مطالب مرتبط با کلید واژه

بازارگرایی


۱.

بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران

کلید واژه ها: رقابتپذیری بازارگرایی ایجاد ارزش و عملکرد کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
مدلی مفهومی این تحقیق نشان دهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (از طریق ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار است. به منظور ارزیابی مدل مفهومی، نظرات 50 نفر از خبرگان از طریق پرسشنامه (شامل سوالات باز و بسته) دریافت و تحلیل گردید. به منظور تحلیل داده‌های سوال باز از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و در رابطه با داده‌های سوالات بسته از آزمون دو جمله‌ای (جهت اهمیت مستقل) و آزمون رتبه‌بندی فریدمن (جهت اهمیت نسبی) استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهند که از نظر خبرگان کلیت مدل مفهومی بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران با برخی اصلاحات مورد تائید می‌باشد. کلیه مولفه‌های مدل بطور مستقل حائز اهمیت می‌باشند. در باب اهمیت نسبی، سه عامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد کسب و کار از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مولفه‌های بازارگرایی به ترتیب (1) پاسخ و اقدام استراتژیک، (2) بخش‌ها و سیستم‌های هماهنگ و (3) فرهنگ و رفتار هوشمند است. اهمیت نسبی مولفه‌های ایجاد ارزش به ترتیب (1) ارزش ادراکی مشتری از بنگاه، (2) ارزش ادراکی بازار از بنگاه، (3) ارزش ادراکی رقبا و (4) ارزش ادراکی درون بنگاه است. اهمیت نسبی مولفه‌های عملکرد کسب و کار به ترتیب (1) عملکرد بنگاه در قبال مشتری، (2) عملکرد بنگاه در قبال بازار، (3) عملکرد رقابتی (در قبال رقیب) و (4) عملکرد درونی بنگاه است.
۲.

طراحی و تبیین عوامل مؤثر برنوآوری سازمانی گروه ایران ترانسفو

کلید واژه ها: نوآوری بازارگرایی قابلیت یادگیری توان تکنولوژیکی شایستگی های اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۶۳۳
اولویت اول این تحقیق بررسی وجود نوآوری سازمانی در گروه ایران ترانسفو است. اولویت دوم بررسی عوامل شش گانه مؤثر بر نوآوری سازمانی، و اولویت سوم بررسی تفاوت نظرات و نگرش های گروههای طراحی و مهندسی و تحقیق و توسعه، فروش و بازاریابی است، با این هدف که اطلاعاتی در زمینه تفاوت های نگرش های نیروی انسانی که عمده ترین منبع توسعه محصول و نوآوری می باشند جهت بکارگیری در تصمیم گیری های آتی مدیران ارشد، ارائه شود.هدف این تحقیق، سنجش میزان اهمیت متغیرهائی است که آندریاس هرمن ، ترستن تامزاک و رنه بفورت در نتایج تحقیق خود به عنوان «مشخصه های نوآوری محصول» در سال 2006 منتشـر کرده اند. این سه محقق بیشتر به دنبال سنجش شاخص های مؤثر بر نوآوری در بیش از 50 شرکت آلمانی ، انگلیسی و فرانسوی که پروژه های عرضه محصول جدید داشته و سابقه عرضه محصول جدید به بازار نیز دارند و مقایسه آنها با هدف سنجش و بررسی تعیین کـننده های نوآوری و نه سنجش وجود نـوآوری، بوده اند. با توجه به تحقیق سه محقق فوق، تحقیق حاضر با عنوان« طراحی و تبیین عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در گروه ایران ترانسفو» انجام شد. سنجش میزان تاثیرات برخی از متغیرهای سه محقق فوق شامل : توان تکنولوژیکی ، شایستگی های اساسی ، تمرکز بر خواسته های مشتریان ، بازارگرایی و قابلیت یادگیری بر نوآوری مورد نظر تحقیق می باشد . تحقیق حاضر به هدر ندادن اطلاعات و حداکثر استفاده از آنها به نحوی در مورد موفقیت گروه ایران ترانسفو در دسترسی به نوآوری، نظر دارد.ولی این امر احتیاج به احتیاط بیشتر دارد و نباید موجب گمراهی در استفاده از نتایج این تحقیق گردد. هدف و اولویت اول تحقیق، سنجش میزان تاثیر متغیرهای سه محقق فوق در ایران ترانسفو می باشد.
۳.

تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت‎های ایرانی فعال در بازار بورس اوراق بهادارتهران

کلید واژه ها: عملکرد بازارگرایی شدت رقابت تغییرات بازار قدرت خریداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۹
در دهه گذشته مفهوم بازارگرایی و اثرات آن بر عملکرد مورد مطالعه و توجه گسترده ای قرار داشته است. هر چند که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هنوز در مورد تاثیر بازارگرایی بر عملکرد به خصوص در کشورهای در حال توسعه جای تردید وجود دارد. این تحقیق، نحوه اندازه‎گیری سازه بازارگرایی را براساس مفهوم پردازی نارور و اسلیتر (Narver and Slater، 1990) در شرایط خاص محیطی ایران مورد توجه قرار داده و تاثیر بازارگرایی را بر عملکرد شرکت های ایرانی بررسی می کند. همچنین نقش تعدیل کننده عوامل محیطی شدت تغییرات بازار، شدت رقابت و قدرت خریداران را در این رابطه آزمون می نماید. داده های میدانی در خصوص بازارگرایی و عملکرد از طریق پرسشنامه هایی که بین 373 شرکت عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران توزیع شده جمع آوری گردیده است. با توجه به 141 پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده، نرخ پاسخگویی 8/37 درصد بوده است. داده های عملکرد عینی از صورت‎های مالی سالیانه این شرکت ها استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازارگرایی بر عملکرد ذهنی، عینی و کلی تاثیر معنادار و مثبت دارد. قدرت خریداران، نقش تعدیل کننده در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد ذهنی و کلی دارد ولی عوامل شدت رقابت و شدت تغییرات بازار، تعدیل کننده این رابطه نیستند.
۴.

مدلی برای تعیین میزان تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی در صنایع شیمیایی

کلید واژه ها: عملکرد کسب و کار بازارگرایی قابلیتهای بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۷۰۵
بازارگرایی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کار از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. این مقاله، ابتدا به بررسی دیدگاهها، مدلهای مختلف بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی می‌پردازد؛ سپس روابط علّی میان فرهنگ بازارگرایی، هوشمندی بازار، قابلیتهای بازاریابی و عملکرد کسب و کار را بررسی می‌کند و با استفاده از مدلسازی معادله‌های ساختاری و بر اساس داده‌های حاصل از محیط صنعت، مدلی مفهومی و تصمیم‌ساز را برای تبیین پیوندهای علّی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد و مورد آزمون قرار می‌دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تأثیر یکپارچگی بازارگرایی و قابلیتهای بازاریابی قرار دارد.
۶.

تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانس های مسافرتی شهرستان مشهد

کلید واژه ها: مشتری عملکرد رقابت تحقیقات بازاریابی بازارگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۳
آشفتگی روند تجاری، افزایش رقابت در میان شرکت های تجاری، محیط پیرامون سازمان ها را بسیار متفاوت تر از گذشته نموده است. شناخت مسیرهای آتی تجاری و حرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را التزام می بخشد. به نظر می رسد بنابر باور برخی از صاحبنظران، بازارگرایی با تاثر از تحقیقات بازاریابی بتواند نتایج عملکردی سازمان را به نحو مطلوبی بهبود بخشد. از این رو به منظور بررسی فرضیه هایی که مبتنی بر مدل این مطالعه می باشند، پرسش نامه ساخته شده پس از تایید روایی و پایایی، بین آژانس های مسافرتی شهر مشهد به عنوان جامعه آماری توزیع گردید. تحلیل داده های احصایی از پرسش نامه ها مبتنی بر روش تحلیل مسیر می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها، حاکی از آن بود که تحقیقات بازاریابی اثر بسزایی بر بازارگرایی و همچنین عملکرد دارد، از طرفی بازارگرایی نیز از اثر زیادی بر عملکرد دارد. با این وجود، اگر چه نتایج حاصل از تحقیق تمامی فرضیه ها را مورد تایید قرار می دهد؛ اما فرضیه اصلی تحقیق که همانا نقش واسطه گری بازارگرایی در میان تحقیقات بازاریابی و عملکرد بود با تردید روبرو گردید.
۷.

مدل عملکرد صادراتی با رویکرد توانمندیهای بازاریابی در صنعت نرم افزار ایران

کلید واژه ها: بازارگرایی شدت رقابت عملکرد صادراتی توانمندی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۴
تقویت صادرات غیرنفتی از نگرانیهای اصلی و راهبردی کشور است. یکی از صنایع سودآور و دانش محور صنعت نرم افزار است. شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت های نرم افزاری می توان برنامه ریزی بهتری برای افزایش صادرات نرم افزار انجام داد. به همین منظور در این مقاله مدلی متشکل از متغیرهای مهم صنعت نرم افزار شامل: شدت رقابت، توانمندی برنامه ریزی و اجرای بازاریابی به همراه سه بعد بازارگرایی (مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی درون سازمانی) طراحی شد. گردآوری داده ها از طریق یک پرسشنامه 37 سؤالی و بر مبنای پاسخ های مدیران عالی شرکت های نرم افزاری صادرکننده انجام شد. پایایی متغیر های مکنون همگی در بازه قابل قبول قرار دارد. برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS-Graph نسخه 2.0 استفاده شد. نتایج نشان داد، شدت رقابت بر عملکرد در بازار بین المللی، مشتریگرایی و توانمندی اجرای بازاریابی اثر مثبت دارد. نتایج آزمون نشان داد که رقیب گرایی، قابلیت اجرای بازاریابی و مشتریگرایی به طور مثبت بر عملکرد در بازار بین المللی مؤثر است. تفکیک آثار نشان داد، مهم ترین عوامل تعیین کنندهی عملکرد در بازارهای بین المللی به ترتیب عبارتند از: شدت رقابت، توانمندی اجرای بازاریابی، مشتریگرایی و رقیب گرایی.
۸.

مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران

کلید واژه ها: مشتری گرایی بازارگرایی رقیب گرایی بازارگرایی در بنگاه های خدماتی و بانکها ایجاد هوشمندی نشر هوشمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۷ تعداد دانلود : ۹۲۱
در تحقیق حاضر در راستای بهبود عملکرد بانکهای تجاری کشور در حوزه بین المللی و ارزی، بازارگرایی در این بانکها به عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته تا یک مقیاس بومی برای سنجش آن در بانکهای تجاری کشور توسعه داده شود و همچنین وضعیت بانکهای تجاری کشور بر اساس این مقیاس مشخص شود. پس از مطالعات نظری و اکتشافی از منابع داخلی و خارجی (الکترونیکی و غیر الکترونیکی)، یک مقیاس جامع ترسیم شده است که نشان دهنده ابعاد بازارگرایی با رویکرد ذینفع محور است. به منظور سنجش اعتبار مقیاس طراحی شده نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بر اساس مقیاس تأیید شده از سوی خبرگان، در بانکهای تجاری توزیع و گردآوری شده است. با عنایت به بررسی 5 بانک تجاری بزرگ و دریافت نظر 60 نفر از هر بانک، در مجموع از 300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین المللی بانکهای تجاری کشور نظرسنجی شده است. یکی از یافته­های این مطالعه ""مقیاس بومی سنجش بازارگرایی در بانکهای تجاری کشور"" است که در آن نقش و اهمیت مؤلفه­های اصلی به ترتیب (1) رفتار هوشمند، (2) تحلیل و برنامه ریزی پاسخ راهبردی، (3) اجرا و کنترل پاسخ راهبردی، و (4) سیستم­ها و بخش های هماهنگ است. یافته دیگر این مطالعه نشان می دهد وضعیت این مقیاس در بانکهای تجاری ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و فقط در بانک تجارت نامناسب است. این نتایج می­تواند مبنای پیشنهادات سازنده­ای برای نظام بانکی کشور و نیز هر کدام از بانکها در خصوص افزایش ارتقای بازارگرایی آنها باشند.
۹.

طراحی و تبیین مدل تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر بازارگرایی عملکرد سازمانی

تعداد بازدید : ۱۳۲۸ تعداد دانلود : ۶۷۹
وظایف مدیریت منابع انسانی به دلیل تأثیرگذاری بر مهمترین سرمایه سازمان عاملی حیاتی در سازمان¬ها به شمار می¬آیند. از طرفی بازارگرایی رویه¬ای فرهنگی در سازمان است که ارکان سازمان را بر روی نیازها و خواسته¬های بازار متمرکز می¬نماید. هدف این پژوهش ارائه مدلی در راستای تعیین تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی به طور جداگانه و یکپارچه بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی می¬باشد. جامعه آماری مطالعه متشکل از مدیران ارشد شرکت های صنعتی واقع در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان بود که با استناد بر فرمول کوکران 82 نفر به عنوان نمونه تصادفی مطالعه در تحقیق مشارکت داشته¬اند. داده¬های به دست آمده بوسیله پرسشنامه¬های توزیع شده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم¬افزار نرم افزار Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پردازش داده¬ها نشان داد که اولاً مدل به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای پیش بینی عملکرد سازمانی از طریق وظایف مدیریت منابع انسانی و بازارگرایی بوده است، ثانیاً همه¬ی روابط مستقیم بین متغیرهای مدل، معنادار بوده¬اند. ثالثا با اجرای مناسب وظایف مدیریت منابع انسانی می¬توان عملکرد سازمان را از طریق بازارگرایی بهبود بخشید
۱۰.

تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران

تعداد بازدید : ۱۹۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۶
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین بازاریابی درونی و بازارگرایی با تاکید بر وجود متغیرهای میانجی رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در بانک ملت شهر تهران به عنوان یک بنگاه مالی- خدماتی صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته براساس ادبیات پژوهش و نظر خبرگان است. برای بررسی روایی آن علاوه بر تحلیل محتوایی از طریق خبرگان و متخصصان، از تحلیل عاملی اکتشافی نیز استفاده گردیده است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر به وسیله مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ملت در شهر تهران بوده که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 322 نفر انتخاب و در نهایت 261 پرسشنامه استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر رابطه معنادار بین بازاریابی درونی و بازارگرایی در بانک ملت شهر تهران و رابطه مثبت و معنادار بین بازاریابی درونی و رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی در بانک ملت شهر تهران وجود دارد.
۱۱.

تأثیر بازارگرایی بر قابلیت های ارتباطی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط صنعتی شهر کرمانشاه)

کلید واژه ها: بازارگرایی معادلات ساختاری قابلیت های ارتباطی شرکت های کوچک و متوسط صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۵۳۳
امروزه شرکت های پیشرو سعی دارند از طریق ارضای نیازهای مشتریان به بهترین نحو ممکن سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته، کلیدی ترین پایه موفقیت آن ها و بر پایه استراتژی بازارگرایی است. بازارگرایی از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. از آنجا که با عملکرد کسب و کار شرکت ها رابطه مثبتی دارد، عملکرد نیروهای شرکت را هر چه بیشتر به سمت بازار، مشتری و ارتباطات سازمانی سوق داده است؛ ازاین رو این پژوهش به مطالعه تاثیر بازارگرایی بر قابلیت های ارتباطی در شرکت های کوچک و متوسط صنعتی شهر کرمانشاه پرداخته است. برای این منظور هفت فرضیه مطرح شده است. روش تحقیق با توجه به هدف تحقیق، کاربردی و با عنایت به نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. همچنین تحلیل مدل پژوهش از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار آموس انجام گرفته است. جامعه آماری مطالعه حاضر را مدیران شرکت های کوچک و متوسط صنعتی در کرمانشاه تشکیل داده و نمونه لازم با بهره گیری از روش طبقه بندی انتخاب شده است. داده های مربوط به پرسش نامه و متغیرهای هر سوال و فرضیه در مقیاس های 1 تا 20 ارزیابی گردیده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین بازارگرایی و قابلیت های ارتباطی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج کلی حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان دهنده تایید کلی روابط مورد فرض پژوهش است. در مدل مورد بررسی، مقادیر شاخص های برازش (916/0CFI= و 909/0NFI= ) نشان دهنده مناسب بودن مدل هستند.
۱۲.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی با تأکید بر نقش واسط تعارض سازمانی (مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی تعارض سازمانی بازارگرایی صنعت مبلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۶۱۸
سازمان­هایی که در بازارهای متلاطم و رقابتی فعالیت می­کنند، بیشتر نیازمند تغییر محصولات خود با توجه به تغییر در نیازها و خواسته­های مشتریان هستند، بنابراین، انتظار می­رود این سازمان­ها بیشتر بازارگرا باشند. با وجود این، درک مفهوم بازارگرایی برای بسیاری از سازمان­ها همچنان اغفال­کننده است. از طرفی، تعارض و فرهنگ سازمانی می­توانند در زمره عوامل تأثیرگذار بر بازارگرایی باشند که یا سازمان را به سوی بازارگرایی سوق می­دهند و یا از آن جلوگیری می کنند. در مطالعه حاضر با اتخاذ استراتژی تحقیق پیمایشی به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی به طور یکپارچه و جداگانه بر بازارگرایی از طریق تعارض سازمانی پرداخته شده است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از کارکنان واحدهای فعال در صنعت مبلمان شهر مشهد بودند که با استناد بر فرمول کوکران، 192 نفر کارمند به عنوان نمونه تصادفی مطالعه در تحقیق مشارکت داشته­اند. داده­های به دست آمده به وسیله پرسشنامه­های توزیع شده از طریق معادلات ساختاری و ضریب رگرسیونی به کمک نرم افزار آموس تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پردازش داده­ها نشان داد که اولاً، مدل به کار گرفته شده مدل نظری قوی برای پیش­بینی بازارگرایی از طریق فرهنگ و تعارض سازمانی بوده است؛ ثانیاً، همه روابط بین متغیرهای مدل معنادار بوده­اند، به جز رابطه مستقیم فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی که مشخص گردید هیچ­گونه رابطه معناداری با یکدیگر ندارند؛ ثالثاً، نتایج حاصل حاکی از آن بود که سازمان­های حمایتی و نوآور، تعارض کمتری را تجربه می­کنند و در نتیجه، بهتر می­توانند بازارگرایی را در خود حفظ کنند.
۱۳.

تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران)

کلید واژه ها: بازارگرایی صنایع دستی عملکرد صادراتی ادراکی ارتباطات خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
صادرات نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. کسب اطلاعات در مورد نیازها، سلائق و ترجیحات مصرف کنندگان در بازارهای خارجی یکی از مهم ترین اصول ماندگاری در بازارهای جهانی و ارتقای سطح عملکرد صادراتی می باشد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر بالقوه ی بازارگرایی صادرکنندگان بر روابط بازرگانی بین الملل با تأکید ویژه بر وابستگی، همکاری و فاصله ی ارتباطی و تأثیر این ابعاد روی عملکرد صادرات است. این تحقیق یک تحقیق کاربردی، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق پرسشنامه ای در میان نمونه ی 118 نفری از صادرکنندگان فعال صنایع دستی استان تهران مورد آزمون قرار گرفت. روایی با استفاده از روش نمادی(محتوایی) و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون خطی چندگانه و الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. 7 فرضیه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، 3فرضیه تائید شد و 4 فرضیه رد شد. نتایج نشان داد، بازارگرایی صادرکنندگان، همکاری بین صادرکنندگان و خریداران خارجی را ارتقا می دهد؛ در حالی که وابستگی و فاصله ارتباطی را کاهش می دهد. و هیچ رابطه معناداری بین همکاری، وابستگی، ارتباطات خارجی و بازارگرایی عملکرد صادرات یافت نشد.
۱۴.

نسل جدید تعاونی های کشاورزی : تجربیات جهانی و درس هایی برای ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران نوآوری تعاونی کشاورزی بازارگرایی تولیدگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۴۲۲
گرایش به گسترش فعالیت تعاونی ها در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی از یک سو و نیاز به بازنگری مبانی سنتی تعاونی در پاسخ به شرایط جدید از سوی دیگر سبب گردیده که تعاونی های کشاورزی به ویژه در کشورهای پیشرفته دستخوش تحولاتی گردند. یکی ازاین نوآوری ها ایجاد تعاونی های بازارگرا با ویژگی هایی خاص می باشند که ""تعاونی های نسل جدید"" نام گرفته اند. در این مقاله نخست به مهم ترین دیدگاه های منتقدین به مبانی سنتی تعاونی پرداخته و پس از آن برخی تجربیات و عملکرد تعاونی های کشاورزی نسل جدید مورد بحث قرار گرفته و در پایان به آموزه هایی که می تواند به سیاستگزاران برای انجام اصلاحاتی در ساختار موجود تعاونی های کشاورزی در ایران کمک نماید پرداخته خواهد شد.
۱۵.

بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری

کلید واژه ها: مشتری گرایی بازارگرایی رقیب گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مصالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۵۶۸
این پژوهش به ارزیابی این موضوع می پردازد که چگونه ارزش از دید مشتری، بازارگرایی و مزایای رقابتی بازده سازمانی را در صنعت خدمات دهی (هتلداری) تحت تاثیر قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش از طریق شیوه سرشماری تمامی هتل های دو تا پنج ستاره شهرهای تهران، همدان، مشهد و هتل های سطح استان مازندران انتخاب گردیده اند که تعداد مجموع آنها 206 هتل می باشد. در این تحقیق به کمک مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل و آزمون یازده فرضیه پژوهش صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد در صورتی که مدیران هتل ارزش ها از دید مشتری خود را به درستی درک نمایند هم سیاست مشتری گرایی و هم رقیب گرایی را با توجه به موقعیت و شرایط خود اتخاذ خواهند کرد. زمانی که مشتریان هتل حساس به قیمت باشند، مدیران هتل تمایل دارند تا رقیب گرایی را توسعه دهند. به علاوه هر چقدر مشتری گرایی و رقیب گرایی یک هتل بیشتر باشد می تواند مزایای رقابتی مبتنی بر تفکیک بازار و نوآوری در بازار را توسعه دهد و در انتها مزایای تفکیک بازار و نوآوری در بازار منجر به بازده بیشتر بازار (رضایت بیشتر مشتری و ایجاد سهم بیشتر بازار ) می شود و این امر خود منجر به بازده مالی (سود) بیشتر هتل ها می شود.
۱۶.

ارائه مدل بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی

کلید واژه ها: ایران روش دلفی صنعت بانکداری بازارگرایی پیشایندها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۴۷۵
درمقاله حاضر هدف ارائه مدلی از بازارگرایی در صنعت خدمات بانکی بوده است. در این راستا مطالعات انجام شده در زمینه بازارگرایی در ایران و جهان بررسی شده و پیشایندهای، پیامدها و متغیرهای مرتبط با آن ارائه شده در مقالات مختلف استخراج گردیده است. در این مطالعه علاوه بر بازارگرایی در سطح سازمان بازارگرایی فردی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است و پیشایندهای آن شناسایی شده است. پژوهشگران ضمن مطالعه گسترده در زمینه پیشایندها و پیامدهای بازارگرایی و عوامل مرتبط با آن در سازمان، با استفاده از روش دلفی اقدام به شناسایی مواردی از پیشایندهای داخلی و خارجی بازارگرایی نموده اند که در مقالات و مطالعات گذشته مورد آزمون و بررسی قرار نگرفته اند. تعداد 24 نفر از پژوهشگران و صاحبنظران دانشگاهی و صنعت بانکداری کشور در انجام این تحقیق همکاری تام داشته اند. در مجموع روش دلفی پس از 4 مرحله منجر به اتفاق نظر شرکت کنندگان و ارائه مدل گردیده است. انجام این پژوهش منجر به ارائه یک مدل کیفی از بازارگرایی شامل پیشایندها و عوامل محیطی موثر بر رابطه بین بازارگرایی و عملکرد شده است.
۱۷.

اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی ج.ا. ایران مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد تهران

تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۰
فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروه های انسانی کار کرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. از آن طرف نیز بر اساس رویکرد کاربردی می توان گفت که یکی از ویژگی های سازمان های پیشرو و رقابت پذیر، برخورداری از شایستگی های بازارگرایی و توجه و تاکید آنها به خواسته های مردم بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مدل مناسب فرهنگ سازمانی و طراحی مدلی برای بازارگرایی مطابق با نیازهای نظام بانکی کشور به بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. جامعه ی آماری این پژوهش را گروهی از کارمندان و کارشناسان و مدیران شعب بانک مهراقتصاد تهران بزرگ طی سال های 92-1391 تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی و بازارگرایی استفاده شده به طوریکه در مقیاس بازارگرایی مؤلفه های پرسشنامه بر اساس ابعاد مدل درایسدل طراحی شده و برای مقیاس فرهنگ سازمانی پرسشنامه استاندارد دنیسون بکارگرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره با استفاده از نرم افزار spss و نیز جهت برازش مدل بازارگرایی نرم افزار Lisrel به کارگرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی
۱۸.

طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی

کلید واژه ها: بازارگرایی هوشیاری کارآفرینانه ظرفیت جذب چابکی عملیاتی عمکرد بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۸ تعداد دانلود : ۵۱۲
یکی از مهم ترین مفاهیم هر سازمانی در هر اندازه و هر بخشی عملکرد بازار سازمان است. موفقیت سازمان در بازار در نتیجه عملکرد بازار سازمان است در واقع می توان گفت عملکرد بازار یکی از مشخصه های مهم نتایج سازمان است. قابلیت های پویا از ضرورت های حیاتی برای بهبود عملکرد سازمان ها در محیط های متلاطم شناسایی شده است. این مفهوم در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان مدیریت را به خود جذب کرده است. چگونگی دستیابی به این نتیجه مهم برای سازمان ها امری حیاتی است ولی با این وجود تحقیقات اندکی در این راستا انجام شده است. در این مطالعه مدل بهبود عملکرد بازار سازمان مبتنی بر ترکیبی از قابلیت های پویای مؤثر نظیر شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه، ظرفیت جذب، چابکی عملیاتی و بازارگرایی به منظور بهبود عمکرد بازار در صنعت الکترونیک ایران ارائه و آزمون شده است. این مدل بر اساس چهار حوزه ادبیاتی مدیریت، یعنی ادبیات مدیریت استراتژیک در ارتباط با قابلیت های پویا، ادبیات مرتبط با حوزه بازاریابی، کارآفرینی و ادبیات مرتبط با فناوری اطلاعات ایجاد شده است. نتایج به دست آمده از نمونه آماری، مدل بالا را تأیید می کند. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که ترکیب ارائه شده از قابلیت های پویا به بهبود عملکرد بازار کمک می نماید.
۱۹.

بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان)

کلید واژه ها: بازارگرایی نوآوری سازمانی عملکرد تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۳۸
آشفتگی روند تجاری، سبب شده که، شرکت ها از گرایش های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی در شرکت های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان می باشد. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث نحوه گردآوری و اجرا، توصیفی-علی و از نظر نوع داده های گردآوری شده از نوع کمی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد شرکت های سازنده و بازرگانی، دراستان خوزستان به تعداد 300 شرکت می باشد. حجم نمونه طبق جدول مورگان، 169 شرکت است، که به صورت تصادفی طبقه ای و عناصر درون هر طبقه بطور تصادفی ساده انتخاب شده اند. همچنین، تجزیه و تحلیل توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیات پژوهش از نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از این است، که بازارگرایی و نوآوری سازمانی بر عملکرد تجاری شرکت ها بصورت جدا و همچنین از طریق متغیر میانجی نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارند.
۲۰.

بررسی ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد سازمان با درنظرگرفتن نقش میانجی گر بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازار (مطالعه موردی :بانک ملت مدیریت شعب منطقه پنج تهران)

کلید واژه ها: عملکرد بازار بازاریابی الکترونیکی بازارگرایی عملکرد سازمان بانک ملت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۶۲۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانج گرایانه بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازار در شعب بانک ملت در منطقه پنج تهران به انجام رسید. فرضیات این پژوهش، به بررسی تأثیر بازارگرایی، بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازار بر عملکرد سازمان اشاره داشتند. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از مدیران و معاونین شعب منطقه پنج تهران بود که طبق آمار مأخوذه تعداد این افراد به 157 نفر می رسید. بر اساس فرمول کوکران، برای جامعه ای به این حجم، به حداقل 111 نمونه آماری نیاز بود که البته در این پژوهش، 125 نفر با روش نمونه برداری خوشه ای به عنوان نمونه های آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش، از پرسشنامه ای مشتمل بر 39 گویه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه به دو روش صوری و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. گفتنی است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در جامعه تحت مطالعه، بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازار مستقیماً و بازارگرایی با میانجی گری دو متغیر پیش گفته، به صورت مثبت و معنادار برعملکرد سازمان تأثیر دارند.