آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه ریزی منابع سازمانی برکیفیت تصمیم گیری با نقش میانجی رضایت کاربر از برنامه ریزی منابع سازمانی در استانداری چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. نوع پژوهش، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان استانداری استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می دادند که تعداد آنها بالغ بر 440 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که حجم نمونه آماری برابر 205 نفر به دست آمد. از پرسشنامه پژوهش اویداد و همکاران (2020) استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تأییدگردید. جهت بررسی فرضیات از نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد برنامه ریزی منابع سازمانی برکیفیت تصمیم گیری و رضایت کاربر از برنامه ریزی منابع سازمانی اثرگذار است. رضایت از کاربر بر کیفیت تصمیم گیری اثرگذار است؛ و برنامه ریزی منابع سازمانی برکیفیت تصمیم گیری با نقش میانجی رضایت کاربر دراستانداری چهارمحال و بختیاری اثرگذار است.

تبلیغات