مطالب مرتبط با کلید واژه

زنجیره تامین


۱.

بهبود زنجیره تامین شرکت ایساکو با استفاده از مدل موجودی و توزیع غیر متمرکز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین مدل موجودی اثر Bull whip توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴
مدیریت زنجیره تامین یکی از مباحث جدید در نظام های مدیریت نوین است که توسط بسیاری از صاحبنظران حتی با نظامهای لجستیک و پشتیبانی در مجتمع های بزرگ صنعتی و تولیدی مترادف تلقی می شود . لیکن با طرح نظریه های جدید در ارتباط با رضایت مشتریان ، تولید براساس درخواستها و نیازهای مشتریان و مسائل رقابتی در بازار از یک سو و سودآوری برای تولیدکنندگان اصلی همانند شرکتهای بزرگ خودروسازی ، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای که از نظر فیزیکی و جغرافیایی گستردگی پیچیده ای دارند ، از سوی دیگر و همچنین تاثیر و گسترش نفوذ تکنولوژیهای اطلاعاتی (IT) و ارتباطی و نوع همبستگیهایی که بین تامین کنندگان و تولیدکنندگان بزرگ را در بر می گیرد ، این بحث به بحثی جامع تبدیل شده است ...
۲.

طراحی الگوی ریاضی مسیریابی موجودی‌ها در زنجیره تأمین با بررسی موردی در شرکت دونارخزر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین توزیع ناب متوسط‌ گیری فازی مسیریابی موجودی مدل ریاضی عدد صحیح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۸
هماهنگی و یکپارچه‌سازی مراحل و رده‌های مختلف در یک زنجیره تامین، به تعادل مبادلات بین مراکز و دسترسی به عملکرد برتر در آن زنجیره خواهد انجامید[4]. با توجه به رابطه معکوس میان دو دسته هزینه های موجودی و هزینه های حمل و نقل، مسیریابی موجودی‌ها، به مسأله هماهنگی موثر سیاست‌های بازپرسازی و برنامه‌های توزیع موجودی‌ها در سطح مراکز یک زنجیره تمرکز دارد. در واقع مسیریابی موجودی دو جزء مهم از زنجیره تأمین، یعنی فعالیت‌های حمل‌و‌نقل وکنترل موجودی را ادغام می‌نماید. در مسیریابی موجودی‌ها، یک یا چند مرکز توزیع موجودی به موازات مجموعه‌ای متفاوت و غالباًً پرشمار از مراکز فروش که هر یک دارای نرخ تقاضای بخصوصی می باشند، وجود خواهد داشت. مقاله حاضر، هماهنگ‌سازی دو مولفه مهم حمل و نقل و کنترل موجودی زنجیره‌های تأمین را در قالب یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح به تصویر کشیده است. در بخش اول مقاله، به بیان مسأله و اهمیت آن پرداخته شده، دسته‌بندی و مرور مطالعات مرتبط با مبانی تئوریک مسأله در بخش دوم ارایه شده است. بخش سوم، به تبیین الگوی ریاضی طراحی شده، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و شیوه‌های محاسبه پارامترهای مدل پرداخته و بالاخره در بخش پایانی مقاله، تحلیل جواب‌ها و نتایج عددی حاصل از اجرای مدل در بررسی موردی یک زنجیره تأمین تجاری ارایه شده است.
۳.

ارایه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با تاکید بر یک پارچگی

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد زنجیره تامین عدم اطمینان یک پارچگی زنجیره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۸
در اقتصاد امروزه میدان رقابت و کشمکش از عملکرد شرکت های منفرد به آنچه که ما عملکرد زنجیره تامین می نامیم تغییر کرده است عملکرد زنجیره تامین به فعالیت های گسترده زنجیره تامین جهت برآورده کردن نیازمندهای مشتری نهایی اشاره دارد که شامل قابلیت دسترس یه محصول تحویل به موقع و موجودی و ظرفیت لازم در زنجیره تامین برای عملکردی مناسب است تا پاسخ گوی نیازمندی های مشتری نهایی باشد عملکرد زنجیره تامین مرزهای شرکت را پشت سر می گذارد زیرا که شامل مواد اصلی قطعات مونتاژهای فرعی و محصولات نهایی و توزیع آن ها توسط کانال های مختلف به مشتری نهایی است در این مقاله باتوجه به لزوم تعیین معیارهایی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با تحلیلی بر مدل ها و چارچوب های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مدل جدیدی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ارائه شده است این مدل با در نظر گرفتن عدم اطمینان های زنجیره تامین به منظور غلبه بر چهار نوع عدم اطمینان و دستیابی به سطح بالاترین از یک پارچگی زنجیره تامین توسعه داده شده است
۴.

مدل چند هدفة فازی وزن‌داربرای تخصیص سفارشات خرید به تأمین‌کنندگان در یک زنجیرة تأمین

کلید واژه ها: زنجیره تامین تخصیص سفارشات به تامین کنندگان تصمیم گیری چند هدفه فازی مجموع وزن دار توابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۸ تعداد دانلود : ۷۲۷
به دلیل نقش اساسی تأمین کنندگان در تعیین معیارهای کیفیت، هزینه و خدمات در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین، مسئله تخصیص سفارشات خرید به تأمین کنندگان، یکی از مهمترین فعالیتهای مدیران خرید در یک زنجیره تأمین محسوب میشود. این مسئله چند هدفه است که در آن، اهداف با یکدیگر در تعارضاند و بسته به موقعیت خرید، اهداف اهمیت و اولویتی متفاوت مییابند. در پرداختن به این موضوع، مشخص نبودن و مبهم بودن اطلاعات مربوط به محدودیتها و پارامترهای مسئله، تصمیمگیری را سخت و پیچیده می سازد. "تئوری فازی" یکی از ابزارهایی است که به خوبی میتواند، اینگونه مسائل را حل کند. در این مقاله، یک مدل چند هدفه فازی برای از بین بردن ابهامات اطلاعات و عدم قطعیت در این مسئله توسعه داده شده است. مدل توسعه داده، شامل سه تابع: هدف، کمینهسازی هزینههای کل، و بیشینه سازی کیفیت و سطح خدمات کل کالاهای خریداری شده است. در این مدل، با استفاده از مجموع وزندار توابع عضویت، تابع تصمیمگیری مناسب به گونهای ساخته میشود که در آن، وزن معیارها متناسب با اهمیت آنها در زنجیره تأمین باشد. در خاتمه، مدل با یک مثال توضیح داده شده است.
۵.

نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در توسعه صادرات با رویکرد زنجیره تامین

نویسنده:

کلید واژه ها: صادرات زنجیره تامین حقوق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۴۲
امروزه سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و خدمات به سرعت درحال افزایش است و تنها طریق حقوقی برای حمایت از دانش و نوآوریهای حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، اعم از صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی کالاهای هنری و فرهنگی نیز متبلور میشود، حقوق مالکیت فکری است. این مالکیتها خود سرمایهای جدای از سرمایههای مادی بنگاه است و ارزش آنها در برخی موارد حتی از سرمایههای مادی بنگاه بیشتر است. بنابراین لازمه تصمیمگیری موفقیتآمیز در صادرات بهعنوان یکی از حلقههای زنجیره تأمین آن است که صادرکننده، وضعیت حقوق مالکیت فکری در محصولات صادراتی را در قالب زنجیره تأمین بهطور دقیق بررسی کند، چه در غیر اینصورت هزینههای سنگینی، توأم با جبران خسارت مدنی و کیفری، هم در کشور مبدأ و هم در کشور یا کشورهای هدف متوجه او خواهد بود. بر این اساس در این مقاله نخست، دلایل و شیوههای حمایت از مالکیت فکری در صادرات با توجه به اهمیت داراییهای فکری بررسی میشود و در این راستا نحوه حمایت از این داراییها و چگونگی انتخاب و اولویتبندی داراییهایی از این نوع که باید در بازارهای بینالمللی مورد حمایت قرار گیرند تشریح میشود. دوم، اهمیت مالکیتهای فکری در فعالیتهای صادراتی از لحاظ قیمتگذاری، تأمین مالی صادرات، تطبیق محصول با سلیقه بازار صادراتی، بازاریابی و حضور در نمایشگاههای بینالمللی بررسی میشود و سوم، چارچوبها و الزامات حقوقی حمایت از مالکیتهای فکری در داخل و در سطح بینالمللی با توجه به قوانین و مقررات داخلی و نیز مفاد معاهدات چندجانبهای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، بهطور خلاصه ارزیابی میگردد.
۶.

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت خریدار در زنجیره تامین(مطالعه موردی: کارخانجات مواد غذایی استان اصفهان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد سازندگان قطعات در زنجیره تامین قطعات خودرو (مورد خاص: شرکت ساپکو)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کیفیت زنجیره تامین سیستم خبره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۱۲
امروز ارزیابی عملکرد سازندگان قطعات طرف قرارداد با تامین کنندگان قطعات خودرو ، به منظور اطمینان از انتخاب موثر سازندگان در قراردادهای تامین اهمیت یافته است . با این ارزیابی ، تصمیم گیری در خصوص تعیین شرایط خرید ، پرداخت تسهیلات حمایتی و ارائه راهکارهای هدایت و ارتقای سازندگان از اعتبار قابل توجهی برخوردار است . باتوجه به موضوع تحقیق ، مدل کارت امتیازات متوازن (B.S.C) بستر مناسب را برای سیستم پیشنهادی ایجاد کرده است .
۸.

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین هولدینگ دارویی در ایران؛ مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین هولدینگ دارویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶۵ تعداد دانلود : ۳۶۷۳
همزمان با گسترش مفهوم مدیریت زنجیره تامین در صنایع گوناگون، موضوع ارزیابی عملکرد زنجیره تامین نیز مورد توجه قرار گرفت. مدل های متعدد و متنوعی جهت ارزیابی عملکرد فرآیند های سازمان به کار برده می شد، اما یکی از جدیدترین روش های ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین با عنوان مدل(SCOR) معروف می باشد. که یک مدل مبتنی بر فرآیند است و در آن پنج حوزه اصلی فرآیند های زنجیره تامین(برنامه ریزی، منابع، ساخت، ارسال و بازگشت) تعیین و تبیین شده است. هر یک از این حوزه ها دربردارنده فرآیند هایی است که اجرای دقیق فعالیت های مرتبط با هر یک، ضامن کارآیی و اثربخشی زنجیره تامین مورد نظر خواهد بود.سازمان تامین اجتماعی با در اختیار داشتن کارخانجات تولید مواد اولیه، کارخانجات و شرکت های ساخت دارو و نیز شرکت ها توزیع دارو، هولدینگ دارویی کاملی را تشکیل داده است. این مقاله با استفاده از مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین، زنجیره عرضه دارویی سازمان تامین اجتماعی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.
۹.

تعمیم زنجیره ارزش پورتر به فعالیت های کتابخانه های تخصصی و تاثیر فناوری اطلاعات بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین زنجیره ارزش کتابخانه های تخصصی زنجیره ارزش گسترده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم کتابداری موضوعات خاص و کتابخانه ها و کتابداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی اطلاعات (به طور عام) فن آوری اطلاعات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها(به طور عام) انواع کتابخانه ها تخصصی
تعداد بازدید : ۷۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۸۶
فناوری اطلاعات به عنوان ابزار و بستر توسعه، در عرصه رقابت جهانی برای سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها از جمله کتابخانه ها، دارای مزایای بیشماری است. امروزه تمامی صنایع به نوعی در معرض تحولات این فناوری واقع شده اند. مایکل پورتر اندیشمند حوزه ی کسب و کار در سال 1985 مدل زنجیره ارزش را ارائه داد. طبق این مدل فعالیت های دخیل در سازمان های تولیدی را میتوان به دو بخش فعالیت های اصلی و فعالیت های پشتیبانی تقسیم نمود. فعالیت های اصلی، فعالیت هایی هستند که اصطلاحاً ارزش افزا نامیده میشوند. مدیران کتابخانه های تخصصی نیز با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از ارکان پیشرفت اقتصادی سازمان های تولیدی به دنبال افزایش بهره وری در فعالیت های خود با استفاده از فناوری اطلاعات شده اند. در این مقاله به همراه تعمیم فعالیت های کتابخانه های تخصصی به پنج فعالیت اصلی مدل پورتر، اثرات فناوری اطلاعات بر هر یک از فعالیت های زنجیره ی اصلی را بررسی مینماییم.
۱۰.

ارائه مدلی به منظور تجزیه و تحلیل، گزینش و اجرای راهبرد زنجیره تامین کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین کسب و کارهای کشاورزی مدیریت راهبردی بورس کالایی کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۷۴۳
امروزه انتظار می رود حداقل مدیران، کارآفرینان و دست اندرکاران کسب و کارهای بزرگ فعال در کشاورزی از ساختاری علمی برای مدیریت و تصمیم گیری های مربوط به کسب و کار خویش استفاده کنند. در این مقاله این ساختار علمی مدیریتی با دو ویژگی بارز و عمده زنجیره تامین و مدیریت راهبردی تحت عنوان مدیریت راهبردی زنجیره تامین از ساختار سنتی تبیین می شود. بدین منظور مولفه های مدل مدیریت راهبردی و روابط میان آن ها از دیدگاه جامعه آماری یعنی مدیران کسب و کارهای کشاورزی فعال در بورس کالایی کشاورزی تهران، شناسایی، غربال سازی و با روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. بر اساس نتایج مشخص می شود، با این که مدیران به بیشتر متغیرهای شناسایی و تبیین شده مدیریت راهبردی توجه دارند، ولیکن از رابطه میان آن ها و نحوه استفاده از آن آگاه نیستند. در نهایت مدل مدیریت راهبردی ارائه شده در این مقاله راه گشای آنان خواهد بود.
۱۱.

جایگاه ایمنی و بهداشت شغلی در مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه استاندارد اس آ 8000

کلید واژه ها: زنجیره تامین مسئولیت اجتماعی سازمان ایمنی و بهداشت شغلی استاندارد اس آ 8 سازمان جهانی کار مسئولیت اجتماعی بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
با جهانی شدن کسب وکار،توسعه رسانه هاوعلاقه مندی آنها به عملکرد اجتماعی و زیست محیطی سازمانها انتظار جوامع در خصوص رعایت حقوق انسانی کارکنان بیش ازپیش بوده وعملکرداجتماعی سازمان به عنوان یک عضوجامعه می تواند تاثیر بسزایی در نتایج اقتصادی وسود تجاری آن بگذارد.رقابت جهانی و لزوم کاهش هزینه های تولید در زنجیره تامین تهدید بالقوه ای برای به خطر افتادن حقوق انسانی و سلامت و ایمنی کارکنان می باشد. تدوین استاندارد اس آ 8000 ازسوی سازمان بین المللی مسئولیت اجتماعی با همکاری سازمان جهانی کار و سایر ارگانهای حافظ حقوق بشر ،راهکار مناسبی در صیانت از حقوق اولیه کارکنان و حفظ سلامت و ایمنی آنهامی باشد .علاوه بر آن استقرار این استاندارد در سازمانها می تواند همچنین زمینه ساز رشد و توسعه یافتگی جوامع وبهبوداستانداردهای زندگی باشد. در این مقاله ضمن بررسی الزامات این مدل به تحلیل نگرش آن در خصوص ایمنی و سلامت کار پرداخته و چالش های سازمان در استقرار و جاری سازی آن را مورد توجه قرار می دهیم
۱۲.

انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تامین: مطالعه موردی گروه بهمن موتور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین استراتژی زنجیره تامین همسویی استراتژی استراتژی ناب و چابک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۸۲۶
سازمان های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان، نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تامین کنندگانی از سازمان های دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیت های سایر سازمان هایی که تشکیل زنجیره تامین آن را می دهند، تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین به منظور مدیریت مناسب زنجیره تامین، در این مقاله نحوه انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تامین متناسب با شرایط سازمان و محیط آن ارائه گردیده است. در ادامه برای دستیابی به رقابت پذیری زنجیره تامین همسویی استراتژی کسب و کار و استراتژی زنجیره تامین از طریق راه کار سه جزئی همسویی یعنی هماهنگی سه جنبه اهداف زنجیره تامین، فرایندهای زنجیره تامین و تمرکز مدیریت بر فعالیت های زنجیره تامین، ارائه شده و در نهایت به عنوان مطالعه موردی، فرایند انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تامین در گروه بهمن موتور بررسی شده و راه کارهای مقتضی ارائه گردیده است.
۱۶.

الگوریتم جدیدی برای حل مساله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
این مقاله به بررسی مساله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره ای در یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تولیدکننده و مجموعه ای از خرده فروشان اختصاص دارد. در مساله مورد بررسی، علاوه بر مدیریت موجودی و برنامه ریزی توزیع، برنامه ریزی تولید نیز در نظر گرفته شده است. مساله با هدف کمینه سازی مجموع هزینه های سیستم شامل هزینه های راه اندازی، توزیع و نگهداری موجودی مدلسازی شده است. محصولات توسط ناوگانی از وسائل حمل همسان با ظرفیت محدود تحت استرات ژی ارسال مستقیم به خرده فروشان تحویل داده می شوند. همچنین، ظرفیت تولید و نگهداری محدود و کمبود غیرمجاز فرض شده است. نشان داده شده است که مسائل مشابه بدون در نظر داشتن برنامه ریزی توزیع در زمره مسائل با پیچیدگی سخت قرار دارند، بنابراین مساله فوق نیز، مساله ای با پیچیدگی سخت است. از این رو، در این مقاله الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات بهبودیافته جدیدی برای حل آن توسعه داده شده است. الگوریتم پیشنهادی از دو بخش مجزا تشکیل شده است. نخست، مقادیر متغیرهای صفرویک با استفاده از الگوریتم پیشنهادی تعیین و سپس با حل یک مدل برنامه ریزی خطی، مقادیر متغیرهای پیوسته محاسبه می شود. کارایی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از مسائل نمونه تصادفی متعددی با الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی گروه ذرات مقایسه شده است. نتایج محاسباتی بیانگر عملکرد بهتر الگوریتم پیشنهادی است.
۱۷.

کاربرد روش شناسی سطح پاسخ در بهینه سازی یک سیستم موجودی سه سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین بهینه سازی سیستم موجودی چندسطحی فرآیند پواسون مرکب روش شناسی سطح پاسخ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین Supply chain management :SCM
تعداد بازدید : ۱۶۶۳ تعداد دانلود : ۸۱۲
کنترل موجودی یکی از مسائل حائز اهمیت در مدیریت زنجیره های تامین است. در این مقاله یک سیستم تولید، توزیع، موجودی سه سطحی شامل یک تولید کننده مرکزی، دو عمده فروش و تعدادی خرده فروش در نظر گرفته شده است. تقاضای مشتریان در خرده فروشان از یک فرآیند پواسون مرکب پیروی کرده و سیاست کنترل موجودی سطوح از نوع سیاست مرور مستمر ( Q R, ) است. در این تحقیق، با در نظر گرفتن ساختار استاندارد هزینه در یک مدل موجودی، نسبت به برآورد تابع هزینه این سیستم با استفاده از روش شناسی سطح پاسخ، به صورت ترکیبی از آزمایش های طراحی شده، شبیه سازی، تحلیل رگرسیون و بهینه سازی اقدام شده است. روش به کار رفته در این مقاله می تواند به عنوان روشی نوین در بهینه سازی سیاست موجودی زنجیره های تامین استفاده شود؛ ضمن آنکه بهینه سازی همزمان پارامترهای موجودی، شامل نقطه سفارش مجدد و اندازه دسته سفارش، یکی دیگر از مزایایی مدل پیشنهادی به شمار می رود.
۱۸.

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان برون مرزی با تاکید بر شاخص های ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند شاخصه زنجیره تامین ریسک برنامه ریزی خطی AHP غیر قطعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی چند معیاره
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۶۹۰
این مقاله فرآیند ارزیابی تصمیم گیری های واردات قطعات ساخته شده به طور کامل یا واردات قطعات جزیی آنها و مونتاژ آنها در داخل کشور را برای یک شرکت تولیدی مورد بررسی قرار می دهد. از آنجایی که این نوع تصمیم گیری ها با ریسک های متعدد مواجه است لازم است فرآیندی برای شناسایی این نوع ریسک ها و همچنین نحوه مواجه با آنها مورد توجه قرار گیرد تا حتی الامکان اثرات این نوع ریسک ها در فرآیند تصمیم گیری کاهش یابد. با توجه به ماهیت چند معیاره بودن مسئله، از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی غیر قطعی (UAHP) به منظور یافتن بهترین گزینه استفاده گردید. با توجه به مشخص بودن گزینه های تصمیم گیری، از فرآیند پایین به بالا برای تشکیل سلسله مراتب استفاده شد. ابتدا شاخص هایی که تفاوت بین گزینه ها را در بر می گرفت از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان شرکت به دست آمد. سپس شاخص های به دست آمده در سطوح بالاتر خود قرار گرفتند تا معیارها را تشکیل دهند. به این ترتیب 3 معیار محصول، شرکا و محیط مورد توجه قرار گرفت که دربردارنده 12 شاخص بود. با تشکیل سلسله مراتب مسئله و انجام مقایسه های زوجی به طور غیر قطعی که بجای تخصیص یک عدد بیانگر ارجحیت بین دو معیار یا دو گزینه تصمیم گیری، دامنه ای از اعداد را برای آن در نظر می گیرد، دو مدل برنامه ریزی خطی یک بار با تابع هدف حداکثر سازی و بار دیگر با تابع هدف حداقل سازی بر اساس مقایسه های زوجی، تشکیل گردید. به این ترتیب حداقل و حداکثر ارزش هر گزینه تصمیم گیری به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بهترین گزینه تصمیم گیری، انتخاب گزینه واردات محصول نهایی از هند و انتخاب آخر، گزینه واردات قطعات از هند و مونتاژ آنها در داخل کشور است. این مطالعه در بحث مدیریت زنجیره تامین و خرید می تواند به عنوان چارچوب مناسبی تلقی گردد زیرا بخش مهمی از عملیات تولیدی، همواره اتخاذ راهبردهای مناسب برای تامین الزامات مورد نیاز است.
۱۹.

ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک های زنجیره تامین با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند شاخصه زنجیره تامین فولاد ارزیابی ریسک ساختار شکست ریسک شرکت ذوب آهن اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۲ تعداد دانلود : ۷۱۹
مدیریت زنجیره تامین، فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل کار آمد جریان مواد اولیه، موجودی های در جریان ساخت، محصولات نهایی و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن از نقطه اولیه تا نقطه مصرف می باشد و لذا تمامی فعالیت های سازمان، شرکت و ... را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو توجه به فرصت ها و تهدیدهای موجود در عرصه صنعت و تجارت و ارزیابی توان صنایع و شرکت ها در رویارویی با عدم قطعیت ها و ریسک های موجود ضروری بوده و مدیریت ریسک های زنجیره تامین بسیار حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق ضمن ارائه یک مدل جامع و سلسله مراتبی، با تکیه بر روش ساختار شکست ریسک، پرسشنامه جامعی از ریسک های اصلی زنجیره تامین تهیه شده و بر اساس آن این ریسک ها در بحث زنجیره تامین فولاد و در شرکت ذوب آهن اصفهان با استفاده از روش های شباهت به گزینه ایده آل، مجموع وزین ساده و تسلط تقریبی ارزیابی و رتبه بندی شده است. در ادامه ضمن محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تشخیص هم گرایی رتبه های حاصل از روش های مذکور رتبه بندی نهایی عوامل ریسک زنجیره تأمین صنعت فولاد با استفاده از روش میانگین به دست آمد و ریسک های مربوط به فرایند تامین و تامین کننده به عنوان بحرانی ترین ریسک ها شناخته شدند.
۲۰.

طراحی مدل رهبری در زنجیرههای تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین تئوری بازی ها همکاری در زنجیره تامین بازی های غیرهمکارانه پویا بازی استکلبرگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۵۱۶
هدف از مدیریت زنجیره تأمین، بهبود فعالیت های مختلف اجزا و سطوح یک زنجیره تأمین به منظور بهبود وضع کلی است . در این هنگام ممکن است بین اهداف اجزا و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلی، تضاد و تناقضات بسیاری مشاهده شود، که این اختلالات و تناقضات به مرور زمان به کاهش قدرت و رقابت پذیری منجر خواهد شد . از جمله تعارضات، هزینه های بازاریابی، قیمت گذاری و موجودی هستند. در تحقیق حاضر و با فرض عدم همکاری بین سطوح گوناگون و در حالت بازی های پویا با اطلاعات کامل، شناسایی رهبر مناسب از بین سطوح مختلف، مورد نظر است . در حالت بازی غیرهمکارانه پویا، هر یک از سطوح، اعم از خرده فروشان، تأمین کنندگان و تولیدکنندگان، بسته به قدرت چانه زنی و جایگاه خود در بازار، می توانند نقش پیشرو را داشته باشند . با بررسی مدل های گوناگون، نتیجه گیری شد که حرکت رهبری از انتهای زنجیره به ابتدا، سود کلی زنجیره تأمین را کاهش داده است.