصی را بر روی اینگونه ترکیبات بخصوص در انگلیسی با اهداف دانشگاهی که بر محور گونه نوشتاری است خاطر نشان می کنند.
۹.

Published vs. Postgraduate Writing in Applied Linguistics: The Case of Lexical Bundles(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Applied linguistics Research Articles Postgraduate Writing Anticipatory it Lexical Bundles

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۱۵
Lexical bundles, as building blocks of coherent discourse, have been the subject of much research in the last two decades. While many of such studies have been mainly concerned with exploring variations in the use of these word sequences across different registers and disciplines, very few have addressed the use of some particular groups of lexical bundles within some genres of academy. To address generic variations, this research focused on anticipatory it bundles as a particular structural group of bundles. More specifically, this study chose to investigate range, frequency, and function of these word clusters in applied linguistics research articles and postgraduate writing. Through the use of two big corpora of research articles and postgraduate theses, two text analysis programs, and a functional taxonomy of it bundles, this study found that it bundles were used relatively frequently in both published and postgraduate writing. Functional analysis showed that anticipatory it lexical bundles served a wide variety of functions in both genres investigated. This study also revealed that some anticipatory it lexical bundles commonly used by students in their postgraduate writing did not count as bundles in research articles, both in terms of variety and frequency. As for implications, the study calls for the incorporation of such clusters in L2 and/or EAP (English for Academic Purposes).
۱۰.

مقاله به زبان انگلیسی: کاوشی در موضوع انتقال انطباقی در محیط نوشتاری: مطالعه ای موردی در خصوص زبان انگلیسی برای اهداف عمومی (A Probe into Adaptive Transfer across Writing Contexts: A Case of an EGAP Class)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال انطباقی انگلیسی برای اهداف عمومی انتقال یادگیری نوشتار زبان دوم فرآیند انتقال نوع انتقال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۴۹۲
به منظور برسی مباحث مربوط به انتقال انطباقی در نوشتار زبان دوم و از آنجاییکه انتقال در این مفهوم جدید مورد توجه نبوده است، تحقیق حاضر تلاش نموده است تا موضوع فوق الذکر در کلاس زبان انگلیسی برای اهداف عمومی را واکاوی نماید. اطلااعات لازم از طریق مصاحبه و نگارشهای انجام شده جمع آوری و بررسی گردید. نتایج به تقسیم بندی انتقال انطباقی به پنج مورد انجامید: 1- سازماندهی، 2- اصلاح ساختار، 3- بازنویس مجدد، 4- استعاره سازی و 5- استفاده از منابع. در مرحله ای دیگر تحلیل اطلاعات نشان داد که در حصول موارد بالا نویسندگان زبان خارجی از فرآیندهای متفاوتی بهره می گیرند که همگی دلالت بر چند وجهی بودن این توان بالقوه دارد. از منظر رشته های تحصیلی نویسندگان مورد بحث، رشته زبان انگلیسی بیشترین و رشته مهندسی برق کمترین استفاده را از انتقالهای انطباقی داشتند. به هر حال نتایج بدست آمده تاکیدی بر شرایط مطلوب چنین کلاسهایی برای گسترش انتقال انطباقی می باشد.
۱۱.

L2 Learners’ Lexical Inferencing: Perceptual Learning Style Preferences, Strategy Use, Density of Text, and Parts of Speech as Possible Predictors(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Parts of speech L2 lexical inferencing preferences in perceptual learning styles strategy training text density

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۶
This study was intended first to categorize the L2 learners in terms of their learning style preferences and second to investigate if their learning preferences are related to lexical inferencing. Moreover, strategies used for lexical inferencing and text related issues of text density and parts of speech were studied to determine their moderating effects and the best predictors of lexical inferencing. To this end, a posttest group design with 142 students studying engineering was adopted for the study. Perceptual style preferences questionnaire was administered to identify the students’ major learning styles, followed by strategy training for deriving the meaning of unknown words. Finally, lexical inferencing texts were given to the students to study and extract the meaning of unknown words and concurrently determine the type of strategy used for lexical inferencing. The results indicated that a great proportion of students belonged to the kinesthetic category of styles while the predominant treatments in the class were audio-visually structured. The analysis also revealed that tactile, kinesthetic, and group categories of style preferences are meaningfully related. Moreover, it was found that learning style preferences lead to statistically different lexical ineferncing. As for the strategies, the ‘syntactic knowledge analysis’ showed the highest correlation with ‘auditory learners’. Lexical density and parts of speech were also shown to moderate the effect of perceptual style preferences on lexical ability. On the whole, strategy and perceptual style preferences were found to be the two best predictors of successful lexical inferencing.
۱۲.

بررسی اثر شیوه ارائه محتوا و جنسیت فراگیران بر حافظه کوتاه مدت در فرایند یادگیری واژگان از طریق تلفن همراه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت حافظه کوتاه مدت پیوست های تصویری و نوشتاری ارائه محتوای آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۳ تعداد دانلود : ۶۳۳
با توجه به شواهد موجود مبنی بر اثر پذیری حافظه کوتاه مدت فراگیران از شیوه ارائه محتوای آموزشی، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازنمایی نوشتاری و تصویری واژگان زبان انگلیسی بر حافظه کوتاه مدت فراگیران فارسی زبانی انجام شده است که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی فرا گرفته اند؛ همچنین بررسی تأثیر جنسیت فراگیران بر یادگیری، از دیگر هدف های این پژوهش است؛ بدین منظور، فراگیران فارسی زبان را با استفاده از آزمون های سنجش توان حافظه کوتاه مدت بصری و کلامی، به چهار گروه و اعضای هر گروه را به دو دسته زن و مرد تقسیم کرده ایم؛ همچنین محتوای آموزشی را به شیوه های متفاوت (بدون پیوست و با پیوست های نوشتاری و تصویری) مناسب برای عرضه بر روی تلفن همراه طراحی و با بهره گیری از فناوری بلوتوث، برای آنان ارسال کرده ایم. در پایان، میزان آموخته های فراگیران را با استفاده از آزمون های تشخیصی و یادآوری ارزیابی کرده ایم. بر اساس تحلیل نتایج حاصل از عمل کرد فراگیران در آزمون های تشخیصی و یادآوری مشخص شد فراگیران با حافظه های بصری یا کلامی قوی، محتوای آموزشی حاوی پیوست و فراگیران با توان حافظه های بصری و کلامی ضعیف، محتوای بدون پیوست را بهتر یاد می گیرند. این نتیجه، حاکی از رابطه نزدیک حافظه کوتاه مدت و شیوه ارائه محتوای آموزشی بود؛ اما نتایج، بیانگر تأثیر بسیار ناچیز جنسیت فراگیران بر حافظه کوتاه مدت آنان در فرایند یادگیری واژگان در مقایسه با شیوه ارائه محتوا بود.
۱۳.

How is Islam Portrayed in Western Media? A Critical Discourse Analysis Perspective

کلید واژه ها: Ideology Stereotype Discourse CDA ideological square Orientalism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۰
This study tries to critically unravel the way Islam is represented in western discourse through establishing the relationship between language and ideology, the forms it takes and its potential effect. To that end, headlines from widely circulated print media of the west including the Independent, the New York Times, the Herald Tribune, and The Times from January 1, 2008 to December 30, 2012 were selected and Islam and Muslim reproductions were studied therein. This study was carried out using a synthesis of Edward Said's notion of "Orientalism" and Van Dijk's notion of "ideological square", characterized by "positive self-presentation" and a simultaneous "negative other presentation". The analysis demonstrated that Islam is repetitively stereotyped and Muslims are negatively represented, both through various types of linguistic choices selected and via special construction of the headlines.  The educational implications of critical discourse analysis in general and the present study in particular are discussed in relation to teaching, learning and translating the English language.
۱۴.

هویت سازی و یادگیری زبان انگلیسی: مطالعة موردی فراگیران زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت گفتمان فرهنگ ایدئولوژی تحلیل گفتمان انتقادی خود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۶۴۸
در این تحقیق بر آن هستیم تا با بهره گیری از تحلیل گفتمان انتقادی و در یک طرح تحقیق کیفی، به بررسی چگونگی هویت سازی در فراگیران زبان انگلیسی بپردازیم. فراگیران زبان انگلیسی (پنج نفر) پس از یادآوری و ارائة مجموعه ای از موضوعات فرهنگی با تمایلات غربی استخراج شده از کتاب های اینترچنج، به پنج سؤال باز مطرح شده در پرسشنامه دربارة احساس، رفتار، کنش و واکنش های احتمالی خود اظهارنظر کردند. این اطلاعات به همراه پاسخ های مصاحبه، درمجموع منبع اطلاعات این پژوهش را تشکیل دادند که با استفاده از روش تحلیل انتقادی بررسی گردیدند. تحلیل اطلاعات نشان داد فراگیران به این موضوعات گرایش دارند: 1. ارزیابی مثبت از مباحث فرهنگی جدید و مبتنی بر شعائر غربی؛ 2. تمایل به موضوعات متفاوت فرهنگی؛ 3. پذیرش انطباق بخشی از رفتارهای اجتماعی خود با آموزه های متون آموزشی؛ 4. ایفانکردن نقش انتقادی «خود» درمقابل آموزه ها. افزون براین، یافته ها بیانگر کاربرد استراتژی های متفاوت (شامل وجهیت، نفی تعارض، منطق برابر، کاربرد صفات مثبت، قراردادن خود در اجتماع، نفی قابلیت شنیده شدن) توسط فراگیران به سوی اهداف موردنظر هستند.
۱۵.

Investigating the Use of Compliments in Persian and English: A Case Study of Iranian EFL Students

کلید واژه ها: Compliments DCT (discourse completion test) Persian English strategies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۷۵
The current study aims to investigate how Iranian EFL students make use of compliments in Persian and English. To that end, 50 students majoring in English as a foreign language from Isfahan and Tehran, and Sheikhbahaee universities were asked to respond to a Discourse Completion Test consisting of six situations in both English and Persian. They were asked to put themselves in those situations and respond to the compliments made on them. The results of the study showed that in addition to pre-existing categories of compliment responses, Iranians made use of other strategies not included in the pre-existing categories of compliments. Furthermore, in both English and Persian languages, students made use of compliments in the same order: accept, evade and reject strategies. The results of this study could add to crosscultural findings, differences or similarities regarding compliments as a beneficial way of studying speech acts.
۱۶.

Autonomy as Determinant of Prospective Learning: A Study of English Language Learners(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
Autonomy plays a crucial role in the enhancement of important learning qualities in the learners. In that line of thinking, this study was launched to discover how English language learners exposed to an autonomously managed versus teacher controlled conditions would respond to the learning determinants. Two classes of English language learners at Isfahan University of Technology, Iran were thus treated under the two learning conditions. On the closing days of the semester, they were administered a questionnaire constructed based on three action phases of learning, namely, forethought, performance/volitional control, and self reflection. The questionnaire statements were rated on the Likert scale. The data analysis revealed that autonomy to a large extent determines the learners' views of learning. The class where autonomy was practiced showed a great deal of motivational boost or what is reinterpreted as forethought. The other two categories of learning, namely, their performance and self reflection, were also distinctly better perceived by the autonomous learners. The results point out the significance of preparing learners through autonomy for the prospective independent and critical learning.
۱۷.

The Effect of L2 Learning on Learners Perception of Culture

کلید واژه ها: Interchange series EFL culture English Language Iranian learners

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۶۴
This study was undertaken to cast light over EFL learners' perception of culture. To that end, a group of English language learners was taught English through Interchange Series and their perception of culture was assessed using a researcher constructed questionnaire. The same questionnaire was also administered to the parents of the same learners to detect any probable differences. The results revealed that the EFL learners are largely distinct from their parents in perceptions of the designated cultural issues. While EFL learners were oriented towards Western Culture, their parents were lopsided towards domestic issues.
۱۸.

بررسی اثر حافظه کوتاه مدت بر توان یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق موبایل و بازنمایی چند رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازنمایی چند رسانه ای حافظه کوتاه مدت بصری و کلامی نظریه شناخت یادگیری یادگیری به کمک موبایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۹۶
اگرچه امروزه معلمان در فراگیری وسایل موبایل در حوزه آموزش و یادگیری توافق ندارند، اما یادگیری به کمک این وسایل در حال از میان برداشتن موانع حاکم بر این حوزه است. این خود از ویژگی هایی همچون در دسترس بودن، قابل حمل بودن، راحتی و تطبیق پذیری آسان این وسایل نشات می گیرد. بنابراین، در این مطالعه با تلفیق نظریه های شناختی و یادگیری به کمک کامپیوتر های کیفی، روند یادگیری واژگان زبان انگلیسی در مورد فراگیران ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 161 نفر از زبان آموزانی که بین 16 تا 19 سال داشتند انتخاب شدند. برای اطمینان از هم سطح بودن مهارت زبانی آنان آزمون تعیین سطح مهارت برگزار شد و با استفاده از آزمون های حافظه کوتاه مدت بصری و کلامی به 4 گروه تقسیم شدند. بعلاوه، واژگان جدید با ضمائم تصویری و نوشتاری از طریق ارسال بلوتوث انبوه در اختیارشان قرار گرفت. در نهایت آنان در آزمون های شناختی و یاد آوری شرکت کردند. بر اساس نتایج، مشخص شد فراگیران با حافظه های کوتاه مدت بصری و نوشتاری قوی در یادگیری واژگان همراه با ضمائم عملکرد خوبی دارند. همچنین فراگیران با حافظه کوتاه مدت بصری قوی، ولی حافظه کوتاه مدت کلامی ضعیف و فراگیران با حافظه کوتاه مدت بصری ضعیف و حافظه کوتاه مدت کلامی قوی عملکرد مشابهی دارند. اما فراگیران با حافظه های کوتاه مدت بصری و کلامی ضعیف در یادگیری واژگان بدون ضمائم را بهتر یاد می گیرند. نتایج این مطالعه از رابطه نزدیک بین نوع ارائه محتوای آموزشی و سطح شناختی فراگیران حکایت دارد.
۱۹.

رشد فراشناخت در مهارت درک مطلب زبان دوم: رویکرد ساختگرایی در مقابل روش انتقالی دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رشد کاربرد فراشناخت استدلال روش ساختگرای دانش روش انتقالی درک مطلب در زبان دوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی یادگیری فراشناخت
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی یادگیری زبان
  3. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۲۶۱۸
" هدف این پ‍ژوهش بررسی نقش دو رویکرد تدریس یعنی رویکرد ساختگرایی و روش انتقالی دانش در رشد فراشناخت در مهارت ""درک مطلب"" در زبان دوم است. به این منظور تعدادی از دانشجویان رشته ی مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از آزمون استاندارد توانایی زبان به دو گروه همگن تقسیم شده، سپس از طریق دو رویکرد ذکر شده تحت آموزش قرار گرفتند (گروه تحت آموزش روش انتقالی 31n= و گروه تحت آموزش به روش ساختگرایی 43n= .( ابتدا، از هر دو گروه خواسته شد که درباره ی موضوع ""مفهوم مهارت خواندن"" از دیدگاه خود و با توجه به نکات مشخص شده یک مقاله بنویسند. پس از انجام آموزش به دو روش ذکر شده، مجدداً دانشجویان در هر گروه مقاله ی بالا را با همان عنوان و روش نوشتند. پس از آن، مقاله های اولیه و نهایی دانشجویان بر اساس روش پدیدار شناسی مارتون (1994) به منظور بررسی فرآیندهای فراشناخت و رشد آنها در طول دوره ی آموزش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی ها نشان داد، مقوله ی فراشناخت در مقاله های نوشته شده دارای مؤلفه های مختلفی است. مقوله های ""استدلال"" و ""کاربرد"" به عنوان دو جزء در نظر گرفته شده در مفهوم فراشناخت در این مطالعه نیز دارای ابعاد و طبقه بندی های متفاوتی می باشند. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که رشد مؤلفه های فراشناخت در گروه تحت آموزش ساختگرایی به شکل معناداری با گروه تحت آموزش به روش انتقالی متفاوت است. "
۲۰.

عامل های مؤثر بر لزوم استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش در صنعت خودرو سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت هزینه هزینه‏یابی برمبنای هدف بهای تمام شده برمبنای هدف قیمت فروش برمبنای هدف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۹۵۱
"هزینه‏یابی برمبنای هدف، به عنوان یک ابزار اساسی و کارآمد مدیریت، جهت مدیریت هزینه و کاهش بهای تمام شده محصولات، رویکردی همه‏سویه را به مرحله طراحی محصول دارد.در این شیوه، براساس تحقیقات بازار، قیمت فروش محصولات، پیش زا شروع فرآیندهای تولیدی پیش‏بینی؛سپس سعی می‏شود، محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده، طراحی و تولید گردد؛تا بتواند سود موردنظر مدیریت را تأمین کند و در عین حال، از کیفیت مطلوب و شرایط رقابتی برخوردار باشد؛به گونه‏ای که رضایت مشتری به شیوه‏ای شایسته جلب شود. اجرای فرآیند هزینه‏یابی برمبنای هدف، تحت تأثیر عوامل و شرایط محیطی است؛تا جایی که این شرایط، تعیین می‏کننند، آیا زمینه‏های کافی، برای اجرای این شیوه وجود دارد یا خیر؟یا به عبارتی ضرورت استفاده از آن احساس می‏شود یا خیر؟و در صورتی که بخواهیم از این شیوه، استفاده کنیم، شرایط محیطی و بستر مناسب برای اجرای آن وجود دارد یا خیر؟شناسایی شرایط محیطی و الزامات به کارگیری یک شیوه از این حیث می‏تواند دارای اهمیت باشد؛زیرا در صورت به کارگیری یک شیوه، بدون آشنایی با کارکردها و مزایای آن و عدم شناسایی عوامل مثبت و منفی مؤثر بر اجرای آن، از سویی می‏تواند به هدر رفتن منابع مادی و انسانی هنگفت و قابل توجه، منجر شود.از سوی دیگر، منطقی بودن و علت استفاده از یک شیوه را نیز زیر سؤال می‏برد."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان