سید رسول آقاداوود

سید رسول آقاداوود

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

Designing and Assessing the Model of Developing Employees' Moral Courage(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 158
Background: Employees in organizations are considered as the main driving force, so any action to identify their capabilities and develop those capabilities can help the organization achieve its goals. Due to some inconveniences in organizations, they need employees who, despite many threats and employees under various pressures, employees still maintain their moral courage when making decisions. This research has been conducted with the aim of designing and evaluating the development model of employees' moral courage in the railways of the Islamic Republic of Iran. Method: The present study is an applied type and has been done by mixed method. In the qualitative part of the statistical population including rail experts, a sample of 20 railway experts has been selected using snowball sampling method which is interpretive structural modeling of courage development model Employee ethics is explained. In a small part of the statistical population of railway employees, a sample of 220 people is made available by available sampling method using a questionnaire and is evaluated by structural equation method using PLS3 and SPSS21 software. Results: In this study, the findings show that personal, environmental, occupational, managerial and organizational dimensions are effective in developing the moral courage of employees. The environmental dimension plays an important role as an independent variable and the other dimensions play an important role as mediating variables. Conclusion: In this study, a model is presented to develop the moral courage of employees. The model is evaluated and all its relationships are approved. Article number: 83
۲.

بررسی اثرات سرمایه ساختاری بر سرمایه رابطه ای با در نظر گرفتن عملکرد سازمانی و سرمایه انسانی در بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری

کلید واژه ها: سرمایه ساختاری سرمایه رابطه ای عملکرد سازمانی و سرمایه انسانی بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 995 تعداد دانلود : 206
نقش و عملکرد نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی جامعه در ارتباط با ارائه خدمات به مردم و مشتریان، مشارکت فعال افراد سازمان، جذب و هدایت منابع مالی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها در هر محیطی که فعالیت نمایند، دائما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند. پژوهش حاضربا هدف تعیین بررسی اثرات سرمایه ساختاری بر سرمایه رابطه ای با در نظر گرفتن عملکرد سازمانی و سرمایه انسانی در بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری به روش توصیفی از نوع همبستگی سال 1396 انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 600 نفر از کارکنان بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری هستند. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و با توجه به این فرمول تعداد حجم نمونه 200 نفر برآورد شد. در این پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس (1998) و عملکرد سازمانی اچیو ب بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 881/0 تعیین گردید که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. نتایج پژوهش نشان داد تأثیر سرمایه انسانی کارکنان بر سرمایه ساختاری تأیید گردید؛ سرمایه انسانی کارکنان بر سرمایه رابطه ای کارکنان بیشتر از 96/1 می باشد، بنابراین ضریب اثر 574/0 در سطح اطمینان 95% معنادار بوده و تأثیر سرمایه انسانی کارکنان بر سرمایه رابطه ای تأیید گردید؛ تأثیر سرمایه انسانی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان بیشتر از 96/1 می باشد، بنابراین ضریب اثر 578/0 در سطح اطمینان 95% معنادار بوده و تأثیر سرمایه رابطه ای با سرمایه ساختاری تأیید گردید و با توجه به اینکه این ضریب مثبت به دست آمده است، بنابراین می توان استنباط کرد افزایش سرمایه رابطه ای باعث افزایش سرمایه ساختاری می گردد.
۳.

بررسی تأثیر بدبینی سازمانی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری

کلید واژه ها: بدبینی سازمانی رضایت شغلی تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بدبینی سازمانی و رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری بود. نوع پژوهش، کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی، از نظر جمع آوری داده ها مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 180 نفر از آنها به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بدبینی سازمانی کالاگان (2010)، رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) و تعهد سازمانی آلن ما یر (1990) بود. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بدبینی سازمانی بر تعهدسازمانی کارکنان به میزان 361/0 تاثیردارد. همچنین تاثیر بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان به میزان 696/0- تایید شد.
۴.

تلفیق مدل سازی معادله ساختاری و شبکه باور بیزین در تحلیل ابعاد ریسک بر اهداف پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ریسک پروژه تحلیل ریسک شبکه باور بیزین پروژه های عمرانی شهرداری ساختار شکست ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 247
افزایش جمعیت و به تبع آن گسترش شهرنشینی موجب افزایش تعداد پروژه های عمرانی در کلان شهرها شده است. اجرا و مدیریت پروژه های مختلف ازجمله پروژه های عمرانی، دارای موارد مبهم و ناشناخته فراوانی است و با توجه به ویژگی های خاص هر پروژه و شرایطی که در شهرداری ها می باشد ریسک پروژه بر اهداف پروژه تأثیر می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی تحلیلی تأثیر مؤلفه های ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه های عمرانی شهرداری شامل رضایت شهروندان، هزینه، زمان، کیفیت، محدوده و ایمنی با استفاده از شبکه باور بیزین است. در این پژوهش کاربردی، شیوه گردآوری داده ها-توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و جامعه آماری بر اساس نمونه گیری هدفمند مطابق با جامعهٔ متخصص در شهرداری اصفهان مرتبط با موضوع 45 مدیر، معاون، مسؤول مرتبط و متخصص انتخاب شدند. زمان پژوهش برای شناسایی ریسک پروژه ها سال 1395 تا پایان 1397 را در بر می گیرد، ابزار مورداستفاده در پژوهش پرسشنامه است که اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تدوین ساختار شکست ریسک پروژه ها جهت دسته بندی و شناسایی ریسک ها و ماتریس پذیرش ریسک مورد استفاده قرار گرفت. جهت اعتبار سنجی از مدل سازی معادله ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و در خصوص ارزیابی تأثیر هم زمان ابعاد ریسک بر اهداف پروژه ها از مدل سازی احتمالی علت و اثر بر مبنای الگوی باور بیزین صورت پذیرفته است. تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که مؤلفه های ریسک پروژه ها، تأثیر مثبتی روی اهداف پروژه ها دارد. نوآوری و ویژگی این پژوهش تلفیق مدل سازی معادلات ساختاری با شبکه باور بیزین و استفاده از تکنیک تجزیه وتحلیل حالات خطا و آثار ریسک در ساختار شکست ریسک می باشد که در فرآیند مدیریت ریسک منجر به رفع عدم اطمینان بین روابط ابعاد ریسک و دقیق سازی اولویت بندی و تحلیل ابعاد ریسک ها شده است.
۵.

بررسی عوامل موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی با تکنیک تحلیل تم، دیمتل و کوالی فلکس (موردمطالعه: شرکت های پخش فرآورده های نفتی اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 232
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های پخش فرآورده های نفتی اصفهان بوده است. این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی و ازنظر زمان مقطعی بوده است که به صورت آمیخته انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران سه شرکت تولیدی نفت اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 10 نفر خبره انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش برای شناسایی عوامل از تحلیل تم و برای اولویت بندی عوامل از روش دیمتل به استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل شش تم کلی از جمله: توسعه کیفی منابع انسانی، تیم اجرای برنامه استراتژیک، راهبردها و استراتژی های سازمان، آگاهی مدیران، مشارکت کارکنان و به کارگیری فناوری نوین در منابع انسانی می باشد. با استفاده از روش دیمتل مشخص گردید آگاهی مدیران تأثیرگذارترین عامل بر سایر عوامل و راهبردها و استراتژی های سازمان تأثیرپذیرترین عامل از عوامل دیگر می باشد. درنهایت سه شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان با تکنیک کوالی فلکس رتبه بندی شدند.
۶.

رابطه کرنوبیولوژی با عوامل مرتبط با ریسک ابتلا به حوادث شغلی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کُرنوبیولوژی حوادث شغلی ریتم های بیولوژیکی ایمنیِ محیط کار بهداشت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 57
دانش کُرنوبیولوژی (گاه شناسی زیستی)، پدیده های زیستی و تغییرات آن ها به تناسب زمان را مورد مطالعه قرار می دهد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کرنوبیولوژی بر حوادث شغلی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بود. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن، کلیه کارکنان شرکت با سابقه کاری حداقل 5 سال با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و رتبه سازمانی13 به بالا (700 نفر) بود و حجم نمونه 223 نفر محاسبه شد. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه محقق ساخته شامل70 سؤال برای شناسایی تأثیر عوامل (ماهیت کار، تحصیلات، بهره وری، خستگی از کار و انعطاف پذیری) و حوادث شغلی بود که پس از توزیع مقدماتیِ30 نسخه پرسش نامه، آلفای کرونباخ آن0/81 محاسبه گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرکت مذکور از بین ابعاد مورد بررسی تحقیق ، بُعد "خستگی از کار" و "بهره وری یا راندمان ساعات کاری" به ترتیب دارای بیشترین میانگین از دید پاسخگویان بوده است.
۷.

الگوی سنجش تأثیر ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان با رویکرد معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ریسک اهداف پروژه ها ابعاد ریسک مدل سازی معادلات ساختاری ساختار شکست ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 43
امروزه شیوه درست مدیریت ریسک پروژه ها یکی از مهم ترین گام های مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر تببین مدل تأثیر ابعاد مختلف مؤلفه های ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان است. پژوهش حاضر ازحیث هدف، کاربردی و براساس شیوه اجرا و گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش براساس نمونه گیری هدفمند در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان تنظیم شده است. ساختار شکست ریسک با استفاده از مصاحبه با سؤالات باز و نیمه ساختاریافته، تدوین شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای استفاده شده که روایی است و پایایی آن تأیید شده است. بعد از تأیید نرمال بودن داده ها از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری PLS برای بررسی فرضیات در سطح سوم ساختار شکست ریسک پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان برای تحلیل میان سطحی فرضیات استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در سطح سوم ساختار شکست ریسک 28 متغییر به منزله فرضیه اصلی تأثیر مثبت و معناداری دارند؛ همچنین از 131 فرضیه فرعی پژوهش، 32 متغیر تأثیر مثبت و معناداری دارند و دسته ریسک حاصل از مشاور دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر اهداف پروژه است؛ همچنین نتایج نشان می دهد دسته ریسک حاصل از طراحی فاز یک پروژه ها بر طراحی فاز 2 بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار را دارد.
۸.

بررسی تأثیر مدیریت شادمان سازی (نشاط) بر عملکرد کارکنان شرکت گاز منطقه دو اصفهان بر مبنای مدل استیرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شادمان سازی (نشاط) یادگیری علاقه به کار عملکرد سازمانی عدالت سازمانی شرکت گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 746
شادمان سازی پرسنل به عنوان یک حوزه مطالعاتی در روانشناسی و مدیریت منابع انسانی، اهمیت زیادی برای مدیران و کارکنان پیدا کرده است. شادی در محیط کار زمانی حاصل می شود که فرد جهت دستیابی به اهداف کاری ، از توانایی ها و استعدادهای خود استفاده نماید. هدف این تحقیق پاسخگویی به این سوال است که آیا شادمان سازی (نشاط) پرسنل بر عملکرد شغلی آنها تاثیر دارد. در این پژوهش از مدل ریچارد ام. استیرز استفاده شده است. روش انجام این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی از شاخه میدانی، از لحاظ ماهیت، کاربردی و از لحاظ زمان، مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شرکت گاز منطقه دو اصفهان با 800 نفر کارمند و انتخاب نمونه ای 256 نفره بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بود. شیوه گرد آ وری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوائی و صوری توسط صاحب نظران و پایایی ابزار تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ (082/) محاسبه گردید. در نهایت، هر ده فرضیه مربوط به تاثیر مولفه های شادمان سازی بر عملکرد مورد تائید قرارگرفته و در رتبه بندی متغیرها عامل یادگیری و علاقه به کار به ترتیب با 6/38 و 6/09 رتبه ، بیشترین میانگین را داشته اند.
۹.

تأثیر شایعات سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایعه عملکرد شغلی بهره وری اضطراب عدم امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 826 تعداد دانلود : 186
شایعات یا خبرهای ساختگی یکی از آسیب هایی است که همواره بخشی از محاوره های اجتماعی و گفتگوهای دوستانه ما را تشکیل می دهد. شایعات باتوجه به ماهیت و قدرت تأثیرگذاری که دارند، می توانند در انجام وظایف کارکنان سازمان تاثیرات نامطلوبی ایجاد نمایند و چرخه اقتصاد را فلج نموده و اعتبار اجتماعی افراد، مؤسسات و کشورها را خدشه دار نماید. هدف این تحقیق، مطالعه و بررسی تاثیر شایعه سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان است. نتایج نشان می دهد که انتشار شایعه در سازمان منجر به بی اعتمادی بین کارکنان و مدیران، افزایش اضطراب و نگرانی، احساس عدم امنیت شغلی، کاهش بهره وری و فشار بر سازمان می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان