مطالب مرتبط با کلید واژه " بالندگی سازمانی "


۲.

بالندگی سازمانی، ارائه الگویی اثربخش برای بنگاههای کشور

کلید واژه ها: مدیریت کیفیتمهندسی مجددمدیریت تغییرسازمانهای یادگیرندهبالندگی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۲ تعداد دانلود : ۷۱۲
مطرح شدن رویکردهای گوناگون در زمینه بالندگی سازمانی، این پرسش اساسی را به وجود می‌آورد که در چه شرایط سازمانی، کدام رویکرد برای ایجاد تحول در سازمان اثربخش است؟ به منظور پاسخ به این سؤال اساسی، رویکردهای تحول سازمانی، بررسی و در سه گروه جای داده می‌شوند. گروه اول، رویکردهایی است که تحول سریع و از بالا به پایین و به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی را برای دگرگون‌سازی و بالندگی سازمان لازم می‌شمرند. نمونه بارز این گروه از رویکردها، مهندسی مجدد فرایندهای کاری است. گروه دوم، رویکردهایی است که به بهبود دائم فرایندها تأکید دارند و توجه به کیفیت فراورده‌های صنعتی و خدماتی سازمان را از طریق برنامه‌ریزی بهبود کیفیت حیاتی می‌شمرند. نمونه مهم این گروه از رویکردها، مدیریت کیفیت فراگیر است. گروه سوم به تغییر تدریجی از طریق یادگیری سازمانی به منظور آمادگی سازمان برای مقابله با هرگونه تحول محیطی توجه می‌کنند. سازمانهای یادگیرنده از نمونه‌های بارز این گروه از رویکردها می‌باشند.. پس از این دسته‌بندی با توجه به شاخصهای مهم تحول سازمانی، یعنی وضعیت مالی، بازار و مشتری، الگویی برای شرایط استفاده از هر رویکرد ارائه می‌شود. براساس این الگو، پس از تحلیل مالی، تحلیل بازار و تحلیل مشتری با توجه به عوامل مهم موفقیت که در راهبرد سازمان مشخص شده، معلوم می‌شود که باید از کدام رویکردهای تحول استفاده شود تا اثربخشی بیشتری به دست آید. این الگو از طریق مورد کاویهایی که در شرکتهای ایرانی انجام پذیرفته است، مورد آزمون قرار می‌گیرد.
۴.

درک تاثیرگذاری بالندگی و عدالت سازمانی از منظر شاخص های رفتاری

کلید واژه ها: عدالتپرستارانتعهد سازمانیرفتار شهروندی سازمانیبالندگی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۴۹
این مقاله، تاثیر بالندگی و عدالت سازمانی را بر شاخص های رفتاری مورد بررسی قرار می دهد. برای دست یابی به این هدف، رابطه بین بالندگی سازمانی، ابعاد عدالت سازمانی (عدالت رویه ای، عدالت تعاملی و عدالت توزیعی) و شاخص های رفتاری (تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی) با استفاده از یک مدل مفهومی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها از بین 197 پرستار شاغل در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد به روش پیمایشی جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع-آوری شده، آزمون حداقل مربعات جزئی (PLS) و رویه هالاند به کار گرفته شد. نتایج نشان می دهد بالندگی سازمانی، رابطه مثبت و معناداری با تعهد و رفتار شهروندی سازمانی دارد. همچنین، رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد عدالت سازمانی با شاخص های رفتاری به دست آمد. در واقع، نتایج به دست آمده متضمن این نکته است که بالندگی و ابعاد عدالت سازمانی می تواند تاثیرگذاری زیادی بر شاخص های رفتاری از جمله، تعهد و رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد.
۵.

نقش مدیریت تنوع در بالندگی سازمانی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

کلید واژه ها: بالندگیبالندگی سازمانیمدیریت تنوع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۳۹۷
هدف این پژوهش شناسایی نقش مدیریت تنوع در بالندگی سازمانی اعضاء هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق برابر 400 نفر، شامل کلیه اعضاء هیات علمی دانشکده ها وگروه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسری کشور بود. حجم نمونه برابر با 133 بوده که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. در این تحقیق از پرسش نامه مدیریت تنوع (ویلیامیل استرید، 2007) و پرسش نامه بالندگی سازمانی (جمشیدی، 1386) استفاده شده، که روایی صوری آنها توسط متخصصان تائید و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 74/0 و 95/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام و t تک نمونه ای و آزمون کالموگراف اسمیرنف استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت تنوع مدیران و تمامی ابعاد آن، و بالندگی سازمانی اعضای هیات علمی در سطح 01/0P< رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ابعاد مدیریت تنوع دربعد مذهب، مرتبه علمی، و قومیت، قادر به پیش بینی معنی دار بالندگی سازمانی هستند
۶.

ارتباط بالندگی سازمانی با عزت نفس و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه پیام نور استان کردستان

نویسنده:

کلید واژه ها: عزت نفسعزت نفس اجتماعیبالندگی سازمانیعزت نفس تحصیلیعزت نفس خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۳۶۴
بالندگی سازمانی؛ رویکردی منظم، منطقی، یکپارچه و برنامه ریزی شده است که برای افزایش اثربخشی سازمانی به کار گرفته می شود. این رویکرد متأثر از عوامل روان شناختی است که یکی از این عوامل، عزت نفس و ابعاد آن می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بالندگی سازمانی و عزت نفس و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه پیام نور استان کردستان انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها ، جزء تحقیقات پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، همه کارکنان اداری دانشگاه پیام نور استان کردستان به تعداد 168 نفر می باشد که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای، حجم نمونه 119 نفر برآورد شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین عزت نفس کلی و عزت نفس تحصیلی با بالندگی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عزت نفس خانوادگی و عزت نفس اجتماعی با بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین عزت نفس و بالندگی سازمانی کارکنان مرد و زن تفاوت معناداری مشاهده نشد. با عنایت به یافته های پژوهش می توان گفت که عزت نفس از متغیّرهای مهم و تعدیل کننده بالندگی سازمانی محسوب می شود. در نتیجه، برای دستیابی به بالندگی سازمانی مطلوب، آموزش های مناسب جهت افزایش عزت نفس در میان کارکنان می تواند از اولویت های مداخله ای محسوب شود
۷.

بررسی توأم نقش هوش سازمانی و بالندگی سازمانی در عملکرد شرکت های شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز

کلید واژه ها: عملکرد سازمانیبالندگی سازمانیهوش سازمانیشرکت های شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
این پژوهش به بررسی توأم نقش هوش سازمانی و بالندگی سازمانی در عملکرد سازمانی پرداخته است. تحقیق مورد نظر از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق، از نوع همبستگی و از نظر روش انجام دادن تحقیق پیمایشی است. برای سنجش موضوع تحقیق، مدل مفهومی براساس متون نظری موضوع طراحی شد. نمون ة آماری پژوهش حاضر 85 شرکت از شرکت های شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است که به روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد. برای بررسی رابطة بین متغیرهای تحقیق، مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار آموس انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد در شرکت های مورد مطالعه، بین هوش و عملکرد سازمانی رابطة مثبت و قوی برقرار است. همچنین، رابطة بین هوش و اصول بالندگی سازمانی، مثبت و معنادار است، ولی بین اصول بالندگی و عملکرد سازمانی رابطة معناداری وجود ندارد. بنابراین، مشخص شد، اگر چه هوش به طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و قوی دارد، با میانجی گری بالندگی سازمانی نتوانسته بر عملکرد تأثیرگذار باشد. بر این اساس، پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد سازمانی با تأکید بر هوش سازمانی و مشارکت فعال تر اصول بالندگی سازمانی مطرح شد.
۸.

رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین مولفههای هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. حجم جامعه آماری برابر با 160 نفر و حجم نمونه، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 113 نفر میباشد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شده اند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه محقق ساخته بالندگی سازمانی است که روایی پرسشنامه بالندگی سازمانی بر اساس روایی صوری و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مشخص شده است. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و آزمون فریدمن، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بین -U آزمون مولفههای تحمل فشار روانی و واقع گرایی با بالندگی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین، مشخص شد که رتبه مولفه های هوش هیجانی و مولفههای بالندگی سازمانی در بین کارکنان زن و مرد یکسان است. در ضمن معلوم شد که در بین هر دو جنس و در مورد مولفه های هوش هیجانی، مولفه مسئولیت پذیری از بالاترین اولویت و مولفه استقلال از پایینترین اولویت برخوردار است. یافته دیگر پژوهش این بود که در بین هر دو جنس، مولفه گشودگی و شفاف بودن، از بالاترین اولویت در بین مولفه های بالندگی سازمانی برخوردار است.
۹.

ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)

کلید واژه ها: بالندگی سازمانیبالندگی اعضای هیئت علمیبالندگی حرفه ایبالندگی آموزشیبالندگی فردی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۶
هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن است. اعضای هیئت علمی از عوامل زیربنایی آموزش عالی هستند که توسعه کیفی آن ها تأثیر بسزایی بر عملکرد دانشگاه ها دارد و توجه به بالندگی اعضای هیئت علمی به عنوان مهم ترین نیروهای متخصص کشور ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به تحولات سریع علوم نظامی در دهه های گذشته، ضرورت توجه به آموزش نظامی نوین بیش از سایر حوزه ها احساس می شود و توانمندسازی اعضای هیئت علمی به عنوان یک برنامه بنیادی و با رویکردی توسعه ای مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه بود. تعداد 94 نفر با استفاده از روش تصادفی طبقه بندی شده به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و مؤلفه های آن (بالندگی سازمانی، بالندگی آموزشی، بالندگی فردی) به جز مؤلفه بالندگی حرفه ای، در سطح 0.05 بالاتر از متوسط نظری قرار دارند. نتایج همچنین نشان داد بین دانشکده های دانشگاه مورد مطالعه از نظر بالندگی اعضای هیئت علمی در سطح 0.05 تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان میانگین نمرات اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت بیشتر از دانشکده های زبان و پرواز است. نتایج تحلیل عاملی نیز برازش الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی را تأیید کرد و نشان داد که مؤلفه های مطرح شده در پژوهش به خوبی بالندگی اعضای هیئت علمی را ارزیابی می کنند. در پایان، با توجه به نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه، راهکارهایی برای ارتقای بالندگی اعضای هیئت علمی ارائه گردیده است
۱۰.

نقش رهبری تحول گرا در تسهیل فرایند پیاده سازی استراتژی

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۷۷
محققان عرصه ی استراتژی، مؤلفه ی رهبری را یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در جهت توفیق یا شکست برنامه های استراتژیک دانسته اند. با این حال، تعداد اندکی از پژوهش ها به واکاوی عمیق یک الگوی مشخص رهبری در اداره ی فرایند پیاده سازی استراتژی پرداخته اند. پژوهش پیمایشی و کاربردی حاضر با هدف بررسی عمیق مؤلفه ی رهبری، سبک رهبری تحول گرا را در تسهیل فرایند پیاده سازی استراتژی مورد مطالعه قرار داده است و نقش چهار متغیر قابلیت نوآوری، تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی و انگیزش کارکنان را در رابطه میان سبک رهبری تحول گرا و پیاده سازی استراتژی ارزیابی کرده است. داده های موردنیاز به وسیله پرسش نامه از نمونه ای بالغ بر 250 نفر از مدیران ارشد شرکت های پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی گردآوری شده اند و تحلیل داده ها توسط مدل های رگرسیونی انجام شده است. یافته های پژوهش ضمن تأیید رابطه میان رهبری تحول گرا و پیاده سازی استراتژی، نشان می دهد ایجاد تعهد سازمانی و انگیزش کارکنان مهم ترین کارکرد رهبری تحول گرا در هنگام اجرای استراتژی است و این سبک از رهبری می تواند با به همراه آوردن نوآوری، یادگیری، تعهد و انگیزش، فضای سازمان را برای دستیابی به اهداف استراتژیک و تسهیل فرایند پیاده سازی استراتژی آماده سازد.
۱۱.

نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۴
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق برابر 215 نفر، شامل کلیه اعضاء هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های سراسری کشور بود. حجم نمونه برابر 138 نفر، با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و به روش طبقه ای _ تصادفی انتخاب شده است. در این تحقیق از پرسش نامه بالندگی سازمانی و پرسش نامه تعهد سازمانی  استفاده شده، که روایی محتوی آنها توسط متخصصان تائید و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 78/0 و 86/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام و t تک نمونه ای و همچنین آزمون کالموگراف اسمیرنف استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین بالندگی سازمانی و تمامی ابعاد آن، و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی در سطح اعتماد 99 درصد ( 01/0P<) رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ابعاد بالندگی سازمانی در بعد ارتباطات بین فردی، خودکارآمدی و رهبری قادر به پیش بینی معنی دار تعهد سازمانی هستند.
۱۲.

نقشه راه بالنده سازی در فرایندهای آموزشی سیستم های آموزش عالی(مطالعه موردی)

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۹
در مطالعه حاضر، پس از بررسی و شناسایی مؤلفه های بالندگی سازمانی واحدهای منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی، الگوی مفهومی در قالب نقشه راه بالنده سازی ارائه شده است. جامعه تحت مطالعه، واحدهای منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. جمع آوری داده ها از طریق توزیع سه نوع پرسش نامه محقق ساخته صورت پذیرفته است که بررسی روایی و پایایی آن ها، بر حسب نوع و ماهیت ابزار، با روش های مختلفی مورد آزمون قرار گرفته است. پرسش نامه نوع اول با هدف شناسایی مؤلفه های بالنده ساز برای جامعه مورد مطالعه، نوع دوم با هدف تعیین اولویت مؤلفه های بالنده ساز با رویکرد دیماتل و نوع سوم جهت آزمون روایی الگوی تحقیق تهیه و توزیع شده است. شناسایی مؤلفه های بالندگی با رویکرد ترکیبی از نتایج مطالعات پیشین، روش دلفی و الگوسازی تحلیل مسیر انجام شده است. اولویت بندی مؤلفه ها با با رویکرد دیماتل و بر اساس میزان شاخص نفوذ و اثر مؤلفه ها انجام گرفته است. نهایتاً، با لحاظ نمودن یافته های تحقیقات پیشین و خروجی روش های به کارگیری شده، الگوی نهایی پژوهش در قالب نقشه راه بالنده سازی برای جامعه مورد مطالعه ارائه شده است. الگوی مذکور با درجه تناسب29/4 و میزان مطلوبیت 95% توسط گروه خبره مورد تایید واقع شده است. نتیجه اصلی تحقیق،  در قالب نقشه راه بالنده سازی برای جامعه تحت مطالعه در هشت دسته از عناصر اصلی مطرح شده که شامل موارد زیر است:  "اهداف و فلسفه، مبانی نظری بالندگی، مؤلفه های بالندگی، فراگردهای اجرایی، تسهیل کننده ها، برونداد، بازخورد و چگونگی ارتباطات مابین اجزای الگو".
۱۳.

نقش بی تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر)

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بی تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و توسعه ای، از لحاظ ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی، از لحاظ نوع داده ها جزء تحقیقات کمی و از لحاظ مکان و زمان اجراء جزء تحقیقات میدانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سطح کشور در سال 1398 به تعداد 400 نفر بودند. نمونه آماری کارکنان در این پژوهش با توجه به جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش در دسترس به تعداد 196 نفر برآورد گردید. بی تفاوتی سازمانی با پرسشنامه دانایی فرد و همکاران (1389) و بالندگی سازمانی با پرسشنامه اسپایدرز (1995) مورد سنجش قرار گرفتند. سطح بی تفاوتی سازمانی حدود 8/49 و بالندگی سازمانی از دیدگاه کارکنان 6/48 % بود. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نسخه 3 نشان داد که بی تفاوتی سازمانی به میزان 60% بر بالندگی سازمانی تاثیر منفی گذاشت.